Tutlo repitition v3

 0    49 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
accompany
He accompanied me during my journey to Japan.
start learning
towarzyszyć (komuś), odprowadzać (kogoś)
On towarzyszył mi podczas mojej podróży do Japonii.
exec
I'm an exec at a big firm.
start learning
kierownik wykonawczy
Jestem kierownikiem wykonawczym w dużej firmie.
entry-level
E-commerce is presenting a lot of new jobs at entry-level.
start learning
przeznaczony dla początkujących (np. stanowisko w pracy)
E-commerce przedstawia wiele nowych miejsc pracy dla początkujących.
middle management
He cut hundreds of jobs in middle management.
start learning
menadżerowie średniego szczebla, średnia kadra kierownicza
Obciął setki miejsc pracy w średniej kadrze kierowniczej.
exhaustion
I'm sorry, but you cannot dive in this state of exhaustion.
start learning
zmęczenie, wyczerpanie
Przykro mi, ale nie może pan nurkować w takim stanie wyczerpania.
be snowed under
We have been snowed under with phone calls all day.
start learning
mieć za dużo (np. pracy), być zawalonym (pracą)
Przez cały dzień byliśmy zawaleni telefonami.
zeal
They misunderstood my zeal.
start learning
gorliwość, żarliwość, zapał
Oni źle zrozumieli mój zapał.
overwhelm
The stress at work overwhelmed me.
start learning
ogarnąć, ogarniać, owładnąć, przytłoczyć, przytłaczać, chwycić za serce
Stres w pracy mnie przytłoczył.
prone to
I've always been prone to headaches.
start learning
podatny na (np. choroby)
Zawsze byłem podatny na bóle głowy.
detachment
I can't help but notice your detachment from everything that happens around you.
start learning
obojętność, dystans, bezstronność (w jakiejś sytuacji)
Nie mogę pomóc ale zauważ swoją obojętność od wszystkiego co dzieje się wokół ciebie.
make or break
Each interview that you attend is a make-or-break situation.
start learning
wóz albo przewóz
Każdy wywiad, w którym uczestniczysz, jest sytuacją typu wóz albo przewóz.
take somebody on
We decided to take you on.
start learning
przyjmować kogoś, zatrudniać kogoś
Zdecydowaliśmy się cię zatrudnić.
self-starter
The successful applicant for the position will be a well-motivated self-starter who has excellent communication skills.
start learning
osoba przedsiębiorcza, osoba zaradna, osoba z inicjatywą
Wybrany kandydat na stanowisko będzie dobrze zmotywowaną, zaradną osobą, która ma doskonałe umiejętności komunikacyjne.
top-notch
That restaurant's really top-notch.
start learning
pierwszorzędny
Ta restauracja jest naprawdę na najwyższym poziomie.
retain
The box retains heat.
start learning
zachowywać, zatrzymywać (o przedmiocie)
Pudełko zatrzymuje ciepło.
killer question
The last question was a real killer question.
start learning
zabójcze pytanie (trudne pytanie zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
Ostatnie pytanie było prawdziwym zabójczym pytaniem.
put something off
He put off writing the essay until the last minute.
start learning
odłożyć coś, przełożyć coś na później, opóźnić coś
On odłożył pisanie wypracowania do ostatniej chwili.
dos and don'ts
Where I work, the old dos and don’ts about how to dress don’t really matter.
start learning
to co należy i czego nie należy robić
Kiedy pracuję, stare zasady jak się ubierać, nie mają tak naprawdę znaczenia.
remain in somebody's good books
I cleaned the bathroom yesterday so I've remained in Mum's good books.
start learning
pozostać pozytywnie zapamiętany
Wczoraj posprzątałem łazienkę, więc pozostałem pozytywnie zapamiętany u mamy.
animosity
He shows animosity towards her.
start learning
niechęć, nienawiść, uraza
On okazuje jej niechęć.
subordinate (n)
He left the routine checks to one of his subordinates.
start learning
podwładny (w organizacji)
Pozostawił rutynowe kontrole jednemu ze swoich podwładnych.
subordinate (v)
Her personal life has been subordinated to her career.
start learning
podporządkowywać, podporządkować (coś czemuś)
Jej życie osobiste zostało podporządkowane jej karierze.
wrap somebody around one's little finger
She could wrap her father around her little finger.
start learning
owinąć sobie kogoś wokół małego palca
Mogła owinąć ojca wokół małego palca.
battle/clash of wills
He won the battle/clash of wills with his wife.
start learning
konflikt charakterów
Wygrał konflikt charakterów ze swoją żoną.
flex one's muscles
The role will allow her to flex her acting muscles.
start learning
prężyć muskuły, pokazać na co cię stać, pokazać swój talent
Ta rola pozwoli jej pokazać swój talent aktorski.
show somebody up
You showed me up in front of my friends!
start learning
zrobić komuś wstyd
Zrobiłaś mi wstyd przy moich przyjaciołach!
tagline
Writing a tagline is a good way to add character to your brand.
start learning
slogan (krótka, łatwa do zapamiętania fraza reklamowa)
Pisanie sloganu to dobry sposób na dodanie charakteru Twojej marce.
store brand (US) / own brand (GB)
They don't have their own label so they aren't a competition for us.
start learning
własna marka
Oni nie mają własnej marki, więc nie są dla nas konkurencją.
generic brand
The smartphone is a generic brand of mobile phones.
start learning
marka generyczna (bez znaku towarowego)
Smartfon to generyczna marka telefonów komórkowych.
name brand
All the car makers spend heavily to promote their brand names.
start learning
znana marka
Wszyscy producenci samochodów wydają dużo na promocję swoich znanych marek.
brand extension
One of the country's leading radio groups is planning brand extension into pay-TV.
start learning
rozszerzanie marki (rozbudowywanie oferty, zwiększenie zakresu kategorii produktów danej marki)
Jedna z wiodących grup radiowych w kraju planuje rozszerzenie marki na telewizję płatną.
premium brand
The classic example of a car premium brand is Ferrari.
start learning
marka premium
Klasycznym przykładem marki premium samochodów jest Ferrari.
set something apart from something
Her original ideas set her apart from other students.
start learning
wyróżniać coś jakością od czegoś
Jej oryginalne pomysły wyróżniały ją spośród innych studentów.
brand loyalty
All manufacturers want to encourage brand loyalty to their own products.
start learning
przywiązanie klienta do marki, lojalność wobec marki
Wszyscy producenci chcą zachęcać do lojalności wobec własnych produktów.
disturbance
There is a risk of disturbance to the biological balance.
start learning
zakłócenie
Istnieje ryzyko zakłócenia równowagi biologicznej.
stretch
They haven't seen each other for a long stretch of time.
start learning
okres, czas
Oni nie widzieli się przez długi okres czasu.
uninterrupted
Through all this time, his business continued uninterrupted.
start learning
bezustanny, nieprzerwany
Przez cały ten czas jego działalność trwała nieprzerwanie.
pleasurable
a pleasurable evening/meal
start learning
miły, przyjemny
przyjemny wieczór / posiłek
I train up to 40 minutes 3x a week
start learning
Trenuję do 40 minut 3 razy w tygodniu
throw caution to the wind
I threw caution to the wind and bought the most expensive one.
start learning
zapomnieć o rozwadze (podjąć wielkie ryzyko)
Zapomniałem o rozwadze i kupiłem najdroższy.
play it safe
Let’s play it safe and allow an extra ten minutes to get there.
start learning
być ostrożnym, nie podejmować zbędnego ryzyka, dmuchać na zimne
Nie podejmujmy zbędnego ryzyka i dajmy na to dodatkowe dziesięć minut.
anticipate
I anticipate trouble finding a good doctor in this town.
start learning
spodziewać się, oczekiwać
Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.
foresee
I don't foresee any difficulties so long as we keep within budget.
start learning
przewidywać
Nie przewiduję żadnych trudności, o ile utrzymamy budżet.
gauge
I tried to gauge (= guess) the weight of the box.
start learning
mierzyć, szacować, oceniać, określać
Próbowałem oszacować (= zgadnij) wagę pudełka.
weigh up
She weighs the advantages and disadvantages of getting married.
start learning
rozważać, porównywać, ważyć
Ona rozważa zalety i wady brania ślubu.
savings account
They set up a savings account in her name.
start learning
rachunek oszczędnościowy, konto oszczędnościowe
Oni założyli konto oszczędnościowe na jej imię i nazwisko.
stock
He invests in stock.
start learning
kapitał akcyjny, akcje
On inwestuje w kapitał akcyjny.
share
The company's shares are going up.
start learning
akcja, udział
Akcje firmy idą w górę.
cautious
It's a dangerous mission, so we need to be cautious.
start learning
ostrożny
To niebezpieczna misja, więc musimy być ostrożni.

You must sign in to write a comment