UNIT 1.6- Projects & Documents

 0    59 flashcards    agnieszkaszklarczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
an invoice
start learning
faktura
a bill
start learning
rachunek
a telephone bill
start learning
rachunek telefoniczny
a form
start learning
Formularz
a sales report
start learning
raport sprzedaży
a part
start learning
część
instructions
start learning
instrukcje
documentation
start learning
dokumentacja
a filing cabinet
start learning
szafka na dokumenty
a question concerning
start learning
pytanie dotyczące
a deadline
start learning
termin realizacji
an order
start learning
zamówienie
an address book
start learning
książka adresowa
a contract
start learning
umowa
a lawyer
start learning
prawnik
a copy
start learning
kopia
a date
start learning
Data
a buyer
start learning
kupujący
a seller
start learning
sprzedawca
VAT rates
start learning
Stawki VAT
personal details
start learning
dane osobowe
to follow sth
start learning
iść za, trzymać się czegoś
to put
start learning
kłaść, położyć
to leave
start learning
zostawić coś gdzieś
to fill in
start learning
wypełniać (np. formularz)
to sign
start learning
podpisać / podpisywać
to let sb know
start learning
dać znać
to have a look (at sth)
start learning
spojrzeć (na coś)
to include
start learning
zawierać
to prepare
start learning
przygotowywać
to be right
start learning
mieć rację
incomplete
start learning
niekompletny
annual
start learning
coroczny
ready
start learning
gotowy
the following
start learning
następujący
There are some documents on my desk: an invoice, a telephone bill and some forms.
start learning
Jest kilka dokumentów na moim biurku: faktura, rachunek za telefon i kilka formularzy.
Send me all the documents as soon as possible.
start learning
Wyślij mi wszystkie dokumenty możliwe jak najszybciej.
Can you send us the invoice by fax?
start learning
Czy możesz nam wysłać fakturę faksem?
The first part of the raport is incomplete.
start learning
Pierwsza część raportu/sprawozdania jest niekompletna.
Well, I followed the instructions that you sent me.
start learning
No cóż, trzymałem się instrukcji, które mi wysłałeś.
Where did you put the project documentation?
start learning
Gdzie położyłeś dokumentację projektu?
I put it in(to) the filling cabinet.
start learning
Włożyłem ją do szafki na dokumenty.
It's not there.
start learning
Nie ma jej tam.
Oh, you're right. I left it next to the scanner.
start learning
Masz rację. Zostawiłem ją obok skanera.
I have a question concerning the annual sales report.
start learning
Mam pytanie dotyczące rocznego sprawozdania ze sprzedaży.
We'll discuss it in today's conference.
start learning
Przedyskutujemy go na dzisiejszej konferencji.
The deadline for the project is 5th May.
start learning
Termin realizacji projektu to 5 maja.
Will you help me?
start learning
Pomożesz mi?
To do what?
start learning
W czym?
Can you fill in and send this order?
start learning
Czy możesz wypełnić i wysłać to zamówienie?
Where should I send it?
start learning
Gdzie powinienem to/je wysłać?
Check the address in the address book.
start learning
Sprawdź adres w książce adresowej.
What's the deadline for the project?
start learning
Jaki jest termin realizacji projektu?
I just have to discuss the contract with the lawyers, and then we can sign it.
start learning
Jeszcze tylko muszę przedyskutować umowę z prawnikami i wtedy możemy ją podpisać.
Let me know when it's ready.
start learning
Daj znać, gdy będzie gotowa.
Certainly. I will fill in these forms too.
start learning
Oczywiście. Wypełnię też te formularze.
I will send you a copy if you want to have a look.
start learning
Wyślę ci kopię, jeśli chcesz rzucić okiem.
The invoice has to include the following information: the date, number, name and address of the buyer and the seller, VAT rates, etc.
start learning
Faktura musi zawierać następujące informacje: datę, numer, nazwę i adres kupującego i sprzedającego, stawki VAT itd.
I will need your personal details to prepare the contract.
start learning
Będę potrzebował twoich danych personalnych/osobowych, żeby przygotować umowę.

You must sign in to write a comment