Work – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    46 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to ask for a rise
I am going to ask my boss for a rise.
start learning
prosić o podwyżkę
Zamierzam poprosić szefa o podwyżkę.

permanent job
Can you help me find a permanent job?
start learning
stała praca
Czy możesz mi pomóc znaleźć stałą pracę?

retirement age
The proposed retirement age for women is 67.
start learning
wiek emerytalny
Proponowany wiek emerytalny dla kobiet to 67 lat.

right to strike
Should students have the right to strike?
start learning
prawo do strajku
Czy studenci powinni mieć prawo do strajku?

social insurance
Could you explain what social insurance is?
start learning
ubezpieczenie społeczne
Czy mógłbyś wytłumaczyć czym jest ubezpieczenie społeczne?

training period
Ann would like to know how long her training period is going to last.
start learning
praktyki
Anna chciałaby wiedzieć jak długo będzie trwał jej staż.

trial period
A trial period is a period of time during which someone or something is tested.
start learning
okres próbny
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.

to take a day off
I'm thinking of taking a day off.
start learning
wziąć dzień wolny
Myślę o wzięciu dnia wolnego.

to get a rise
Mark has been working for the company for 15 years and will soon get a rise.
start learning
dostać podwyżkę
Marek pracuje w firmie od 15 lat i wkrótce dostanie podwyżkę.

to apply for a job
My brother decided to apply for a job in the media.
start learning
ubiegać się o pracę
Mój brat postanowił ubiegać się o pracę w mediach.

to earn a lot
Warren Buffet earns a lot of money.
start learning
dużo zarabiać
Warren Buffet zarabia mnóstwo pieniędzy.

to quit a job
Stephen didn't like his job and decided to quit it.
start learning
zwolnić się z pracy
Stefan nie lubił swojej pracy i postanowił zwolnić się.

to do shift work
Miners have to do shift work.
start learning
wykonywać pracę na zmiany
Górnicy muszą wykonywać pracę na zmiany.

to be taken advantage of
Young employees are often taken advantage of by their employers.
start learning
być wykorzystywanym
Młodzi pracownicy są często wykorzystywani przez swoich pracodawców.

to earn a living
He earns his living as a bus driver.
start learning
zarabiać na życie
Zarabia na życie jako kierowca autobusów.

to have no education
He can't find a good job because he has no education.
start learning
nie mieć wykształcenia
Nie może znaleźć dobrej pracy, ponieważ nie ma wykształcenia.

to get promoted
I got promoted last month.
start learning
dostać awans
W zeszłym miesiącu dostałam awans.

to be invited for an interview
Mary has been invited for an interview.
start learning
otrzymać zaproszenie rozmowę kwalifikacyjną
Mary została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

to be underpaid
Teachers are underpaid in many countries.
start learning
być zbyt nisko opłacanym
Nauczyciele są nisko opłacani w wielu krajach.

1. to be fired 2. to get sacked
Andrew is devastated because he got sacked.
start learning
wylecieć z pracy
Andrzej jest załamany albowiem wyleciał z pracy.

basic skills
She didn't get a job as she lacked basic skills.
start learning
podstawowe kwalifikacje
Nie dostała pracy z powodu braku podstawowych kwalifikacji.

employee
The company employs 1000 employees.
start learning
zatrudniony
Zakład zatrudnia 1000 osób.

employer
My employer is a young, well-educated woman.
start learning
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.

factory
I'd like to work in the chocolate factory.
start learning
fabryka
Chciałbym pracować w fabryce czekolady.

full-time job
Mary has a full-time job at the local grocery.
start learning
praca na pełnym etacie
Mary pracuje na pełnym etacie w miejscowym sklepie spożywczym.

job
Do you like your job?
start learning
praca
Czy lubisz swoją pracę?

job application
Could you tell me how to write my job application?
start learning
podanie o pracę
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak napisać podanie o pracę?

job interview
David has been invited for the job interview.
start learning
rozmowa kwalifikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

part-time job
Lara has a part-time job at the local supermarket.
start learning
praca na część etatu
Lara pracuje na część etatu w miejscowym supermarkecie.

physical worker
Employers are having trouble finding physical workers nowadays.
start learning
pracownik fizyczny
Pracodawcy mają problem w znalezieniu pracowników fizycznych.

responsibilities
What are the responsibilities of the receptionist?
start learning
obowiązki
Co należy do obowiązków recepcjonisty?

seasonal work
A lot of students are interested in seasonal work.
start learning
praca sezonowa
Wielu studentów jest zainteresowanych pracą sezonową.

self-employment
Self-employment has been rising during the crisis.
start learning
samozatrudnienie
Samozatrudnienie wzrasta w czasach kryzysu.

shift
Shift work has been linked to obesity and depression.
start learning
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.

temporary job
I am currently working at school, but it is my temporary job.
start learning
praca tymczasowa
Obecnie pracuję w szkole, ale to jest praca tymczasowa.

to work at home
Ann is a young mother and is happy to be able to work at home.
start learning
pracować w domu
Anna jest młodą mamą i jest szczęśliwa z powodu możliwości pracy w domu.

to work late
I can't go to the cinema tonight because I have to work late.
start learning
pracować do późna
Nie mogę iść do kina wieczorem, ponieważ muszę pracować do późna.

to work long hours
My husband is a workaholic and works long hours.
start learning
pracować długo
Mój mąż jest pracoholikiem i długo pracuje.

to work overtime
The boss makes us work overtime.
start learning
pracować po godzinach
Szef zmusza nas do pracy po godzinach.

undemanding job
Adam's new job is easy and undemanding.
start learning
niewymagająca praca
Nowa praca Adama jest łatwa i niewymagająca.

unemployed
Tom is currently unemployed.
start learning
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.

unemployment
Do you know the present unemployment rate?
start learning
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?

workaholic
Workaholics are people addicted to work.
start learning
pracoholik
Pracoholicy są uzależnieni od pracy.

worker
Office workers spend too long sitting at their desks
start learning
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.

workplace
Is your workplace modern?
start learning
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?

work
My wife is at work now.
start learning
praca
Moja żona jest teraz w pracy.


You must sign in to write a comment