small talk 2

 0    549 flashcards    mateuszmroczkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wciąż się regeneruje
start learning
He’s still recovering
W rozkwicie
start learning
In bloom
Wrogość
start learning
Hostility
Uszkodzenie
start learning
Damage
Wyciąć, ograniczyć
start learning
Cut down
Wychodzimy wysoko
start learning
We’re out getting high
Łączymy się/spotykamy z nieznajomymi
start learning
We are hooking up with strangers
Jesteśmy częścią siebie nawzajem
start learning
We’re parts of each other
Mam tendencję do odłączania się/poddawania się
start learning
I tend to disengage
Koraliki/czasteczki wody składane razem
start learning
Beads of water folding together
wspiął się
start learning
it climbed
Miasto wyrzeźbiło sylwetkę
start learning
The city carved a silhouette
Wynurzyłem się z rzeki
start learning
Raised itself out of the river
delikatny deszcz
start learning
gentle rain
gapić
start learning
stare
gwałt
start learning
rape
w centrum
start learning
downtown
Chciałem być
start learning
i meant to be
Chciałem powiedzieć
start learning
i meant to say
nas rozdzieli/rozerwie
start learning
tear us apart
wymyka się
start learning
slips away
To nie koniec
start learning
Not an ending in sight
jesteś niewolnikiem rytmu
start learning
you’re a slave to the beat
zbyt daleko od siebie
start learning
too far apart
piosenki zostały skomponowane w latach 2017 - 2018
start learning
the songs were composed in 2017 - 2018
unikatowe brzmienie, które pozwoli wszystkim zagubionym odnaleźć siebie
start learning
a unique sound that will let all the lost find themselves
polski zespół rockowy założony na przełomie 2018/2019
start learning
Polish rock band founded at the turn of 2018/2019
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
traktują mnie
start learning
treat me
ogłaszać
start learning
to announce
ta piosenka będzie oparta na
start learning
this song will be based on
nieskończony
start learning
endless
świadomość
start learning
awareness
żenujący
start learning
embarrassing
spokrewniony
start learning
related
badane
start learning
investigated
sutki
start learning
nipples
spowodować wypadek
start learning
cause an accident
przedstawienie
start learning
performance
bez odpowiedzi
start learning
unanswered
szybko wskazać jedną rzecz
start learning
quick to Point out one thing
zachowuj się tak, jakby nic nie było prawdziwe
start learning
act like nothing's real
śmierć przez polkniecie
start learning
death of swallowing
patrz, jak biorę kierownicę
start learning
watch me take the wheel
dlaczego sobie z tym nie poradzisz
start learning
why don't you deal with it
nigdy nie spuściłem brudu
start learning
i never dished the dirt
ugryzłem się w język
start learning
i bit my tongue
żądło
start learning
sting
padłeś na moje serce
start learning
you rained on my heart
nie możesz wyjść
start learning
you can't quit
suma pożyczki
start learning
principal
Dzieciak został oskarżony jako nieletni
start learning
The kid was charged as a juvenile
przyszło mi do głowy jedno
start learning
occurred to me one thing
nie uwzględniaj
start learning
don't include
śledzić
start learning
track title
wyraźne teksty
start learning
explicit lyrics
zarabiaj na mojej muzyce za każdym razem, gdy moje nagrania są używane w filmie
start learning
monetize my Music every time my recordings are used in a video
usunięte
start learning
removed
Dostawcy
start learning
contributors
musisz naprawić
start learning
you need to fix
jest zatwierdzone
start learning
is approved
potwierdzać
start learning
to confirm
tak i tak
start learning
either way
historie mają zasady, którymi musimy się kierować
start learning
the stories have rules we have to ho by
w oświadczeniu
start learning
in a statement
Opracowany
start learning
elaborated
przedłużony
start learning
extended
wariować / wariować
start learning
freaking out / go crazy
kopać
start learning
dig
inaczej
start learning
otherwise
przyłączyć się do klubu
start learning
join a club
powinien zrezygnować, jeśli
start learning
he should resign if
muszę go zmusić
start learning
i need to force him
zagadka
start learning
riddle
natychmiast
start learning
straightaway
wysiłek
start learning
effort
dobrze żyć z kimś
start learning
get on well with somebody
zamiast
start learning
instead of
dokładny
start learning
exact
cel
start learning
a target
świadomy
start learning
conscious
chociaż
start learning
though
świadomość równości
start learning
awareness of equality
tytuł
start learning
title
zapoznaj się z wytycznymi opowiadań
start learning
accomodate the guidelines of the stories
wszystkie małe lub przypadkowe obudowy
start learning
all lower case or random casing
tryb wydajności
start learning
performance mode
okres
start learning
period
czy
start learning
whether
drobne zmiany w celu dostosowania
start learning
minor changes to accommodate
dostarczane na czas
start learning
delivered on time
należę do Ciebie
start learning
i belong to you
szalejemy
start learning
we go wild
Aby zwiększyć szanse na zryw
start learning
To higher the odds of getting picked
zamieścić wiadomość na naszym Instagramie,
start learning
post a shout-out on either our Instagram,
Niedługo nasza piosenka "Give Up" będzie publikowana na YouTube
start learning
Soon our song "Give up" lyrics video will be published on YouTube
natknąłeś się na siebie
start learning
you’ve stumbled upon
Funkcja
start learning
The feature
dąży do zapewnienia większego uznania i kontaktu z ludźmi
start learning
strives to provide greater recognition and exposure to the people
zanurz się głębiej
start learning
dive in deeper
dokładnie jak to możliwe
start learning
accurately as possible
torując drogę nowym płatnikom
start learning
paving the way for a new paid
spadać / obniżać
start learning
to decline
gwałtownie spadać
start learning
to plunge
przesuń palcem w górę
start learning
swipe up
bat
start learning
lash
słabe
start learning
lackluster
ty nie porownujesz siebie
start learning
you don't compare yourselves
ilość
start learning
amount
chcielibysmy zaprosic was na premiere na antenie radia
start learning
we would like to invite you to the premiere on the radio
audycja radiowa rozpoczyna sie o 21
start learning
the radio program starts at 21
To zapewnia, że nikt nie przecieka
start learning
This insures no one leaks
podpisaliśmy umowę NDA
start learning
we signed an NDA
zawstydzenie ciała osiągnęło punkt gorączki
start learning
the body shaming reached a fever point
wdzięczny
start learning
graceful
inspirowane czymś
start learning
inspired by something
ostrym zapachu
start learning
pungent smell
policzyłem
start learning
I counted
tajemniczy
start learning
mysteriously
wytarła
start learning
she wiped
płomień
start learning
flame
od rozległych krajobrazów po tętniące życiem miasta
start learning
from sprawling countryside to buzzing cities
oszałamiający
start learning
stunning
skorzystać z czegoś
start learning
take advantage of something
to jedyny niezawodny sposób
start learning
it's the only reliable way
chcę teraz czuć się komfortowo z trójkątami
start learning
i want to get comfortable with having threesomes now
nigdy mnie nie oszuka
start learning
she'll never cheat on me
skąd się wywodzicie
start learning
where you guys based out of
jestem zazdrosny
start learning
i'm jealous
ubiegać się o
start learning
to apply for
wyregulować
start learning
adjust
częstotliwości
start learning
frequencies
dosłownie
start learning
literally
roszczenie
start learning
claim
niektórzy twierdzą, że tak
start learning
some people claim that
Kto się przechwalał o chwytaniu kobiet
start learning
Who Bragged About grabbing women
wyśmiewał się
start learning
he mockedl
wyśmiewał się
start learning
he mocked
duszny
start learning
sultry
udoskonalenie
start learning
improvement
przepraszamy za dluga cisze
start learning
We apologize for the long silence
wracamy do grl
start learning
we're back to the game
jutro jest premiera naszego singla w wersji akustycznej
start learning
Tomorrow is the premiere of our single in the acoustic version
wszystko jest rozwodnione
start learning
it's all watered down
postawić na
start learning
bet on
ze znaczącymi problemami zdrowotnymi
start learning
with significant health issues
może nie do końca zrozumiał
start learning
maybe didn't fully grasp
udogodnienia
start learning
facilities
drobny
start learning
tiny
Dlaczego nie łapiesz?(wezmiesz sie w garsc)
start learning
Why don't you get a grip?
może trochę zabolec
start learning
it might sting a bit
podczas gdy zmieszalas mnie z blotem
start learning
While you dragged me through the mud
roztrzaskałeś mnie
start learning
you got me gushing all over
polepszyć
start learning
improve
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
wręczać / wręczyć / dostarczyć
start learning
to deliver
skierowaną prosto
start learning
facing straight
Chcesz, abyśmy przesłali Twój utwór na YouTube lub Soundcloud? Prześlij jej ślad
start learning
Want us to upload your track on Youtube or Soundcloud? Submit your track her
samogłoska
start learning
vowel
w imieniu
start learning
behalf on
przekazywane
start learning
passed
kombi / kombi
start learning
estate car / station wagon
rozrzutny
start learning
lavisl
oskarżony o kradzież
start learning
accused of stealing
skutecznie
start learning
successfully
najwyraźniej
start learning
apparently
przeprowadzone przez
start learning
carried out by
zwłaszcza te
start learning
notably the ones
wygrzebać
start learning
scratch upsl
znieść
start learning
endurels
znieść
start learning
endure
rozciągnąć się
start learning
stretch up
uwolnieni
start learning
set free
dostać zapłatę
start learning
get paid
trzymać się
start learning
hanging on to
kciuki do tego
start learning
thumbs up to that
jak śmiesz
start learning
how dare you
uczestniczyć
start learning
to participate
istotny
start learning
essential
tymczasem
start learning
meanwhile
księżna
start learning
duchess
przy
start learning
alongside
dziewczyna doliny
start learning
valley girl
znany z tego, że wszystkie wypowiedzi brzmią jak pytanie
start learning
known for making all statements sound like a question
ma bardzo dziwny sposób mówienia
start learning
has a very whiny manner of speech
zawiera elementy wokalnego narybku
start learning
contains elements of vocal fry
podtrzymanie
start learning
sustainment
odstraszenie
start learning
deterrencp
możliwości
start learning
capabilities
rekonesans
start learning
reconnaissance
dozór / nadzór
start learning
surveillance
, o którym mowa
start learning
referred
nie zostały ujawnione
start learning
were not revealed
umyślnie
start learning
willfully
oskarżenie
start learning
impeachment
zmowa
start learning
collusion
pytania
start learning
inquiries
w bójce
start learning
in brawl
w ciągu dnia
start learning
throughout the day
przedłożone
start learning
submitted
oprzeć się pokusie
start learning
resist temptation
z powodu zagrożenia
start learning
due to emergenczsl
dzięki za przebieranie się
start learning
thanks for dressing up
to jest plus do pracy
start learning
that's the upside to working
wciąż muszę skazać jego tyłek
start learning
still got to convict his ass
myślał, że gliniarze mogli być zaangażowani
start learning
he thought the cops might have been involved
naprzód
start learning
forth
zeznał
start learning
he testified
kontrolować
start learning
supervise
Nie przechodzę na emeryturę
start learning
i'm not retiring
pomarszczone
start learning
shriveling
ktoś dzwoni do obsługi
start learning
someone call maintenancp
przynajmniej masz trochę prywatności
start learning
at least you got some privacy
był solidny
start learning
was solid
nie robiłem niczego za plecami nikogo
start learning
i weren't doing anything behind anyone's back
wciągają mnie w inną grupę zadaniową
start learning
they're pulling me onto another task force
tylko się ze mną bawisz
start learning
you're just messing with me
złap trochę "przewleklego" (syfa)
start learning
get some chronic
pokwitowanie
start learning
receipt
wszyscy jesteśmy winni oklaski
start learning
we all owe a round of applause
tak zacieniony jak
start learning
as shady as
rekompensata
start learning
reward
jak długo zajęłoby to specjalnemu zabójstwepx
start learning
how long would it take homicide special to take over then
prawie nie było zabezpieczeń
start learning
there was barely any security
potwierdzono wielu świadków
start learning
multiple witnesses confirmed
zemścić się za
start learning
to get revenge for xe
oświeć mnie
start learning
enlighten me
niektóre rzeczy mnie niepokoją
start learning
some things bother me
wpadłem na pomysł
start learning
i ran into ideaex
zgiełk się nie kończy
start learning
the hustle don't stop
pomieścić
start learning
accommodate
opuszczony statek
start learning
abondoned ship
jest związana w sądzie
start learning
she's tied up in court
oni kształtują
start learning
they are shaping
nie spieprz
start learning
don't screw up
miska zupy
start learning
bowl of soup
czy jest wspólnikiem napadu na bank
start learning
is he an accomplice to the bank robbery
zbliża się do pewności
start learning
is approaching certainty
trzesienie
start learning
quake
zbliża się
start learning
it approach
nie ścigaj go
start learning
don't pursue him
zawiódł
start learning
he failed miserably
całkowicie
start learning
entirely
przewidywac/prognozować
start learning
extrapolates / forecast
seks z granicami
start learning
sex with boundaries
zdolny do czegoś
start learning
capable of something
zbierac pieniadze na cos
start learning
collect money for something
uruchomiła
start learning
has launched
Z szeroką gamą kursów
start learning
With a broad range of courses
sprawiedliwość
start learning
justice
Ed Sheeran, który pracował na ulicach Los Angeles i próbował dołączyć do wszystkich otwartych mikrofonów, które znalazł
start learning
Ed Sheeran who was busking on the streets of LA and trying to join all the open mics he could find
poniżej
start learning
below
zawartość
start learning
content
ja też nie
start learning
me neither
zastawiasz bractwo?
start learning
you pledging a sorority?
po prostu trochę przemyślę plan
start learning
i'm just rethinking the plan a little bit
dzielenie się
start learning
splitting up
niezadowolony klient
start learning
disgruntled customer
dostęp
start learning
access
połączenie muzyki pop i elektroniczej
start learning
combination of pop and electronic music
on jest zamieszany w zabojstwo
start learning
he is involved in the murder
opalenizna
start learning
tan
wysoko
start learning
aloft
sekrety uderzenia w Tablice Billboardu bez podpisania lub bycia nazwiskiem domowym
start learning
secrets to hitting The Billboard Charts​without getting signed or being a household name
Jak budować odwagę i grubą skórę
start learning
How to build up the courage and thick skin
Jak budować odwagę i grubą skórę
start learning
How to build up the courage and thick skin
Podzielę się tym, jak pokonałem wszystkie odrzucone e-maile i drzwi zatrzasnęły się w mojej twarzy
start learning
I'll share how I overcame all the rejection emails and doors slammed in my face
wytrwałość / niezmordowanie
start learning
perseverance
odwaga
start learning
courage
Zastrzeżenia prawne
start learning
Legal Disclaimers
przeznaczony
start learning
intended
osiągać
start learning
achieve
zrzeczenie się odpowiedzialności
start learning
disclaimer of liability
rozpalać
start learning
kindle
członkostwo
start learning
membership
tempo
start learning
pace
samodzielny
start learning
standalone
w głębi
start learning
in depth
Możesz także je osadzić
start learning
You can also embed them
natychmiast
start learning
immediately
równie sławny
start learning
equally famoup
podejście
start learning
approach
równie sławny
start learning
equally famous
to mi sie należyxpb
start learning
it belongs to me
to mi sie należy
start learning
it belongs to me
przybrani rodzice
start learning
foster parents
wspieranie ludzi
start learning
foster the people
naszym marzeniem jest to, aby nasza piosenke uslyszal caly swiat
start learning
our dream is to make our song heard the whole world
naszym marzeniem jest nasza piosenka słyszana na całym świecip
start learning
our dream is our song heard around the world
naszym marzeniem jest to, aby nasza piosenke uslyszal cały swiat
start learning
our dream is to make our song heard the whole world
niezalezne myslenip
start learning
Independent thinking
wykorzystać własne kariery
start learning
leverage their own careers
dokładny
start learning
accurate
nie doceniać
start learning
underestimate
istotny / trafny
start learning
relevant
zaprowadź mnie do tego momentu w moim życiu
start learning
bring me to this juncture in my life
wspomagany w przekazywaniu wiedzy
start learning
aided in imparting knowledge
nie mogę przypisać
start learning
i can't assign
niezachwiane zaangażowanie
start learning
unwavering commitment
doprowadził mnie do tego punktu
start learning
propelled me to this point
strumień
start learning
stream
jest dla ciebie tak samo godne pochwały
start learning
is as much an accolade to you
Jestem wiecznie wdzięczny
start learning
i'm eternally grateful
pokojówki
start learning
maids
wypełnione po brzegi
start learning
filled to the brim
wszystko jest źródłem zabawy
start learning
everything is a source of fun
uwolniony od genialnego tutelarium
start learning
freed from something
teraz nagle
start learning
now all of a sudden
co się stało oprócz tego, co mi powiedziałeś
start learning
what happened besides what you told me
piwnica / piwnica
start learning
basement/cellar
granica
start learning
bound
ostrzegła mnie, abym nie mówił o twoich zaciemnieniach
start learning
she warned me not to talk about yout blackouts
okazało się to dość proste
start learning
it ended up being pretty straightforward
Ulżyło mi
start learning
i'm so relieved
ta dziewczyna mogła zrujnować całe twoje życie tamtej nocy
start learning
that girl could've ruined your entire life the other night
napadniesz na magazyn
start learning
you're gonna raid warehouse
pasowało
start learning
it matched
próbka nasienia w blasku
start learning
the semen sample in blair
wazon
start learning
vase
przeczucie, intuicja
start learning
hunch, intuition
wyłączone
start learning
disengaged
dostosowana oś czasu
start learning
timeline tailored
wieloaspektowy
start learning
multifaceted
słuchanie radia naziemnego
start learning
terrestrial radio play
tradycyjne drukarnie
start learning
traditional print outlets
starając się dowiedzieć, co stanie się z głównymi wytwórniami
start learning
scrambling to figure out what’s going to happen to the major labels
Gdy te nowe sposoby wykorzystania muzyki się utrzymują
start learning
As these new ways to exploit music take hold
próg rentownosci
start learning
profitability threshold
próg rentowności
start learning
breakeven point
śpiewała
start learning
she sang
kuratorzy
start learning
curators
Średni wskaźnik zatwierdzenia: 11%
start learning
Average approval rate: 11%
jeśli je zrealizujesz
start learning
if you redeem them
możesz ocenić swoją wersję
start learning
you can have your release rated
Pachnie jak nastoletnie duchy
start learning
smells like teen spirits
kiedy rozbiłem twój samochód
start learning
when i wrecked your car
Obama wykonuje rzadkie machnięcia w Trump, nazywając 2 rzeczy, których prezydent nie powinien robić
start learning
Obama Takes Rare Swipe At Trump By Naming 2 Things A President Shouldn't Do
przed podjęciem decyzji polegał na różnorodności opinii
start learning
he relied on a diversity of opinions before making decisions
dbamy o naszych klientów
start learning
we care about our customers
co powoduje ze ktos zachowuje sie w okreslony sposob.
start learning
what causes somebody behaves in a certain way.
co powoduje ze ktos zachowuje sie w okreslony sposob.
start learning
what causes somebody behaves in a certain way.
opakowanie na wynos
start learning
take-out packaging
zdolny do czegoś
start learning
capable of something
zachód słońca blask
start learning
the sunset glow
zawsze kończę na zostaniu
start learning
i always wind up stayin
Całą noc na plaży do białego rana
start learning
All night, on the beach till the break of dawn
Nie czuję kropel na pasku
start learning
I can't feel a drip on the strip
Słyszałem, że ulewy nie są niczym do zepsucia
start learning
I heard the rainstorms ain't nothin to mess with
nie ma nic do zepsucia
start learning
ain't nothin to mess
rzucają się na mnie
start learning
they be spottin me
nędza
start learning
misery
jesli chciałbym przedłużyć umowę
start learning
if I would like to extend the contract
nadużywane
start learning
abused
zabronione, zakazane, zakazane
start learning
forbidden, forbidden, forbidden
zamierzać
start learning
intend
leczenie
start learning
treatment
szpieg
start learning
spy
dlaczego mnie zatrzymales
start learning
why you're pulling me over
Ziemia nie pęka
start learning
There is nothing earth shattering
potwierdza twoje myślenie, które samo w sobie jest przydatne
start learning
it reaffirms your thinking which in itself is useful
autor, aby uzyskać wyjaśnienie i ostatecznie zatrudnił go do pomocy
start learning
the author to get some clarification and ended up hiring him to assist
przekąsimy
start learning
we snack out
godny zaufania
start learning
trustworthy
ściganie
start learning
chase
ona nie wygląda na swój wiek
start learning
she does not look her age
hojny
start learning
generous
nie muszą cię wysyłać spłukane
start learning
they don’t have to send you broke
estetyka marki
start learning
brand aesthetic
W spektrum teledysków
start learning
In the spectrum of music videos
możesz umieścić szybkie klipy TikTok
start learning
you could put the quick clips of TikTok
coraz częściej pojawia się teledysk stworzony z myślą o odbiorcach „internetowych”
start learning
there’s an increasingly prevalent kind of music video created with the “internet” audience in mind
bystry
start learning
sharp
bardzo chudy
start learning
skinny
będziesz potrzebować pozwolenia
start learning
you will need a permit
on się potyka
start learning
he's trippin
moge pozyczyc olowek?
start learning
can I borrow a pencil?
podkreślił słowa
start learning
stressed words
Poziome filmy nie mogą być po prostu przycięte do pionowych filmów
start learning
Horizontal videos can’t just be cropped into vertical videos
dlaczego mnie zatrzymujesz
start learning
why you're pulling me over
istota
start learning
being
zalatwione/ po sprawie
start learning
bob's your uncle
poza tym wszystko jest zwięzłe
start learning
beside all it's concise
odcinek
start learning
stretch
dźwignia finansowa
start learning
leverage
doladowanie do telefonu
start learning
credit an phone
tak jak kiedyś
start learning
the way you used to do
sposób w jaki używałeś
start learning
the way you used
skonsultuj starożytne kamienie runiczne, aby przesłać nadchodzące wydanie
start learning
consult the ancient runestones to submit an upcoming release
Twój niewydany utwór musi już zostać dostarczony do Spotify, aby przesłać utwór do zespołu Spotify
start learning
Your unreleased track must’ve already been delivered to Spotify in order to submit the song to Spotify’s team
musisz ukończyć proces przesyłania listy odtwarzania NAJMNIEJ siedem dni przed datą premiery
start learning
you must complete the playlist submission process AT LEAST seven days ahead of your release date
tylko w celu zwrócenia uwagi Spotify na ścieżkę, która została już dostarczona do ich ekosystemu
start learning
only for drawing Spotify’s attention to a track that has already been delivered to their ecosystem
Czy zachęci to muzyków do wydania jeszcze większej liczby singli?
start learning
Will this incentivize musicians to release even more singles?
Czy posunięcie to ograniczy wszelkie rozmowy o playoli w branży?
start learning
Will this move cut down on all the talk of playola in the industry?
Czy artyści wydający albumy faktycznie skorzystają z tego narzędzia, aby poinstruować Spotify o tym, jaką konkretną piosenkę ma za sobą?
start learning
Will artists releasing albums actually take advantage of this tool in order to instruct Spotify about what specific song to get behind?
Na początku byłem sceptyczny, ale wyciągnąłem zakreślacz
start learning
I was skeptical at first but I pulled out a highlighter
aleja
start learning
avenue
występ
start learning
performance
praktykant
start learning
apprentice
Ludzie, którzy nigdy nie poszliby do sklepu muzycznego
start learning
People who never would have gone into a record store
ponieważ większość ludzi pomija wstępy do książek
start learning
since most folks skip the introductions to books
bardziej efektywny pod względem
start learning
more effective in terms of
ulepszać
start learning
improve
dzieło sztuki
start learning
1. piece of art 2. work of art
arcydzieło
start learning
a masterpiece
zalatwione/ po sprawie
start learning
bob's your uncle
pomimo tego wszystkiego
start learning
despite all this
ostrzeżenie
start learning
warning
ostrzegam cię
start learning
I'm warning you
dobrze jest przyzwyczaić się do sprawdzania
start learning
it’s good to get in the habit of checking
zastanawiałem się, do cholery, w co się wpakowałem
start learning
i wondered what the heck i'd gotten myself into
szczególny
start learning
particular
oszołomić się
start learning
get dazzled
wykonać
start learning
accomplish
najbardziej spójnie dopasowuje się do twoich podstawowych celów
start learning
the most cohesively aligns with you underlying goals
kampania angażująca
start learning
engagement campaign
chyba że wybierzesz
start learning
unless you choose
wyłącz lub włącz
start learning
disable or enable
licytujesz
start learning
you're bidding on
pyszne
start learning
yummy
zapobiegac
start learning
Prevent
realizowany
start learning
accomplished
zwracamy to
start learning
we refund it
składać
start learning
consist of
możliwości repertuaru
start learning
repertoire opportunities
WYKONAWCA NAUKI W BIZNESIE ROZRYWKI
start learning
BACHELOR OF SCIENCE IN ENTERTAINMENT BUSINESS
Nasz kompleksowy program łączy Twoją artystyczną pasję
start learning
Our comprehensive program blends your artistic passion
Profesjonaliści z branży rozrywkowej są siłą napędową sukcesu każdego filmu
start learning
Entertainment business professionals are the driving force behind the success of every movie
wolę dostrzegać piękno
start learning
I prefer to see beauty
montaż
start learning
assembly
zaatakował nas
start learning
he hyped us
rozplanować
start learning
to lay out
szczególny
start learning
particular
podchodził, wciąż pchał moją książkę
start learning
he'd approached kept pushing my book
okaleczyć
start learning
mutilate
zszywka
start learning
staple
wpaść na pomysł
start learning
come up with an idea
śpiączka
start learning
coma
sprzeciw
start learning
objection
poważanie
start learning
appreciation
pochwalić cię
start learning
accolade to you
łagodzi
start learning
soothes
zamieszanie
start learning
commotion
dziwaczne programy
start learning
outlandish schemes
zachęta
start learning
encouragement
oczekiwany
start learning
eagerly awaited
kluczowy
start learning
pivotal
zrodziły te pomysły
start learning
spawned these ideas
rób zdjęcia za pomocą telefonów komórkowych
start learning
capture images using mobiles
pozornie napisane w jakiś sposób
start learning
seemingly written in some sort
skonsternowany
start learning
baffled
wymyśliłem to
start learning
I invented it
aktualnie
start learning
currently
leniwiec
start learning
sloth
korzystny
start learning
advantageous
zapalniczka
start learning
lighter
czytac na głos
start learning
read aloud
uświadomiłem sobie, że
start learning
I realized that
Łowca nagród
start learning
bounty hunter
szeroki
start learning
wide
odbyły się
start learning
were held
wspaniała
start learning
magnificant
popieram go
start learning
I support him
powinienem Cie pilnowac
start learning
I should watch you
jebani hipisi
start learning
fucking hippies
w co do cholery się wpakowałem
start learning
what the heck i gotten to myself into
dotrzymałem umowy
start learning
I kept my contract
pierdoleni hipisi
start learning
fucking hippies
wyskakują reklamy
start learning
ads are popping up
rozpada się z powodu
start learning
is crumbling due to
złodziej
start learning
a thief
powinieneś dzisiaj ustawić podział
start learning
should you set up the split today
denuncjować
start learning
delate
usunąć
start learning
delete
niewidzialny
start learning
invisible
zdania są podzielone
start learning
opinions are divided
ścigać się, aby zawrzeć umowę
start learning
racing to strike a deal
przedsiębiorstwo
start learning
undertaking
Kongres podejmuje najbardziej ambitne wysiłki federalne w celu wsparcia gospodarstw domowych
start learning
Congress undertaking the most ambitious federal effort yet to shore up households
przedstawiciele Kongresu i Białego Domu zebrali się w sobotę, aby uzyskać więcej rozmów
start learning
congressional and White House officials converged Saturday for more talks
śmiałość
start learning
boldness
wyzwania są widoczne
start learning
the challenges are apparent
niektórzy z najbogatszych mieszkańców Meksyku gromadzą się na zaśnieżonych zboczach Kolorado
start learning
some of Mexico's wealthiest residents flock to the snowy slopes of Colorado
starali się znaleźć innych, którzy niedawno wrócili z ośrodka
start learning
scrambling to find others who recently returned from the resort
błagał
start learning
he implored
wysokie wskaźniki ubóstwa
start learning
high rates of poverty
Ostrzegają, że powszechny wybuch epidemii może być szczególnie druzgocący, biorąc pod uwagę niskie inwestycje kraju w opiekę zdrowotną
start learning
They warn that a widespread outbreak could be especially devastating given the country's low investment in healthcare
wypłacalność finansowa
start learning
financial solvency
Podobne rozmowy przebiegają w poprzek
start learning
Similar conversations are rippling across
strych
start learning
attic
nie przesadzaj
start learning
do not exaggerate
nie zwracajcie uwagi
start learning
do not take any notice of
o ile mi wiadomo
start learning
as far as I'm concerned
zakładam, że
start learning
i assume that
przestronny
start learning
spacious
zły romans
start learning
bad romance
darowizna
start learning
donation
nafta
start learning
kerosene
ujawnienie
start learning
disclosure
poradzisz sobie?
start learning
will you manage it?
obiecuję
start learning
i pledge
niech się dzieje co chce
start learning
Come what may
Jeszcze tego brakowało
start learning
that's torn it
niesmiertelnosc
start learning
immortality
wymienic most
start learning
pick out the bridge
z podanych przymiotników
start learning
from the given adjectives
niespotykany / niezwykły
start learning
unprecedented / unusual
równoległy
start learning
parallel
czy mógłbyś to rozwinąć?
start learning
could you elaborate on that?
wyjęty spod prawa
start learning
outlaw
niepokój
start learning
anxiety
pogłoska
start learning
rumor
plotka
start learning
a gossip
Ludzie gromadzili się na ponownie otwartej plaży
start learning
People flocked to a reopened beach
wytrwałość / niezmordowanie
start learning
perseverance
podzielony umysł/rozdwojenie jaźni
start learning
split mind
zapewniać
start learning
to assure
chciałbym żebyś tu był
start learning
wish you were here
przeznaczenie
start learning
destiny
zwiększać przewagę nad konkurencją
start learning
to give yourself a head start
skuteczny
start learning
effective
na wszelki wypadek
start learning
just in case
mediacja / postępowanie rozjemcze
start learning
conciliation
wykapany ojciec
start learning
a spitting image of his father
okazuje się, że
start learning
it turns out that
załatwisz to?
start learning
will you handle it?
manewr
start learning
maneuver
przygnębiony
start learning
dejected
zapłata za grzech
start learning
the wages of sin
tłumik (samochodowy)
start learning
car muffler
chętny na coś
start learning
keen on something
Jeżeli chodzi o
start learning
regarding
Garstka dyrektorów muzycznych decyduje o losach tak wielu artystów
start learning
A handful of music executives would decide the fates of so many artists
podpiszę się na tej podstawie
start learning
sign you based off of that
olbrzymi
start learning
enormous
efekt demokratyzujący
start learning
democratizing effect
agreguje dane we wszystkich kanałach
start learning
aggregates data across all channels
Porządkuje je w praktycznych spostrzeżeniach, które stanowią podstawę Twojej strategii marketingowej
start learning
Organizes it into actionable insights that form the bedrock of your marketing strategy
odzyskać
start learning
reclaim
roszczenie, skarga
start learning
claim
odwdzięcze się
start learning
I will repay you
rzadko
start learning
rarely
pożądanie
start learning
lust
pycha / duma
start learning
pride
umiejętność kierowania emocjami
start learning
ability to manage emotions
przetwarzane śmieci
start learning
processed trash
zakup
start learning
purchase
niezgrabny, niezręczny
start learning
akward
inwalidztwo
start learning
disability
tylko nieliczni
start learning
only a few

You must sign in to write a comment