Zielony notatnik III

 0    151 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nigdy w pełni nie zrozumieją, jak to jest tutaj
start learning
they will never fully comprehend whta it's like down here
mam zaszczyt być obywatelem
start learning
i'm privileged to be citizen of
z poczucia przygody
start learning
out of sense of adventure
to się zaczepia w tobie
start learning
it gets its hooks in you
wszystko może się zrujnować
start learning
it could all get ruined
coś miłego dla umysłu
start learning
piece of mind-nice thing to have
nikt nie zostanie tu na czas nieokreślony
start learning
noone gets to stay here indefinietely
jesteśmy stadem przemieszczającym się z punktu A do punktu B.
start learning
we are a herd moving from point A to point B
nowoczesne sposoby nazywania rzeczy
start learning
modern means of naming things
uniesienie, euforia
start learning
elation, euphoria
przekonania duchowe
start learning
spiritual convictions
często zanurzam się w krainie przeszłości
start learning
i often dwell in the land of the past
nostalgia, tęsknota za przeszłością, tęsknota za domem
start learning
nostalgia, longing for a past time, homesickness
straszne odrętwienie
start learning
terrible torpor
szef, szef kuchni
start learning
chief, chef
jedność
start learning
unity
radzą sobie z niewielką ilością rzeczy
start learning
they manage with few possessions
moja obrona, moja barykada
start learning
my defence, my baricade
nie mormon
start learning
gentile
nadepnięcie na niebezpieczną ziemię
start learning
stepping on the dangerous ground
gonić marzenie
start learning
chase the dream
zaślepiony pasją
start learning
blinded by passion
stosunkowo zamożny
start learning
relatively well-off
rozkoszuj się podróżować / jeść ze smakiem
start learning
relish to travel/eat with relish
przyziemne życie
start learning
mundane life
obrzydliwe, okropne
start learning
disgusting, awful
smaczne, apetyczne, przepyszne
start learning
tasty, appetizing, mouth-watering
przeżuj to
start learning
do chew it over
to ma głębokie znaczenie
start learning
it profoundly matters
trzymać kogoś na dystans
start learning
to keep sb a bay
używać go mądrze, rozsądnie, umiarkowanie
start learning
to use it wisely, sensibly, moderately
całkowicie błędnie zidentyfikowałem
start learning
i completely misidentify
akcentowanie tego, co pozytywne
start learning
accentuating the positive
jestem kłopotliwie zmieszany
start learning
i'm embarassingly confused
wsparcie, poparcie
start learning
support, endorse
zniknąć z pola widzenia
start learning
go out of view
rzeczy, na które nawet nie mają żadnego dowodu
start learning
things they dont even have any proof for
pieniądze rodzą pieniądze
start learning
money begets money
kopać
start learning
dig-dug-dug
sznur pereł
start learning
string of pearls
nanizać, nawlekać
start learning
string - strung - strung
użądlić
start learning
sting - stung - stung
regiony arktyczne ocieplają się dwa razy szybciej niż średnia światowa
start learning
the arctic regions are warming at twice the rate of the global average
foki są ich głównym źródłem energii
start learning
seals are their primary source of energy
są dłużej uwięzieni na lądzie
start learning
they are trapped longer on the land
ludzie zwykle interpretują ciekawość jako agresję
start learning
people usually interpret curiosity as aggression
musimy grać bezpiecznie dla naszego dobra
start learning
we need to play it safe, for our sake
okrutny drapieżnik
start learning
ferocious predator
tak nerwowe jest bycie tak blisko
start learning
it's nerve-wracking being this close
foki utrzymują niedźwiedzie polarne
start learning
seals sustain polar bears
ustawiać blisko, obserwować z bliska
start learning
set up close, observe up close
są niedożywione
start learning
they are malnourished
czuć się dziwnie, czuć się wolnym
start learning
feel strange, feel free
nie czuję się sobą
start learning
i dont feel myself
otępiający, wyjątkowo nudne
start learning
mind-numbing, extremely boring
przyszłość wygląda ponuro
start learning
the future is looking bleak
przy obecnym tempie zmian klimatu
start learning
at the current rate of climate change
nie będą mieli dokąd pójść
start learning
they will have nowhere left to go
małe kroki składają się na wielkie cele
start learning
small steps add up to the big goals
absorbujący, pochłaniający
start learning
preoccupying
narażaj swoje zdrowie
start learning
put your health at risk
u podstaw zarządzania negatywnymi emocjami
start learning
at the core of managing negative emotions
zamiast iść na dietę po prostu ćwicząc
start learning
rather than going on a diet just excercising
jak zacząć to robić
start learning
how to go about it
podtrzymywać swoje pasje
start learning
persue their passions
ludzie w skomplikowanych okolicznościach
start learning
people in complex circumstances
przekazać władzę
start learning
to hand over power to
wykonane z gliny
start learning
made of clay
odcięta od świata zewnętrznego
start learning
closed off from the outside world
parking strzeżony
start learning
guarded parking
salon gier
start learning
gambling arcade
miało to być tajemnicą
start learning
it was meant to be a secret
słabe graffiti
start learning
feeble graffiti
odsiadywać wyrok w więzieniu
start learning
serve time in prison
nadużycie władzy
start learning
abuse of power
finansowe majstrowanie
start learning
financial fiddling
nie chciała okazywać skruchy
start learning
she refused to show the slightest remorse
Honda 4 na 4
start learning
honda 4 by 4
rąbnę cię
start learning
i'll slug you
odradzał mi autostop
start learning
adviced me against hitchhiking
wycyckać sb do ostatniego euro
start learning
milk sb down to the last euro
w najlepszym przypadku
start learning
in the best case scenario
w najgorszym przypadku
start learning
in the worst-case scenario
chichot
start learning
snigger
sprzedawać narządy
start learning
to sell for the organs
nie wierzę ani słowem
start learning
i dont believe a word of it
Przyjrzyj się uważnie
start learning
take a close look at
firma wygrała przetarg
start learning
the company won a tender
mają w zwyczaju
start learning
are in the habit of
katar sienny, alergiczny nieżyt nosa
start learning
hay fever, allergic rhinitis
trawa jest raczej rzadka
start learning
the grass is rather sparse
przyspieszają na mój widok
start learning
they speed up at the sight of me
kręcąc głową z niedowierzaniem
start learning
shaking his head in disbelief
pirat drogowy
start learning
the road hog
publiczne chłosta
start learning
a public flogging
wygodnie leży na skórzanej tapicerce
start learning
to sprawl comfortably on the leather upholstery
ściskając gumowy wąż
start learning
clutching a rubber hose
zestaw do prania pieniędzy
start learning
money-laundering outfit
nikt mu nic nie zrobi
start learning
noone will do a thing to him
słabnące wsparcie / entuzjazm
start learning
flagging support / enthusiasm
policzyłem to
start learning
i counted it up
rozrzutność, ekstrawagancja
start learning
extravagance
ani tu, ani tam
start learning
neither here nor there
racz zrobić czegoś
start learning
deign to do sth
jak narkotyk
start learning
like a dope
bzdury i gadanie
start learning
sitting and talking crap
pionek na szachownicy
start learning
pawn on the chessboard
jest duża szansa, że jesteś czarny
start learning
it's a sheer chance that you are a black one
bojkot zanieczyszczenia
start learning
boycotting pollutants
stopniowo się do tego przyzwyczajają
start learning
they are gradually getting used to it
przełamuje wszystkie możliwe standardy
start learning
it breaks all possible standards
w zwyczaju płacenia rachunków za prąd
start learning
in the habit of paying electricity bills
lekceważąco
start learning
disparagingly
chwytając oszustów
start learning
grasping swindlers
pomijać niejednoznaczną odpowiedź
start learning
sidestop an ambiguous answer
inicjały KM oznaczają
start learning
the initials KM stands for
uderzyć się w nos
start learning
get a punch on the nose
współistnienie
start learning
coexistence
paplanie jak polityk
start learning
prattling like a politician
zemścić się na kimś
start learning
take revenge on sb
sprawić komplement
start learning
to pay a compliment on
szewc / szewc
start learning
cobbler / shoemaker
tyran / tyrania
start learning
a tyrant / tyranny
masakra katyńska
start learning
the katyn massacre
dobroć emanująca z
start learning
the goodness emanating from
obmawiać za jego plecami
start learning
badmouth behind his back
najświętszy przedmiot
start learning
the most sacred object
zachorował i poszedł na zasiłek
start learning
he fell sick and went on welfare
zrobić na złość
start learning
to spite sb
opiekun
start learning
the custodian
w najlepszym czasie, w sile wieku
start learning
in prime time
wszystko zostało splądrowane
start learning
everything was looted
sprawcy zostali ukarani
start learning
the culprits were punished
usłyszałby o ich ślubie
start learning
would hear of them getting married
pocałuj serdecznie
start learning
kiss heartily
śmiertelnie obrażony
start learning
mortally offended
wiersze chwytające za serce
start learning
poems tugging at the heartstrings
zdać śpiewająco
start learning
pass with flying colors
chodzący do kościoła
start learning
a church goer
socjalistyczny bohater pracy
start learning
socialist hero of labour
fantazjować o sth
start learning
fantasize about sth
był i zniknął
start learning
been and gone
był znacznie gorzej sytuowany niż ty
start learning
he was much worse off than you are
wałkoń
start learning
good-for-nothing
zgasić płomień komunizmu
start learning
to let the flame of communism go out
westalki
start learning
vestal virgins
w archiwum
start learning
in the archive
rozbiór Polski był mitem
start learning
carve-up of poland was a myth
cichy bojkot
start learning
a silent boycott
nie mamy nic oprócz
start learning
we have nothing except for
zatrzymać się (o lotach)
start learning
to come to a standstill(about flights)

You must sign in to write a comment