unit 1 cz. 3 / unit 2 cz. 1

 0    75 flashcards    egzaminlegalenglish1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
associate
start learning
współpracownik, prawnik na etacie (nie wspólnik)
gain experience
start learning
zdobyć doświadczenie
be known as something
start learning
być znanym jako, być znanym pod nazwą
commercial litigation
start learning
spór sądowy dotyczący prawa handlowego
commercial law
start learning
prawo handlowe
charity law
start learning
prawo związane z organizacjami dobroczynnymi
probate
start learning
poświadczenie autentyczności testamentu / urzędowe zatwierdzenie testamentu
wokrplace bullying
start learning
zastraszanie w miejscu pracy, mobbing
work permit
start learning
dokument pozwalający na podjęcie pracy
admission
She applied for admission to the best school in her city.
start learning
przyjęcie (do szpitala, na uniwersytet, do szkoły)
Ona złożyła podanie o przyjęcie do najlepszej szkoły w swoim mieście.
exclusion
I love that you've written so much on social exclusion.
start learning
wykluczenie, wyłączenie, zamknięcie dostępu
Podoba mi się, że napisał pan tyle o wykluczeniu społecznym.
education law
start learning
prawo oświatowe
assesment
We also need to discuss risk assessment.
start learning
ocena / oszacowanie czegoś
Musimy też omówić ocenę ryzyka.
robbery
He was sent to prison for robbery.
start learning
rabunek, kradzież, napad (na bank)
On został wysłany do więzienia za rabunek.
IT law
start learning
Prawo informatyczne
the law of real property
start learning
prawo nieruchomości
conveyancing
start learning
przeniesienie tytułu własności
boundary
The current boundaries of the town were set in 1862.
start learning
granica wewnętrzna np. województwa
Obecne granice miasta były ustalone w 1862 roku.
run your own business
start learning
uruchomić własny biznes
suffer a loss / incur a loss
start learning
ponieść stratę
set up business
start learning
założyć firmę, biznes
claim damages
start learning
żądać odszkodowania, domagać się odszkodowania
be on full pay
start learning
być wynagradzanym w pełnej wysokości
sole practitioner
start learning
osoba będąca jedynym praktykującym
insolvency law
start learning
prawo upadłościowe
corporate department
start learning
dział korporacyjny
landlord and tenant law
start learning
prawo regulujące zasady najmu i dzierżawy nieruchomości
barrister's chambers
start learning
kancelaria adwokacka
trainee solicitor
start learning
aplikant radcowski (osoba na training contract)
mediation
Their company specializes in mediation.
start learning
pośrednictwo, mediacja
Their company specializes in mediation.
be based somewhere
start learning
opierać się gdzieś
equal pay
start learning
równe wynagrodzenie, równa płaca
Master of Laws (LLM)
start learning
magister prawa
Bachelor of Laws (LLB)
start learning
licencjat w dziedzinie prawa
liability
start learning
odpowiedzialność prawna, zobowiązanie
eligible for
start learning
odpowiedni, spełniający warunki do czegoś
balance
start learning
saldo rachunku, stan konta
bank statement
start learning
wyciąg z konta, zestawienie operacyjne rachunku bankowego
monthly statement
start learning
zestawienie miesięczne operacji z rachunku
bank account
start learning
rachunek bankowy
charge
The minimum charge is $30 a month.
start learning
koszt, opłata
Minimalna opłata wynosi 30 dolarów miesięcznie.
charge
I was charged 50 cents and entered the museum.
start learning
pobierać (np. opłatę, prowizję), obciążyć czyjś rachunek (np. za drinki)
Pobrano ode mnie opłatę w wysokości 50 centów i wszedłem do muzeum.
transfer / bank transfer
Has my bank transfer come through?
start learning
przelew, przelew bankowy
Czy mój przelew bankowy został zrealizowany?
withdraw
start learning
wypłacać
current account
start learning
rachunek bieżący
bill
Can we pay the bill now?
start learning
rachunek (za jakąś usługę)
Czy możemy teraz zapłacić rachunek?
deposit
How much do you want to deposit into your account?
start learning
wpłacać (pieniądze do banku)
Ile pieniędzy chciałbyś wpłacić na swoje konto?
issue cheque
start learning
wystawić czek
overdraft
start learning
przekroczenie stanu konta, debet
saving account
start learning
rachunek oszczędnościowy
current account (UK) / checking account (USA)
start learning
rachunek bieżący
cash
start learning
gotówka
applicant
Decisions must be taken on the performance of the applicant country.
start learning
osoba ubiegająca się o coś (np. o członkostwo, o licencję, o azyl)
Decyzje należy podejmować na podstawie wyników kraju ubiegającego się.
ATM network
start learning
sieć bankomatów
cashpoint/cash machine/ATM
start learning
bankomat
automated payment
start learning
przelew zdefiniowany
straightforward
We would like to get straightforward information about the promotion.
start learning
jasny, prosty, przystępny
Chcielibyśmy dostać jasną informację o tej promocji.
subject to status
start learning
zależny od statusu
chip (mircochip)
What's this motherboard's chip?
start learning
czip, mikroczip, mikroukład
Jaki jest czip tej płyty głównej?
validate something
start learning
uprawomocnić coś, nadać czemuś moc prawną
income
It's an important source of income for him.
start learning
dochód (przychód minus koszty podatkowe)
To jest dla niego ważne źródło dochodu.
pretax income
start learning
dochód przed opodatkowaniem
standing order
start learning
zlecenie stałe
debit
start learning
obciążyć rachunek bankowy, wypłacić pieniądze z konta bankowego
credit
She credited her account with $40.
start learning
zwiększyć stan konta bankowego, zasilić stan konta
Ona zwiększyła stan swojego konta bankowego o 40 dolarów.
debit card
start learning
karta debetowa
debt
start learning
dług
owe money
start learning
być winnym komuś pieniądze
outgoings
start learning
wydatki
lend to
Could you lend me some money?
start learning
pożyczać (coś komuś)
Czy mógłbyś mi pożyczyć trochę pieniędzy?
borrow from
start learning
pożyczyć coś od kogoś
go into the red
The idea is that we really hate it when things go into the red.
start learning
tracić pieniądze, przekroczyć stan konta
to go into the red
be in the black
start learning
być wypłacalnym, być na plusie
wide range of something
We offer a wide range of services.
start learning
szeroki wybór czegoś, szeroka gama
Oferujemy szeroką gamę usług.
branch
There is a branch of my company in Poland.
start learning
oddział, filia, przedstawicielstwo (np. firmy, organizacji)
W Polsce jest oddział mojej firmy.

You must sign in to write a comment