rozwój cywilizacyjny

 0    72 flashcards    agaa5555
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Invention
start learning
wynalazek
Environmentally friendly
The company is environmentally friendly.
start learning
przyjazne dla środowiska
Firma jest przyjazna środowisku.
Research
A group of scientists is carrying out a research.
start learning
badanie
Grupa naukowców przeprowadza badanie.
Scientific experiment
start learning
eksperyment naukowy
Teamwork
start learning
praca zespołowa
Population
start learning
ludność
Device
I installed this application on the mobile device.
start learning
urządzenie
Zainstalowałem tę aplikację na urządzeniu mobilnym.
Land surface
start learning
powierzchnia ziemi
Guarantee
start learning
gwarancja
Item
You can find various items if you have a metal detector.
start learning
przedmiot
Możesz znaleźć różne przedmioty, jeśli masz wykrywacz metalu.
Key pad
start learning
klawiatura
Facilities
Guests are welcome to use all the hotel’s facilities.
start learning
wyposaŜenie
Zapraszamy gości do korzystania z wszystkich hotelowych udogodnień.
To point to
start learning
wskazywać
Photocopier
start learning
kserokopiarka
Plug in
start learning
włączać (do kontaktu)
LCD display
start learning
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Crash test
start learning
Test zderzeniowy
To find out
start learning
dowiedzieć się,
Knob
Mike turned the knob and opened the door.
start learning
gałka
Mike przekręcił gałkę i otworzył drzwi.
Underscore
start learning
podkreślnik
Hyphen-myślnik
start learning
Myślnik-myślnik
Wall socket
start learning
gniazdko sieci elektrycznej
Sign
I didn't notice that sign.
start learning
znak, ślad
Nie zauważyłem tego znaku.
Environment
start learning
otoczenie
Fully automatic
start learning
całkowicie automatyczny
Pressure
Expect rain to spread into the area as a low pressure system approaches.
start learning
ciśnienie
Spodziewaj się, że deszcz rozprzestrzeni się na ten obszar wraz ze zbliżającym się system niskiego ciśnienia.
Score
start learning
wynik, rachunek
To raise
We're planning to raise our employees' wages.
start learning
podnosić
Planujemy podnieść wynagrodzenie naszych pracowników
Square meter
start learning
metr kwadratowy
Advanced
start learning
rozwinięty
Man-made
start learning
sztuczny
Manual
Zac learnt to play the guitar from a do-it-yourself manual he bought at a book shop.
start learning
podręcznik, instrukcja
Zac nauczył się grać na gitarze z poradnika "zrób to sam", który kupił w księgarni.
Unusual
start learning
niezwykły
To follow
Mark was really scared, because someone was following him.
start learning
iść za...
Marek był przerażony, albowiem ktoś go śledził.
Forwards
start learning
naprzód
Load
start learning
masa
To lower
The doctor said I should lower my cholesterol.
start learning
obniŜać
Lekarz powiedział, że powinnam obniżyć mój cholesterol.
To raise
We're planning to raise our employees' wages.
start learning
podnosić
Planujemy podnieść wynagrodzenie naszych pracowników
To reach
I'm to short to reach that shelf.
start learning
sięgać
Jestem zbyt niska, żeby dosięgnąć tej półki.
Solution
start learning
rozwiązanie
To weigh
I used to weigh over a hundred kilograms.
start learning
zwaŜyć
Kiedyś ważyłem ponad 100 kilogramów.
Error
There is an error in the system.
start learning
bląd
W systemie jest błąd.
To recycle
Is it possible to recycle computers?
start learning
przetworzyć
Czy komputery można poddać recyclingowi?
Measurements
start learning
pomiary
To upgrade
start learning
modernizować
To launch
start learning
rozpocząć
Moving parts
start learning
ruchome części
Medication - lek
start learning
Leki - lek
To overreach
start learning
wyprzedzać
Power supply
start learning
zasilanie
Tonne
start learning
tona metryczna
Excellent
They offer excellent services.
start learning
doskonały
Oferują doskonałe usługi.
Desk drawer
start learning
szuflada biurku
Support
start learning
poparcie
Suspended
start learning
zawieszony
Operator’s cab
start learning
kabina operatora
Frame
The windows have wooden frames.
start learning
rama
Okna mają drewniane ramy.
Attached
Please see the attached file.
start learning
załączony
Proszę spojrzeć na dołączony plik.
Maintenance
He is responsible for database maintenance.
start learning
utrzymanie
Jest odpowiedzialny za utrzymanie bazy danych.
To allow
I won't allow this kind of behavior towards the customers.
start learning
pozwalać
Nie pozwalam na tego rodzaju zachowanie w stosunku do klientów.
Keep awaly from
start learning
trzymac się z dala od...
Nought
start learning
zero
Safety glasses - okulary ochronne
start learning
Okulary ochronne - okulary ochronne
Voice instructions - głosowe wskazania
start learning
Instrukcje głosowe - głosowe wskazania
Range
Most lighthouses in Greece have a maximum range of light approximately 20 nautical miles.
start learning
zasięg
Większość latarni morskich w Grecji ma maksymalny zasięg światła około 20 mil morskich.
Sensor
start learning
czujnik
Switch
start learning
wyłącznik
Meeting rooms
start learning
sali spotkań
Alarm bell
start learning
dzwonek alarmowy
Elevator
start learning
podnośnik
Gauge
Look at the petrol gauge in the car and tell me if we need to fill up the tank.
start learning
miernik
Spójrz na wskaźnik paliwa w samochodzie i powiedz mi, czy musimy napełnić bak.
Equipment - sprzęt
start learning
Sprzęt - sprzęt

You must sign in to write a comment