Tak zwane swoiste kategorie źródeł prawa admin.

 0    16 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czego dotyczą akty planowania?
start learning
Akty planowania dotyczą zachowań administracji publicznej w przyszłości, determinują i warunkują te zachowania, określają zakres i okoliczności w jakich mają być podjęte. Admin. musi przewidywać własny rozwój w przyszłości.
Czego najczęściej dotyczą akty planowania?
start learning
Akty planowania dotyczą najczęściej kwestii finansowych (budżet), strategicznych (strategie rozwoju województw), zagadnień współpracy zagranicznej (wojewódzkie priorytety współpracy zagranicznej), kwestii gospodarczo-przestrzennych.
Co to jest Narodowy Plan Rozwoju?
start learning
Instytucja Narodowego Planu Rozwoju została stworzona ustawą o NPR z 20 kwitnia 2004r. Są w nim zawarte cele społeczno-gospodarcze kraju, w tym strategie rozwoju regionalnego i sposoby osiągania celów w regionachw określonym czasie.
Jaki akt reguluje kwestię planów zagospodarowania przestrzennego?
start learning
Kwestia ta jest uregulowana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. Ustawa ta stwierdza, że plany te są źródłami prawa.
Czy plany zagospodarowania przestrzennego są aktami powszechnie obowiązującymi?
start learning
Formal. są to akty pow. obow., ale kwestia ta wymaga dokł. omówienia. Plany te zawierają w sobie normy ogólne (przezn. terenu pod budown. nmieszk.) i normy konkr. (budowa hipermarketu w okr. msc.), stuktura planów jest więc złożona.
Z jakich części składają się plany zagospodarowania przestrzennego?
start learning
Plany zagospodarowania przestrzennego składają się z części strukturalnej, programowej i regulacyjnej.
Co zawiera część strukturalna planu zagospodarowania przestrzennego?
start learning
Część strukturalna określa podstawowe, przewidywane tendencje rozwoju przestrzenie i czynniki mogące wpłynąć na osiągnięcie planowanego jej kształtu.
Co zawiera częś prgramowa planu zagospodarowania przestrzennego?
start learning
Część programowa ustala projekt przedsięwzięć co do danej przestrzeni.
Co zawiera część regulacyjna planu zagospodarowania przestrzennego?
start learning
Część regulacyjna zawiera przeznaczenie terenu w zakresie topograficznym i geograficznym przez wyznaczenie linii podziału i linii rozgraniczających.
z czego składa się plan zagospodarowania przestrzennego?
start learning
Plan zagospodarowania przestrzennego składa się z rysunku (mapy) i opisu.
Co to jest statut?
start learning
Statut to akt prawny wydawany przez podmioty prawa publicznego mający uregulować sprawy tych podmiotów, ich strukturę i zasady funkcjonowania. Najważn. s. są: s. województw, powiatów i gmin, a także ich urzędów.
Co zawarte jest w regulaminach?
start learning
W regulaminach określone są szczegółowe zasady funkcjonowania podmiotów prawa publicznego.
Na czym polega swoistość regulaminów i statutów?
start learning
Swoistość regulaminów i statutów polega na tym, że są one aktami prawa wewn., ale oddziałują również na sferę zewnętrzną. Muszą mieć podstawę ustawową i mieścić się w granicach prawa.
Do kogo są skierowane statuty i regulaminy zakładów administracyjnych?
start learning
Regulaminy i statuty zakładów adm., np. uczelni czy szpitala są skirowane do ich pracowników, a przede wszystkim do użytkowników.
Na czym polega specyfika norm technicznych?
start learning
Specyfika norm technicznych odnosi się do ich treści odwołujących się do praw techniki i fizyki.
Jakie znasz swoiste kategorie źródeł prawa admin.?
start learning
Plany zagospodarowania przestrzennego, statuty, regulaminy, normy techniczne.

You must sign in to write a comment