soft skills

 0    101 flashcards    martabystrzycka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chęć do nauki
start learning
willingness to learn
rozeiązywanie problemów
start learning
solving problems
Analityka danych
start learning
data analytics
umiejętność korzystania z mediów społecznościowych
start learning
social media literacy
kreatywność
start learning
creativity
odporność
start learning
resiliency
dobre wyczucie biznesu
start learning
good business sense
udowodnij swoją wartość od samego początku
start learning
prove your worth from the get-go
znakomite oceny
start learning
excellent assessment
mądrala
start learning
a know-all
wyznaczać cele
start learning
to set targets
robić postępy
start learning
make progress
celować w czymś
start learning
overfulfil
possitive nastawienie
start learning
possitive attitude
komunikacja
start learning
communication
praca zespołowa
start learning
teamwork
przeciętny
start learning
plain
samozarządzanie
start learning
self-mamagement
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
możliwość pracy pod presją
start learning
abbility to work under pressure
podejmowanie decyzji
start learning
decision making
zarządzanie czasem
start learning
time management
motywacji
start learning
self-motivation
rozwiązywanie konfliktów
start learning
conflict resolution
adaptowalność
start learning
adaplability
Cele
start learning
objectives
obiektywny
start learning
objective
namacalność
start learning
tangibility
zależność
start learning
dependency
zobowiązania
start learning
engagements
wiarygodny
start learning
reliable
natychmiastowy
start learning
immediate
bezstronny
start learning
unbiased
świadomy czegoś
start learning
aware of something
w żądanie
start learning
in-demand
Porady
start learning
tips
wynająć dla określonych zachowań zawodowych
start learning
hire for job specific behaviours
mierzyć kwalifikacje
start learning
measure qualifications
kwalifikowalność
start learning
eligibility
zwiększyć
start learning
enhance
dostosować
start learning
customize
zaufanie
start learning
confidence
życzliwość
start learning
friendliness
skupić się na
start learning
focus on
świadomość sytuacyjna
start learning
situational awarness
próba
start learning
attempt
zapewniać
start learning
to assure
wymagać
start learning
to demand
uniknąć
start learning
avoid
cel
start learning
a target
zawierać
start learning
to contain
wysiłek
start learning
effort
dokładny
start learning
exact
świadomy
start learning
conscious
przyznać
start learning
to admit
ilość
start learning
quantity
natychmiast
start learning
straightaway
wpłynąć
start learning
affect
pewny
start learning
sure
podejście
start learning
approach
chociaż
start learning
although
terminowość
start learning
punctuality
pycha / duma
start learning
pride
zdolność adaptacji
start learning
adaptability
eksploracyjna postawa
start learning
explorary attitude
prowadzić webinaria
start learning
conduct webinars
biegły
start learning
proficient
cały
start learning
whole
kawałek
start learning
piece, chunk
rozważać
start learning
to consider (doing)
powierzchnia
start learning
area
szeroki
start learning
wide
każdy
start learning
each
kilka
start learning
a few
przykład
start learning
example
mniej
start learning
less
cierpliwość
start learning
patience
elastyczność
start learning
flexibility
napęd
start learning
drive
kreatywność
start learning
creativity
wymierny
start learning
measurable
konkretne przykłady
start learning
particular examples
nigdy
start learning
never
więcej
start learning
more
tutaj
start learning
here
ostatni
start learning
last
szczerze
start learning
honestly
uczciwość
start learning
honesty
otwarci
start learning
open minded
ustalanie celów
start learning
goal setting
indywidualny współpracownik
start learning
indywidual contributor
odpowiedzialność
start learning
responsibility
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
towarzyskość
start learning
sociability
często
start learning
often
prawie
start learning
almost
zawsze
start learning
always
daleko
start learning
far
angażować
start learning
involve
umożliwiać
start learning
enable
gdzie
start learning
where

You must sign in to write a comment