unit 7 (całość)

 0    70 flashcards    egzaminlegalenglish5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
at risk
Earth is at risk now more than ever.
start learning
zagrożony
Ziemia jest teraz zagrożona bardziej niż kiedykolwiek.
run a business
start learning
prowadzić biznes, prowadzić firmę
records and accounts
start learning
dokumentacja i księgi rachunkowe
run into trouble
start learning
popaść w kłopoty
sole trader
start learning
przesiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
set up / form
start learning
założyć
profit
Their monthly profit is usually around $3000.
start learning
zysk
Ich miesięczny zysk zwykle wynosi około 3000 dolarów.
liable
start learning
odpowiedzialność prawna
investment
We attract both domestic and foreign investments.
start learning
inwestycja
Przyciągamy zarówno krajowe jak i zagraniczne inwestycje.
personal assets
start learning
majątek osobisty
register
start learning
zarejestrować
manage
start learning
zarządzać, kierować
annual
start learning
coroczny, roczny, doroczny
expenses
start learning
wydatki
self-employed
I decided to be self-employed for a change.
start learning
pracujący na własny rachunek, samozatrudniony
Postanowiłem pracować na własny rachunek dla odmiany.
apprenticeship
start learning
nauka zawodu, uczenie się do zawodu, praktyka zawodowa
joint and several liability
start learning
odpowiedzialność solidarna
partnership agreement
start learning
umowa spółki osobowej
unlimited liability
start learning
nieograniczona odpowiedzialność prawna
drawings
start learning
suma pobrana zaliczkowo na kapitał zakładowy
expel
The student was expelled from school.
start learning
wyrzucić (np. odpady) wydalić (np. ucznia ze szkoły)
Uczeń został wydalony ze szkoły.
partnership name
start learning
firma spółki osobowej
capital contribution of partners
start learning
wkład/ udział kapitałowy wspólników
equity parnter
start learning
równy, pełnoprawny wspólnik
cheque signing arrangements
start learning
ustalenia dotyczące podpisywania czeków
retirement age
start learning
wiek emerytalny
return on investment
start learning
zwrot z inwestycji
salaried partner
start learning
wspólnik otrzymujący płacę
sleeping partner / silent partner
start learning
cichy wspólnik
authority
start learning
upoważnienie
beauty therapist
start learning
kosmetyczka
give up something
She gave up her English lessons after the first semester.
start learning
rzucać coś, przestawać coś robić, zaprzestawać czegoś
Ona przestała brać lekcje angielskiego po pierwszym semestrze.
limited liability partnership
start learning
spółka komandytowa
legal entity / person
start learning
osoba prawna
incorporated business
start learning
zarejestrowana działalność gospodarcza
dividend
You will get your dividend at the end of the month.
start learning
dywidenda
Otrzymasz swoją dywidendę na końcu miesiąca.
share
start learning
akcja, udział
issue the shares
start learning
emitować akcje
founders
start learning
założyciele
share capital
start learning
kapitał zakładowy
hold a share
start learning
mieć udziały
nominal value / par value / face value
start learning
wartość nominalna (początkowa)
name
We'll name our son Daniel.
start learning
nazywać
Nazwiemy naszego syna Daniel.
become insolvent
start learning
popaść w niewypłacalność, stać się niewypłacalnym
market value of the share
start learning
wartość rynkowa akcji
premium
start learning
różnica (między wartością rynkową na nominalną udziału)
authorised share capital
start learning
statutowy kapitał zakładowy
public companies
start learning
spółki giełdowe (publiczne)
private companies
start learning
spółki nie mogące sprzedawać akcji na giełdzie
stockbroker
start learning
makler giełdowy
single member company
start learning
spółka posiadająca jednego udziałowca
company formation agent
start learning
spółka zajmująca się zakładaniem spółek
incorporate a company
start learning
zarejestrować spółkę
offer shares
start learning
zaoferować akcje na sprzedaż
substantial
This substantial event will go down in history.
start learning
pokaźny, znaczący, znaczny
To znaczące wydarzenie zostanie zapisane na kartach historii.
memorandum of association
start learning
dokument założycielski spółki
annual return
start learning
sprawozdanie roczne z działalności
articles of association (UK) / bylaws (USA)
start learning
statut spółki
bylaws (UK)
start learning
przepisy wydawane przez władze lokalne
off the shelf company
start learning
zarejestrowana spółka z przeznaczeniem na sprzedaż (zakładana przez prawników)
certificate of incorporation
start learning
świadectwo, akt ustanowienia spółki
submit something to somebody
start learning
przedkładać coś komuś, składać coś komuś
profit and loss account
start learning
rachunek zysków i strat
balance sheet
start learning
bilans / zestawienie bilansowe
essential
He was the essential element in the show.
start learning
istotny, niezbędny
On był niezbędnym elementem pokazu.
registered office
start learning
siedziba prawna spółki
objects of a company
start learning
cele spółki
statement of liability
start learning
deklaracja o odpowiedzialności prawnej akcjonariuszy / udziałowców
subscribers
start learning
pierwsi udziałowcy / akcjonariusze (osoby podpisujące statut w momencie powstawania spółki)
issued share capital
start learning
wyemitowany kapitał zakładowy

You must sign in to write a comment