Wewnętrzna budowa materii

 0    35 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Samorzutne wnikanie cząsteczek jednej substansji między cząsteczki drugiej w bezpośrednim kontakcie.
start learning
dyfuzja
Zbiór takich samych atomów (o takiej samej liczbie atomowej).
start learning
pierwiastek
Zbiór takich samych cząsteczek.
start learning
związek chemiczny
Masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej.
start learning
masa atomowa
Masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy atomowej.
start learning
masa cząsteczkowa
Unit jest w przybliżeniu równy masie atomu...
start learning
wodoru
Układ złożony z jądra atomowego i poruszających się wokół niego elektronów, tworzących powłoki elektronowe.
start learning
atom
Najbardziej wewnętrzna dodatnio naładowana część atomu zawierająca protony i neutrony.
start learning
jądro atomowe
protony + neutrony
start learning
nukleony
ładunek elektryczny=1 elementarny ładunek dodatni
start learning
proton
obojętny elektrycznie
start learning
neutron
ładunek elektryczny=1 elementarny ładunek ujemny
start learning
elektron
masa neutronu
start learning
1 u
masa protonu
start learning
1 u
masa elektronu
start learning
1/1840 u
Elektrony najbardziej oddalone od jądra atomu.
start learning
walencyjne
liczba protonów + liczba neutronów
start learning
liczba masowa
liczba protonów
liczba
start learning
liczba atomowa
liczba elektronów
liczba
start learning
liczba atomowa
ładunek jądra
liczba
start learning
liczba atomowa
Oznaczenie literowe liczby masowej.
start learning
A
Oznaczenie literowe liczby atomowej.
start learning
Z
Atomy tego samego pierwiastka chemicznego różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze.
start learning
izotopy
Właściwości pierwiastków chemicznych, uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową, powtarzają się okresowo.
start learning
prawo okresowości
Pionowe w układzie okresowym.
start learning
grupa
Poziome w układzie okresowym.
start learning
okres
Wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu sięatomów za pomocą wspólnych par elektronów.
start learning
kowalencyjne
Wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się kationów i anionów powstałych z atomów.
start learning
jonowe
Liczba wiązań, za których pomocą atomy łączą się ze sobą.
start learning
wartościowość
Jest związana z liczbą elektronów walencyjnych.
start learning
wartościowość
Cząstka obdarzona ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym.
start learning
jon
Stosunek mas pierwiastków w każdym związku chemicznym jest stały i charakterystyczny dla danego związku.
start learning
prawo stałości składu związku chemicznego
Zależy od grupy.
start learning
liczba elektronów walencyjnych
Zależy od okresu.
start learning
liczba powłok elektronowych
Powłoki elektronowe
4
start learning
K L M N

You must sign in to write a comment