School & work 2

 0    30 flashcards    monikamrugala
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lista zadań
start learning
to-do list
kamienie milowe
start learning
milestones, landmarks
zawierać
start learning
to contain
otwierający oczy, uświadamiający
start learning
eye-openning
przeszkoda
Problemy lub trudności, które powstrzymują cię przed dostaniem się tam, gdzie chcesz, lub dostaniem tego czego chcesz.
start learning
obstacle
Problems or difficulties that stop you from getting where you want to be, or getting sth you want.
siła
start learning
strength
słabość
start learning
weakness
zachęcić do
68/5000 Nowe metody nauczania zachęcają dzieci do samodzielnego myślenia.
start learning
to encourage
The new teaching methods encourage children to think for themselves.
zachęta
Niektóre firmy używają premii jako zachęty dla swoich pracowników do cięższej pracy.
start learning
encouragement
Some companies use bonuses as an encouragement to their staff to work harder.
zachęcający
Pierwsze wyniki eksperymentu były niezwykle zachęcające.
start learning
encouraging
Early results of the experiment were extremely encouraging.
uczęszczać na kurs
start learning
to attend a course
istotny
Znajomość komputera staje się równie istotna, jak zdolność prowadzenia samochodu.
start learning
essential
Computer literacy is becoming as essential as the ability to drive a car.
osiągać cele
Postawiliśmy sobie serię celów do osiągnięcia do końca miesiąca.
start learning
to achieve goals
We've set ourselves a series of goals to achieve by the end of the month.
w rzeczy samej, faktycznie, rzeczywiście
start learning
indeed
stosowny, dotyczący tematu
Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb dziecka.
start learning
relevant
Education should be relevant to the child's needs.
stosowność
start learning
relevance
wziąć przerwę od czegoś
Mam przerwę w kierowaniu ruchem.
start learning
to take a break from something
I am taking a break from directing traffic.
zapytanie
Byliśmy zaskoczeni szybkością odpowiedzi na nasze zapytanie.
start learning
enquiry
We were surprised at the speed of the response to our enquiry.
pytać o informacje
start learning
to inquire, to enquire
podchodzić, zbliżać się do
Nie jestem pewien jak podejść do problemu. Nowy szef bardziej surowo podchodzi do dyscypliny personelu. Widzę, że zbliża się pora lunchu, więc zróbmy sobie przerwę.
start learning
to approach something
I'm not sure how to approach the problem. The new boss approaches staff discipline much more strictly. I see it's approaching lunchtime, so let's take a break.
zwracać się do
Właśnie zwróciliśmy się do banku o pożyczkę. Zwróciła się do agencji modelek.
start learning
to approach someone
We've just approached the bank for/about a loan. She's been approached by a modelling agency.
złożyć ofertę
Słyszałem, że Google złożył ofertę Facebookowi, aby kupić jedną ze jego spółek zależnych. Próba zawarcia umowy biznesowej z Facebookiem.
start learning
to make an approach
I hear that Google made an approach to Facebook to buy one of their subsidiaries. An attempt to make a business arrangement with Facebook.
podejście
Musimy przyjąć inne podejście do problemu.
start learning
approach
We need to adopt a different approach to the problem.
dokładny
Jak dokładna jest twoja pisownia w twoim ojczystym języku.
start learning
accurate
How accurate is your spelling in your native language.
dokładność
start learning
accuracy
wyłożyć pieniądze na coś (dać lub pożyczyć)
Szuka inwestora, który wyłoży 100 000 euro na sprzedaż jego produktu.
start learning
to put money on something
He's looking for an investor to put up €100,000 to market his product.
podnieść, założyć
Dlaczego nie założysz kaptura / parasola? Podniosłem rękę, aby zadać nauczycielowi pytanie.
start learning
to put up
Why don't you put up your hood/umbrella? I put my hand up to ask the teacher a question.
walczyć, szarpac się
Walczę o równowagę między pracą a obowiązkami rodzinnymi. Przez lata walczyła z establishmentem, aby zaakceptowali jej teorie.
start learning
to struggle
I struggle to balance work and family commitments. For years she struggled with/against the establishment to get her theories accepted.
ciężka walka, ogromny wysiłek
Udało nam się zakończyć pracę na czas, ale była to walka. To była ciężka walka o kontrolę nad firmą.
start learning
struggle
We managed to finish the work on time but it was a struggle. There was a struggle for control of the company.
przeciążać pracą
Staraj się nie przeciążać pracą. Robimy co w naszej mocy w wysoce konkurencyjnym środowisku z przeciążonym personelem.
start learning
to overload with work
Try not to overload yourself with work. We are doing our best in a highly competitive environment with an overloaded staff.

You must sign in to write a comment