Wykonywanie mandatu posła i senatora

 0    26 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Organy Sejmu.
start learning
Marszałek, komisje (stałe, nadzwyczajne, śledcze)
Od kiedy i ile trwają kadencje Sejmu i Senatu?
start learning
Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się w dniu pierwszego posiedzenia i trwają cztery lata do przedednia zebrania się nowowybranych izb.
Zarządzeni wyborów do Sejmu i Senatu.
start learning
Prezydent nie później niż na 90 dni przed zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu, dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 30 dni od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.
Skrócenie kadencji Sejmu i Senatu.
start learning
2/3 ustawowej liczby posłów lub Prezydent po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Senatu. W przypadku skrócenia kadencji Sejmu skraca się również kadencja Senatu. Wybory nie później niż w ciągu 45 dni od zarządzenia skrócenia.
Kiedy jest zwoływane pierwsze zgromadzenie Sejmu
start learning
Pierwsze zgromadzenie w pr\ypadku wybórw po skróceniu Prezydent zwołuje w ciągu 15 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
Kto nie może być wybranym do Sejmu i Senatu?
start learning
Do Sejmu i Senatu nie może byc wybrana osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
Kto może zgłaszać kandydatów na posłów i senatorów?
start learning
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać wyborcy i partie polityczne.
Który organ stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu?
start learning
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.
Z jakimi funkcjami nie można łączyć mandatu posła?
start learning
Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa NBP, Prezesa NIK, RPO i ich zastępców, członka RPP, członka KRRiT, ambasadora, zatrudn. w Kancelarii Prez., Sejmu czy Senatu, zatr. w adm. rząd. Nie dot. to członków RM i sekr. stanu w adm. rząd.
Kto nie może sprawować mandatu poselskiego?
start learning
Mandatu poselskiego nie może sprawować sędzia, prokurator, funkcjonariusz policji, służb ochrony państwa, żolnierz w czynnej słuzbie wojskowej.
Kiedy poseł nabywa a kiedy zaczyna sprawować mandat?
start learning
Poseł nabywa mandat w chwili wyboru (konieczne jest jednak ogłoszenie wyników wyborów), zaczyna go sprawować np. w momencie organizacji klubu lub wzięcia udziału w pierwszym posiedzeniu.
Immunitet materialny i formalny posłów.
start learning
Im. mater. polega na tym, że posła nie można pociągnąć do odpowiedzialności za działania związane z wykonywaniem mandatu o ile nie naruszaja praw osób trzecich. Jeżeli naruszają można ich pociągnąć do odpowiedzialności sądowej za zgodą Sejmu (immunitet)
Czas obowiązywania immunitetu formalnego.
start learning
Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu. Jeżeli trwa postępowanie karne, może być ono zawieszone na żądanie Sejmu na czas trwania mandatu. Poseł może sam wyrazić zgodę na pociągnięcie do odp. karnej.
Na czym polega przywilej nietykalności?
start learning
Polega on na tym, że poseł nie może być areszt. ani zatrzym. bez zgody Sejmu, chyba że zostały spełn. 2 przesłąnki: ujęcie na gor. uczynku przest. i jeżeli zatrzymanie jest niezbędne. Inform. się o tym Marsz, który może nakaz. zwolnienie.
Jak dlugo trwa immunitet materialny?
start learning
Immunitet materialny trwa dożywotnio. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzalności za działania w zakresie wykonywania mandatu ani w czasie trwania kadencji ani po ej zakończeniu. Może byc pociągnięty tylko do odpowiedzialności regulaminowej.
Jak Sejm lub Senat wyrażają zgode na pociagnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej?
start learning
Bezwzględną Większością ustawowej liczby głosów.
Obowiązki posłów i senatorów względem wyborców.
start learning
Kierowanie się dobrem Narody przy wykonywaniu mandatu, informowanie wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani.
Odmowa złożenia ślubowania przez posła lub senatora.
start learning
Poseł lub senator mszą złożyć ślkubowanie w ciągu 3 miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia izby. Niezłożenie pślubowania jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu, v=co skutkuje jego wygaśnięciem.
Czy poseł lub senator w trakcie pozbawienia wolności może wykonywać swoje obowiązki?
start learning
Poseł i senator w trakcie pozbawienia wolności nie może wykonywać swoich obowiązków.
Czy parlamentarzysta możę korzystać z dobrodziejstwa przedawnienia w postępowaniu karnym w czaie trwania immunitetu?
start learning
Bieg przedawnienia jest zawieszonu na czas trwania immunitetu formalnego.
Kto składa wniosek o pociągnięcie posła/senatora do odpowiedzialności karnej?
start learning
W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego wnosek składa się za pośrednictwem Prokyratora Generalnego, z oskarzenia prywatnego składa oskarżyciel prywatny po wniesieniu sprawy do sądu.
Tryb wyrażania zgody na pociągnięcie posła/senatora do odpowiedzialności karnej.
start learning
Prokurator Gen./osk. prywatny składa wniosek do Marszałka->Marsz. kieruje wniosek na ręce wlaśc. komisji, informuje posła/senatora, ten może składać wyjaśnienia->komisja sporządza sprawozdanie rekomendując lub nie zgodę-> głosowanie, konieczn. zgoda 231 posł.
Jaka jest procedura wyrażania zgody na zatrzymanie lub aresztowanie?
start learning
Procedura ta jest taka sama jak przy wyrażaniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
Co dzieje się z postępowaniem w izbie o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub zatrzymanie lub aresztowanie posła jezeli poseł został ponownie wybrany?
start learning
Jeżeli poseł został ponownie wybrany postępowanie toczy siię dalej, jest to wyjątek od zasady dyskontynuacji.
Czy immunitet materialny chroni posła który wykonując mandat narusza prawa osób trzecich, np. pomawia kogoś z mownicy?
start learning
Jeżeli poseł wykonując mandat narusza prawa osób trzecich może być pociagnięty do odpowiedzialności karnej. Chroni go więc tylko immunitet formalny.
Jaki jest zakres czasowy obowiązywania immunitetu?
start learning
Immunitet materialny chroni posła dozywotnio, formalny za działania naruszające prawa osob trzecich podczas wykonywania mandatu także dożywotnio, formalny za działania naruszające prawa osób trzecich od dnia ogłoszenia wyników do wygaśnięcia mandatu.

You must sign in to write a comment