TED

 0    51 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
courage
He didn't have the courage to do it.
start learning
odwaga
Nie miał odwagi tego zrobić.
head off
I want to head off to some deserted island and start a life as a hermit.
start learning
wyjeżdżać, odchodzić
Chcę wyjechać na jakąś bezludną wyspę i zacząć żyć jako pustelnik.
rage
She shook with rage just thinking about it.
start learning
wściekłość, furia
Ona trzęsła się z wściekłości, tylko myśląc o tym.
deem
How could anyone deem this film funny?
start learning
sądzić, uważać
Jak ktokolwiek może uważać ten film za śmieszny?
denial
Despite her denials, I knew she felt lonely.
start learning
zaprzeczanie (czemuś), negacja (czegoś)
Pomimo jej zaprzeczeń, wiedziałem że ona czuła się osamotniona.
caveat
He agreed to the interview, with the caveat that he could approve the final article.
start learning
sprzeciw, zastrzeżenie
Zgodził się na rozmowę z zastrzeżeniem, że może zatwierdzić ostatni artykuł.
tender
Her tone was tender, anxious.
start learning
czuły, wrażliwy, delikatny
Jej ton głosu był czuły, zatroskany.
numb
My fingers quickly became numb in the cold.
start learning
zdrętwiały, odrętwiały (np. z zimna), bez czucia
Moje palce szybko zdrętwiały na zimnie.
nag (verb)
When you are hungry you start nagging.
start learning
zrzędzić, dręczyć, dokuczać (np. problem, zmartwienie)
Kiedy jesteś głodny zaczynasz zrzędzić.
nag (noun)
You're not only a nuisance but also a nag.
start learning
zrzęda
Jesteś nie tylko utrapieniem, ale i zrzędą.
shrug (noun and verb)
She shrugged her shoulders, but I thought she was annoyed.
start learning
wzruszenie (np. ramion), wzruszyć ramionami
Wzruszyła ramionami, ale myślałem, że jest zmartwiona.
grief
Her grief over her loss will not go away.
start learning
żal, rozpacz, smutek
Jej rozpacz po jej stracie nie odejdzie.
vanguard
He is in the vanguard of economic reform.
start learning
awangarda
Jest na czele reformy gospodarczej.
thrive
Their company is thriving.
start learning
prosperować (o przedsiębiorstwie), odnosić sukcesy (o osobie), cieszyć się powodzeniem (w życiu)
Ich firma świetnie prosperuje.
bunk
Most economists think his theories are sheer bunk.
start learning
brednie, bzdury, stek bzdur
Większość ekonomistów uważa, że ​​jego teorie są najzwyklejszym stekiem bzdur.
interestingly
Interestingly (enough), he never actually said that he was innocent.
start learning
co ciekawe, interesująco, frapująco
Co ciekawe (wystarczająco), tak naprawdę nigdy nie powiedział, że jest niewinny.
internalize
He had not expected the people so ready to internalize the values of democracy.
start learning
internalizować
Nie spodziewał się, że ludzie będą tak gotowi na internalizację wartości demokracji.
privilege
Being a student is a privilege.
start learning
przywilej
Bycie studentem jest przywilejem.
grieve
I have never grieved over anybody before.
start learning
martwić się, rozpaczać, opłakiwać (kogoś)
Nigdy wcześniej nikogo nie opłakiwałem.
befall
It's sad to think of the unhappy fate that befell him.
start learning
zdarzać, zdarzać się, przydarzać, przydarzać się
Smutno jest myśleć o nieszczęśliwym losie, który go spotkał.
step off something
He stepped off the train two hours ago.
start learning
wysiadać z czegoś, wychodzić z czegoś
On wysiadł z pociągu dwie godziny temu.
revive
A hot shower and a cup of tea will revive you.
start learning
odnawiać, wznawiać, wskrzeszać
Gorący prysznic i filiżanka herbaty ożywi cię.
stick somebody with something
You can't stick me with your problems.
start learning
zrzucić coś na czyjeś barki
Nie możesz zrzucać na moje barki swoich problemów.
endorse
I fully endorse everything the chairperson has said.
start learning
udzielać poparcia, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata)
Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.
matchless
Her matchless beauty.
start learning
niezrównany, nieprześcigniony
Jej niezrównane piękno.
birthright
Americans see freedom of expression as their birthright.
start learning
prawo przysługujące człowiekowi od urodzenia
Amerykanie postrzegają wolność słowa jako swoje prawo.
clumsy
She made a clumsy attempt to apologize
start learning
niezgrabny, niezdarny (np. sposób poruszania się lub osoba)
Ona podjęła niezdarną próbę przeprosin.
spark
This argument sparked a heated discussion.
start learning
wywołać coś, wywoływać coś
Ten argument wywołał ożywioną dyskusję.
refrigerator (US) / fridge (UK)
Is there any milk in the fridge?
start learning
lodówka
Czy jest jakieś mleko w lodówce?
dismantle
The good thing about the bike is that it dismantles if you want to put it in the back of the car.
start learning
rozbrajać, demontować
Zaletą tego motocykla jest to, że demontuje się go, jeśli chcesz go umieścić z tyłu samochodu.
readjust
After living abroad for so long, he found it difficult to readjust to life at home
start learning
dostosowywać się (do nowej sytuacji)
Po długim pobycie za granicą miał trudności z przystosowaniem się do życia w domu
be debriefed
The pilots were thoroughly debriefed after every mission.
start learning
zostać przesłuchanym, składać sprawozdanie
Po każdej misji piloci zostali dokładnie przesłuchani.
equation
She's very good at solving mathematical equations.
start learning
równanie
Ona jest bardzo dobra w rozwiązywaniu równań matematycznych.
brood (verb)
I wish she wouldn't sit brooding in her room all day.
start learning
rozmyślać, rozpamiętywać
Chciałbym, żeby nie siedziała rozpamiętująca w swoim pokoju przez cały dzień.
precious (adverb)
Precious few of us failed the exam.
start learning
bardzo, szalenie
Bardzo niewielu z nas nie zdało egzaminu.
precious (adjective)
She doesn't want to lose her precious time waiting for me.
start learning
cenny, drogocenny, wartościowy (np. o czasie, przedmiocie)
Ona nie chce tracić swojego drogocennego czasu, czekając na mnie.
perplex
The disease has continued to perplex doctors.
start learning
zakłopotać, wprawić w zakłopotanie, konsternować
Choroba nadal wprawia w zakłopotanie lekarzy.
misbehaviour
The school expelled him for persistent misbehaviour.
start learning
sprawka, złe zachowanie (się)
Szkoła wyrzuciła go za uporczywe zachowanie.
squirm
He was squirming on the sofa.
start learning
wiercić się, kręcić się (o osobie)
On wiercił się na sofie.
flurry
There was a flurry of activity in the room when he walked in.
start learning
poruszenie, nagłe ożywienie
Kiedy on wszedł do pokoju, nastało nagłe ożywienie.
scramble (verb)
He scrambled to the top of the mountain.
start learning
wspinać (się), gramolić (pod górę), wdrapywać (się)
On wgramolił się na szczyt góry.
chorus
Songs with chorus are easier to sing.
start learning
refren
Piosenki z refrenem są łatwiejsze do zaśpiewania.
prevalent
These diseases are more prevalent among young children.
start learning
przeważający, powszechnie występujący, rozpowszechniony
Choroby te są bardziej rozpowszechnione wśród małych dzieci.
childish
She has a childish face.
start learning
infantylny, dziecinny
Ma dziecinną twarz.
at once
I knew at once that he is a liar.
start learning
natychmiast, od razu
Od razu wiedziałem, że on jest kłamcą.
enhanced
The image has been digitally enhanced to show more detail.
start learning
ulepszony, polepszony
Obraz został cyfrowo ulepszony, aby pokazać więcej szczegółów.
tease something out
I managed to tease the truth out of her.
start learning
wyciągnąć coś (z kogoś)
Udało mi się wyciągnąć z niej prawdę.
appraisal
I'll take them to the shop and have the appraisal ready next week.
start learning
wycena, oszacowanie (np. wartości)
Wezmę je do sklepu i przygotuję wycenę na przyszły tydzień.
distortion
How exactly do I benefit from your distortion of the truth?
start learning
zniekształcenie, przeinaczenie, wypaczenie (np. prawdy)
Jaki pożytek miałabym mieć z twego wypaczania prawdy?
injustice
As a governing body, we must do something to correct this injustice.
start learning
niesprawiedliwość
Jako organ kierowniczy musimy zrobić coś, aby naprawić tę niesprawiedliwość.
ancestor
A hundred years ago, an ancestor of mine was a Christian monk.
start learning
przodek
A hundred years ago, an ancestor of mine was a Christian monk.

You must sign in to write a comment