Werbung 06.06.2019

 0    187 flashcards    koziol4444
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
das Jahrzehnt,-e
start learning
dziesięciolecie
der Bestandteil,-e
start learning
składnik, część składowa
fest
start learning
stały, mocny, na stałe
her|stellen (stellte her, hat hergestellt)
start learning
produkować
der Absatz (Sg.)
start learning
sprzedaż, zbyt
denkbar
start learning
wyobrażalny, możliwy
sonst
start learning
zazwyczaj, w przeciwnym razie
die Vielzahl (Sg.)
start learning
duża ilość, mnóstwo
aufmerksam machen auf +Akk.
start learning
zwracać uwagę na coś
sich [über Akk.] informieren
start learning
poinformować się o czymś
die Dienstleistung,-en
start learning
usługa
vor allem
start learning
przede wszystkim
jdn. zu Dat. veranlassen
start learning
namówić kogoś do czegoś, skłaniać kogoś, do czegoś
der Kauf, die Käufe
start learning
zakup, kupno
enthalten (enthält, enthielt, hat enthalten)
start learning
zawierać
der Verkaufszweck,-e
start learning
cel, przeznaczenie sprzedaży
unter|ordnen (ordnete unter | hat untergeordnet) (jdn./etw jdm.)
start learning
podporządkować (kogoś/coś komuś)
deshalb
start learning
dlatego
meist
start learning
przeważnie, na ogół
zugleich
start learning
jednocześnie
die Begründung,-en
start learning
uzasadnienie
liefern
start learning
dostarczać
die Erkenntnis, -se
start learning
przekonanie, pogląd
die Werbepsychologie (Sg.)
start learning
psychologia reklamy
dabei
start learning
przy tym
hilfreich
start learning
pomocny
vor|kommen (kam vor, ist vorgekommen)
start learning
zdarzać się/występować
selten
start learning
rzadki/rzadko
gleichzeitig
start learning
jednoczesny
geheim
start learning
tajny, tajemnicze
der Instinkt,-e
start learning
instynkt
das Gefühl,-e
start learning
uczucie
der Verbraucher,-
start learning
konsument
an Akk. appellieren
start learning
odwoływać się do czegoś
letztendlich
start learning
w końcu, docelowo
hervor|rufen (rief hervor | hat hervorgerufen)
start learning
przywoływać, wywołać, budzić
der Kaufimpuls,-e
start learning
impuls przy dokonywaniu zakupów
schon
start learning
już
entwerfen (entwirft, entwarf| hat... entworfen)
start learning
zaprojektować, projektować
die Formel,-n
start learning
formuła
aus|lösen
start learning
inicjować, wywoływać
bestimmt
start learning
określony
die Aufmerksamkeit (Sg.)
start learning
uwaga
erregen
start learning
rozgrzać, rozbudzić
wecken
start learning
budzić/rozbudzać
der Besitzwunsch,- wünsche
start learning
chęć posiadania
erzeugen
start learning
wytworzyć/spowodować
die Kaufhandlung,-en
start learning
działanie, polegające na dokonywaniu zakupów
aus|führen
start learning
wykonywać/przeprowadzać
die Stufe,-n
start learning
poziom, stopień
gelten (gilt, galt, hat gegolten)
start learning
znaczyć, mieć znaczenie, mieć moc prawną
die Konzeption,-en
start learning
koncepcja
erfolgreich
start learning
owocny, skuteczny, z powodzeniem
übernehmen (übernimmt, übernahm, hat übernommen)
start learning
przejmować, obejmować, brać na siebie, podejmować się
die Werbeaktion,-en
start learning
akcja, kampania reklamowa
die Werbeabteilung,-en
start learning
dział reklamy
jemanden mit D. beauftragen (beauftragt, beauftragte, hat beauftragt)
start learning
zalecać coś komuś
die Werbeagentur,-en
start learning
agencja reklamowa
der Werbeträger,-
start learning
nośnik reklamy
das Printmedium,- medien
start learning
media drukowane
der Rundfunk (Sg.)
start learning
radiofonia, radio
die Litfaßsäule,-n
start learning
słup ogłoszeniowy
die Verfügung,-en
start learning
rozporządzenie, dyspozycja
zur Verfügung stehen
start learning
być do dyspozycji
das Werbemittel,-
start learning
środek reklamowy
die Zeitungsanzeige,-n
start learning
ogłoszenie w gazecie, anons w gazecie
der Prospekt,-e
start learning
prospekt
das Plakat,-e
start learning
afisz, plakat
der Katalog,-e
start learning
katalog
der Rundfunkspot,-s
start learning
spot reklamowy w radiu
der Fernsehspot,-s
start learning
spot reklamowy w TV
der Werbefilm,-e
start learning
film reklamowy
der Werbebrief,-e
start learning
list reklamowy
das Flugblatt,- blätter
start learning
ulotka
der Handzettel,-
start learning
jałmużna
das Schaufenster,-
start learning
okno wystawowe, wystawa
das Werbegeschenk,-
start learning
prezent reklamowy
die Warenprobe,-n
start learning
próbka towaru
das Preisausschreiben,-
start learning
ogłoszenie konkursu
ein|setzen (setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt)
start learning
wstawiać, umieszczać
an|wenden (wendet an, wendete an/wandte an, hat angewendet/angewandt)
start learning
używać, stosować
die Art,-en
start learning
sposób, metoda, rodzaj, gatunek
der Einzelhändler,-
start learning
detalista
werben (wirbt, warb, hat geworben)
start learning
reklamować
bei den angesprochenen Personen
start learning
wśród odpowiednich osób
der Werbeaufwand,-wände
start learning
wydatek poniesiony na reklamę
angemessen
start learning
odpowiedni, stosowny, dostosowany
der Werbeerfolg,-e
start learning
sukces reklamowy
das Ergebnis,-se
start learning
rezultat, wynik, skutek
fest|stellen (stellt fest, stellte fest, hat festgestellt)
start learning
stwierdzać, ustalać
angewandt
start learning
stosowany
wirken (wirkt, wirkte, hat gewirkt)
start learning
działać, skutkować
etwas stets vor Augen haben
start learning
mieć coś zawsze na oku
in erster Linie
start learning
w pierwszym rzędzie, przede wszystkim
die Absatzsicherung,-en
start learning
zabezpieczenie sprzedaży
die Absatzsteigerung,-en
start learning
zwiększenie sprzedaży
die Marktstellung,-en
start learning
pozycja na rynku
die Auslastung (Sg.)
start learning
obciążenie
die Kapazität,-en
start learning
pojemność, wydajność
die Liquidität (Sg.)
start learning
ekon. wypłacalność, środki płynne
der Werbeinhalt,-e
start learning
treść reklamy
versprechen
start learning
obiecywać (verspricht, versprach, hat versprochen)
irre|führen (führte irre, hat irregeführt)
start learning
wprowadzać w błąd
täuschen (täuschte, hat getäuscht)
start learning
łudzić, mylić
sachlich
start learning
rzeczowy, rzeczowo
die Übertreibung (Sg.)
start learning
przesada
einprägsam
start learning
łatwy do zapamiętania
wirksam
start learning
skuteczny
der Angriff,-e
start learning
natarcie, atak
die Anschwärzung,-en
start learning
oczernianie
unlauter (unlauterer Wettbewerb)
start learning
nieuczciwy (nieuczciwa konkurencja)
strafbar
start learning
karalny
gezielt
start learning
celowy
der Besuch,-e
start learning
wizyta, odwiedziny
der Handelsvertreter,-
start learning
przedstawiciel handlowy
die Postwurfsendung,-en
start learning
druk reklamowy
der Rundfunk (Sg.)
start learning
radio
der Zweig,-e
start learning
gałąź
fruchten (fruchtete, hat gefruchtet)
start learning
przynosić pożytek
stecken (steckte, hat gesteckt)
start learning
tkwić
gelegentlich
start learning
przy okazji
die Schleichwerbung,-en
start learning
kryptoreklama
bezeichnen (bezeichnete, hat bezeichnet)
start learning
oznaczać
erfolgen (erfolgte, ist erfolgt)
start learning
wynikać, następować
innerhalb + G
start learning
w obrębie, w ciągu, wewnątrz
dienen (diente, hat gedient)
start learning
służyć
die Schau,-en
start learning
wystawa
anpreisen (pries an, hat angepriesen)
start learning
chwalić, zachwalać
häufig
start learning
często
vorwerfen (warf vor, hat vorgeworfen)
start learning
zarzucać, podawać
geheim
start learning
poufny
der Verführer,-
start learning
uwodziciel
der Zwang, die Zwänge
start learning
przymus
aus|setzen
start learning
osadzać, porzucać
die Behauptung,-en
start learning
twierdzenie
übertrieben
start learning
przesadny, nadmierny
vernünftig
start learning
rozsądny
hart
start learning
twardy, silny
der Wettbewerb,-e
start learning
konkurencja
je... desto
start learning
im..., tym...
mehr
start learning
więcej
investieren
start learning
inwestować
der Etat (Sg.)
start learning
budżet
der Einzelhandel (Sg.)
start learning
handel detaliczny
aus|geben (gab aus, hat ausgegeben)
start learning
wydawać, emitować, rozprowadzać
das Unternehmen,-
start learning
przedsiębiorstwo
darunter
start learning
wśród nich
sowie
start learning
1. skoro tylko 2. jak również
belegen
start learning
zajmować [miejsce]
der Versandhandel (Sg.)
start learning
sprzedaż wysyłkowa
der Pkw = der Personenkraftwagen,-
start learning
samochód osobowy
die Zeitung,-en
start learning
gazeta
die Branche,-n
start learning
dział, gałąź
aus|sehen (sah aus, hat ausgesehen)
start learning
wyglądać
aus|gehen (ging aus, ist ausgegangen)
start learning
1. wychodzić 2. wyczerpywać się
hervor|gehen (ging hervor, ist hervorgegangen)
start learning
wynikać z czegoś
insgesamt
start learning
ogólnie
pumpen
start learning
1. pompować 2. pożyczać
flößen
start learning
wlewać
knapp
start learning
niewielki, ledwo wystarczający
der Werbemarkt,-märkte
start learning
rynek reklamy
präsentieren
start learning
prezentować
folgen
start learning
następować, wynikać
die Angabe,-n
start learning
informacja
die Zeitschrift,-en
start learning
czasopismo
die Sammlung,-en
start learning
kolekcja
der Werbeslogan, -s
start learning
slogan reklamowy
Freude am Fahren
start learning
radość z jazdy
die Versuchung,-en
start learning
pokusa
zart
start learning
miękki, delikatny, kruchy
Akk. auf|listen
start learning
sporządzać listę czegoś
froh
start learning
radosny
erwachsen
start learning
dorosły
die Wachmaschine,-en
start learning
pralka
folgendermaßen
start learning
w następujący sposób
„Weil ich es mir wert bin"
start learning
"Ponieważ jestem tego warty/warta"
„Die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt"
start learning
"Najsłodsza pokusa odkąd istnieje czekolada"
„Haribo macht Kinder froh und erwachsene ebenso"
start learning
"Haribo smak radości, dla dzieci i dorosłych"
„Da weiß man, was man hat"
start learning
"Wiesz, co masz"
„Eine Perle der Natur!"
start learning
"Perła natury"
„Nichts ist unmöglich"
start learning
"Nic nie jest niemożliwe"
„Der Tag geht, Johnnie Walker kommt"
start learning
"Dzień mija, Johnnie Walker przybywa"
„Aus Liebe zum Automobil"
start learning
"Z miłości do samochodów"
„Katzen würden Whiskas kaufen"
start learning
"Koty kupowałyby Whiskas (pl: twój kot kupowałby Whiskas)"
„Waschmaschinen leben länger mit Calgon"
start learning
"Dłuższe życie każdej pralki to Calgon"
„Ich bin doch nicht blöd"
start learning
"Przecież nie jestem głupi ..."
„Bitte ein Bit"
start learning
"Poproszę, kawałek"

You must sign in to write a comment