Semestr 1 - Unit 02 (EN-PL)

 0    77 flashcards    skrzyszczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
legal capacity
Every human being enjoys legal capacity from the moment of conception.
start learning
zdolność prawna
Każdy człowiek posiada zdolność prawną od momentu poczęcia.
adult
start learning
pełnoletni
minor
start learning
małoletni
annulled
The contested Commission decision ought to have been annulled for that reason alone.
start learning
unieważniony
Już z tego powodu należało zatem stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji Komisji.
full capacity for acts in law
A natural person having full capacity for acts in law and enjoying full civil rights can become an arbitrator and/or mediator.
start learning
pełna zdolność do czynności prawnych
Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.
persons completely incapacitated
Persons who have not attained thirteen years of age and persons completely incapacitated do not have the capacity to perform acts in law
start learning
osoby całkowicie ubezwłasnowolnione
Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
to attain, to achieve
start learning
osiągnąć
guardianship/tutorship
start learning
opieka
null and void
If the marriage is null and void, as long as both spouses were in good faith when the marriage was concluded, the spouse who has acquired Turkish nationality may keep it.
start learning
nieważny
W przypadku nieważności małżeństwa, jeśli małżonkowie byli w dobrej wierze podczas jego zawierania, małżonek, który uzyskał obywatelstwo tureckie może je zachować.
to justify
In justified cases, purchase prices or production costs of capital work in progress may also include the cost of handling.
start learning
usprawiedliwić
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszt obsługi.
full legal incapacitation
start learning
ubezwłasnowolnienie całkowite
provided for by statutory law
There are, of course, exceptions but these are usually provided for by statutory law itself.
start learning
przewidziane w ustawie
Istnieją oczywiście wyjątki, jednak zwykle przewidziane są one w ustawie.
glaringly detrimental
Such a contract becomes valid at the moment of its performance unless it is glaringly detrimental to the person incapable of performing acts in law.
start learning
rażąco krzywdzący
Taka umowa staje się ważna, z chwilą jej wykonania, o ile nie jest rażąco krzywdząca dla osoby niezdolnej do wykonania czynności prawnych.
assistance to manage one's affairs
start learning
pomoc w prowadzeniu spraw
to acquire
start learning
nabyć
acquisition
start learning
nabycie
to dispose of / to alienate
start learning
zbyć
shall be deemed
start learning
uznawany za
unilateral act in law
start learning
jednostronna czynność prawna
to invoke
start learning
powołać
broke
start learning
spłukany
mortgage
start learning
hipoteka
natural person
start learning
osoba fizyczna
legal / juridical person
start learning
osoba prawna
to attain / to reach majority
start learning
osiągnąć pełnoletność
place of habitual residence
start learning
miejsce stałego zamieszkania
spouses
start learning
małżonkowie
human being
start learning
osoba ludzka
entity
start learning
podmiot
law attributes personality
start learning
prawo nadaje osobowość
distinct from sth
start learning
odrębny od czegoś
commencement
start learning
początek
unborn child
start learning
dziecko nienarodzone / nasciturus
(personal) interests
start learning
dobra (osobiste)
from the moment of conception
start learning
od chwili poczęcia
actions resulting from its wrongful death
start learning
powództwa wynikające ze śmierci wywołanej czynem niedozwolonym
to enjoy general legal capacity
start learning
posiadać zdolność prawną
rights and duties/obligations
start learning
prawa i obowiązki
juridical acts
start learning
czynności prawne
unless otherwise provided by legislation
start learning
o ile prawo nie stanowi inaczej
majority
start learning
większość
to establish the death
start learning
ustalić fakt śmierci
habitual residence
start learning
miejsce stałego zamieszkania
emancipation
start learning
wyzwolenie, nadanie pełnoletności inaczej niż na skutek upływu czasu
unemancipated minor
start learning
małoletni, który nie nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
minor under tutorship
start learning
małoletni pod opieką
tutor
start learning
opiekun
termination of the marriage
start learning
rozwiązanie małżeństwa
authentic act / notarial deed
start learning
akt notarialny
declaration of death
start learning
uznanie za zmarłego
absent person/ missing person
start learning
zaginiony
to presume sb to be dead
start learning
domniemywać, że ktoś jest osobą zmarłą
to be charged with
start learning
być obciążonym zarzutami
offense
start learning
przestępstwo, wykroczenie
charges
start learning
zarzuty
felony
start learning
zbrodnia
passage of two years
start learning
upływ dwóch lat
upon petition
start learning
na wniosek
interested party
start learning
strona zainteresowana
to render judgement
start learning
wydać orzeczenie
to determine the date
start learning
określić datę
to devolve
start learning
przejść na kogoś
right to a fair and public hearing of the case
start learning
prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy
without undue delay
start learning
bez uzasadnionej zwłoki
competent, impartial and independent court
start learning
właściwy, bezstronny i niezawisły sąd
within a reasonable time
start learning
w rozsądnym terminie
the Supreme Court
start learning
Sąd Najwyższy
courts of general jurisdiction
start learning
sąd powszechny
courts of military jurisdiction
start learning
sąd wojskowy
appellate court
start learning
sąd odwoławczy
administrative court
start learning
sąd administracyjny
to uphold the appealed decision
start learning
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję
appealed decision remains in force
start learning
zaskarżona decyzja pozostaje w mocy
to amend the appealed decision
start learning
zmienić zaskarżoną decyzję
to strike out / to revoke
start learning
uchylić (wyrok)
to remand the case to re-examination
start learning
skierować sprawę do ponownego rozpoznania
succession of the person declared dead
start learning
dziedziczenie po osobie uznanej za zmarłą

You must sign in to write a comment