slownictwo rozne

 0    252 flashcards    izabelaosinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ostatnio
start learning
recently
przejrzeć, korygować, poprawić
start learning
revise
przegląd
start learning
review
przedstawienie, występy
start learning
performances
pożyczył mi
start learning
lent me
pożyczony
start learning
lent
mierzenie czasu
start learning
timekipping
punktualny
start learning
punctual
szczególnie, zwłaszcza
start learning
particularly
dumny
start learning
proud of
wyczerpany
start learning
exhausted
zająć się
start learning
take up with
żaden
start learning
none
nic nie pozostało
start learning
none left
już
already done - już zrobione, already exists - już istnieje
start learning
already
podkreślać, położyć nacisk, uwydatniać
start learning
emphasise
czyj
start learning
whose
kogo
start learning
whom
z którymi
start learning
with whom
czyj
start learning
whose
kto
start learning
who
proszę wejść
start learning
come in
robiący wrażenie, imponujący
start learning
impressive
zaangażowany
start learning
involved
społeczeństwo
start learning
society
zastosować
start learning
apply
dokładnie
start learning
exactly
uniknąć
start learning
avoid
montaż
start learning
assembly
personel
start learning
staff
nawet
start learning
even
połączyć
start learning
combine
rozważać
start learning
consider
powinien
start learning
should
nawyk / przyzwyczajenie
start learning
habit
Procedury
start learning
procedures
dodatek
start learning
additive
zachować, zatrzymać
start learning
keep
wstęp
start learning
introduction
zgoda
start learning
consent
ogromny
start learning
huge
okazja / możliwość
start learning
opportunity
przepraszać
start learning
apologize
kłopot
start learning
trouble
niezawodność
start learning
reliability
uczciwość
start learning
honesty
zapewniać
start learning
provide
zestaw do ciała
start learning
body kit
postawa/podejście
start learning
attitude
zaufanie
start learning
trust
wyjaśniać
start learning
explain
kierować
start learning
manage
wpływ
start learning
impact
fundamentalnie
start learning
basically
W zasadzie to samo
start learning
basically the same
fundamentalnie
start learning
basically
wyremontować, remintować
start learning
overhaul
zapewniać
start learning
provide
Zapowiedź, prapremiera
start learning
previews
poprzedni
start learning
previous
spadła
start learning
fell
nieszkodliwy
niewinny, bezpieczny
start learning
harmless
Zasady, reguły
start learning
principles, rules
umowa
zgoda, układ
start learning
agreement
oświadczenie
sprawozdanie
start learning
statement
dozwolony
start learning
allowed
także
start learning
as well
może mieć
start learning
may have
w każdym razie
start learning
anyway
czas trwania
start learning
duration
ukazywać się/wychodzić
start learning
come out
nakłady
start learning
input
nowsza wersja
start learning
update
wierzyć
start learning
believe
wymagany
start learning
required
netto
start learning
net
sam
start learning
myself
wyrok
start learning
exclamentation
tło
start learning
background
łożysko
start learning
bearing
wirnik
start learning
rotor
sieć
start learning
network
koncentrując
start learning
focusing
rozważać
start learning
consider
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
kołnierz
start learning
flange
1. pomoc 2. zasiłek
start learning
aid
postępowanie
start learning
dealing
radzenia sobie z
start learning
dealing with
zwarty, zwięzły, gęsty
start learning
compact
oraz
start learning
as well as
środki ostrożności
start learning
precautions
konsolidować, wzmacniać, utrwalać
start learning
consolidate
porada
start learning
advice
wysiłek
start learning
effort
wartość, cena towaru, zasługi
start learning
worth
Zagadnienia, problemy
start learning
issues
pewny
start learning
certain
obecność
start learning
attendance
zapewnia również
start learning
it also provides
dostępne
start learning
accessed
dowód
start learning
proof
dyskutować, omawiać
start learning
discuss
wymagać
start learning
require
przełożony
start learning
superior
nosze (do noszenia ludzi)
start learning
stretchers
świadomy
start learning
conscious
skoro masz
start learning
once you have
dowód obecności
start learning
proof of attendance
przeznaczony
start learning
intended
ucieczka
start learning
escape
rescu
start learning
rescue
próba
start learning
attempt
ugasić pożar
start learning
extinguish a blaze
zebranie
start learning
gathering
zachować się
start learning
behave
dokładnie
start learning
thoroughly
próba
start learning
attempt
odpowiednio
start learning
respectively
gaśnice
start learning
extinguishers
trasa
start learning
route
niezwłocznie, natychmiast
start learning
promptly
dokądkolwiek
start learning
wherever
urządzenie
start learning
device
wpływ
start learning
affected
pod wpływem
start learning
affected by
opisać
start learning
describe
droga ewakuacyjna
start learning
rescue route
nie tak
start learning
amiss
istotny / trafny
start learning
relevant
nieprzytomny
start learning
unconscious
brakuje
start learning
is missing
klin
start learning
wedge
zapalny
start learning
flammable
sposób
start learning
way
zapalny
start learning
flammable
zawiadomienie
start learning
notice
zauważyć, dostrzec,
start learning
notice
ufność
start learning
trust
zgasić
start learning
to put out
Podjęte działania
start learning
measures taken
po ucieczce
start learning
following the escape
dotyczy
start learning
applicable
rozważać
start learning
consider
ustawowy
start learning
statutory
znaczny
start learning
considerable
higiena pracy
start learning
occupational health
związanych z pracą
start learning
work-related
podtrzymywać
start learning
sustain
uzyskać
start learning
obtain
dojazdy
start learning
commuting
zapewnione
start learning
ensured
niezależny
start learning
independent
wypełniać
start learning
to fill
prawo
start learning
entitled
zarejestrować się w dzienniku pierwszej pomocy
start learning
register in the first aid log
nietknięty, cały i zdrowy
start learning
unharmed
podmiejski
start learning
suburban
kręgi
start learning
vertebrae
pozwać
start learning
sue
zapracowałeś sobie na to
start learning
you have earned it
zasłużyć
start learning
deserve
zapewnienie pomocy
start learning
provide assistance
Sprawy
start learning
matters
porządek
start learning
orderliness
szeroki
start learning
broad
oszacowanie
start learning
estimate
ponowne zastosowanie
start learning
reapply
pocenie się
start learning
sweating
doradzać
start learning
advise
obowiązek
start learning
duty
trasa
start learning
route
uszkodzenie / kontuzja
start learning
injury
uszczerbek na zdrowiu
start learning
bodily harm
prac związanych
start learning
work related
bezcenny
start learning
priceless
wypełniać
start learning
to fill
szczególny
start learning
particular
dziennik pierwszej pomocy
start learning
first aid log
zachować
start learning
keep
dostępny
start learning
available
wspominać
start learning
mention
zapalenie ścięgna
start learning
tendosynovitis
utrzymany
start learning
maintained
równoległy
start learning
parallel
pisanie na maszynie
start learning
typing
obrotowy
start learning
swivel
zorganizować
start learning
arrange
śledztwo
start learning
investigation
przejść
start learning
undergo
wykonać
start learning
perform
korzystny
start learning
beneficial
Skorygowana
start learning
adjusted
samouczek
start learning
tutorial
w ciągu
start learning
within
przewidywany
start learning
expected
uzupełniający
start learning
supplemental
niemodny
start learning
passe
przekazywane
start learning
passed
Cele
start learning
goals
wyświetlony
start learning
displayed
zaangażowany
start learning
involved
wiarygodny
start learning
reliable
spokrewniony
start learning
related
wsparcie
start learning
support
przestrzegać, postępować zgodnie z, być posłusznym, słuchać np. poleceń
start learning
obey
zachowaj przegląd
start learning
keep an overview
opis procesu
start learning
process description
ruch
start learning
movement
wyregulować
start learning
adjust
ciągle dostosowuje się
start learning
continually adjusts
zagwarantować
start learning
ensure
wydajny
start learning
efficient
zgodne
start learning
comply
opis
start learning
description
istotny
start learning
essential
musi być zrobione
start learning
has to be done
oprawa
start learning
binding
podejście
start learning
approach
podejście oparte na rolach
start learning
role based approach
podejście
start learning
approach
rozważać
start learning
consider
brać pod uwagę
start learning
take into consider
struktura
start learning
framework
odpowiedzialność
start learning
responsibility
wykonać
start learning
perform
rola należy do projektu lub wykonania
start learning
role belong to either design or execution
wprowadzone
start learning
introduced
wykonać
start learning
execute
opisać
start learning
describe
troska
start learning
concern
następnie
start learning
followed
potem
start learning
afterwards
źródło
start learning
source
Źródłem informacji
start learning
source of information
dyspozycyjność
start learning
availability
Zakładki
start learning
bookmarks
Zakładki
start learning
bookmarks
inny opis
start learning
different description
przegląd
start learning
overview
ukryty
start learning
implied
usuwanie materiału
start learning
disposal of material
właściwy
start learning
proper
przydzielać
start learning
assign
prześlij dalej
start learning
forward
Zakładka
start learning
tab
wyjaśnienie terminu
start learning
explanation of a term
słownik
start learning
glossary
wydajność
start learning
performance
prognoza
start learning
forecast
zająć
start learning
take up

You must sign in to write a comment