Topic

5  1    14 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Własność intelektualna jest ostatnio tematem wielu debat i taki jest również temat mojej prezentacji.
start learning
Intellectual property has been the subject of much debate recently and this is the topic of my presentation.
Zatem celem mojej dzisiejszej prezentacji jest poinformowanie / omówienie / zaprezentowanie / zanalizowanie...
start learning
So the purpose of my presentation today is to inform / discuss / present / analyse...
Niniejsza prezentacja skupia się na kwestii stylów zarządzania.
start learning
This presentation focuses on the issue of management styles.
Skupię się na następujących dziedzinach:...
start learning
I shall be looking at the following areas:...
Tematem mojego przemówienia jest e-marketing.
start learning
The theme of my talk is e-marketing.
To, co chciałbym zrobić, to omówić najważniejsze kwestie tego zagadnienia.
start learning
What I’d like to do is to discuss the most important issues of this topic.
Chcę omówić temat własności intelektualnej.
start learning
I intend to discuss the topic of intellectual property.
+7 flashcards
The lesson is part of the course
"Business Presentation"
(total 348 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment