samorządy terytorialne

 0    33 flashcards    konkurskonsta3
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez
start learning
Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest
start learning
gmina.
Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa
start learning
ustawa.
Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla
start learning
innych jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego mają
start learning
osobowość prawną.
Przysługują im prawo
start learning
własności i inne prawa majątkowe.
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie
start learning
sądowej.
Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez
start learning
jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.
Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie
start learning
innych zadań publicznych.
Co określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych?
start learning
ustawa.
Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają
start learning
sądy administracyjne.
. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w
start learning
dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są
start learning
ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.
Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w
start learning
ustawie.
. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w
start learning
podziale dochodów publicznych.
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania
start learning
wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.
Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem
start learning
organów stanowiących i wykonawczych.
Wybory do organów stanowiących są
start learning
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa
start learning
ustawa.
Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa
start learning
ustawa.
. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw,
start learning
ich organy stanowiące.
. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących
start learning
tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.
Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa
start learning
ustawa.
Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw,
start learning
ich organy stanowiące.
. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących
start learning
tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.
Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa
start learning
ustawa.
Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi
start learning
z punktu widzenia legalności.
Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są
start learning
Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten
start learning
rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.
. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo
start learning
zrzeszania się.
. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do
start learning
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
oraz współpracy ze
start learning
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa
start learning
ustawa.

You must sign in to write a comment