Sekcja 1-15

 0    75 flashcards    mmm0987
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
start learning
I can't stand getting up early in the morning.
A niech to! Spóźnię się do pracy!
start learning
Dammit! I'm going to be late for work.
Czy mógłbyś wstawić się za mną?
start learning
Could you put in a good word for me?
Co mam zrobić?
start learning
What am I supposed to do?
Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
start learning
Do whatever possible to ease the situation.
Innymi słowy, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
start learning
In other words you won't be allowed to leave the country.
Niech to dobrze zrozumiem - czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
start learning
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?
Skąd mam to wiedzieć?
start learning
How should I know?
Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
start learning
I get the feeling that you're hiding something from me.
Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
start learning
I think somebody's trying to frame you.
Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii.
start learning
I was just saying I was going to take up a job in Ireland.
Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
start learning
If you stay with me, I'll make it worth your while.
Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
start learning
Wow, gold earrings! You shouldn't have.
Sprawiasz, że mam po co żyć.
start learning
You make my life worth living.
Naprawdę?
start learning
Is that so?
Pytałam, czy mogę zaprosić Piotrka na obiad w niedzielę.
start learning
I asked if I could invite Peter to dinner on Sunday.
Myślałem, że on ma przyjść w sobotę.
start learning
I thought he was supposed to be coming on Saturday.
Zmienił zdanie w ostatniej chwili.
start learning
He changed his mind at the last moment.
Czy będziesz przechodził koło supermarketu?
start learning
Will you be passing a supermarket?
Nie chce mi się robić zakupów dla ciebie.
start learning
I can't be bothered to do the shopping for you.
Dla przykładu weź Bliski Wschód.
start learning
Take the Middle East, for example.
Pozwól, że powiem to inaczej. Jeśli tam pojedziemy, będzie po nas.
start learning
Let me put it in another way, if we go there, we'll be done for.
Nie wyciągajmy pochopnych wniosków.
start learning
Let's not jump to conclusions.
To zależy od ciebie, jakie ryzyko jesteś gotowy ponieść.
start learning
It's up to you what risks you are prepared to take.
Co przez to rozumiesz?
start learning
What do you mean by that?
Że też cię tutaj spotykam! Czy to na pewno zbieg okoliczności?
start learning
Fancy meeting you here! Is it really a coincidence?
Nie sądzę!
start learning
I don't think so!
Pozory mylą.
start learning
Appearances can be deceptive.
Mam cię dość. Chyba pójdę do domu i odpocznę.
start learning
I'm fed up with you. I think I'll go home and have a rest.
Proszę, nie podejmuj pochopnych decyzji.
start learning
Please, don't make any rash decisions.
Czy mogę zamienić z tobą słówko?
start learning
Can I have a word with you?
Co w ciebie wstąpiło? (Co cię naszło?) Wydajesz się za bardzo podekscytowany.
start learning
What came over you? You seem over-excited.
Najlepsze w tym jest to, że wygramy w każdym przypadku.
start learning
The best thing about it is that we'll win in each case.
Niestety, nie podzielam twojego poglądu.
start learning
I'm afraid I don't share your view.
Chodzi o to, że twoje szanse są nikłe.
start learning
The point is that your chances are slim.
Przepraszam, że się wtrącam, ale czy mówiliście, że mamy długi?
start learning
Sorry to butt in, but did you say we are in debt?
Jak mam to powiedzieć... Spójrz na wykres.
start learning
How should I put it... Look at this chart.
Niech pomyślę... Nie, nie możemy tego zrobić w ten sposób.
start learning
Let me think... No, we can't do it this way.
Musimy trzymać się warunków kontraktu.
start learning
We have to abide by the contract terms.
Właśnie mi się przypomniało. (A propos.) Ta firma zbankrutowała w zeszłym tygodn
start learning
That reminds me. This company went bankrupt last week.
Myślałem, że nigdy mi się to nie uda.
start learning
I thought I'd never make it.
Jeśli to prawdziwa okazja, wchodzę w to.
start learning
If it's a real bargain, count me in.
Póki pamiętam, czy możesz pobrać trochę pieniędzy z bankomatu?
start learning
While I remember, can you get some money out of a cash machine?
A, miałem cię o coś zapytać...
start learning
Oh, there was something I was going to ask you...
Gdzie tu się można napić?
start learning
Where do you get a drink in this place?
A propos, czy widziałeś dziś Martę?
start learning
By the way, have you seen Martha today?
Myślałem, że możemy spędzić razem trochę czasu.
start learning
I've just thought we could spend some time together.
Nie sądzę, że to dobry pomysł. Od jakiegoś czasu chodzi z Markiem.
start learning
I don't think it's a good idea. She's been going out with Mark for some time now.
Nie wiesz przypadkiem, co grają w kinie?
start learning
Do you happen to know what's on at the cinema?
Mówiąc w skrócie, film jest odlotowy.
start learning
To put it in a nutshell, the film is out of this world.
Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
start learning
How can I best explain this?
Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.
start learning
As usual the problem comes down to money.
Przecież zbili fortunę na ostatniej transakcji, czyż nie?
start learning
Yet they made a killing on the last deal, didn't they?
Nic dziwnego, nie zostawiają nic przypadkowi.
start learning
No wonder, they leave nothing to chance.
Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem akta tej sprawy?
start learning
Sorry to trouble you, but do you know where I put the files of this case?
Mówi się, że on zadaje się z mafią.
start learning
He's said to be hanging around with the mafia.
Chyba żartujesz! Nigdy w życiu nie złamał prawa.
start learning
You must be joking! Never in his life has he broken the law.
To dziwne, ale jednak prawdziwe. Czy słyszałeś, że policja depcze mu po piętach?
start learning
It's strange but true. Did you hear the police are hot on his heels?
Co dziwne, widuję go prawie codziennie w pubie na rogu.
start learning
Strangely enough, I see him almost every day in the pub on the corner.
To wydaje się podsumowywać tę niezręczną sytuację.
start learning
That seems to sum up this awkward situation.
Spójrz, ten facet wygląda jak twój były mąż.
start learning
Look over there. That guy looks like your ex-husband!
Ani mi nie przypominaj! Cieszę się, że już wszystko skończone.
start learning
Don't remind me! I'm glad everything's over now.
Najgorsze masz już za sobą. Rozchmurz się!
start learning
The worst is behind you. Cheer up!
Zamknij za sobą drzwi. Potrzebuję ciszy.
start learning
Close the door behind you. I need silence.
Na twoim miejscu nie zawracałabym sobie nim głowy.
start learning
If I were you, I wouldn't bother with him.
Mówiono mi o tym strasznym wypadku. Wszyscy o nim mówią.
start learning
I've been told about this horrible accident. Everyone's talking about it.
Przepraszam, czy mógłby mi pan wskazać drogę do szpitala?
start learning
Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?
Przykro mi, ale nikomu nie wolno tu wchodzić.
start learning
I'm sorry but no one is allowed in here.
Powiadomimy pana, gdy tylko się czegoś dowiemy.
start learning
We'll let you know as soon as we know something.
Będę (dyżurował) przy telefonie dzień i noc.
start learning
I'll be on call day and night.
Nie wiem, dlaczego to mówisz. To nie ma nic do rzeczy.
start learning
I don't know why you are saying that. It's beside the point.
Skończmy to jak najszybciej zamiast to przeciągać.
start learning
Let's get it over with as soon as possible, rather than drag it out.
No, podpowiedz mi.
start learning
Come on, give me a clue.
W zasadzie jest to możliwe, ale trudne do wykonania.
start learning
It's possible in principle but hardly feasible.
Zdaje się, że jesteś bardzo chętny podjąć się tego zadania.
start learning
I gather you are eager to take up this task.

You must sign in to write a comment