Secured transactions

 0    48 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

zabezpieczenie

collateral
start learning
przedmiot zabezpieczenia

security interest
start learning
zbiór uprawnień zabezpieczonego

right in rem
start learning
bezwzględne prawo rzeczowe (skuteczne erga omnes)

secured transaction
start learning
transakcja zabezpieczona przez ustanowienie zabezpieczenia

quasi_security
start learning
zabezpieczenie bez przenoszenia na wierzyciela praw przysługujących dłużnikowi, np. zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej lub potrącenie

possessory security
start learning
zabezpieczenie z przeniesieniem posiadania przedmiotu zabezpieczenia

non
zabezpieczenie bez przeniesienia posiadania przedmiotu zabezpieczenia
start learning
possessory security

underlying
start learning
będący źródłem, fundamentalny, podstawowy; rzeczywisty, prawdziwy

fixed charge
start learning
zabezpieczenie gwarantujące możliwość zaspokojenia roszczenia wierzyciela z określonej rzeczy

floating charge
start learning
zabezpieczenie na zbiorze rzeczy lub praw, choćby jego skład był zmienny

to crystallise
start learning
„krystalizować” = upon debtor’s default a floating charge becomes fixed

pledge / pledgor / pledgee
start learning
zastaw / zastawca / zastawnik

oddawać w zastaw

personal property
start learning
ruchomości i prawa

to satisfy the indebtedness
start learning
uregulować zadłużenie

zapewniać, dawać

alienation
start learning
przeniesienie (zbycie) prawa; wyobcowanie

in the ordinary course of business
start learning
w toku zwykłej działalności gospodarczej

consensual
start learning
konsensualny, wynikający z umowy

non
pozaumowny, z mocy prawa
start learning
consensual

zabezpieczenie rzeczowe tradycyjnie powstające tylko z mocy prawa

to invoke (sth)
start learning
egzekwować (coś), powołać się na (coś)

perfection of security uzyskanie pierwszeństwa dla zabezpieczenia przez określoną czynność
start learning
perfection of security uzyskanie pierwsz in English
perfection of security getting priority for securing by a specific action

attachment
start learning
zajęcie, konfiskata; aresztowanie

zająć

to fasten to = to attach to
start learning
przymocowywać, przytwierdzać, dołączać; (tu: obciążać)

to put (sb) on notice
start learning
zawiadomić (kogoś)

przyznany, prawnie nabyty

ustawa

convenience
start learning
wygoda

deal in (sth)
start learning
[=buy and sell] handlować (czymś)

inwentarz, zapasy

appliances
start learning
urządzenia

furnishings
start learning
wyposażenie

części składowe

archaic; after this = po tym; [tu: po podpisaniu tej umowy]

archaic; with this = z niniejszym dokumentem [tu: z niniejszą umową]

archaic; with that = z ...[kontekst=inny niż ‘this’]; [tu: with the Premises]

contingent liability
start learning
odpowiedzialność uwarunkowana przez przyszłe, niepewne zdarzenie

misrepresentation
start learning
przeinaczenie, fałszywe oświadczenie

receivership of assets
start learning
sprzedaż aktywów przez syndyka masy upadłościowej

to dissolve
start learning
rozwiązywać, znikać (o problemie)

voluntary bankruptcy proceedings
start learning
postępowanie upadłościowe z własnego wniosku dłużnika

involuntary bankruptcy proceedings
start learning
postępowanie upadłościowe z wniosku wierzyciela

to dismiss
start learning
oddalić bądź odrzucić (tu: wniosek o ogłoszenie upadłości)

blanket lien
start learning
ogólne zabezpieczenie na całości aktywów dłużnika

to advance funds
start learning
wypłacać (komuś) środki z tytułu pożyczki


You must sign in to write a comment