Takeovers podrecznik

 0    93 flashcards    karolinaiwanowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
integracja pozioma (w obrębie działalności)
start learning
horizontal integration
integracja pionowa (poza obrębem działalności)
start learning
vertical integration
integracja do tyłu (wsteczna)
start learning
backward integration
integracja do przodu (naprzód)
start learning
forward integration
najazd/nalot/napadać
start learning
raid
oferta przejęcia
start learning
takeover bid
przyjazna oferta
start learning
friendly bid
wroga oferta
start learning
hostile bid
rozdzialanie aktywów
start learning
asset-stripping
urozmaicać
start learning
diversify
wejść na nowe rynki
start learning
enter new markets
przejąć inne firmy
start learning
take over other companies
istniejące produkty i klienci
start learning
existing products and customers
nabyć
start learning
acquire
nabycie
start learning
acquisition
nabycie konkurenta w tej samej dziedzinie
start learning
acquiring a competitor in the same field
dziedzina działalności
start learning
field of activity
większy udział w rynku
start learning
larger market share
zmniejszyć konkurencję
start learning
to reduce competition
łączyć / połączyć się
start learning
to merge
połączyć
start learning
to combine
tworząc jedną nową
start learning
to form a single new one
zaangażowany w
start learning
involved in
łańcuch dostaw
start learning
Supply Chain
ogólnie / najczęściej
start learning
generally
aby osiągnąć oszczędności
start learning
to achieve cost savings
pozyskiwanie dostaw surowców lub komponentów
start learning
acquiring suppliers of raw materials or components
kupowanie dystrybutorów lub punktów sprzedaży detalicznej
start learning
buying distributors or retail outlets
nabyć część własności spółki
start learning
to acquire part-ownership of a company
Giełda Papierów Wartościowych
start learning
Stock Market
akcja/papier wartościowy
start learning
stock
zwiększyć popyt
start learning
increase demand
cena akcji
start learning
stock price
natychmiast
start learning
immediately
nabycie
start learning
acquisition
pakiet kontrolny
start learning
controlling interest
uruchomić ofertę przejęcia
start learning
launch a takeover bid
oferta publiczna
start learning
public offer
udziałowcy
start learning
shareholders
pewna/określona cena
start learning
certain price
powyżej obecnej ceny rynkowej
start learning
above the current market price
ograniczony okres czasu
start learning
limited period of time
oferta
start learning
bid
zakup/nabycie/zakupić/nabyć
start learning
purchase
nawet jeśli
start learning
even though
być może
start learning
perhaps
przejąć kontrolę nad firmą
start learning
to gain control of a company
zarząd
start learning
board of directors
być obiektem, być przedmiotem zmiany
start learning
be subject to
zgadza się przejąć
start learning
agrees to takeover
często/wielokrotnie
start learning
frequently
zachęcać / namawiać
start learning
encourage
wielu naukowców
start learning
lots of researchers
notowane
start learning
listed/quoted
doradzać/zalecać
start learning
advise
zarabiać
start learning
to earn
honorarium / wynagrodzenie
start learning
fee
prowadzić do
start learning
lead to
powstanie / tworzenie (czegoś)
start learning
formation of
co z kolei
start learning
which in turn
przeciwne zjawisko
start learning
contrary phenomenon
wykupy kredytowane / z zastosowaniem dźwigni finansowej
start learning
leveraged buyouts
wykup
start learning
buyout
występować / pojawić się
start learning
occur
finansista
start learning
financier
najeźdźcy korporacyjni
start learning
corporate raiders
prywatny fundusz kapitałowy
start learning
private equity fund
rozważać / rozpatrywać
start learning
consider
wynik(ające) z
start learning
result from
seria przejęć
start learning
series of takeovers
osiągnąć
start learning
achieve
natomiast / zamiast
start learning
instead of
nieskuteczny / niewydajny
start learning
inefficient
niedoszacowany
start learning
undervalued
wartość rynkowa spółki
start learning
market capitalization
wartość aktywów
start learning
the value of assets
ziemia / grunt
start learning
land
fundusz emerytalny
start learning
pension fund
najeźdźcy
start learning
raiders
emitować obligacje
start learning
to issue bonds
wpływ / siła dźwigni
start learning
leverage
w większości finansowane z pożyczonego kapitału
start learning
largely financed by borrowed capital
sprzedać
start learning
to sell off
spółki zależne / filie
start learning
subsidiaries
spłacić
start learning
pay back
przejąć / objąć w posiadanie
start learning
to take possession
posiadanie / własność
start learning
possession
mimo że / chociaż / aczkolwiek
start learning
although
barbarzyńcy w bramie
start learning
barbarians at the gate
bardziej szanowany
start learning
more respected
wydajny / skuteczny
start learning
efficient
zanim (2)
start learning
prior = before
odsprzedać
start learning
resell

You must sign in to write a comment