SuperMemo. Basic. Set01

 0    999 flashcards    vMario
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
yes
Yes, I'm from Poland.
start learning
tak
Tak, jestem z Polski.
no
No, I don't want to go out with you.
start learning
Nie
Nie, nie chcę z tobą chodzić.
zero
from zero to hero
start learning
zero
od zera do bohatera
one
I only have one brother.
start learning
jeden
Mam tylko jednego brata.
two
There were two girls in the classroom.
start learning
dwa
W klasie były dwie dziewczyny.
three
I work three days a week.
start learning
trzy
Pracuję trzy dni w tygodniu.
four
My son is four years old.
start learning
cztery
Mój syn ma cztery lata.
five
I'd like five tomatoes.
start learning
pięć
Poproszę pięć pomidorów.
six
We're in the sixth grade.
start learning
sześć
Jesteśmy w szóstej klasie.
seven
My grandmother is seventy years old.
start learning
siedem
Moja babcia ma siedemdziesiąt lat.
eight
It's eight eighty-five.
start learning
osiem
To będzie osiem osiemdziesiąt pięć.
nine
My daughter can only count to nine.
start learning
dziewięć
Moja córka umie liczyć tylko do dziewięciu.
ten
Two thousand and ten.
start learning
dziesięć
Dwa tysiące dziesięć.
eleven
I went out at eleven.
start learning
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.
twelve
twelve boxes
start learning
dwanaście
dwanaście pudełek
thirteen
thirteen busses
start learning
trzynaście
trzynaście autobusów
fourteen
Her parents divorced when she was fourteen.
start learning
czternaście
Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała czternaście lat.
fifteen
They cost fifteen dollars each.
start learning
piętnaście
One kosztują piętnaście dolarów każde.
sixteen
start learning
szesnaście
seventeen
start learning
siedemnaście
eighteen
There are eighteen windows in the house.
start learning
osiemnaście
W domu jest osiemnaście okien.
nineteen
start learning
dziewiętnaście
twenty
twenty men
start learning
20
dwudziestu mężczyzn
thirty
thirty children
start learning
trzydzieści
trzydzieścioro dzieci
forty
My father is forty.
start learning
czterdzieści
Mój ojciec ma czterdzieści lat.
fifty
There were fifty people at the funeral.
start learning
pięćdziesiąt
Na pogrzebie było pięćdziesiąt osób.
sixty
start learning
sześćdziesiąt
seventy
start learning
siedemdziesiąt
eighty
My grandfather is eighty.
start learning
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.
ninety
start learning
dziewięćdziesiąt
(one) hundred
start learning
(Jeden) sto
two hundred
start learning
dwieście
(one) thousand
start learning
(tysiąc
(one) million
start learning
(jeden milion
(one) billion
start learning
(jeden bilion
first
It is my first success at work.
start learning
pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.
second
Give me a second.
start learning
druga
Daj mi sekundę.
third
He finished third.
start learning
trzeci
Zajął trzecie miejsce.
fourth
start learning
czwarty
fifth
start learning
piąty
sixth
start learning
szósty
Monday
I hate Mondays!
start learning
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
start learning
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
start learning
środa
Środa znajduje się w środku tygodnia.
Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
start learning
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
Friday
Everyone likes Fridays!
start learning
piątek
Każdy lubi piątki!
Saturday
We are going to dance on Saturday night.
start learning
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
Sunday
Sundays are often sunny.
start learning
niedziela
Niedziele są często słonecznymi dniami.
January
January is the first month of the year.
start learning
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
February
In February people wear warm clothes.
start learning
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
March
It's still cold in March.
start learning
Marsz
W marcu jest wciąż zimno.
April
They divorced in April.
start learning
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
May
In May many flowers bloom and birds sing.
start learning
Może
W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.
June
In June people go on vacation.
start learning
czerwiec
W czerwcu ludzie wyjeżdżają na wakacje.
July
start learning
lipiec
August
They want to go on holiday in August.
start learning
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
September
In September children go back to school.
start learning
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
October
In October all leaves fall down from trees.
start learning
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
November
November is associated with strong wind and rains.
start learning
listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.
December
start learning
grudzień
I
I love you.
start learning
ja
Kocham cię.
you
Are you a teacher?
start learning
ty
Jesteś nauczycielem?
he
He works in the office.
start learning
on
On pracuje w biurze.
she
She is so beautiful!
start learning
ona
Ona jest taka piękna.
it
It is my car.
start learning
to
To jest mój samochód.
we
We are on holiday now.
start learning
my
My jesteśmy teraz na wakacjach.
you
Are you a teacher?
start learning
ty
Jesteś nauczycielem?
they
They are from England.
start learning
one
Oni są z Anglii.
be
It's nice to be here.
start learning
być
Miło tu być.
I am
start learning
jestem
I am not
start learning
nie jestem
you are
start learning
ty jesteś
he (she
on ona ono jest
start learning
it) is
we are
start learning
jesteśmy
you are
start learning
ty jesteś
they are
start learning
oni są
I'm
start learning
Jestem
you're
start learning
jesteś
he's
start learning
on jest
she's
start learning
ona jest
isn't
It isn't important.
start learning
nie jest
To nie jest ważne.
aren't
Aren't you hungry?
start learning
nie są
Nie jesteś głodna?
have
I don't have any money.
start learning
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
I have
start learning
mam
you have
start learning
ty masz
he (she
on (ona
start learning
it) has
ono) ma
we have
start learning
mamy
you have
start learning
ty masz
they have
start learning
oni mają
my
My phone is not working.
start learning
mój
Mój telefon nie działa.
your
Your boyfriend is really handsome.
start learning
Twój
Twój chłopak jest naprawdę przystojny.
his (his car)
start learning
jego(jego samochód)
her (her car)
start learning
jej (jej samochód)
its (its speed)
start learning
jego (ich prędkość)
our
Our house is big and cozy.
start learning
nasz
Nasz dom jest duży i przytulny.
your
Your boyfriend is really handsome.
start learning
Twój
Twój chłopak jest naprawdę przystojny.
their (their car)
start learning
ich (ich samochód)
me (give me)
start learning
mi (daj mi)
you (I like you)
start learning
ty (ja lubię)
him (I like him)
start learning
go (ja go lubię)
her (I like her)
start learning
jej (ją lubię)
you (I like you)
start learning
ty (ja lubię)
them (I like them)
start learning
im (lubię je)
myself (I hurt myself
ja (ja zranić siebie
start learning
I bought myself something)
kupiłem sobie coś)
yourself (you will hurt yourself)
start learning
samodzielnie (można się zranić)
himself (he hurt himself)
start learning
Sam (zranił się)
herself (she hurt herself)
start learning
sama (zraniła się)
itself (the dog hurt itself)
start learning
Sam (pies zranić się)
ourselves (we found ourselves)
start learning
sami (okazało się)
yourselves (you found yourselves)
start learning
Sami (znaleźliście siebie)
themselves (they found themselves)
start learning
sami (oni znaleźli się)
I was
start learning
byłam
you were
start learning
ty byłeś
he was
start learning
on był
we were
start learning
byliśmy
you were
start learning
ty byłeś
they were
start learning
oni byli
wasn't
He wasn't happy about my decision.
start learning
nie było
On nie był zadowolony z mojej decyzji.
weren't
They weren't at school this week.
start learning
nie było
Oni nie byli w szkole w tym tygodniu.
and (you and I)
start learning
oraz (ty i ja)
and (and you?)
start learning
i (i?)
here: (Let's skate here.)
start learning
tutaj: (Niech jeździć tutaj).
there (Let's sit there.)
start learning
tam (Chodźmy tam siedzieć.)
in (in the kitchen)
start learning
w (w kuchni)
to (to Canada
do (do Kanady
start learning
to Europe)
do Europy)
on (on the table)
start learning
na (na stole)
after (after ten)
start learning
gdy (po dziesięć)
before (before midnight)
start learning
wcześniej (przed północą)
hello
Hello everyone!
start learning
cześć
Witam wszystkich!
hi
Hi everyone!
start learning
cześć
Cześć wszystkim!
but
I want to buy a new phone, but I can't afford it.
start learning
ale
Chcę kupić nowy telefon, ale mnie nie stać.
or
Cash or credit card?
start learning
lub
Gotówką czy kartą?
time
It's time to go home.
start learning
czas
Czas iść do domu.
thing
These things are mine.
start learning
rzecz
Te rzeczy są moje.
very (very hot)
start learning
bardzo bardzo gorąco)
with (with you)
start learning
z (ze sobą)
work
My wife is at work now.
start learning
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
work
My wife is at work now.
start learning
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
take (take it)
start learning
brać (wziąć)
for (for you
for (dla ciebie
start learning
for me)
dla mnie)
go
Let's go!
start learning
udać się
Chodźmy!
if
When, if not now?
start learning
gdyby
Kiedy, jeśli nie teraz?
use
Our program is easy to use.
start learning
posługiwać się
Nasz program jest łatwy do używania.
see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
start learning
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
show (show surprise)
start learning
show (pokaz niespodzianka)
people
Some of the people are bad.
start learning
ludzie
Niektórzy ludzie są źli.
some (some people)
start learning
Niektórzy (niektórzy ludzie)
like
I like it.
start learning
lubić
Lubię to.
I like it
start learning
lubię to
come
Where do you come from?
start learning
chodź
Skąd pochodzisz?
more
Do you want more potatoes?
start learning
jeszcze
Chcesz więcej ziemniaków?
most (the most talent; most women)
start learning
najbardziej (najbardziej talent; większość kobiet)
new (a new book)
start learning
nowy (nowa książka)
part
It's only a part of the story.
start learning
część
To tylko część historii.
only
We have only one child.
start learning
tylko
Mamy tylko jedno dziecko.
place
Paris is the most romantic place.
start learning
miejsce
Paryż jest najbardziej romantycznym miejscem.
this (this place)
start learning
ten (to miejsce)
that (that place)
start learning
że (to miejsce)
these (these people)
start learning
te (te osoby)
those (those people)
start learning
te (tych osób)
that (he told me that)
że)
start learning
że (on powiedział mi
under (under the house)
start learning
mocy (w domu)
above
Our office is above the hairdresser’s.
start learning
powyżej
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
over
start learning
koniec
over (over you)
start learning
nad (na ciebie)
about (about you)
start learning
o (o tobie)
what (what do you want?; what's this?)
start learning
co (co chcesz?; co to jest?)
do (what are you doing?)
start learning
zrobić (co robisz?)
who
Who is your favourite contemporary writer?
start learning
kto
Kto jest twoim ulubionym współczesnym pisarzem?
why
Why are you sad today?
start learning
czemu
Dlaczego jesteś smutna dzisiaj?
where
Do you happen to know where Tom lives?
start learning
gdzie
Czy przypadkiem nie wiesz gdzie mieszka Tom?
when
When are we going to meet?
start learning
gdy
Kiedy znowu się spotkamy?
how
How are you going to do that?
start learning
w jaki sposób
Jak zamierzasz to zrobić?
which
Which book would you like to read?
start learning
który
Którą książkę chciałbyś przeczytać?
the same
My room is the same as yours.
start learning
to samo
Mój pokój jest taki sam jak twój.
so (so hot)
start learning
SO (tak gorąco)
such (such people)
start learning
takie (takich osób)
state
There are fifty states in the US.
start learning
stan
W USA jest pięćdziesiąt stanów.
still
Are you still studying?
start learning
nadal
Nadal studiujesz?
again
I forgot my keys again.
start learning
jeszcze raz
Znowu zapomniałem kluczy.
against
It's against the law to bribe.
start learning
przeciwko
Przekupstwo jest wbrew prawu.
hello
Hello everyone!
start learning
cześć
Witam wszystkich!
all
All of my friends are nice.
start learning
wszystko
Wszyscy moi znajomi są fajni.
at
The family is sitting at the table.
start learning
w
Rodzina siedzi przy stole.
near
Weekend is near.
start learning
Blisko
Weekend jest blisko.
at three p.m.
start learning
o piętnastej.
a lot of
start learning
dużo
much
I'm fat because I eat too much.
start learning
dużo
Jestem gruba bo za dużo jem.
too much (too much work)
start learning
zbyt wiele (zbyt wiele pracy)
how much is it?
start learning
ile to kosztuje?
here you are
start learning
tu masz
now
Are you at home now?
start learning
teraz
Jesteś teraz w domu?
through (through the window)
start learning
przez (przez okno)
then
What happened then?
start learning
następnie
Co się potem stało?
think
start learning
myśleć
than (he is taller than you)
start learning
niż (on jest wyższy od ciebie)
as ... as ... (as tall as you)
start learning
jak ... jak ... (tak wysoki jak ty)
can (I can)
start learning
Można (mogę)
get
I must get to the train station.
start learning
otrzymać
Muszę dostać się na stację kolejową.
each
Each person has its own ambitions.
start learning
każdy
Każdy człowiek ma własne ambicje.
every
I want to know every English word.
start learning
każdy
Chcę znać każde angielskie słówko.
know
I don't know.
start learning
wiedzieć
Nie wiem.
I don't know
start learning
Nie wiem
will (I will come)
start learning
będzie (przyjdę)
shall
Shall we dance?
start learning
powinien
Zatańczymy?
tell me
start learning
Powiedz mi
up
I walked up the stairs.
start learning
w górę
Wszedłem po schodach na górę.
down
I went down the stairs.
start learning
na dół
Zszedłem po schodach.
other (other people)
start learning
inne (inni)
it's mine
start learning
To jest moje
it's yours
start learning
to jest twoje
it's his
start learning
to jest jego
it's hers
start learning
to jej
it's ours
start learning
to jest nasze
it's yours
start learning
to jest twoje
it's theirs
start learning
to jest ich
by me (written by me)
start learning
przeze mnie (napisany przeze mnie)
book
Will e-books replace paper books?
start learning
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
day
What a beautiful day!
start learning
dzień
Cóż za piękny dzień!
lamp
start learning
lampa
house
My house isn't as big as yours.
start learning
dom
Mój dom nie jest aż tak duży jak twój.
school
Do you remember what your first day at primary school was like?
start learning
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?
tree
Every man should plant a tree.
start learning
drzewo
Każdy mężczyzna powinien posadzić drzewo.
large; big
start learning
duży; duży
boy
Who is this boy?
start learning
chłopak
Kim jest ten chłopak?
door
Close the door.
start learning
drzwi
Zamknij drzwi.
excuse me
start learning
przepraszam
flower
This is a nice flower.
start learning
kwiat
To jest ładny kwiat.
girl
This girl is my sister.
start learning
dziewczyna
Ta dziewczyna to moja siostra.
good
Have a good day!
start learning
dobry
Miłego dnia!
live
The performance will be broadcast live from Las Vegas.
start learning
relacja na żywo
Występ będzie transmitowany na żywo z Las Vegas.
man
I know this man.
start learning
człowiek
Znam tego mężczyznę.
read
start learning
czytać
room
My room is smaller than my brother's.
start learning
pokój
Mój pokój jest mniejszy niż pokój mojego brata.
table
The breakfast is on the table.
start learning
stół
Śniadanie jest na stole.
woman
She is an attractive woman.
start learning
kobieta
Ona jest atrakcyjną kobietą.
write
start learning
pisać
drink
I'm thirsty, can I have a drink?
start learning
drink
Jestem spragniona. Czy mogę prosić o napój?
eat
I would like to eat something typical for this region.
start learning
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
near
Weekend is near.
start learning
Blisko
Weekend jest blisko.
short
My phone charger is too short.
start learning
krótki
Moja ładowarka do telefonu jest zbyt krótka.
(I'm) sorry
start learning
(Przepraszam
thank
start learning
podziękować
today
I will do it today.
start learning
dzisiaj
Zrobię to dziś.
tomorrow
Will you be home tomorrow?
start learning
jutro
Będziesz jutro w domu?
always
I will always love you.
start learning
zawsze
Zawsze będę cię kochać.
city
miasto
start learning
town
Londyn to ogromne miasto.
every (every day)
start learning
codziennie (codziennie)
everyone
Everyone deserves to be loved.
start learning
każdy
Każdy zasługuje by być kochanym.
everybody
Why is everybody looking at me?
start learning
wszyscy
Dlaczego wszyscy na mnie patrzą?
everywhere
start learning
wszędzie
food
Mexican food is spicy.
start learning
jedzenie
Meksykańskie jedzenie jest pikantne.
friend
Meet my friend.
start learning
przyjaciel
Poznaj mojego przyjaciela.
home
I miss home.
start learning
Dom
Tęsknię za domem.
to go home
Are you going home?
start learning
iść do domu
Idziecie już do domu?
live
The performance will be broadcast live from Las Vegas.
start learning
relacja na żywo
Występ będzie transmitowany na żywo z Las Vegas.
make (to make coffee)
start learning
zrobić (zrobić kawę)
name
What's your name?
start learning
Nazwa
Jak masz na imię?
old
My father is old.
start learning
stary
Mój ojciec jest stary.
ready
Are you ready?
start learning
gotowy
Jesteś gotowy?
road (e.g. road sign)
start learning
drogi (na przykład znak drogowy)
run
start learning
biegać
run
start learning
biegać
those (those people)
start learning
te (tych osób)
agree
start learning
Zgodzić się
because
I don't like her because she is stupid.
start learning
bo
Nie lubię jej, bo jest głupia.
because of
start learning
z powodu
end
start learning
koniec
give
Can you give me 5 dollars?
start learning
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?
I would like to
start learning
chciałbym
long
Your hair is so long.
start learning
długie
Twoje włosy są takie długie.
stand
start learning
stoisko
I would do it
start learning
chciałbym to zrobić
quite a lot
start learning
sporo
about (about three months)
start learning
o (około trzech miesięcy)
feel
start learning
czuć
feeling (to hurt sb's feelings)
start learning
uczucie (zranić uczucia SB)
free
Are those seats free?
start learning
wolny
Czy te miejsca są wolne?
hot
It's hot outside.
start learning
gorąco
Na zewnątrz jest gorąco.
nice
She is so nice!
start learning
miły
Ona jest taka miła!
pretty
It's pretty complicated.
start learning
ładny
To dość skomplikowane.
say
I want to say something to you in private.
start learning
mówić
Chcę Ci coś powiedzieć na osobności.
tell
I tell you, you will like it.
start learning
powiedzieć
Mówię Ci, spodoba Ci się.
tell me about it
start learning
Opowiedz mi o tym
speak
Do you speak English?
start learning
mówić
Mówisz po angielsku?
talk
I want to talk to the boss.
start learning
rozmowa
Chcę rozmawiać z szefem.
want (I want to go)
start learning
chce (Chcę)
down (look down)
start learning
w dół (patrz w dół)
fly
start learning
latać
hear
Have you heard the news?
start learning
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
look (at)
start learning
Spójrz na)
many
How many apples do you need?
start learning
wiele
Jak wiele jabłek potrzebujesz?
a lot of
start learning
dużo
I must do it
start learning
Muszę to zrobić
nothing
I have nothing to do.
start learning
nic
Nie mam nic do roboty.
please (be quiet
proszę (bądź cicho
start learning
please)
proszę)
put
start learning
położyć
sentence
to pass a sentence
start learning
zdanie
wydać wyrok
he should
start learning
on powinien
he ought to
start learning
Powinien był
true (true message)
start learning
prawda (true wiadomość)
every
I want to know every English word.
start learning
każdy
Chcę znać każde angielskie słówko.
English
I want to learn English.
start learning
język angielski
Chcę nauczyć się angielskiego.
goodbye
Goodbye, have a safe trip.
start learning
do widzenia
Do widzenia, bezpiecznej podróży.
it’s ten o'clock
start learning
jest dzięsiąta
play
Let’s play a different game.
start learning
grać
Zagrajmy w inną grę.
sit
start learning
siedzieć
way (it's the only way)
start learning
sposób (jest to jedyna droga)
move
start learning
ruszaj się
well
I'm doing well, thank you.
start learning
dobrze
Mam się dobrze, dziękuję.
bad
I'm not a bad person.
start learning
zły
Nie jestem złym człowiekiem.
beautiful
You're such a beautiful girl.
start learning
piękny
Jesteś taką piękną dziewczyną.
child
This child is so smart.
start learning
dziecko
To dziecko jest taki mądre.
children
I have two children.
start learning
dzieci
Mam dwójkę dzieci.
evening
Do you have any plans for the evening?
start learning
wieczór
Czy masz jakieś plany na wieczór?
family
My family consists of my parents, my younger brother and me.
start learning
rodzina
Moja rodzina składa się z moich rodziców, młodszego brata i mnie.
father
My father works for a big pharmaceutical company.
start learning
ojciec
Mój ojciec pracuje w dużej firmie farmaceutycznej.
grandfather
Tom's grandfather is 70 years old.
start learning
Dziadek
Dziadek Tomka ma 70 lat.
grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
start learning
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.
learn
start learning
uczyć się
light
Your luggage is very light.
start learning
lekki
Twój bagaż jest bardzo lekki.
little (little money)
start learning
trochę (trochę pieniędzy)
mother
In the United States, Mother's Day is celebrated on the second Sunday in May.
start learning
mama
W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.
problem
No problem.
start learning
problem
Nie ma problemu.
shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
start learning
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.
shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
start learning
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.
go shopping
The best way to relax is to go shopping.
start learning
iść na zakupy
Najlepszym sposób na relaks to pójść na zakupy.
do the shopping
I have to do the shopping after work.
start learning
zrobić zakupy
Muszę zrobić zakupy po pracy.
talk
I want to talk to the boss.
start learning
rozmowa
Chcę rozmawiać z szefem.
conversation
It's a conversation worth having and an idea worth spreading.
start learning
rozmowa
Jest to rozmowa warta podjęcia, oraz idea warta szerzenia.
animal
start learning
zwierzę
difficult
This task is too difficult for me.
start learning
trudny
To zadanie jest dla mnie zbyt trudne.
earth
Our planet is called the Earth.
start learning
Ziemia
Nasza planeta nazywa się Ziemia.
easy
The exams weren't easy.
start learning
łatwo
Egzaminy nie były łatwe.
simple
Simple pieces of advice are the best.
start learning
prosty
Proste rady są najlepsze.
let
start learning
pozwolić
allow
start learning
dopuszczać
permit
Do you have a work permit?
start learning
pozwolić
Czy ma pan zezwolenie na pracę?
love
Love is blind.
start learning
miłość
Miłość jest ślepa.
love
Love is blind.
start learning
miłość
Miłość jest ślepa.
poor
I come from a poor family.
start learning
ubogi
Pochodzę z ubogiej rodziny.
teach
start learning
nauczać
teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
start learning
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
morning
Mornings are cold.
start learning
ranek
Poranki są zimne.
after (after breakfast)
start learning
po (po śniadaniu)
ask (about)
start learning
Zapytać o)
car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
start learning
samochód
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.
daughter
I have two daughters and three sons.
start learning
córka
Mam dwie córki i trzech synów.
dog
I'm scared of this dog.
start learning
pies
Boję się tego psa.
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
start learning
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
fall
start learning
spadek
full
Life is full of surprises.
start learning
pełny
Życie jest pełne niespodzianek.
night
Good night.
start learning
noc
Dobranoc.
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
start learning
przyjemne
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
rain
start learning
deszcz
rain (it's raining)
start learning
deszcz (pada)
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
start learning
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
start learning
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
understand
start learning
zrozumieć
visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
start learning
odwiedzić
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.
visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
start learning
odwiedzić
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.
without (without us)
start learning
bez (bez nas)
meet
start learning
spotykać się
bed
I should go to bed.
start learning
łóżko
Powinienem iść do łóżka.
dark
Why is it so dark here?
start learning
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
doctor
You should see a doctor as soon as possible.
start learning
lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.
hour
The movie starts in one hour.
start learning
godzina
Film zaczyna się za godzinę.
kind
It's my favourite kind.
start learning
uprzejmy
To mój ulubiony rodzaj.
sort
What sort of books do you read?
start learning
sortować
Jaki rodzaj książek czytasz?
last
ubiegły
start learning
ostatni
zeszły
price
What's the price of this watch?
start learning
cena
Jaka jest cena tego zegarka?
remember
start learning
Zapamiętaj
rich
Rich men are more attractive.
start learning
bogaty
Bogaci mężczyźni są bardziej atrakcyjni.
sun
The sun is shining.
start learning
słońce
Świeci słońce.
swim
start learning
pływać
usually
I usually go to work by bus.
start learning
zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.
week
There are seven days in a week.
start learning
tydzień
Tydzień ma siedem dni.
yesterday
Yesterday I quit my job.
start learning
wczoraj
Rzuciłem wczoraj pracę.
mean (what does it mean?)
start learning
myśli (co to znaczy?)
month
I'm leaving for the whole month.
start learning
miesiąc
Wyjeżdżam na cały miesiąc.
since (since Monday)
start learning
od (od poniedziałku)
afternoon
I have guitar classes in the afternoon.
start learning
popołudnie
Popołudniu mam lekcje gitary.
beauty
start learning
piękno
between (between you and me)
start learning
pomiędzy (między nami)
chair
There are 4 chairs in the kitchen.
start learning
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
dear
Dear Arthur...
start learning
Drogi
Drogi Arturze...
drive (to drive a car)
start learning
jazdy (do prowadzenia samochodu)
what else
start learning
co jeszcze
somebody else
start learning
ktoś inny
even
Don't even think about it!
start learning
nawet
Nawet o tym nie myśl!
famous
He's the most famous specialist.
start learning
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
let's do something
start learning
Zróbmy coś
like (like new)
start learning
podobne (jak nowy)
river
Are there any fishes in this river?
start learning
rzeka
Czy są jakieś ryby w tej rzece?
size
What size do you take, madam?
start learning
rozmiar
Jaki Pani ma rozmiar?
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
start learning
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
together
If you want, we can go together.
start learning
Razem
Jeśli chcesz, możemy iść razem.
uncle
Uncle David promised to mend our car.
start learning
wujek
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
warm
Take my warm sweater.
start learning
ciepły
Weź mój ciepły sweter.
sweet
This tea is not sweet enough.
start learning
Słodkie
Herbata nie jest wystarczająco słodka.
almost
I almost finished.
start learning
prawie
Prawie skończyłam.
nearly
start learning
prawie
buy
I would like to buy a bottle of water.
start learning
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
start learning
zimno
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
forest
The fire destroyed the forest.
start learning
las
Pożar zniszczył las.
wood
Wet wood won't burn.
start learning
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.
glass
One more glass of wine, please.
start learning
szkło
Poproszę jeszcze jeden kieliszek wina.
glasses
I have to wear glasses for reading.
start learning
okulary
Muszę nosić okulary do czytania.
happen
start learning
zdarzyć
next
Who's next?
start learning
Następny
Kto jest następny?
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
start learning
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
wife
His wife left him for another man.
start learning
żona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.
year
There are fifty-two weeks in a year.
start learning
rok
Rok ma pięćdziesiąt dwa tygodnie.
ask (for)
start learning
zapytać o)
cat
Cats are really independent.
start learning
kot
Koty są bardzo niezależne.
dead
Is he really dead?
start learning
nie żyje
Czy on naprawdę jest martwy?
death
Why are people afraid of death?
start learning
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
driver
She’s a safe driver.
start learning
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.
exercise
I should tell you that this is a difficult exercise.
start learning
ćwiczenie
Powinienem wam powiedzieć, że to jest trudne zadanie.
exercise
I should tell you that this is a difficult exercise.
start learning
ćwiczenie
Powinienem wam powiedzieć, że to jest trudne zadanie.
far
It's too far away.
start learning
daleko
To jest zbyt daleko.
high
This building is high.
start learning
wysoki
Ten budynek jest wysoki.
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
start learning
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
low
My energy level is really low.
start learning
Niska
Mój poziom energii jest bardzo niski.
money
I don't have any money.
start learning
pieniądze
Nie mam żadnych pieniędzy.
often
Do you come here often?
start learning
często
Często tu przychodzisz?
parents
I love and respect my parents.
start learning
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
street
What's the name of this street?
start learning
ulica
Jaka jest nazwa tej ulicy?
ugly
He's so ugly.
start learning
brzydki
On jest taki brzydki.
word
I can't pronounce this word.
start learning
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.
away (away from the family)
start learning
z dala (z dala od rodziny)
go away
My parents went away on holidays for two weeks.
start learning
Idź stąd
Moi rodzice wyjechali na dwa tygodnie na urlop.
cinema
Let's go to the cinema tonight.
start learning
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
downstairs
start learning
na dół
field
What field do you specialize in?
start learning
pole
W jakiej dziedzinie się specjalizujesz?
hang
start learning
powiesić
may (he may be late)
start learning
może (może on być późno)
minute
Wait a minute.
start learning
chwila
Poczekaj minutę.
need
start learning
potrzeba
need
start learning
potrzeba
pen
start learning
długopis
pencil
start learning
ołówek
sea
Why is the sea blue?
start learning
morze
Dlaczego morze jest niebieskie?
theatre (British English)
start learning
teatr (British English)
theater (American English)
start learning
teatr (American English)
upstairs
She went upstairs to her room.
start learning
na górę
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
young
We won't be young forever.
start learning
młody
Nie będziemy wiecznie młodzi.
side (on the other side)
start learning
boczna (z drugiej strony)
count
start learning
liczyć
dollar
What is the exchange rate for US dollars?
start learning
dolar
Jaki jest kurs dolara?
never
I will never forget you.
start learning
nigdy
Nigdy cię nie zapomnę.
sell
start learning
Sprzedać
sure (I'm sure)
start learning
pewny (jestem pewien)
thick
Keep whipping the cream until it's thick.
start learning
gruby
Ubijaj śmietanę, aż będzie gęsta.
thin
Some models were so thin that it detracted from their outfits.
start learning
cienki
Niektóre modelki były tak chude, że odwracało to uwagę od ich strojów.
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
start learning
ciocia
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
below
start learning
poniżej
beneath
start learning
pod
computer
The Wilsons have three computers at home.
start learning
komputer
Rodzina Wilsonów ma w domu trzy komputery.
fruit
My favourite fruit is pineapple.
start learning
owoc
Moim ulubionym owocem jest ananas.
once (once a day)
start learning
raz (raz dziennie)
send
I usually send about twenty emails a day.
start learning
wysłać
Zazwyczaj wysyłam 20 maili dziennie.
until
You can't go home until you finish your work.
start learning
aż do
Nie możesz iść do domu póki nie skończysz pracy.
till
Wait till I finish my breakfast.
start learning
do
Poczekaj, aż skończę śniadanie.
(until Friday)
start learning
(do piątku)
abroad
start learning
za granicą
colour (British English)
start learning
Kolor (British English)
color (American English)
start learning
Kolor (American English)
dangerous
This city is dangerous.
start learning
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.
heavy
My luggage is very heavy.
start learning
ciężki
Mój bagaż jest bardzo ciężki.
jump
start learning
skok
jump
start learning
skok
pay for something
Wait, I have to pay for the ticket.
start learning
płacić za coś
Czekaj, muszę zapłacić za bilet.
payment
For our services we kindly request the following payment...
start learning
Zapłata
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...
sing
start learning
śpiewać
song
One of my favourite songs is Purple Rain by Prince.
start learning
piosenka
Jedną z moich ulubionych piosenek jest Purple Rain Prince'a.
speech
Paul is good at giving speeches.
start learning
przemówienie
Paul jest specjalistą w wygłaszaniu przemówień.
tea
Do you want some tea?
start learning
herbata
Chcesz herbaty?
milk
Children should drink at least one glass of milk every day.
start learning
mleko
Dzieci powinny pić co najmniej jedną szklankę mleka dziennie.
breakfast
What do you usually have for breakfast?
start learning
śniadanie
Co zazwyczaj jesz na śniadanie?
early
I woke up very early today.
start learning
wcześnie
Obudziłam się dziś bardzo wcześnie.
face
I have an ugly face
start learning
twarz
mam brzydką twarz
great (great success)
start learning
wielki (wielki sukces)
ill
start learning
chory
sick
I'm not going to work today because I'm sick.
start learning
chory
Nie idę dzisiaj do pracy, bo jestem chory.
popular
He's became very popular.
start learning
popularny
Stał się bardzo popularny.
popularity
start learning
popularność
quick
Quickly! Let's go!
start learning
szybki
Szybko! Idziemy!
fast
You drive too fast.
start learning
szybki
Jedziesz zbyt szybko.
simply
start learning
po prostu
just
He just left.
start learning
właśnie
On właśnie wyszedł.
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
start learning
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
he might
start learning
On mógłby
address
Give me your address, please.
start learning
adres
Podaj mi swój adres.
bag
Have you packed the bag yet?
start learning
torba
Czy spakowałeś już torbę?
best
She's my best friend.
start learning
Najlepiej
Ona jest moją przyjaciółką.
all the best!
start learning
wszystkiego najlepszego!
better
My car is better than yours.
start learning
lepszy
Mój samochód jest lepszy od twojego.
brother
My brother is my best friend.
start learning
brat
Mój brat jest moim najlepszym przyjacielem.
cost
How much does the beer cost?
start learning
koszt
Ile kosztuje piwo?
cost
How much does the beer cost?
start learning
koszt
Ile kosztuje piwo?
expense
When booking a plane ticket, you will have additional expenses, such as luggage fee.
start learning
koszt
Rezerwując bilet lotniczy będziesz miał dodatkowe wydatki takie jak opłata za bagaż.
delicate
start learning
delikatny
future
What do you want to do in the future?
start learning
przyszłość
Co chcesz robić w przyszłości?
idea
It's a great idea.
start learning
pomysł
To świetny pomysł.
light
Your luggage is very light.
start learning
lekki
Twój bagaż jest bardzo lekki.
open
Is the office open now?
start learning
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?
open
Is the office open now?
start learning
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?
possible
Is it possible at all?
start learning
możliwy
Czy to jest w ogóle możliwe?
possibility
start learning
możliwość
private
Private lessons are more expensive.
start learning
prywatny
Prywatne lekcje są droższe.
ride
start learning
jazda
set
start learning
zestaw
similar
We had a similar problem last year.
start learning
podobny
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
sky (clouds in the sky)
start learning
niebo (chmury)
sleep
Sleep well.
start learning
sen
Śpij dobrze.
temperature
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
start learning
temperatura
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.
window
Could you close the window?
start learning
okno
Czy mógłbyś zamknąć okno?
already (he's already leaving)
start learning
już (on już opuszczeniu)
cut
start learning
ciąć
deep
Take a deep breath.
start learning
głęboki
Weź głęboki oddech.
eye
I will keep an eye on you.
start learning
oko
Będę mieć na ciebie oko.
flow
start learning
pływ
game
It's my favourite computer game.
start learning
gra
To moja ulubiona gra komputerowa.
green
Do you prefer green or red apples?
start learning
Zielony
Wolisz zielone czy czerwone jabłka?
grey
I like grey dresses.
start learning
szary
Podobają mi się szare sukienki.
head
I have a headache.
start learning
głowa
Mam ból głowy.
heart
My heart is beating very fast.
start learning
serce
Moje serce bije bardzo szybko.
kitchen
start learning
kuchnia
news (radio news)
start learning
wiadomości (news radio)
police
Somebody call the police!
start learning
Policja
Niech ktoś wezwie policję!
profession
start learning
zawód
serious
Poverty is a serious problem.
start learning
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem.
single (not a single day)
start learning
pojedynczy (bez jednego dnia)
telephone
This telephone is not working.
start learning
telefon
Ten telefon nie działa.
phone
What's your phone number?
start learning
telefon
Jaki jest twój numer telefonu?
telephone somebody
start learning
ktoś telefon
phone somebody
start learning
telefon ktoś
television
What's on the television tonight?
start learning
telewizja
Co dziś wieczorem dają w telewizji?
TV set
start learning
telewizor
television
What's on the television tonight?
start learning
telewizja
Co dziś wieczorem dają w telewizji?
voice
Adele has a beautiful voice.
start learning
głos
Adele ma piękny głos.
worse
Cheaper doesn't mean worse.
start learning
gorzej
Taniej nie znaczy gorzej.
worst
start learning
najgorszy
newspaper
start learning
Gazeta
middle
The one in the middle is my brother.
start learning
środkowy
Ten w środku to mój brat.
also
I also want some cake!
start learning
również
Ja też chcę trochę ciasta!
too
Nice to meet you too!
start learning
także
Mnie również miło cię poznać!
I could
start learning
mógłbym
dinner
Let's have pizza for dinner.
start learning
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.
during
I slept during the whole flight.
start learning
podczas
Spałem w trakcie całego lotu.
egg
Free range eggs are very healthy.
start learning
jajko
Jaja z wolnego wybiegu są bardzo zdrowe.
foot
My foot still hurts after the last match.
start learning
stopa
Moja stopa nadal boli po ostatnim meczu.
furniture
The furniture in the office has been replaced.
start learning
meble
Meble w biurze zostały wymienione.
job (he has a good job)
start learning
praca (ma dobrą pracę)
opinion (what's your opinion about ...)
start learning
opinia (jaka jest twoja opinia na temat ...)
process
The process of production is very long.
start learning
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.
shine
start learning
połysk
shine
start learning
połysk
stay (I can't stay)
start learning
pobyt (nie mogę pozostać)
too (too hot)
start learning
zbyt (zbyt gorący)
try
start learning
próbować
wait
start learning
czekać
wrong (wrong answer)
start learning
źle (źle odpowiedź)
be wrong (you are wrong)
start learning
być źle (nie masz racji)
evil (good and evil)
start learning
zło (dobra i zła)
bottle
start learning
butelka
build
start learning
budować
health
His health deteriorated in the last months.
start learning
zdrowie
Stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach.
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
start learning
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
how
How are you going to do that?
start learning
w jaki sposób
Jak zamierzasz to zrobić?
how much is it?
start learning
ile to kosztuje?
left
Turn left.
start learning
lewo
Skręć w lewo.
orange
start learning
Pomarańczowy
page
Open your book on page 30.
start learning
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
real
Is this world real?
start learning
real
Czy ten świat jest realny?
round
Why is this box round?
start learning
okrągły
Dlaczego to pudełko jest okrągłe?
somehow
start learning
jakoś
somebody
Can somebody help me?
start learning
ktoś
Czy ktoś mógłby mi pomóc?
someone
Someone is knocking.
start learning
ktoś
Ktoś puka.
something
I need to drink something.
start learning
coś
Muszę się czegoś napić.
sometimes
Sometimes I don't know what to do.
start learning
czasami
Czasami nie wiem, co robić.
somewhere
My wallet has to be somewhere here.
start learning
gdzieś
Mój portfel musi gdzieś tutaj być.
suit
start learning
garnitur
thought
I thought about him.
start learning
myśl
Myślałam o nim.
train
I would like to enquire about trains to Bristol?
start learning
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?
white
I wish my teeth were as white as yours.
start learning
biały
Chciałbym, żeby moje zęby były takie białe jak twoje.
agreement
We've reached an agreement.
start learning
umowa
Osiągnęliśmy porozumienie.
become
start learning
stają się
bring
start learning
przynieść
coffee
Are you a coffee addict?
start learning
Kawa
Czy jesteś uzależniony od kawy?
a few
I met a few friends.
start learning
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
several
start learning
kilka
some
We bought some fruits.
start learning
trochę
Kupiłyśmy trochę owoców.
a couple of
start learning
kilka
few (he has few friends)
start learning
niewiele (ma kilku przyjaciół)
garden
I want to have a house with a garden.
start learning
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
hand
My hands are bigger than my brother's.
start learning
dłoń
Moje ręce są większe niż mojego brata.
help
start learning
Wsparcie
help
start learning
Wsparcie
find
start learning
odnaleźć
inside
Let's go inside.
start learning
wewnątrz
Wejdźmy do środka.
point
What's the point of this?
start learning
punkt
Jaki jest tego cel?
radio
We never listen to the radio.
start learning
radio
Nigdy nie słuchamy radia.
right
It's the right answer.
start learning
dobrze
To prawidłowa odpowiedź.
be right (she is right)
start learning
mieć rację (ona ma rację)
right (you have no right to do it)
aby to zrobić)
start learning
prawo (nie masz prawa
shirt
Do you ever iron your shirts?
start learning
koszula
Czy kiedykolwiek prasujesz koszule?
shoe
start learning
bucik
skirt
The black, silk skirt was designed by the footballer's wife.
start learning
Spódnica
Czarna, jedwabna spódnica została zaprojektowana przez żonę piłkarza.
tie
The blue tie doesn't go with the brown shirt.
start learning
wiązanie
Niebieski krawat nie pasuje do brązowej koszuli.
tooth
start learning
ząb
water
It was so hot yesterday that we drank a lot of mineral water.
start learning
woda
Wczoraj było tak gorąco, że wypiliśmy mnóstwo wody mineralnej.
near (in the near future)
start learning
blisko (w najbliższej przyszłości)
baby
There's a baby in the car.
start learning
dziecko
W samochodzie jest dziecko.
black
One of my cats is black.
start learning
czarny
Jeden z moich kotów jest czarny.
blue
Do you prefer blue or green?
start learning
niebieski
Wolisz niebieski czy zielony?
brown
The door was painted brown.
start learning
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.
clock
start learning
zegar
cry
start learning
płakać
weep
start learning
płakać
dress
Actresses wore designer dresses and looked lovely.
start learning
sukienka
Aktorki miały na sobie sukienki znanych projektantów mody i wyglądały przepięknie.
dress
Actresses wore designer dresses and looked lovely.
start learning
sukienka
Aktorki miały na sobie sukienki znanych projektantów mody i wyglądały przepięknie.
enough
We don't have enough eggs.
start learning
dość
Nie mamy wystarczająco jajek.
hunger
start learning
głód
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
start learning
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
language (the Polish language)
start learning
język (język polski)
outside (go outside)
start learning
na zewnątrz (wyjść)
past
Forget about the past.
start learning
przeszłość
Zapomnij o przeszłości.
pink
My boyfriend wears pink shirts...
start learning
różowy
Mój chłopak nosi różowe koszule...
red
I borrowed your red lipstick.
start learning
czerwony
Pożyczyłam twoją czerwoną szminkę.
return
start learning
powrót
come/go back
start learning
przyjść / wróć
secretary
My secretary will take care of it.
start learning
sekretarz
Mój sekretarz się tym zajmie.
slow
Your car is slower than mine.
start learning
powolny
Twój samochód jest wolniejszy od mojego.
success
start learning
powodzenie
supper
What time do you have supper?
start learning
kolacja
O której jesz kolację?
yellow
The sand is yellow.
start learning
żółty
Piasek jest żółty.
beat
start learning
bić
behind (behind the door)
start learning
za (za drzwiami)
bicycle
start learning
rower
bus
Bus 23 will take you to Sandy Beach Park.
start learning
autobus
Do Sandy Beach Park dojedziesz autobusem numer 23.
flat
You have a nice flat.
start learning
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
start learning
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
a little
We're a little disappointed.
start learning
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.
small
My house is smaller than hers.
start learning
mały
Mój dom jest mniejszy niż jej.
little
My little brother is really funny.
start learning
mało
Mój młodszy brat jest bardzo zabawny.
nice (you are so nice)
start learning
ładny (jesteś tak ładne)
kind
It's my favourite kind.
start learning
uprzejmy
To mój ulubiony rodzaj.
return
start learning
powrót
comeback
start learning
Wróć
seat (take a seat)
start learning
Siedzenie (usiąść)
spend (to spend time)
start learning
wydać (spędzać czas)
spend money
start learning
wydawać pieniądze
this is too big
start learning
to jest zbyt duży
trousers
The trousers are too long and too tight.
start learning
spodnie
Spodnie są za długie i za ciasne.
everything
Everything will be alright.
start learning
wszystko
Wszystko będzie dobrze.
all
All of my friends are nice.
start learning
wszystko
Wszyscy moi znajomi są fajni.
not at all
start learning
Ani trochę
cent
start learning
cent
cloud
The sky is covered in clouds.
start learning
Chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
ever (have you ever been there?)
start learning
nigdy (czy kiedykolwiek byłeś tam?)
many
How many apples do you need?
start learning
wiele
Jak wiele jabłek potrzebujesz?
safe
Are we safe here?
start learning
bezpieczny
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
set
start learning
zestaw
place
Paris is the most romantic place.
start learning
miejsce
Paryż jest najbardziej romantycznym miejscem.
yet (he hasn't come yet)
start learning
jeszcze (on jeszcze nie nadszedł)
answer
Is this answer correct?
start learning
odpowiedź
Czy ta odpowiedź jest poprawna?
answer
Is this answer correct?
start learning
odpowiedź
Czy ta odpowiedź jest poprawna?
equal
All our employees are equal.
start learning
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
equal
All our employees are equal.
start learning
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
start learning
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
life
Life is short.
start learning
życie
Życie jest krótkie.
probable
start learning
prawdopodobny
probably
It will probably rain tomorrow.
start learning
prawdopodobnie
Prawdopodobnie będzie jutro padać.
probability
start learning
prawdopodobieństwo
repeat
start learning
powtarzać
taste
start learning
smak
taste
start learning
smak
person
He is an intelligent person.
start learning
osoba
On jest inteligentnym człowiekiem.
personal
It's my personal matter.
start learning
osobisty
To moja osobista sprawa.
ball
She tried to kick the ball.
start learning
piłka
Próbowała kopnąć piłkę.
call sb
start learning
zadzwoń sb
call (we call him Tobi)
start learning
wezwanie (nazywamy go Tobi)
describe
start learning
opisać
description
start learning
opis
God
I believe in God.
start learning
Bóg
Wierzę w Boga.
importance
This is a meeting of high importance for the peace process.
start learning
znaczenie
To spotkanie o dużym znaczeniu dla procesu pokojowego.
important
It's important to drink a lot of water.
start learning
ważny
Ważne jest, aby pić dużo wody.
music
My favourite type of music is Jazz.
start learning
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
president
Who is the president of Poland?
start learning
prezydent
Kto jest prezydentem Polski?
promise
start learning
obietnica
promise
start learning
obietnica
question
Can I have a question?
start learning
pytanie
Czy mogę zadać pytanie?
repair
start learning
naprawa
mend
start learning
zaszyć
repair
start learning
naprawa
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
start learning
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
truth
Tell me the truth.
start learning
prawda
Powiedz mi prawdę.
world
The world is huge.
start learning
świat
Świat jest ogromny.
anybody
Is there anybody here?
start learning
ktoś
Jest tu ktoś?
anyone
Does anyone hear me?
start learning
ktokolwiek
Czy ktoś mnie słyszy?
anybody (is anybody there?)
start learning
ktoś (ktoś tam jest?)
anyone
Does anyone hear me?
start learning
ktokolwiek
Czy ktoś mnie słyszy?
anybody
Is there anybody here?
start learning
ktoś
Jest tu ktoś?
anything
Why didn't you say anything?
start learning
byle co
Dlaczego nic nie powiedziałeś?
whatever
Do whatever you want to.
start learning
cokolwiek
Rób co chcesz.
anything (anything else?)
start learning
coś (coś?)
anywhere
I can sleep anywhere.
start learning
gdziekolwiek
Mogę spać gdziekolwiek.
anywhere (have you been anywhere?)
start learning
wszędzie (byłaś wszędzie?)
begin
start learning
zaczynać
start
start learning
początek
start
start learning
początek
beginning
Only the beginning of the movie was interesting.
start learning
początek
Tylko początek filmu był ciekawy.
butter
Butter or margarine? Which is better for my heart?
start learning
masło
Masło czy margaryna? Co lepiej wpływa na moje serce?
change
Here's your change, sir.
start learning
zmiana
Oto pana reszta.
change
Here's your change, sir.
start learning
zmiana
Oto pana reszta.
dirty
Your shirt is dirty.
start learning
brudny
Twoja koszula jest brudna.
forget
start learning
zapomnieć
hard
It's hard to say goodbye.
start learning
ciężko
Trudno jest się pożegnać.
hard (hard work)
start learning
twarde (hard work)
late
It's getting late, I have to go.
start learning
późno
Robi się późno, muszę iść.
late
It's getting late, I have to go.
start learning
późno
Robi się późno, muszę iść.
line
Draw a thick line.
start learning
linia
Narysuj grubą linię.
method
start learning
metoda
nervous
I'm always nervous before oral exams.
start learning
nerwowy
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.
piece
It's a piece of cake!
start learning
kawałek
To bułka z masłem!
presence
start learning
obecność
present
I'm present.
start learning
teraźniejszość
Jestem obecny.
read
start learning
czytać
read
start learning
czytać
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.
start learning
napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
written
start learning
pisemny
quarter
Indicators for the second quarter of 2012 rose.
start learning
jedna czwarta
Wskaźniki za drugi kwartał 2012 wzrosły.
secret
Can you keep a secret?
start learning
sekret
Umiesz dochować tajemnicy?
shut
start learning
zamknąć
close
The bank is quite close.
start learning
blisko
Bank jest dosyć blisko.
tonight
Let's do it tonight.
start learning
dzisiejszej nocy
Zróbmy to dzisiejszej nocy.
add
start learning
Dodaj
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
start learning
czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
start learning
czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
desk
His desk is always full of documents.
start learning
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
engineer
start learning
inżynier
fish
The most popular fresh water fish in Poland are carp, perch and trout.
start learning
ryba
Najpopularniejsze w Polsce ryby słodkowodne to karp, okoń i pstrąg.
front
Somebody smashed the front of my car.
start learning
z przodu
Ktoś zniszczył przód mojego samochodu.
half
It's half past six.
start learning
pół
Jest szósta trzydzieści.
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
start learning
Natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.