Zmienność organizmów i jej przyczyny

 0    19 flashcards    piekarskajustyna
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Zmienność
start learning
Właściwość ulegania zmianom. Występowanie różnic między osobnikami należącymi do tej samej populacji lub między populacjami.
Zmienność modyfikacyjna (fluktuacyjna)
start learning
Zmianom uległ fenotyp. Nowe cechy nie są przekazywane potomstwu, trwałość nowej cechy zależy od warunków środowiskowych oraz istnieją granice zmiany danej cechy, czyli tzw plastyczność genotypu.
Zmienność dziedziczna
start learning
Dotyczy zjawisk, których wynikiem jest powstanie różnic w zawartości genetycznej potomstwa.
Zmienność rekombinacyjna
start learning
mieszanie materiału genetycznego w procesach rekombinacyjnych. Polega na tworzeniu nowych układów już istniejących alleli. JEj źródłem jest crossing-over, zachodzi w mejozie.
Zmienność mutacyjna
start learning
zmiany materiału genetycznego, czyli mutacje.
Mutacja
start learning
Jest to nagła skokowa zmiana materiału genetycznego, możliwa do przekazywania dziedzicznie. Ma ona charakter losowy i bezkierunkowy. MUTACJE ZACHODZĄCE W KOMÓRKACH SOMATYCZNYCH NIE DZIEDZICZĄ SIĘ.
Mutacje spontaniczne
start learning
Są samorzutne, powstają bez wyraźnego udziału czynników fizycznych lub chemicznych. Mają najmniejszą skalę zmiany. Najczęściej powodowane są błędami polimerazy DNA podczas replikacji lub błędami systemów naprawczych.
Mutacje indukowane
start learning
Zachodzą z udziałem czynników fizycznych lub chemicznych.
Czynniki mutagenne
start learning
*chemiczne: kwas azotowy, imperyt, amoniak *fizyczne: promieniowanie UV, gamma, alfa, *biologiczne: wirusy
Mutacje Genowe
start learning
zmiana sekwencji nukleotydowej odbywa się na odcinku DNA nie większym niż jeden gen.
Podział mutacji genowych
start learning
*Substytucje - wynikają z podstawienia jednej pary nukleotydów w miejsce właściwej. TRANZYCJA (PIR ->PIr lub PUR ->PUR) oraz TRANSWERSJA (PUR->PIR). Zasięg tej mutacji ogranicza się do samej zmiany, nie ulega zmianom ramka odczytu. * Delecje - mutacje wynikające z utraty pary nukleotydów lub kilku par. *Insercja - polega na wstawieniu pary lub większej liczby par nukleotydów DNA. Zmianie ulega ramka odczytu od miejsca zmiany aż do końca sekwencji.
Mutacja milcząca (synonimiczna)
start learning
Powstaje jeśli mutacja zmieni kodon jednego aminokwasu na inny kodon tego samego aminokwasu.
Mutacje chromosomowe
start learning
zmianie ulega jeden chromosom lub więcej. dzielą się na strukturalne, kiedy zmianie ulega struktura pojedynczych chromosomów, oraz liczbowe, gdy zmienia się liczba kompletnych chromosomów.
Mutacje chromosomowe strukturalne
start learning
*Deficjencja - utrata fragmentu chromosomu *Duplikacja - podwojenie tego samego fragmentu chromosomu na skutek niesymetrycznej wymiany odcinków chromatyd *Inwersja - jest to odwrócenie odcinka chromosomu o 180* *Translokacja - polega na przeniesienu odcinka chromosomu na inny chromosom niehomologiczny.
Aneuploidy
start learning
Organizmy o zmienionej liczbie pojedynczych chromosomów. Mutacja ta jest wynikiem nierozchodzenia się chromosomów homologicznych w czasie mejozy. *MONOSOMIE (2n-1) *TRISOMIE (2n+1) *TETRASOMIE (2n+2) *NULLSOMIE (2n-2)
Euploidy
start learning
organizmy o zmienionej liczbie kompletów chromosomów.
Autopoliploidy
start learning
Cechują się zwiększoną liczbą n i są to mutanty jednego gatunku. Częstsza u roślin.
Allopoliploidy
start learning
Mutanty powstałe z połączenia się dwóch różnych genomów.
Systemy naprawcze
start learning
*fotoreaktywacja *wycięcie uszkodzonego odcinka *SOS

You must sign in to write a comment