Słówka pol-ang 1

 0    227 flashcards    wkoszycarz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
narażać reputację
start learning
jeopardize the reputation
obsługiwać pasażerów
start learning
to attend to passengers
wywoływać uśmiech
start learning
make you smile
przebrnąłem przez ten tekst
start learning
I went through with this text
jak to się nazywa po angielsku
start learning
how is it in English
umieszczać bagaż schodkach nad głowami
start learning
to stow a luggage into overhead lockers
mam dość tego miasta
start learning
I'm fed up with the city
Czy mogę usiąść tutaj?
start learning
is it okay if I sit here?
to jedyne wolne miejsce
start learning
it is the only free seat
pasażerowie rzadko skarżą się na obsługę w samolocie
start learning
passangers hardly ever complain about flight attendants
wytyczne
start learning
guidelines
troska o bezpieczeństwo
start learning
concern for/ with safety
gulasz z homara
start learning
lobster stew
przylądek strachu
start learning
cape / promontory of fear
znieść obowiązek
start learning
to waive obligation
z kim się kontaktować w sprawie
start learning
who to contact about
who to contact about the complaint
z kim rozmawiać
start learning
who to speak to
Poczęstuj się jeszcze jednym talerzem
start learning
help yourself to another plate
wkuwać do egzaminu
start learning
cram for the exam
wymuszenie pieniędzy
start learning
extortion of money
nie mogę polegać na moim samochodzie
start learning
i can't rely on my car
odwołać rozkaz (bez cancel)
start learning
revoke an order
interes szedł źle
start learning
business was doing badly
Jak uruchomić ekspres do kawy
start learning
How to start / set up the coffee machine
wprowadzić się do niej
start learning
move in with her
odrzucają zmiany
start learning
they discard changes
karta debetowa
Czy mogę zapłacić kartą debetową?
start learning
a debit card
Can I pay with my debit card?
Złapałem portfel i uciekłem
start learning
I snatched the wallet and escape
Mam zwyczaj
start learning
I'm in habit
oszustwo i oszust
start learning
scam and scammer / fraudster
zacięcie papieru w drukarce
start learning
jam of paper in the printer
Wyolbrzymiać zasługi
start learning
exaggerate the merits
Wpadłem na genialny pomysł
start learning
I came up with a genius idea
mięso pokrojone w kostkę
start learning
diced meat
zajmować się dobro czynnością
start learning
deal with the charity
zajmować się czymś
start learning
engage in something / deal with something
festiwal został przywrócony
start learning
the festival was revived
rozwiązywanie równań
start learning
solving equations
Rozpoczęcie roku szkolnego
start learning
inauguration of the school year
pożegnalna sesja
start learning
farewell session
sterta poduszek
start learning
a pile of pillows / cushions
nie mamy środków aby to kupić
start learning
we have no resources to buy it
popołudniowy seans
start learning
matinee
byłem upokorzony
start learning
I was humiliated / mortified
w sprawie czegoś
start learning
regarding something
regarding our next lessons
powinniśmy się przebrać
start learning
we ought to get changed
udawała że nas nie widzi
start learning
she pretended not to see us
Sugeruję aby nie zabierać dzieci
start learning
I suggest not taking the children
on zaprzeczył że ukradł Moją torbę
start learning
he denied stealing my bag
nie oczekiwałem że sztuka będzie mi się podobać
start learning
I didn't expect to enjoy the play
plan awaryjny
start learning
fallback plan
podatny na ścieranie
start learning
prone to abrasion / attrition
pocierać – wycierać
start learning
rub - wipe
wycierać naczynia
start learning
wipe the dishes
rozbieżne opinie
start learning
divergent opinions
ich opinie są rozbieżne
start learning
their opinions are divergent
poddać się operacji plastycznej
start learning
to undergo plastic surgery
prasować
start learning
to do the ironing
w moim wolnym czasie
start learning
in my spare time
na krawędzi katastrofy
start learning
on the brink of disaster
nieadekwatny przykład
start learning
inadequate example
wstrzymać ogień
start learning
halt the fire
wiodąca marka
start learning
Flagship brand
sprzedawane na wagę
start learning
sold by weight
co więcej
start learning
what is more
przyznać się do złych nawyków
start learning
own up to bad habits
spożywać zbilansowaną dietę
start learning
to consume a balanced diet
zużywać dużo benzyny
start learning
to consume a lot of petrol
pozostawać w formie
start learning
to keep in shape
uchodzić komuś na sucho
Zapomniałem o jej urodzinach, ale uszło mi to na sucho, bo i tak była zajęta cały dzień.
start learning
get away with something
I got away with forgetting about her birthday. She was busy all day.
optyk
start learning
optician
nie dogadujemy się dobrze z naszymi teściami
start learning
we don't get on well with our in-laws
przyspieszyć walkę
start learning
boost the fight
testowanie wytrzymałości
start learning
testing endurance
wzmianka w artykule
start learning
a mention in the article
obowiązkowe przedmioty
start learning
compulsory subjects
niepojęte zjawisko
start learning
inconceivable phenomenon
zaspy śnieżne na drodze
start learning
snow drifts on the road
większa niż Hiszpania i Francja razem wzięta
start learning
larger than Spain and France combined
podżegać do przemocy
start learning
incite to violence
typowa pamiątka
start learning
typical souvenir
wzrosła o 700%
start learning
increased by 700%
turkusowy
start learning
turquoise blue
być krytycznym wobec innych ludzi
start learning
to be critical OF other people
samolubny i zaborczy
start learning
selfish and possessive
niedojrzały i humorzasty
start learning
immature and moody
niespokojny i niepewny
start learning
restless and insecure
Unikam zaangażowania
start learning
I avoid of commitment
rozłóż koc
start learning
spread the blanket out
rozkładać wycieczkę w czasie
start learning
to spread the trip in time
osoba kompetentna
start learning
knowledgeable person
wypożyczalnia
start learning
rental shop
wycieczka z przewodnikiem
Oferujemy wycieczki po Paryżu z wykwalifikowanym przewodnikiem.
start learning
guided tour
We offer guided tours around Paris.
matka pchająca spacerówkę / wózek
start learning
mother pushing a buggy / pram
nowe zasady wywołały kontrowersje
start learning
new rules caused controversy
zgaduję że...
start learning
my guess is that...
zatrzymany w areszcie
start learning
detained in custody
jeden piekarz / wielu piekarzy
start learning
one baker's / many bakers
różnorodność towarów / dóbr
start learning
a variety of goods
targi rzemiosła
start learning
craft fair
skąpa osoba
start learning
mean / stingy person
przepowiadanie przyszłości
start learning
fortune telling
mój przyjaciel ma myty samochód dwa razy w miesiącu
start learning
my friend has his car washed twice a month
bujna roślinność
start learning
lush / prolific vegetation
z powodu awarii mojego komputera
start learning
due to the crash of my computer
usterka (mniej niż awaria)
start learning
a glitch less than a crash
potyczka graniczna
start learning
border clash
wojska indyjskie
start learning
Indian troops
ceny różnią się w zależności od czegoś
start learning
prices vary depending on something
pokój wypoczynkowy
start learning
Lounge
to ma związek z czymś
start learning
it has to do with something
Toruń kojarzy się nam z piernikami
start learning
we associate Toruń with gingerbreads
proszę mi tylko podciąć włosy
start learning
just trim my hair please
Nie mogę jej znieść
start learning
I can't put up with her
znośna pogoda
start learning
bearable weather
wciągający film
start learning
immersive movie
spiralne schody
start learning
volute, spiral staircase
mające miejsce protesty
start learning
protests taking place / ongoing protests
bezkresne pustkowie
start learning
endless/vast wasteland
kazirodztwo
start learning
incest
szron na feldze
start learning
frost / rime on the rim
kompleksowy
start learning
comprehensive
wypad w góry
start learning
an outing in the mountains
ignorować nakazy
start learning
ignore /defy the regulations
odwieść kogoś od czegoś
start learning
to steer somebody away from something
rozcieńczone wino
start learning
diluted wine
pohamuj złość
start learning
curb your anger
wystawić mandat na siebie
start learning
to issue a fine to self
nie zatrzymać, ale zahamować rozwój
start learning
not to stop but to hinder development
przekładać termin
start learning
postpone the date
zarodnik grzyba
start learning
fungus spore
być podobnym
start learning
to look alike
skandować hasło
start learning
to chant a slogan
Starałem się, ale bez rezultatów
start learning
I strived but without any results
apartament hotelowy
start learning
hotel suite / apartment
prowokujące zachowanie
start learning
defiant behavior
pozory mylą
start learning
appearances are deceptive
chronić zabytki
start learning
protect the monuments
to czarny charakter w sztuce
start learning
it is a villain in the play
grać w bilard
start learning
to play pool / billards
czytnik kart magnetycznych
start learning
a card swipe
mamy to na czas nieokreślony
start learning
we got it indefinitely
nie możemy czekać w nieskończoność
start learning
we can't wait indefinitely
niechęć, mniej niż nienawiść
start learning
a spite less than hatred
to było gdzie indziej
start learning
it was elsewhere
zaledwie / tylko 20 dolarów
start learning
mere / only 20 dollars
Nie chcę ci się narzucać
start learning
I don't want to impose ON you
odrzucić ofertę
start learning
to decline an offer
uderzyć kogoś w twarz
start learning
to smack somebody in the face
pomimo moich najlepszych starań
start learning
in spite of my best endeavours
orientacja przestrzenna
start learning
spatial awareness
zupełnie sam
start learning
utterly alone
skuteczność szczepionki
start learning
efficacy of the vaccine
ponura pogoda
start learning
gloomy weather
gzyms okienny
start learning
window ledge
metodą prób i błędów
start learning
by trial and error
głupiec
start learning
stupid, geck
ona wraca do zdrowia w mgnieniu oka
start learning
she recovers in the flash
odporność psychiczna
start learning
mental resilience
spora dziura
start learning
sizable hole
nasza działalność jest ograniczona ze względu na...
start learning
our activity is restricted / limited due to...
miej na uwadze, że...
start learning
bear in mind that / keep in mind that...
porozmawiać na osobności
start learning
to converse privately
niechęć do kogoś/czegoś
start learning
grudge WITH sb/sth
na krótką metę
start learning
in the short run
godny ubolewania incydent
start learning
deplorable incident
okrutna kara
start learning
harsh punishment
nasze drogi się rozeszły
start learning
our ways divarged
Ukąsiła mnie osa
start learning
I got stung by a wasp
stała prędkość
start learning
steady speed
Urzędnik administracyjny
start learning
Administration official
poczuliśmy ulgę.
start learning
we were relieved.
historia będzie dla mnie łaskawa
start learning
history will be kind to me
ich praca dobiega końca
start learning
their work is about to finish
w granicach odchylenia
start learning
within limits of deviation
Konsultować z ekspertem
start learning
Consult with an expert
polana
start learning
glade, clearing
Pod względem wielkości jest to...
start learning
In terms of size this is...
zazdroszczę ci
start learning
I envy you
Zazdroszczę ci samochodu
start learning
I envy your car
udaremnić próbę czegoś
start learning
to baffle the attempt to...
nie wtrącaj się
don't meddle in my life
start learning
don't meddle
duże wgniecenie w karoserii
start learning
a large dent in the car body
bomba zostala zrzucona
start learning
a bomb was dropped
szczelina w lodowcu
start learning
a rift in the glacier
wąwóz rozciąga się na 5 km
start learning
the gorge stretches 5 km
rzeka płynie przez 1000 kilometrów
start learning
the river flows for 1,000 kilometers
wylewanie rzeki
start learning
flooding of the river
zbieżność dat
start learning
parrallel of dates
w końcowym etapie wojny
start learning
in the final stage of the war
wtedy była to tajemnica
start learning
at the time it was a secret
fizyk i fizyka
start learning
physicist and physics
cieplejsze dni przed nami
start learning
warmer days ahead
podział Polski
start learning
partition of Poland
zamontować ściankę działową
start learning
to put a partition
w miarę upływu czasu
start learning
as time went on
drobne zakupy
start learning
small purchases
kurtka zatrzymuje ciepło
start learning
jacket retains heat
zachować dane w komputerze
start learning
retain data in the computer
ciągle nam się mówi że...
start learning
we are constantly told that...
kojarzyć liczby z literami
start learning
associate numbers with letters
kangur
start learning
kangaroo
wyboista droga
start learning
rugged road
punkt orientacyjny w tym terenie
start learning
a landmark in this terrain
doniosły przypadek
start learning
a landmark case
oczekujemy, że się z nami zgodzi
start learning
we expect her to agree with us
skazany w sprawie
start learning
convicted in the case
zostać skazanym za rabunek
start learning
be convicted of robbery
współudział w zbrodni
start learning
complicity in the crime
czego nie lubisz w swoim wyglądzie
start learning
what don't you like about your appearance
gardzić kimś
start learning
despise somebody
nie wysypianie się
start learning
not getting enough sleep
kogo najbardziej chciałbyś przeprosić
start learning
who would you most like to say sorry to
dziewczyna, z którą straciłem kontakt
start learning
a girl whom I lost touch
czekać zaledwie godzinę
start learning
to wait mere an hour
klimat umiarkowany
start learning
temperate climate
statek pasażerski
Największy na świecie statek wycieczkowy zabiera 6000 pasażerów
start learning
cruise ship
The world's biggest cruise ship takes aboard 6,000 passangers
pochlebna recenzja
start learning
a rave review
mżawka
start learning
drizzle
zwany El Chapo
start learning
called / dubbed El Chapo
to przekroczyło nasze oczekiwania
start learning
it surpassed / exceeded our expectations
laboratorium
start learning
a laboratory
zgodność z polityką (np. firmy)
start learning
compliance with policy
wyzywający wygląd
start learning
defiant look
dinozaur
start learning
dinosaur
słynny z krasnali
start learning
famous FOR dwarfs
utknąłeś na bezludnej wyspie
start learning
you are stranded ON a desert island

You must sign in to write a comment