Wewnętrzna organizacja Sejmu i Senatu

 0    30 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jakie są organy Sejmu i Senatu?
start learning
Wszystkie organy Sejmu i Senatu są organami wewnętrznymi. Tylko w konstytucyjnie i ustawowo okr. przyp. moga występować na zewnątrz. Konstytucyjne organy: Marszałkowie i komisje, regulaminowe; Prezydia i Konwenty Seniorów.
Jak wybiera się Marszałków?
start learning
Dla wyboru Marszałka niezbędna jest bezwzględna większość głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów takowej nie uzyskał przeprowadza się klejne tury, w których nie uczestniczy kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu.
Czy można odwołać Marszałka? W jaki sposób?
start learning
Marszałka można odwołać za pomocą procesury zbliżonej do konstruktywnego wotum nieufności. Wniosek składa 46 posłów, musi on być konstruktywny, przeprowadza sie nad nim tylko jedno głosowanie. Smierć/rezygnacja-najstarszy wiekiem wicemarszałek.
W jaki sposób można odwołać Marszałka Senatu?
start learning
Wniosek o odwołanie Marszałka Senatu może byc złożony przez grupę 34 senatorów. Jedno głosowanie, wymagana większość bezwzględna.
Jakie sa pozasejmowe funkcje Marszałka Sejmu?
start learning
Pełni obowiązki glowy państwa, gdy urząd ten nie jest obsadzony lub gdy prez. nie może tymczsowo wykonywać obowiązków, rozpisuje wybory, jest przewodn. Zgr. Nar., może wystąpić do TK z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności ustawy i o roz. sporu komp.
Jakie uprawnienia ma Marszałek Sejmu względem Prezydenta RP?
start learning
Marszałek Sejmu jest uprawniony do wyrażenia swojej opinii w sprawie przedterminowego skrócenia kadencji parlamentu na skutek zarządzenia Prezydenta. Prez. musi także zasięgnąć opinii M. S, jeżeli zamierza podp. ust. z pominięciem przep. uzn, przez TK za niekon,
jakie są zewnętrzne uprawnienia marszałka Senatu?
start learning
Marszałek Senatu pełni obowiązki głowy państwa jeżeli nie może tego robić Marszałek Sejmu, jest zastępcą przew. Zgr. Nar., Prez. musi zapoznać się z jego opinią jezęli chce skrócić kadencję parl., może wyst. z wnioskami do TK.
Ilu wicemarszałków występuje w Prezydiach?
start learning
Liczba ta nie jest ustawowo określona. W Sejmie wynosi zazwyczaj od 4 do 5, a Senacie dowolnie, ale nie może przekraczać 4.
Jak odbywa się wybór wicemarszałków?
start learning
Wybór wicemarszałków odbywa się na pierwszym zgromadzeniu izby, zaraz po wyborze Marszałka, w tym samym trybie.
Jakie są uprawnienia Prezydiów?
start learning
Prezydia dokonują legalnej wykładni regulaminów izb, ustalają plan obrad izb oraz pełnią funkcję opiniodawczą w stosunku do rozstrzygnięć Marszałków izb.
Jakie są zadania Konwentu Seniorów?
start learning
Konwent Seniorów ma zapewniać współpracę między klubanmi parlamentarnymi i zapobiegać powstawaniu konfliktów między frakcjami podczas obrad. Konwent jest ciałem opiniodawczym Marszałka i Prezydium.
Kto wchodzi w skład Konwentu Seniorów w Sejmie?
start learning
W skład Konwentu Seniorów w Sejmie wchodzą członkowie Prezydium, przedstawiciele klubów parlamentarncyh, klubów poselskich i porozumień poselskich liczących przynajmniej 15 posłów oraz kół poselskich reprezentujących w dniu rozp. kadencji osobną listę wyb.
Kto wchodzi w skład Konwentu Seniorów w Senacie?
start learning
W skład Konwentu Seniorow w Senacie wchodzą przedstawiciele kubów parlamentarnych, senackich oraz porozumień senackich liczący co najmniej 7 senatorów. Każdy klub deleguje tylko 1 przedstawiciela.
Kto wg regulaminów Sejmu i Senatu reprezentuje kluby w Konwentach Seniorów?
start learning
Wg regulaminu Sejmu reprezentantem lkubu jest jego przewodniczący lub wiceprzewodniczący, regulamin Senatu pozoztawia kwestię wyboru przedstawicieli klubom.
Jakie rodzaje opinii wydają Konwenty?
start learning
Konwenty wydają opinie obligatoryjne (Marszałek lub Prezydent muszą zwrócić się w pewnych kwestiach z prośbą o opinię Konwentu) i fakultatywne.
Jak dzielimy komisje ze względu na trwałość?
start learning
Ze względu na trwałość komisje dzielimy na stałe-zwyczajne i nadzwyczajne.
Jakie są dwa najbardziej typowe rodzaje komisji nadzwyczajnych?
start learning
1) komisje powoływane do rozpatrzenia szczególnie waznych lub pilnych ustaw, szczeg. kodeksów i zmian w kodeksach (konsentracja i przyśpieszenie prac) 2) komisje śledcze (niezwiązane z ustawodawstwem), mają wyjaśnić pewien stan rzeczy, znaleźć os. odpow. itp.
Która izba może powoływać komisje śledcze?
start learning
Komisje śledze może powoływac tylko Sejm.
Czego nie obejmuje przedmiotowy zakres kontroli sejmowej?
start learning
Zgodnie ze stanowiskiem Tk kontrola sejmowa nie obejmuje przede wszystkim działalności Prezydenta Rp, Prezesa NBP oraz sądów i trybunałów.
Omów skład komisji śledczej.
start learning
W skład komisji śledczej wchodzi do 11 posłów. Skład ten musi odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i koł poselskich mającyh swoich przedstawicieli w Konwencie. Nie mogą byc członkami komisji osoby zainteresowane wynikiem jej prac.
Jakie narzędiza sa dostępne komisji śledczej?
start learning
Komisja śledcza może przesłuchwiać wezwane przez siebie osoby, może żądać akt lub pisemnych wyjaśnień od instytucji publicznych oraz wystąpić z wnioskiem do Prokuratora Genearlego o przeprowadzenie określonych czynności wyjaśniających.
Czy komisja śledcza może wnieść o pociągnicie urzędnika do odpowiedzialnosci przed TS?
start learning
Komisja może wystąpić o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS.
Jakie obowiązki wobec komisji sejmowych i senackich nakłada na RM ustawa kooperacyjna?
start learning
Zgodnie z ustawą kooperacyjną RM musi zasięgnąć opinii komisji sejmowej ds. UE oraz komisji senackiej ds. UE w sprawie aktów prawnych Unii oraz stanowiska jakie RM będzie prezentować w Radzie UE.
Dlaczego akty prawne UE są rozpatrywane przez komisje sejmowe i senackie a nie przez całe izby?
start learning
Dzieje się tak ponieważ prawodawstwo wspólnotowe jest skomplikowane i liczne, nie byłoby możlwe badanie go i opiniowanie przez całe izby.
jakie rodzaje zrzeszen opartych na zasadzie politycznej mogą funkcjonować w Sejmie i Senacie?
start learning
W sEjmie i Senacie mogą funkcjonować koła i kluby.
Jaka jest liczebnośc klubów i kół poselskich?
start learning
Kluby liczą przynajmniej 15 posłów a koła 3 posłów (w Senaie 7,3)
Jakie uprawneinia mają kluby poselskie?
start learning
Kluby poselskie maja swoje przedstawicielstwo w onwencie Seniorów, cieszą się uprawneniami z zakresy długości przemów podczas obrad, liczba posłów wymagana do zał. klubu jest zbieżna do liczby potrzebnej do złożenia poselskiej inicjatywy ustawodawczej.
Czy koła poselskie mają możłiwość reprezentacji w Konwencie Seniorów?
start learning
Koła poselskie mają taką możliwosc jezeli zawrą między sobą porozumienie i liczebność tego porozumienie będzie przynajmniej taka jak wymagana dla klubów.
Czy poseł może należeć do dwóch klubów lub kół jednocześnie.
start learning
Nie.
Czy za nieprzestrzeganie regulaminów klubów i kół mogą grozić ich członkom sankcje prawne?
start learning
Za nieprzestrzeganie regulaminów nie mgą grozić żadne sankcje prawne. Poseł nie jest związany przynależnością do koła/klubu.

You must sign in to write a comment