Semestr 1 - Unit 02 (PL-EN)

 0    77 flashcards    skrzyszczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdolność prawna
Każdy człowiek posiada zdolność prawną od momentu poczęcia.
start learning
legal capacity
Every human being enjoys legal capacity from the moment of conception.
pełnoletni
start learning
adult
małoletni
start learning
minor
unieważniony
Już z tego powodu należało zatem stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji Komisji.
start learning
annulled
The contested Commission decision ought to have been annulled for that reason alone.
pełna zdolność do czynności prawnych
Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.
start learning
full capacity for acts in law
A natural person having full capacity for acts in law and enjoying full civil rights can become an arbitrator and/or mediator.
osoby całkowicie ubezwłasnowolnione
Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
start learning
persons completely incapacitated
Persons who have not attained thirteen years of age and persons completely incapacitated do not have the capacity to perform acts in law
osiągnąć
start learning
to attain, to achieve
opieka
start learning
guardianship/tutorship
nieważny
W przypadku nieważności małżeństwa, jeśli małżonkowie byli w dobrej wierze podczas jego zawierania, małżonek, który uzyskał obywatelstwo tureckie może je zachować.
start learning
null and void
If the marriage is null and void, as long as both spouses were in good faith when the marriage was concluded, the spouse who has acquired Turkish nationality may keep it.
usprawiedliwić
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszt obsługi.
start learning
to justify
In justified cases, purchase prices or production costs of capital work in progress may also include the cost of handling.
ubezwłasnowolnienie całkowite
start learning
full legal incapacitation
przewidziane w ustawie
Istnieją oczywiście wyjątki, jednak zwykle przewidziane są one w ustawie.
start learning
provided for by statutory law
There are, of course, exceptions but these are usually provided for by statutory law itself.
rażąco krzywdzący
Taka umowa staje się ważna, z chwilą jej wykonania, o ile nie jest rażąco krzywdząca dla osoby niezdolnej do wykonania czynności prawnych.
start learning
glaringly detrimental
Such a contract becomes valid at the moment of its performance unless it is glaringly detrimental to the person incapable of performing acts in law.
pomoc w prowadzeniu spraw
start learning
assistance to manage one's affairs
nabyć
start learning
to acquire
nabycie
start learning
acquisition
zbyć
start learning
to dispose of / to alienate
uznawany za
start learning
shall be deemed
jednostronna czynność prawna
start learning
unilateral act in law
powołać
start learning
to invoke
spłukany
start learning
broke
hipoteka
start learning
mortgage
osoba fizyczna
start learning
natural person
osoba prawna
start learning
legal / juridical person
osiągnąć pełnoletność
start learning
to attain / to reach majority
miejsce stałego zamieszkania
start learning
place of habitual residence
małżonkowie
start learning
spouses
osoba ludzka
start learning
human being
podmiot
start learning
entity
prawo nadaje osobowość
start learning
law attributes personality
odrębny od czegoś
start learning
distinct from sth
początek
start learning
commencement
dziecko nienarodzone / nasciturus
start learning
unborn child
dobra (osobiste)
start learning
(personal) interests
od chwili poczęcia
start learning
from the moment of conception
powództwa wynikające ze śmierci wywołanej czynem niedozwolonym
start learning
actions resulting from its wrongful death
posiadać zdolność prawną
start learning
to enjoy general legal capacity
prawa i obowiązki
start learning
rights and duties/obligations
czynności prawne
start learning
juridical acts
o ile prawo nie stanowi inaczej
start learning
unless otherwise provided by legislation
większość
start learning
majority
ustalić fakt śmierci
start learning
to establish the death
miejsce stałego zamieszkania
start learning
habitual residence
wyzwolenie, nadanie pełnoletności inaczej niż na skutek upływu czasu
start learning
emancipation
małoletni, który nie nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
start learning
unemancipated minor
małoletni pod opieką
start learning
minor under tutorship
opiekun
start learning
tutor
rozwiązanie małżeństwa
start learning
termination of the marriage
akt notarialny
start learning
authentic act / notarial deed
uznanie za zmarłego
start learning
declaration of death
zaginiony
start learning
absent person/ missing person
domniemywać, że ktoś jest osobą zmarłą
start learning
to presume sb to be dead
być obciążonym zarzutami
start learning
to be charged with
przestępstwo, wykroczenie
start learning
offense
zarzuty
start learning
charges
zbrodnia
start learning
felony
upływ dwóch lat
start learning
passage of two years
na wniosek
start learning
upon petition
strona zainteresowana
start learning
interested party
wydać orzeczenie
start learning
to render judgement
określić datę
start learning
to determine the date
przejść na kogoś
start learning
to devolve
prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy
start learning
right to a fair and public hearing of the case
bez uzasadnionej zwłoki
start learning
without undue delay
właściwy, bezstronny i niezawisły sąd
start learning
competent, impartial and independent court
w rozsądnym terminie
start learning
within a reasonable time
Sąd Najwyższy
start learning
the Supreme Court
sąd powszechny
start learning
courts of general jurisdiction
sąd wojskowy
start learning
courts of military jurisdiction
sąd odwoławczy
start learning
appellate court
sąd administracyjny
start learning
administrative court
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję
start learning
to uphold the appealed decision
zaskarżona decyzja pozostaje w mocy
start learning
appealed decision remains in force
zmienić zaskarżoną decyzję
start learning
to amend the appealed decision
uchylić (wyrok)
start learning
to strike out / to revoke
skierować sprawę do ponownego rozpoznania
start learning
to remand the case to re-examination
dziedziczenie po osobie uznanej za zmarłą
start learning
succession of the person declared dead

You must sign in to write a comment