SPO in the Hague

 0    485 flashcards    cezarymichalczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Są to czynniki przemawiające za / przeciw temu rozwiązaniu
start learning
These are the factors militating for/against this solution
Dla ubogich podejrzanych dostępne są pieniądze
start learning
There is money available for indigent suspects
Informacje te zostały przedstawione jako dowody na rozprawie
start learning
This information has been tendered into evidence at trial
Zakwestionowana decyzja
start learning
Impugned decision
Przyznanie się do winy musi być jednoznaczne
start learning
The admission of guilt must be unequivocal
Z tego faktu nie można wyciągnąć żadnych negatywnych wniosków
start learning
No adverse inference may be drawn from this fact
Sąd zarządził zawieszenie postępowania
start learning
The court has ordered a stay of proceedings
Sąd postanowił odroczyć rozprawę
start learning
The court has decided to adjourn the trial
Dowód obronny w duplice
start learning
Defence Evidence in rejoinder
Dowody prokuratorskie w odpowiedzi
start learning
Prosecution evidence in rebuttal
Dowody te udowadniają akty i postępowanie oskarżonego
start learning
This evidence goes to proof of the acts and conduct of the accused
Prawo do apelacji przysługuje z mocy ustawy
start learning
The appeal lies as of right
Zdanie odrębne zostało dołączone do wyroku
start learning
Dissenting opinion was appended to the judgment
Ten błąd faktyczny doprowadził do pomyłki sądowej
start learning
This error of fact occasioned a miscarriage of justice
Złagodzenie kary
start learning
Commutation of sentence
SC ma pierwszeństwo przed innymi sądami
start learning
SC has primacy over other courts
Wydalenie z sali rozpraw (zakaz wstępu)
start learning
Expulsion from the courtroom
Prokurator wezwał świadka, aby wprowadził do procesu dowody z 2 dokumentów
start learning
Prosecutor called the witness to introduce in evidence 2 documents
Prokuratura otrzymała 125 dni na przedstawienie swojej sprawy
start learning
Prosecution was allotted 125 days to present its case
John podważył jej argument
start learning
John eviscerated her argument
Wypatroszył rybę
start learning
He gutted/cleaned the fish
Mimo nalegań pani May, UE nie ustąpiła/ nie ugięła się
start learning
Despite Mrs May’s insistance, the EU did not budge
Pijawki wysysają ze mnie krew
start learning
The leeches suck blood out of me
Te nadzieje wydają się płonne
start learning
These hopes seem forlorn
polędwica
start learning
sirloin
Musimy przeanalizować odłamki/fragmenty betonu
start learning
We need to analyse chips of concrete
Pozostałości broni muszą zostać pobrane z próbki
start learning
Weapon debris must be swabbed for samples
USA nie oszczędzają na obronie
start learning
The US do not skimp on defence
temat zastępczy, mylny trop, zasłona dymna
start learning
Red herring
współczynnik
start learning
coefficient
David często się wyłącza
start learning
David often tunes out
Obama był oszołomiony!
start learning
Obama was gobsmacked!
Większość smogu pochodzi z domowych palników na drewno
start learning
Most of the smog comes from the household wood burners
Pacjenci z pianą na ustach i konwulsjami zostali przewiezieni do szpitala.
start learning
Patients with foaming at the mouth and convultions were taken to hospital.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinieneś się przechwalać, nie zwracając się do braggart
start learning
During job interview you should brag without coming across as braggart
Staram się być życzliwym szefem.
start learning
I try to be a benevolent boss.
Strategia rządu to zwykłe mydlenie oczu.
start learning
Government strategy is a mere window-dressing.
Gdyby mi to zrobił, zdarłbym z niego skórę
start learning
If he did it to me, I’d rip his skin off
Polski rząd nieszczerze popiera rządy prawa
start learning
Polish government pays lip-service to the rule of law
Wielu szefów udaje, że popiera współpracę między pracownikami.
start learning
Many bosses pay lip service to cooperation between employees.
Angielski jest językiem nauczania
start learning
English is the language of instruction
Pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone
start learning
Rumours of my death are greatly exaggerated
Szczerość/szacunek w stosunku do sądu
start learning
Candour towards the court
reprymenda dyscyplinarna
start learning
admonishment
Proces nominacji został przeprowadzony w sposób merytoryczny
start learning
The appointment process was conducted in a meritocratic way
to jest mylące
start learning
this is a misnomer
Machinacje zdrajców są winne za to
start learning
Machinations of traitors are to be blamed for it
Trump przekręcił się i wrócił do snu
start learning
Trump rolled over and went back to sleep
Stany Zjednoczone wciąż mogą zwalczyć ten trend
start learning
The US can still buck this trend
Ameryka będzie musiała podwoić zaangażowanie na rzecz amerykańskich wartości
start learning
America will have to double down on its commitment to American values
Chiny nie są już zadowolone z tego, że grają drugie skrzypce przy Stanach Zjednoczonych
start learning
China is no longer content to play second fiddle to the United States
Świerszcze grają
start learning
Crickets are chirping
Wprowadzisz ją szybko w szczegóły?
start learning
You will get her up to speed
Teoretyczne podstawy odstraszania
start learning
Theoretical underpinnings of deterrence
Przez lata pracowaliśmy ciężko w pokojach na zapleczu
start learning
We toiled in back rooms for years
Nowe dowody wywracają do góry nogami nasze zrozumienie ludzkiego zachowania
start learning
New evidence upends our understanding of human behaviour
Odstraszanie nuklearne w pełnym tego słowa znaczeniu
start learning
Nuclear deterrence par excellence
Czyściec
start learning
Purgatory
Stany Zjednoczone przyjęły ‚niezaangażowane’ podejście do Syrii
start learning
US has taken a hands-off approach to Syria
Tabliczka mnożenia
start learning
Multiplication table
Wyglądał na zaniedbanego i rozczochranego
start learning
He looked scruffy and unkempt
Czerwona taczka
start learning
Red wheelbarrow
brak satysfakcji z powodu braku równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym
start learning
dissatisfaction with the work-life balance
Motel miał podświetlony znak
start learning
The motel had a lit-up sign
Reacher mocno uderzył faceta z główki
start learning
Reacher head-butted the guy hard
40 nudnych minut później, Reacher wysiadł z autobusu
start learning
40 uneventful minutes later, Reacher got off the bus
Ortodoksyjni Żydzi noszą pejsy
start learning
Orthodox Jews wear sidelocks
Żyje na zasiłku
start learning
He lives on a dole
Spędziłem całą noc oglądając ‚taśmowo’ Grę o Tron
start learning
I spent the whole night binge-watching Game of Thrones
Nakamura odłamała mały kawalek i zjadła go
start learning
Nakamura broke off a small crumb and ate it
Możesz wsadzić swoje groźby tam, gdzie słońce nie dochodzi
start learning
You can stick your threats where the sun doesn’t shine
To była ostatnia kropla, która przelała czarę
start learning
It was the straw that broke the camel’s back
Pejsy
start learning
sidelocks
Z Umerrem musisz ćwiczyć sztukę emocjonalnego oderwania
start learning
With Umerr You need to practice the art of emotional detachment
Jarmo jest po prostu leniem/nierobem
start learning
Jarmo is just a deadbeat
Anette była osobą przygnębiającą/dołującą
start learning
Anette was a real downer
Igor zawsze starał się umniejszać moje sukcesy
start learning
Igor always attempted to belittle my successes
W drodze na szczyt nigdy nie deptałem po innych
start learning
On the way to the top I have never stomped on others
Żyjemy w świecie zajadłej/zawziętej/bezpardonowej konkurencji
start learning
We live in a dog-eat-dog world
Martin zna wszystkie modne słowa ludzi jakościowych, ale nie działa
start learning
Martin knows all the buzzwords of quality people, but he does not walk the walk
szałwia herbaty
start learning
sage tea
Moc konkretności
start learning
The power of concreteness
Martin używa niezrozumiałego języka, aby zamaskować swoją niekompetencję
start learning
Martin uses unintelligible language to mask his incompetence
Neofita (osoba nowo nawrócona;-)
start learning
Neophyte
Prezentacja była pełna zawiłych statystyk
start learning
The presentation was packed with convoluted statistics
Jako szef odpieram/zbijam ataki przełożonych
start learning
As a boss I deflect heat from superiors
Marek był dziekanem, a teraz jest rektorem w Stanford
start learning
Marek was a dean and now he is a provost at Stanford
grzywka
start learning
a fringe
Dowody są istotne, jeśli mają związek z przedmiotem/materią w procesie
start learning
Evidence is relevant if it is germane to the issues in the trial
Waga odnosi się do znaczenia określonego dowodu
start learning
Weight relates to importance of a certain piece of evidence
Sąd zawsze bierze pod uwagę pochodzenie dowodów
start learning
The court always considers the provenance of the evidence
Reacher znów wyszedł z tego bez szwanku
start learning
Reacher again got away unscathed
Myanmar jest największym źródłem jadeitu
start learning
Myanmar is the biggest source of jade
Poziom ucisku Rohingya jest trudny do pojęcia
start learning
The level of oppression of Rohingya is hard to fathom
bezwzględnie obowiązujące normy prawa międzynarodowego
start learning
peremptory norms of international law
wkrótce dojdzie to do skutku
start learning
it will soon come to fruition
Chiny to wspaniały haker
start learning
China is a prodigious hacker
Stany Zjednoczone nie przedstawiły żadnych dowodów na nieczystą grę Huawei
start learning
The US has provided no evidence of foul play by Huawei
Zarzuty o kradzież to małe piwo
start learning
The theft charges are small beer
Jeśli twoje dziecko zostanie zapisane później, czesne jest naliczne proporcjonalnie
start learning
If your kid is enrolled later the tuition fee is prorated
Stworzono pewne warunki, obliczone na doprowadzenie do fizycznego zniszczenia Rohingya
start learning
Certain conditions have been inflicted, calculated to bring about the physical destruction of Rohingya
Dziewczęta w wieku rozrodczym były celem gwałtu
start learning
Girls of reproductive age were targeted for rape
Mudżahedin odbezpieczył karabin
start learning
A Mujahedin cocked his rifle
Serbów tych spotkał ten sam los, co tych, wcześniej straconych.
start learning
These Serbs met the same fate as those who were executed earlier.
Wszyscy zabici żołnierze zostali szybko uzupełnieni
start learning
All killed soldiers were quickly replenished
Herb
start learning
Coat of arms
Czy mógłbyś przestać bekać?
start learning
Could you please stop belching?
UE cierpi na wiele wad często przypisywanych Eurowizji
start learning
EU suffers from many of the flaws often ascribed to Eurovision
osika
start learning
aspen
Reacher spędził 2 dni na skalnej półce
start learning
Reacher spent 2 days on a rock ledge
Cukierek albo psikus
start learning
Trick or treat
Huawei to przeczeka
start learning
Huawei will wait it out
Wystający gwóźdź zostaje wbity
start learning
The nail that sticks out gets hammered down
Obcinanie dotacji to wszystko, co Bahrajn może osiągnąć
start learning
Cutting subsidies will only get Bahrain so far
Trump powiedział później, że się przejęzyczył
start learning
Trump later said he misspoke
Prezydent Xi złożył wieniec pod pomnikiem poświęconym Długiemu Marszowi
start learning
President Xi laid a wreath at the monument dedicated to the Long March
Jest poniżej mojego poziomu tworzenie dziecinnych tweetów i przezywanie, tak jak robi to Trump
start learning
It is beneath me to do childish tweets and name-calling like Trump does
Podróż Trumpa do Wielkiej Brytanii jest naznaczony zarówno widowiskowością/przepychem, jak i protestami
start learning
Trumps trip to the UK is marked by both pageantry and protests
Konkurs pięknosci
start learning
Beauty pageant
USA szczyci się merytokracją
start learning
US prides itself on meritocracy
Trump umieścił pochlebców na wpływowych stanowiskach w administracji
start learning
Trump put sycophants in influential positions in the Administration
Stany Zjednoczone naciskają na sojuszników, aby ci wykluczyli Huawei z ich sieci 5G
start learning
The US has been pressuring allies to ban Huawei from their 5G networks
Trump oddał się amatorskiemu flirtowi z Koreą Północną
start learning
Trump indulged in an amatourish flirtation with North Korea
Jest znana z sypiania z każdym
start learning
She is a notorious sleep-around
Stany Zjednoczone dadzą przykład innym, które będą próbować je naśladować
start learning
The US will set an example others will try to emulate
Nasza rekomendacje są ignorowane
start learning
Our recommendations fall on deaf ear
Ten ruch może przyspieszyć wybory
start learning
This move is likely to precipitate an election
Obama był prawniczy i bystry
start learning
Obama was lawyery and crisp
Raport Mullera nie wpłynie na poparcie Trumpa
start learning
Muller’s report is not going to dent Trump’s support
Powinniśmy wyjść z UE, choćby nie wiem co/ bez wzgledu na wszystko
start learning
We should leave the EU come what may
Projekt ustawy o mediach najprawdopodobniej utknie w komisjach
start learning
The draft law on media will probably languish in committees
‘Walić biznes ”, jeśli przeszkadza
start learning
fuck business” if it gets in the way
Jak się trzymasz?
start learning
How are you holding up?
Czemu zawdzięczamy tą przyjemność?
start learning
To what do we owe the pleasure?
Trump wydaje się pozbawiony podstawowej ludzkiej empatii
start learning
Trump seems devoid of basic human empathy
Boris Johnson jest całkowicie niezdolny do rządzenia.
start learning
Boris Johnson is wholly unfit to lead.
Wiele kompromitujących historii odbiło się od niego.
start learning
Many compromising stories bounced off him.
Amerykanie nie docenili determinacji wroga
start learning
Americans failed to appreciate the enemy’s resolve
Prezydent znalazł się w pułapce między pokorą a pychą
start learning
The president found himself caught between humility and hubris
W walce nie masz luksusu, by oddawać się lękowi
start learning
In combat you don’t have the luxury to indulge your fear
Amerykańskie firmy płacą swoim szefom niedorzeczne sumy
start learning
US companies are paying their top CEOs ludicrous sums
Spotkania stand-up to oparte na dowodach narzędzie do zarządzania
start learning
Stand-up meetings is evidenced-based management tool
Dobry szef uparcie chroni swoich pracowników przed osobami z zewnątrz
start learning
Good boss doggedly protects his staff from outsiders
odzyskanie uwagi i powrót do poprzedniego zadania po przerwie trwa 25 minut
start learning
it takes 25 minutes to recover from an interruption and return to the previous task
Dobrzy szefowie chronią swoich pracowników przed niepotrzebnymi kłopotami organizacyjnymi
start learning
Good bosses buffer their staff from unnecessary organisational hassles
Czasami musisz się poddać głupim żądaniom swoich szefów
start learning
Sometimes you have to cave in to your bosses’ silly demands
Wbrew nakazowi ministra generałowie złożyli rezygnację
start learning
In defiance of the Minister’s order, the generals tendered their resignation.
Z powodu braku czasu zrobiłem robotę kiepsko i na odpierdol.
start learning
Due to the lack of time I did a lousy and half-assed job
Zbliżające się zwolnienia zostały ogłoszone przez CEO
start learning
Impending lay-offs were announced by the CEO
Sklep sprzedaje towary z „Game of Thrones”
start learning
The store sells merchandise from ‚Game of Thrones’
Ma wygląd i zachowanie przerośniętego ucznia.
start learning
He has the looks and demeanour of an overgrown schoolboy.
Krytyka pana Erdogana jest zakazana
start learning
Erdogan's criticism is off limits.
Turecka opozycja nabrała wiatru w żagle.
start learning
Turkish opposition has the wind in its sails.
Donald Trump odstąpił od tego porozumienia
start learning
Donald Trump walked away from that deal
Wzbogacenie uranu jest trudne, ale jego zubożenie nie jest.
start learning
Uranium enrichment is difficult, but its dilution is not.
Iran jest jak ranne zwierzę pod ścianą
start learning
Iran is as a wounded animal, up against a wall
Jego oświadczenie nie zgadza się z zeznaniami dwóch świadków.
start learning
His statement doesn’t square with the testimony of two witnesses.
Musimy stworzyć równe warunki działania dla wszystkich podmiotów gospodarczych w Europie.
start learning
We must create a level playing field for all economic operators in Europe.
Siatki bezpieczeństwa rozpadły się, a inwestycje publiczne zanikły
start learning
Safety nets have unraveled and public investments have waned
Detektyw próbował rozwikłać tajemnicę jej zniknięcia
start learning
The detective tried to unravel the mystery of her disappearance
Wolny rynek został przejęty przez kapitalizm kolesiów
start learning
Free market has been taken over by crony capitalism
Dyrektorzy generalni otrzymują kosmiczne wynagrodzenie, tnąc pensje przeciętnych pracowników
start learning
CEOs get exorbitant pay while slicing the pay of average workers
Strategia ‚dziel i rządź’ czyni nas marionetkami, walcząc ze sobą na wymyślonej scenie
start learning
Divide-and-conquer makes us puppets, fighting each other on a made-up stage
Wyborcy pozostają nieświadomi niedawnego skandalu pana Trumpa
start learning
The voters remain oblivious of Mr Trump’s recent scandal
Niemcy nie chcą tolerować rozrzutności Włoch.
start learning
Germany doesn’t want to tolerate Italy’s profligacy.
Zawracanie łodzi z migrantami to dobry sposób na elektryzowanie elektoratu.
start learning
Turning away boatloads of migrants is a good way to fire up supporters.
Program 500+ zniechęca wielu bezrobotnych do podejmowania pracy.
start learning
500+ program discourages many unemployed from taking up work.
Nie możesz pozwolić, aby fakty przeszkadzały w dobrej historii.
start learning
You mustn’t let facts get in the way of a good story.
Głosowanie na populistyczną partię przypomina skok na główkę do pustego basenu
start learning
Voting for a populist party is like diving headfirst into an empty swimming pool
Praca w fabryce jest lepsza niż harówa w polu
start learning
Factory work is better than toiling in the fields
tysiące pozostało bez środków do życia i przeniosło się do miast, aby zacząć od nowa
start learning
thousands were left destitute and moved to the cities to start over
Przestępczość jest powszechna, a stosy śmieci piętrzą się między domami
start learning
Crime is rife and rubbish piles up between houses
Życie w Myanmarze jest niepewne z obawy przed eksmisjami.
start learning
Life in Myanmar is precarious for fear of evictions.
UE musi pozostać wierna swojej dotychczas udanej strategii
start learning
The EU must remain faithful to its hitherto successful strategy
Konwencja ta ma na celu poprawę stanu rannych i chorych w konfliktach zbrojnych
start learning
This convention aims at ameliorating the condition of the wounded and sick in armed conflict
Otrzymałem listy od ludzi ze wszystkich środowisk
start learning
I received letters from people in all walks of life
Nigdy się nie wahaj
start learning
Never second-guess yourself
Jest spokojną, pewną siebie kobietą
start learning
She is a poised confident woman
Obecność wymaga drobnych poprawek w naszym języku ciała i sposobie myślenia
start learning
Presence requires small tweaks in our body language and mindset
Przez cały czas powinieneś czuć się w zgodzie ze samym sobą
start learning
You should feel congruous at all times
Niektóre gesty są specyficzne dla ich środowiska kulturowego
start learning
Some gestures are idiosyncratic to their cultural habitat
Nerwowi ludzie często się wiercą
start learning
Nervous persons often fidget
Kiedy się denerwujemy, nasze postawy nie są zsynchronizowane z naszymi głosami
start learning
When we are nervous our postures are out of sync with our voices
Podczas przesłuchania musisz szukać niezgodności między tym, co świadek robi, a tym, co mówi
start learning
During the interview you have to look for incongruities between what the witness is doing and what he’s saying
Wobec doświadczonych panelistów moja pewność siebie wyraźnie osłabła
start learning
Faced with experienced panellists my confidence visibly waned
ONZ próbowała oddzielić wojujące siły
start learning
The UN attempted to separate the belligerent forces
Boris Johnson złożył wiele ‘niedotrzymywalnych’ obietnic dotyczących Brexitu
start learning
Boris Johnson made many unkeepable promises concerning Brexit
zepsuty chłopak
start learning
cranky boy
Taktyka spalonej ziemi
start learning
Scorched earth tactics
Podczas rozmowy kwakifikacyjnej często czuję jak oszust
start learning
During the interview I often feel like an impostor
W Polsce geje są nękani za niespełnianie oczekiwań społecznych
start learning
In Poland gays are subject to harassment for failing to conform to societal expectations
Muszę wykorzystać moją moc, aby czerpać z niej korzyści
start learning
I need to deploy my power in order to reap its benefits
Wszystko, co musisz zrobić w tej sytuacji, to szturchnąć się
start learning
All you need to do in this situation is to nudge yourself
Aby zmotywować moich pracowników, zawsze używam pochwał lub upomnień
start learning
To motivate my staff I always use praise or admonishment
Dobrzy analitycy zawsze wyodrębniają istotę, wykrywają wzorce i relacje między informacjami
start learning
Good analysts always extract the gist, detect patterns and relationships between pieces of information
Władza czyni nas nieustraszonymi, niezależnymi i mniej podatnymi na zewnętrzne naciski, dzięki czemu możemy być bardziej kreatywni
start learning
Power makes us fearless, independent, and less susceptible to outside pressures allowing us to be more creative
Testosteron jest hormonem wydzielanym przez jądra u mężczyzn
start learning
Testosterone is a hormone secreted by the testes in males
Dawaj! Jedziesz!
start learning
Bring it on!
Ci, którzy mówią z niskim tonem, są postrzegani jako silniejsi
start learning
Those who speak at a low pitch are perceived as more powerful
Gdy mięśnie krtani rozszerzają się, mówimy niskim tonem
start learning
When the muscles in the larynx expand we speak at a low pitch
Mój ojciec często marszczył brwi
start learning
My father often furrowed his brows
Często siedzę z nogami na stole i ramionami na biodrach
start learning
I often sit with my feet on the table and arms akimbo
Uniwersytety podetną gałąź na której siedzą
start learning
Universities are going to cut the branch off they sit on
Diabeł zawsze tkwi w szczegółach
start learning
The devil is always in the details
Skłonność seksualna
start learning
Sexual proclivity
Kiedyś analizowałem przyczyny moich niepowodzeń aż do wyrzygania
start learning
I used to dissect the reasons of my failures ad nauseam
David często szturcha mnie, celem zwrócenia na coś uwagi
start learning
David often nudges me to turn my attention to something
Ankieterzy przyjęli mowę ciała, która była odpychająca
start learning
The interviewers adopted the body language that was off-putting
Jej opanowanie na scenie jest godne pozazdroszczenia
start learning
Her poise on stage is enviable
Po przyjęciu ‘pozycji mocy’, niepokój mojej córki zaczął się rozpraszać
start learning
After assuming power poses the anxiety of my daughter began to dissipate
Jordan Peterson dużo mówi o sumiennych ludziach
start learning
Jordan Peterson talks a lot about conscientious people
Obrazy satelitarne Amazonii przyniosły Brazylii niesławę
start learning
The satellite images of the Amazon brought Brazil in disrepute
Dieta oparta na skrobi, cukrze i soli jest niezdrowa
start learning
Diet based on starch, sugar and salt is unhealthy
Jeśli chodzi o choroby, waga przechyla się na korzyść ludzkości
start learning
As for the diseases the scales are tipping in humanity’s favour
Ludzie zawsze umierają z powodu usterki technicznej
start learning
Humans always die due to a technical glitch
Poszukiwanie nadludzkiej mocy jest nierozerwalnie związane z poszukiwaniem nieśmiertelności
start learning
Quest for superhuman power is inextricable from the quest for immortality
Trump spędził cały ranek, atakując przeciwników
start learning
Trump spent the whole morning lashing out at his opponents
Donald Trump podsyca strach i bigoterię
start learning
Donald Trump is stoking fear and bigotry
Dewaluacja waluty może zapobiec kryzysowi gospodarczemu lub go przyspieszyć
start learning
Devaluing the currency could avert or precipitate an economic crisis
Często przypisujemy zwierzętom ludzkie cechy
start learning
We often ascribe human qualities to animals
Czy te banany są zielone czy dojrzałe?
start learning
Are these bananas green or ripe?
Biblijna historia potopu jest prawdopodobnie prawdą.
start learning
The biblical story of deluge is probably true.
Według Biblii zwierzęta nie mają żadnej wewnętrznej/fundamentalnej wartości
start learning
According to the Bible animals have no intrinsic value
Nowa religia uświęca ludzi
start learning
The new religion sanctifies humans
zanikanie
start learning
evanescence
Istnienia duszy nie można pogodzić z teorią ewolucji
start learning
The existence of the soul cannot be squared with the theory of evolution
komputery nic nie czują i niczego nie pragną
start learning
computers feel nothing and crave nothing
Kiedy szympans zaczął rzucać kamieniami, goście rzucili się we wszystkie strony
start learning
When the chimpanzee started throwing stones, the visitors scuttled in all directions
Musimy wrócić do jednego z najbardziej dokuczliwych pytań ze wszystkich
start learning
We have to revisit one of the most vexing questions of all
Kto przybędzie na ratunek?
start learning
Who is going to ride to the rescue?
Współczesny kapitalizm ma dwa problemy: brak odpowiedzialności i brak dynamizmu.
start learning
Contemporary capitalism suffers from two pitfalls: lack of responsibility and lack of dynamism.
Firmy amerykańskie są mocno wypaczone na korzyść bogatych
start learning
American companies are heavily skewed towards the rich
nóżka motocykla
start learning
Stand
Zieloni aktywiści znów podnieśli fałszywy alarm.
start learning
Green activists cried wolf again
Naukowcy rozłożyli płytki Scrabble na stole
start learning
Scientists spread Scrabble tiles on the table
CIA przeprowadziła uderzenie dronem bez wiedzy Departamentu Stanu USA
start learning
The CIA conducted a drone strike unbeknown to the US State Department
Obywatele okazali się słabo wyposażeni pod względem poznawczym i emocjonalnym do utrzymania demokracji.
start learning
Citizens have proved ill equipped cognitively and emotionally to sustain democracy.
Usterka biochemiczna sprawia, że wiele osób widzi wszystko przez ciemne okulary
start learning
Biochemical glitch makes many people see everything through dark coloured lenses
Prezydent próbował reanimować konającą rosyjską gospodarkę
start learning
The president attempted to resuscitate the moribund Russian economy
W chaotycznym systemie widzenie tunelowe ma swoje zalety
start learning
In a chaotic system tunnel vision has its advantages
Rohingya znajdują się w sytuacji zinstytucjonalizowanego ucisku od urodzenia do śmierci
start learning
Rohingya are in the situation of institutionalised oppression from birth to death
Życie Rogingya stało się coraz bardziej nie do utrzymania
start learning
The life of Rogingya has become more and more untenable
Stan Rakhine składa się z różnych grup etnicznych i religijnych
start learning
Rakhine state comprises various ethnic and religious groups
Prezydent Trump zaprzeczył wszelkiej niestosowności
start learning
President Trump denied any impropriety
Coś za coś
start learning
Quid pro quo
Ta operacja wymagała premedytacji
start learning
This operation required a forethought.
Turcja chce osłabić demograficzną dominację Kurdów w regionie
start learning
Turkey wants to dilute Kurd’s demographic dominance in the region
W świecie zalanym nieistotnymi informacjami klarowność to potęga
start learning
In the world deluged by irrelevant information, clarity is power
Jego książki pomogły mi rozwinąć moje argumenty
start learning
His books helped me hone my arguments
Ta książka opisuje obecną sytuację polityczną i technologiczną
start learning
This book describes the current political and technological predicament
Niska reaktywność jest niezbędna w stresujących sytuacjach
start learning
Low reactivity Is essential in stressful situations
Turcja kłóci się z NATO z powodu zakupu rosyjskich rakiet przeciwlotniczych.
start learning
Turkey is at loggerheads with NATO over its purchase of Russian air-defence missiles.
Polska zdecydowała się obrać własną, specyficzną dla siebie ścieżkę, określoną przez kulturę i tradycję
start learning
Poland decided to take its own idiosyncratic path defined by its culture and traditions
Ludzie mają dwa rodzaje zdolności: fizyczną i poznawczą
start learning
Humans have two types of abilities physical and cognitive
AI zabije przypadkowość, która jest zasadnicza dla ludzkiego rozwoju
start learning
AI will kill serendipity which is crucial to human growth
Twoja uwaga nie ma związku z naszym tematem
start learning
Your remark is not germane to our theme
Musimy oddzielić ziarno od plew
start learning
We need to separate wheat from the chaff
Porzucenie Kurdów było nie do zniesienia.
start learning
Abandoning Kurds was beyond the pale.
Johnson obwinia brak porozumienia o nieustępliwość Brukseli.
start learning
Johnson blames the failure to get a deal on the intransigence of Brussels.
Gove dźgnął w plecy swojego niedawnego sojusznika, Borisa Johnsona
start learning
Gove backstabbed his erstwhile ally, Boris Johnson
jesteśmy teraz u zbiegu dwóch rewolucji
start learning
we are now at the confluence of two revolutions
Na początek algorytm może monitorować twoje zdrowie
start learning
For starters, the algorythm can monitor your health
demokracja jest najgorszym systemem politycznym na świecie, z wyjątkiem wszystkich innych
start learning
democracy is the worst political system in the world, except for all the others
Pilot doznał zawrotów głowy
start learning
The pilot suffered an attack of vertigo
Wieczne zbawienie lub potępienie zależy od twoich wyborów
start learning
An everlasting salvation or damnation depends on your choices
tajne przejście
start learning
secret passageway
Dźwignia hamulca
start learning
Brake lever
Kaseta (zestaw przerzutek) roweru
start learning
Cassette of the bike
szprychy
start learning
spokes
Trump zablokował Kongres, odmawiając przedstawienia wymaganych dokumentów
start learning
Trump stonewalled Congress by refusing to produce requested docs
wały i tamy
start learning
dykes and dams
Zostałem wprowadzony przez dozorcę
start learning
I was ushered by the janitor
papierowe botki nakładają się na moje buty
start learning
paper booties put over my shoes
postawa bezduszna/bezlitisna/nieczuła
start learning
callous attitude
Nasze dzieci są stopniowo nieczułe na cierpienie zwierząt
start learning
Our children are gradually desensitized to animal suffering
Erdogan przymila się do Rosji
start learning
Erdogan cozies up to Russia
Ludzie wyobcowani z ciała czują się wyobcowani i zdezorientowani
start learning
People estranged from their bodies feel alienated and disoriented
IS zagospodarował obawy i nadzieje wyobcowanej współczesnej młodzieży
start learning
IS catered to the fears and hopes of alienated modern youth
Ludzie szukają otuchy na łonie Narodów
start learning
People seek reassurance in the bosom of Nations
Budowa i funkcje kwasów nukleinowych
start learning
Structure and function of nucleic acids
Chiny były w stanie przeskoczyć świat dzięki liberalnej regulacji
start learning
China was able to leapfrog the world because of permissive regulation
Nigdy tak niewielu nie wyrządziło tylu szkód tak wielu
start learning
Never have so few done so much damage to so many
Nie akceptuję przesłanki twojego pytania
start learning
I do not accept the premise of your question
Informacje, które posiadam, mogą mieć związek z tym śledztwem
start learning
The information that I have might be germane to this inquiry
szopka została zainstalowana wraz z prawdziwymi beczącymi owcami
start learning
nativity scene has been installed, complete with real bleating sheep
Żadna francuska szkoła państwowa nie może organizować szopek ani kolęd
start learning
No French state school is allowed to hold a nativity play or carol service
John był bardzo czcigodnym kongresmenem
start learning
John was a much reveered congressman
Zarówno eksperci, jak i świeccy obawiali się, że ludzkość nie będzie w stanie zapobiec zniszczeniu
start learning
Pundits and laypeople alike feared that humankind would not be able to avert destruction
Zmiana klimatu sprawi, że większość świata nie będzie nadawać się do zamieszkania
start learning
Climate change will make most of the world uninhabitable
Gdy czapy polarne topią się coraz mniej światła słonecznego odbija się od Ziemi z powrotem do kosmosu
start learning
As polar caps melt less and less sunlight is reflected back from the Earth to outer space
bileter
start learning
usher
Zaprowadziła mnie do swojego pokoju
start learning
She ushered me to her room
Miliardy ludzi wciąż wyznają chrześcijaństwo
start learning
Billions of humans still profess the Christanity
W psychiatrii Prozac zastąpił egzorcyzmy
start learning
In psychiatry Prozac supplanted exorcisms
W 1998 r. KLA była organizacją raczkującą
start learning
In 1998 KLA was a fledgeling organisation
W kulturze opartej na klanach te więzi rodzinne miały wielkie znaczenie
start learning
In the clan-based culture these familial ties had a great significance
Zanim pan Rogers zacznie sugerować, że jest to zapis wywiadu...
start learning
Before Mr Rogers launches into the suggestion that this is the record of interview...
We właściwym czasie rozstrzygniemy ten punkt
start learning
We will litigate this point in due course
Prawnik jest zobowiązany do sprawdzenia faktów
start learning
It is incumbent upon the counsel to check the facts
Zawieź mnie na lotnisko i będziemy kwita.
start learning
Drive me to the airport and we’ll call it quits.
Oddaj mi moje pieniądze i będziemy kwita.
start learning
Give me my money back and I’ll call it quits.
Święto Trzech Króli obchodzimy w styczniu
start learning
We celebrate the Epiphany in January
Mędrcy przybyli ze Wschodu
start learning
The Magi came from the East
W Teksasie brak zaufania do rządu federalnego jest bardzo głęboki
start learning
In Texas the distrust of the federal government runs deep
Krzywoprzysięstwo oznacza kłamanie pod przysięgą
start learning
Perjury means lying under oath
Ta wódka jest wykonana z żyta
start learning
This vodka is made of rye
Proszę schować bagaż w schowku nad głową
start learning
Please stow your luggage in the overhead locker
Kątomierz
start learning
Protractor
Piórnik
start learning
Pencil case
Potrzebujesz dużej zręczności sądowej, aby móc przesłuchiwać wrogich świadków
start learning
You need a lot of cortroom dexterity to be able to cross-examine hostile witnesses
Większość świadków nie zacznie chlipać
start learning
Most witnesses will not blub
Linie przerywane i ciągłe
start learning
Dashed and solid lines
To jest przesada
start learning
This is an overkill
Serwatka
start learning
Whey
Na całym świecie lekceważenie prawa stało się znormalizowane.
start learning
Across the world, flouting the law has become normalised.
W każdym sporze intensywność uczuć jest odwrotnie proporcjonalna do wagi rozważanych kwestii.
start learning
In any dispute the intensity of feeling is inversely proportional to the importance of the issues at stake.
Chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się z kultur żydowskich na pogańskie
start learning
Christianity spread from Jewish into Gentile cultures
Hiszpańska inkwizycja paliła heretyków na stosie
start learning
Spanish inquisition burnt heretics at the stake
Żydzi mają swoje osobliwe obrzędy i rytuały
start learning
Jews have their idiosincratic rites and rityals
Obrzędy i rytuały
start learning
Rites and rituals
Zbiry Łukaszanki
start learning
Lukaszanka’s goons
To, czego brakuje Chinom w dostawach ropy i gazu, nadrabiają polityką przemysłową
start learning
What China lacks in oil and gas supplies it makes up for with industrial policy
Obejmuje to znane szwindle/machlojki, takie jak dezinformacja i zabójstwo
start learning
That includes familiar skulduggery like disinformation and assassination
Nie mogli przestać teoretyzować o drugiej wojnie domowej
start learning
They could not stop theorizing about the Second Civil War
Ta część mogłaby być bardziej treściwa
start learning
This part could be pithier
Debata była totalną katastrofą
start learning
The debate was a total clusterfuck
definicje dałbym w przypisach, ponieważ są one grube
start learning
I’d Footnote the definitions as they are chunky
THAQI był między młotem a kowadłem
start learning
THAQI was between a rock and a hard place
Aresztując wszystkich przywódców, zdusili bunt w zarodku
start learning
By arresting all the leaders, they nipped the rebellion in the bud
nieoceniony
start learning
invaluable
Wiele w twojej analizie to domysły
start learning
A lot of your anysis is conjecture
Był powściągliwy w tych aspektach
start learning
He was reticent on these aspects
Dzieci kładły przed jego drzwiami płatki róż
start learning
Children laid rose petals before his door
jest to bardziej uciążliwe niż poprzednie zobowiązanie
start learning
this is more onerous than the previous obligation
Postępowanie zostało zakłócone przez zastraszanie świadków
start learning
Proceedings were marred by witness intimidation
Mamy jego telefon, ale nie możemy uzyskać z niego żadnych informacji.
start learning
We have his phone but cannot obtain any information therefrom.
Obrona nieumyślnie skontaktowała się ze świadkiem
start learning
The defence contacted the witness inadvertently
Sąd zdecydował o odmrożeniu aktywów
start learning
The court decided to unfreeze assets
Czy to odświeża ci teraz pamięć?
start learning
Does that jog your memory now?
Trump strasznie nie sprostał zadaniu
start learning
Trump has dismally failed to measure up to the task
Trump wielokrotnie zbezcześcił wartości i zasady Ameryki
start learning
Trump Has repeatedly desecrated the values and principles of America
Najbardziej niewiarygodną cechą jego prezydentury jest pogarda dla prawdy
start learning
The most head-spinning feature of his presidency is his contempt for the truth
Stronnictwo i kłamstwo podważają normy i instytucje
start learning
Partisanship and Lying undermine norms and institutions
Trump łagodzi wyroki zwolenników skazanych za poważne przestępstwa
start learning
Trump commutes the sentences of supporters convicted of serious crimes
Sojusze zwiększają wpływ Ameryki na świecie
start learning
Alliances magnify America’s influence in the world
Ameryka to kolejny duży kraj, który się agresywnie rozpycha
start learning
America is yet another big country that throws its weight around
Stany Zjednoczone poparły Jacka Smitha
start learning
The US has thrown its weight behind Jack Smith
Trump gardzi przyzwoitością i prawdą
start learning
Trump scorns decency and truth
Biden to antyteza Trumpa
start learning
Biden is Trump’s antithesis
ekran z pleksiglasu
start learning
perspex screen
Poproszę, żebyś pomyślał dawno, prawie 20 lat temu
start learning
I’m going to ask you to think back a long time, almost 20 years ago
HRW była niezwykle ostrożna, gdy publicznie przedstawiała zarzuty
start learning
HRW erred on the side of caution when making public allegations
„Najpierw Ameryka” stał się mottem dla większości wyborców Trumpa
start learning
“America First” becama a rallying cry for most Trump voters
Jego pseudonim wojenny brzmiało „Sosi”
start learning
His nom-de-guerre was ‘Sosi’
Nie tylko chciał kupić Grenlandię, ale także chciał...
start learning
Not only did he want to purchase Greenland, he also wanted...
W Chinach także milionerzy muszą ulec partii.
start learning
In China also millionaires must defer to the party.
Zmruż trochę oczy, a zobaczysz
start learning
Squint a little and you will see
odwieczny problem
start learning
perennial problem
Ich argumenty dzielą każdy dowód
start learning
Their arguments compartmentise each piece of evidence
Charakterystyka często powtarzana
start learning
Oft-repeated characterisation
łatwowierność
start learning
credulity
bratobójstwo
start learning
fratricide
wojna bratobójcza
start learning
fratricidal war
Mogliby cię zabić dla kaprysu
start learning
They could kill you on a whim
zagorzali współpracownicy
start learning
diehard collaborators
KLA podjął rękawicę
start learning
KLA took up the gauntlet
Wszyscy dowódcy KLA ustępowali mu na spotkaniach
start learning
All KLA commanders deferred to him at meetings
Wszyscy okazywali mu szacunek
start learning
They all showed deference to him
Poszerzać horyzonty
start learning
Broaden your horizons
Trudno sobie wyobrazić
start learning
It strains credulity to imagine
ograniczony
start learning
circumscribed
przeznaczony na stracenie
start learning
expendable
Kompetencje ministra są ograniczone tradycją
start learning
The minister's powers are circumscribed by tradition
CEMU busts my balls with new redactions
start learning
CEMU zawraca mi dupę nowymi redakcjami
haruję 80 godzin tygodniowo
start learning
I bust my ass 80 hours a week
Wysłał armię do podporządkowania Holandii
start learning
He dispatched an army to subjugate the Netherlands
Japończycy są powściągliwi
start learning
Japanese are reticent
Holendrzy nigdy nie zaciągają zasłon
start learning
The Dutch never draw their curtains
skąpstwo jest cnotą holenderską
start learning
parsimony is a Dutch virtue
Zachowaj spokój i wyważenie, aby rozproszyć gniew
start learning
Stay calm and measured to help dissipate the anger
drżące ręce
start learning
quivering hands
Często muszę mówić doraźnie (bez przygotowania) na nogach
start learning
I am often required to speak extemporaneously on my feet
Muszę skupić się na technicznych, szczególowych aspektach systemu prawnego
start learning
I need to focus on nuts and bolts of the legal system
Holendrzy uwielbiają wygrzewać się na słoncu
start learning
The Dutch love soaking up in the Sun
Holenderskie poczucie humoru rozkoszuje się nieszczęściem i chaosem
start learning
The Dutch sense of humour relishes mishap and mayhem
Kuchnia chińska jest odpowiednio temperowana do holenderskiego smaku
start learning
Chinese cuisine is suitably tempered to Dutch taste
Ładne proporczyki zdobią budynki
start learning
Pretty pennants decorate the buildings
Okaleczania są częste
start learning
Maiming is frequent
Holendrzy to szczerzy ludzie
start learning
The Dutch are Forthright people
Rytuały przejścia
start learning
Rites of passage
Tolerancyjność/nieinterwencjonizm to jedna z cech Holendrów
start learning
Laissez-faire is one of the qualities of the Dutch
Holendrzy wpuścili trochę zła, aby powstrzymać większe
start learning
The Dutch let in a little evil to keep out the bigger one
Liderzy muszą zachowywać się w sposób zgodny z tym, za czym się opowiadają
start learning
Leaders must behave in a way that is consistent with what they are espousing
Istotne fakty dotyczące mens rea Oskarżonego zostały odpowiednio wykazane/wskazane.
start learning
The material facts pertaining to the Accused’s mens rea have been adequately pleaded.
Akt oskarżenia wyraźnie wskazuje/wykazuje, że popełnił tę zbrodnię
start learning
The indictment expressly pleads that he committed this crime
rozłożone terminy dla disclosure
start learning
staggered deadlines for disclosure
Jaka była racja (cel) stworzenia tego sądu?
start learning
What was the raison d’etre behing the creation of this court?
Czasowa jurysdykcja sądu obejmuje okres od stycznia do grudnia 1999 r.
start learning
The court’s temporal jurisdiction spans from January to December 1999
Właściwość sądu nie ogranicza się do jednej sprawy.
start learning
The court’s jurisdiction is not confined to a single case.
Prawo jest zgodne ze wszystkimi wymogami konstytucji
start learning
The law conforms with all requirements of the constitution
Nie ma podstaw do prowadzenia tej sprawy.
start learning
He has no standing to litigate this case.
Jego przedlożenie nie zbliża się do wymaganego standardu
start learning
His submission comes nowhere close to the required standard
Jego zarzuty nie wytrzymują przy blizszej analizie
start learning
His allegations do not withstand scrutiny
Raport dobitnie wyjaśnia, że
start learning
The report makes it abundantly clear that
Większość argumentów obrony jest bezprzedmiotowa
start learning
Most Defence challenges are without merit
Jestem tylko trybikiem w machinie sądowej
start learning
I am just a cog in the judicial machine
JCE jest mocno zakorzenione w zwyczajowym prawie międzynarodowym
start learning
The JCE is firmly grounded in customary international law
JCE podlega całkowicie jurysdykcji tego sądu
start learning
JCE falls squarely within the jurisdiction of this court
Argument, że JCE jest sztuczną koncepcją, jest bezpodstawny
start learning
There is no merit to the argument that JCE is an artificial concept
Zasada legalności jest fundamentalną zasadą prawa karnego
start learning
The principle of legality is a fundamental tenet of the criminal law
Akt oskarżenia wskazuje/przedstawia wszystkie istotne fakty
start learning
The indictment pleads all material facts
Akt oskarżenia powołuje się na wszystkie fakty, z których można wywnioskować stan psychiczny oskarżonego.
start learning
The Indictment pleads all facts from which the Accused mental state may be inferred.
Akt oskarżenia odpowiednio przedstawia/prezentuje na JCE
start learning
The Indictment adequately pleads the JCE
Ten brak szczegółów nie osłabia zdolności obrony do zrozumienia zarzutów
start learning
This lack of detail dors not impair The ability of the defence to understand the charges
Roszczenia obrony są w oczywisty sposób bezpodstawne
start learning
The defence claims are patently unfounded
Konkretne elementy zostały wykazane w celu wypełnienia elementów prześladowania
start learning
Certain particulars where pleaded to make out elements of persecution
W świetle powyższego musimy to uznać
start learning
In light of the foregoing, we need to acknowledge this
Wszystkie istotne fakty dotyczące prześladowań zostały odpowiednio poparte
start learning
All the material facts relating to persecution have been adequately pleaded
Te redakcje są niezbędne, aby wprowadzić w życie nakazane przez sąd środki ochronne
start learning
These redactions are necessary to give effect to court-ordered protective measures
To orzeczenie sądu jest wydany poza kompetencją (sądu)
start learning
This court ruling is ultra vires
Musimy zwrócić uwagę na jego argumenty
start learning
We need to pay heed to his arguments
To samo dotyczy pana Smitha
start learning
The same holds true with regard to Mr Smith
Ryzyko ujawnienia informacji poufnych
start learning
Risk of divulgation of confidential information
Sąd rozpatrzy wniosek prokuratury
start learning
The court will entertain prosecution application
Obrona nie zdołała wykazac, że ma prima facie case
start learning
The defence failed to make out a prima facie case
Nieumyślnie ujawnił tożsamość świadka
start learning
He inadvertently revealed the identity of the witness
Świadkowie często upiększają swoje historie
start learning
Witnesses often embellish their stories
Wylądujesz w labiryncie wewnętrznych sprzeczności, z którego nigdy nie będzie mógł się wydostać
start learning
You will land him in a maze of self-contradictions from which he will never be able to extricate himself
Kwestia rasy przenikała proces
start learning
The question of race permeated the trial
błogosławieństwo
start learning
benediction
James był ociężały i niestrudzony
start learning
James was ponderous and indefatigable
Gdzie na swoim ciele doznałeś tej kontuzji?
start learning
Where on your body did you suffer that injury?
Ameryka to zmęczone supermocarstwo
start learning
America is a weary superpower
Jest uwięziony w pozłacanej klatce
start learning
He’s trapped in a gilded cage
Trudności państwowe potęguje kryzys naszego imperium
start learning
Difficulties of statecraft are accentuated by the crisis of our empire
Te problemy nękają nas ze wszystkich stron
start learning
These problems beset us on all sides
Cesarz znakomitej dynastii
start learning
The Emperor of the illustrious dynasty
Pierwotne wierzenia
start learning
Primordial beliefs
najazd mocarstw zachodnich
start learning
inroads of Western powers
mędrzec-cesarz
start learning
sage-emperor
berło
start learning
sceptre
Podróż autobusem w głąb kraju
start learning
Bus journey into the hinterland
Istnieje wiele kuszących hipotez dotyczących pochodzenia Chin
start learning
There are many tantalising hypotheses about the origins of China
Odwieczna historyczna konfrontacja
start learning
Perennial historic confrontation
jedwabnik
start learning
silkworm
Nowe znaleziska archeologiczne
start learning
The new archaeological finds
Odległość 10 km w linii prostej
start learning
A distance of 10 km as the crow flies
Jego głos był czysty i dźwięczny
start learning
His voice was clear and sonorous
Więźniowie zostali najpierw poturbowani
start learning
Prisoners were first roughed up
Mieszkały tam wysokiej klasy kurtyzany
start learning
High-class courtesans lived there
Watażkowie oddawali się morderstwom i grabieżom
start learning
The warlords indulged in murder and plunder
W pewnym momencie wszystkie jego oddziały zbuntowały się
start learning
At some point all his troops mutinied
W dalszym ciągu żyli uprzywilejowanym życiem
start learning
They continued to live a life of privilege
W dalszym ciągu żyli uprzywilejowanym życiem
start learning
They continued to live a life of privilege
Balkon (altana Ogrodowa)
start learning
Gazebo (Garden gazebo)
Kareta
start learning
Horse-drawn carriage
Problemy Chin mają charakter strukturalny i dlatego mają w zwyczaju powracać
start learning
China’s problems are structural and thus have a habit of recurring
Podziwiał rozwijające się rynki w Chinach
start learning
He admired burgeoning markets in China
Na dalekim zachodzie szalały obce armie
start learning
Foreign armies were on the rampage in the far west
Projekty megalomańskie przebiegały równolegle z masakrami
start learning
Megalomaniac projects ran in parallel with massacres
Chiny stopniowo pogrążyły się w erze ciemności
start learning
China gradually sank Into an era of darkness
Ciosem miłosierdzia był bunt chłopski
start learning
The coup de grâce was the peasants rebellion
nieustępliwość rządów w sprawie ulg podatkowych
start learning
governments intransigence over tax relief
Zarośnięty dom
start learning
Overgrown house
upadek cesarstwa poprzedza upadek silnej władzy w centrum z jednoczesną utratą władzy na peryferiach
start learning
collapse of the Empire is preceded bye the decline of strong authority at the centre with the concomitant loss of power in the periphery
Jego zdolności umysłowe otworzyły się na wgląd
start learning
His mental faculties opened up to insight
życie na uwięzi
start learning
tethered life
Wojny często wygrywa się łutą szczęścia w kluczowych momentach
start learning
Wars are often won with the strokes of luck at crucial moments
Najgorszy koszmar się nie spełnił
start learning
The worst nightmare did not come to pass
jego imiennik ją zabił
start learning
his namesake killed her
Chińscy kupcy słyną z przenikliwości/zdolności biznesowej
start learning
Chinese merchants Are famed for their business acumen
Sznur do wieszania prania
start learning
Washing line
moja mama lubi samodzielnie przyprawiać mięso
start learning
my mother likes seasoning the meat on her own
Szlachta
start learning
Gentry
Wypatroszenie było powszechną praktyką w Chinach
start learning
Disembowelling was a common practice in China
Maszyna oblężnicza
start learning
Siege engine
Miał wiele małżonek jako cesarza
start learning
He had many consorts as emperor
Dziewięć kręgów czyśćca
start learning
Nine circles of Purgatory
Literatura ludowa
start learning
Vernacular literature
Nie mogę pozwolić, by te książki odeszły w zapomnienie
start learning
I cannot allow these books to pass into oblivion
Dobra żona XU zastawiła swoje klejnoty ze swojego posagu
start learning
Good wife XU pawned her jewels from her dowry
Mao Zedong był nienasyconym czytelnikiem
start learning
Mao Zedong was a voracious reader
Tancerze na szczudłach
start learning
Dancers on stilts
Komuniści wyrwali się z okrążenia
start learning
The communists broke out of the encirclement
Poparcie dla nacjonalistów szybko opadło
start learning
The support for the Nationalists quickly ebbed away

You must sign in to write a comment