types of securities

 0    76 flashcards    anitasobotka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prawa przysługujące z tytułu posiadania akcji
start learning
rights upon shares
prawa majątkowe
start learning
ownership rights
prawo poboru
start learning
pre-emptive rights
prawa korporacyjne
start learning
corporate rights
akcja, udział
start learning
share
papier wartościowy, akcja
start learning
stock
akcja zwykła
start learning
ordinary share
akcja uprzywilejowana
start learning
preference share
podstawowa akcja uprzywilejowana
start learning
basic preference share
akcja uprzywilejowana kulmulacyjna
start learning
cumulative preference share
akcja uprzywilejowana uprawniająca do dodatkowego udziału w zysku
start learning
participating preference share
akcja uprzywilejowana zwrotna
start learning
redeemable preference share
akcja imienna
start learning
inscribe share (UK)/registered stock (US)
akcje założycielskie
start learning
vendor’s shares (=founder’s shares)
akcje na okaziciela
start learning
bearer shares
akcje bez żadnych praw
start learning
shares ex-all
akcje bez prawa do dywidendy
start learning
ex-dividend shares
akcje odroczone
start learning
deferred shares
A-akcjonariusze
start learning
A-shareholders
B-akcjonariusze
start learning
B-shareholders
złota akcja
start learning
golden share
warrant
start learning
warrant
certyfikat depozytowy / świadectwo udziałowe
start learning
share certificate
Weksel
start learning
Bill of exchange
kredyt
start learning
means of credit
wartość nominalna
start learning
face value
środki płatnicze
start learning
means of payment
indosować
start learning
to endorse
beneficjent
start learning
beneficiary
remitent (osoba na rzecz której wypłacane są pieniądze)
start learning
payee
indosant
start learning
endorser
indosatariusz
start learning
endorsee
weksel własny / weksel sola
start learning
single bill of exchange / promissory note
weksel trasowany/ciągniony, trata
start learning
draft
zadłużenie
start learning
indebtness
trasant
start learning
drawer
trasat
start learning
drawee
okaziciel
start learning
a bearer
przyjęcie
start learning
acceptance
protest
start learning
dishonour
odmowa akceptacji
start learning
dishonour by non-acceptance
odmowa zapłacenia sumy wekslowej
start learning
dishonour by non-payment
zwyczaj handlowy
start learning
usance
płatne na żądanie
start learning
payable on demand
płatne w określonym terminie
start learning
payable at a future date
czek
start learning
a cheque
bon skarbu państwa
start learning
treasury bill / T-bill
skarb państwa
start learning
treasury
weksel komercyjny
start learning
commercial paper
obligacja
start learning
bond
obligacja skarbowa
start learning
t-bond/t-note
obligacja komunalna
start learning
municipal bond
obligacja przedsiębiorstwa
start learning
corporate bond
obligacja zagraniczna
start learning
foreign bond
euroobligacja
start learning
Eurobond
obligacja oprocentowana
start learning
coupon bond
obligacja zerokuponowa
start learning
zero coupon bond / (deep) discount bond
obligacja o stałym oprocentowaniu
start learning
straight bond / fixed bond
umowa obustronna (mdz pożyczkodawcą a dłużnikiem)
start learning
indenture
obligacja uprawniająca obligatariusza (inwestora) do udziału w zyskach emitenta
start learning
income bond
obligacja uprawniająca obligatariusza do udziału w zyskach emitenta
start learning
profit sharing bond
CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych)
start learning
CPI (consumer price index)
obligacja indeksowana do wskaźnika inflacji
start learning
indexed bond
obligacja indeksowana do wskaźnika inflacji
start learning
purchasing power bond / indexed bond
obligacja o zmiennym oprocentowaniu
start learning
floating rate bond
klauzula przedterminowego wykupu obligacji
start learning
call provision
prawo do wcześniejszego umorzenia obligacji
start learning
putable option
obligacja posiadające zabezpieczenie
start learning
secured bond
zabezpieczenie
start learning
collateral
skrypt dłużny
start learning
debenture
Agencja ratingowa
start learning
rating agency
obligacja inwestycyjna
start learning
investment grade bond
obligacja śmieciowa
start learning
junk bond
Fundusz inwestycyjny
start learning
sinking fund
dźwignia finansowa
start learning
financial leverage
obligacje emitowane w tym samym czasie, ale o różnym terminie wykupu
start learning
serial bonds

You must sign in to write a comment