Rozmowki angielskie

5  3    599 flashcards    papierak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy mówisz po angielsku?
start learning
Do you speak English?
Tak. Ale pozwól że będę używać moich rozmówek.
start learning
Yes, I do. But let me use my phrasebook
Jak się nazywasz?
start learning
What is your name?
Na imię mam Adam, a na nazwisko Nowak.
start learning
My first name is Adam, and my last name is Nowak
Skąd jesteś?
start learning
Where you are from?
Ile masz lat?
start learning
How old are you?
Czterdzieści jeden.
start learning
Forty one
Gdzie mieszkasz?
start learning
Where do you live?
W Krakowie.
start learning
In Cracow
Ile planujesz tutaj zostać?
start learning
How long do you plan to stay here?
Około dwa tygodnie.
start learning
About two weeks
Jaki jest twój adres w tym kraju?
start learning
What is your address in this country?
Mieszkam z przyjaciółmi.
start learning
I live with friends
Czy palisz?
start learning
Do you smoke?
Nie.
start learning
No, I don't
Czy umiesz prowadzić samochód?
start learning
Can you drive a car?
Tak. Mam międzynarodowe prawo jazdy.
start learning
Yes. I have an international driving license
Czy możesz się ze mną spotkać jutro?
start learning
Can you meet me tomorrow?
Tak mogę. Około czwartej po południu.
start learning
Yes, I can. About four P.M.
Czy masz tutaj rodzinę?
start learning
Do you have family here?
Ile masz dzieci?
start learning
How many children do you have?
Gdzie są twoje dzieci teraz?
start learning
Where are your children now?
Czy jesteś wolny czy żonaty?
start learning
Are you single or married?
Czy masz numer telefonu?
start learning
Do you have a phone number?
Dzień dobry.
start learning
Good morning
Dzień dobry
start learning
Good afternoon
Dobry wieczór.
start learning
Good evening
Do widzenia.
start learning
Good-bye
Dobranoc.
start learning
Good night
Do zobaczenia jutro.
start learning
See you tomorrow
Do zobaczenia wkrótce.
start learning
See you soon
Witam w Londynie.
start learning
Welcome to London
Miło cię spotkać.
start learning
Pleased to see you
Jak się masz?
start learning
How are you?
Dziękuję, całkiem dobrze. A ty?
start learning
Thank you, just fine. And you?
Jak leci?
start learning
How is it going?
Jak twoje sprawy?
start learning
How are you doing?
Czy miałeś dobrą podróż?
start learning
Did you have a good trip?
Tak. Czuję się dobrze.
start learning
Yes. I am feeling fine
Znajdźmy mój samochód.
start learning
Let's find my car
Dzięki za serdeczne przywitanie.
start learning
Thanks for your cordial welcome
Po to ma się przyjaciół.
start learning
That's what the friends are for
Proszę pozwolić że się przedstawię.
start learning
Let me introduce myself
Nazywam się Barbara Nowak i przyjechałam z Polski.
start learning
My name is Barbara Nowak and I came from Poland
Miło cię poznać.
start learning
Glad to meet you
Czy myśmy się już nie spotkali?
start learning
Haven't we met before?
Czy to ty jesteś Agnieszka?
start learning
Are you Agnes?
Czy podoba ci się tutaj?
start learning
Do you like it here?
Pewnie. Ale jestem tutaj dopiero od tygodnia.
start learning
Sure. But I've been here just for a week
Pozwól mi przedstawić mojego szefa. On mówi po niemiecku.
start learning
Let me introduce my boss. He can speak German
Czy pójdziemy do niemieckiej restauracji?
start learning
Shall we go to the German restaurant?
Odczep się.
start learning
Get lost
Z czego się utrzymujesz?
start learning
What do you do for a living?
Sprzedaję polskie samochody.
start learning
I sell Polish cars
Gdzie pracujesz?
start learning
Where do you work?
W domu.
start learning
At home
Będzie mi niezmiernie miło, jeśli mógłbyś przyjść na nasze przyjęcie.
start learning
We'd love it if you could come to our party
Będzie mi bardzo przyjemnie.
start learning
I'd love to
Przykro mi ale mam inne plany na ten wieczór.
start learning
I'm sorry but I have other plans that night
Czy pani Brown jest w domu?
start learning
Is Ms. Brown at home?
Czy tutaj mieszka pan Brown?
start learning
Does Mr. Brown live here?
Szukam państwa Brown.
start learning
I'm looking for Mr. and Ms. Brown
Przyniosłem troche wina. Mam nadzieję że będzie wam smakowało.
start learning
I brought some wine. I hope you like it
Czego się napijesz?
start learning
What would you like to drink?
Wezmę tylko trochę soku pomarańczowego.
start learning
I'll just have some orange juice
Czy nie będzie ci przeszkadzało jeśli zapalę?
start learning
Do you mind if I smoke?
Nie krępuj się.
start learning
Go right ahead
Proszę usiądź.
start learning
Please have a seat
Czy nie przeszkadzam?
start learning
Am I bothering you?
Już dawno nie jadłem tak dobrej zupy.
start learning
It's the best soup I've had in a long time
Czy mogę ci zaproponować filiżankę kawy?
start learning
May I offer you a cup of coffee?
Obawiam się że już muszę iść.
start learning
I'm afraid I've got to be going now
Chciałbym ci podziękować za wspaniałe przyjęcie.
start learning
I'd like to thank you for a wonderful party
Mam nadzieję że się wkrótce spotkamy.
start learning
I hope we will meet again soon
Co? Jaki? Jaka? Jakie?
start learning
What?
Co to jest?
start learning
What is it?
Jakiego to jest koloru?
start learning
What colour is it?
Jaki masz samochód?
start learning
What car do you have?
Kto?
start learning
Who?
Kim jesteś?
start learning
Who are you?
Kto to zrobił?
start learning
Who did it?
Kiedy?
start learning
When?
Kiedy przyjdziesz?
start learning
When will you come?
Gdzie?
start learning
Where?
Gdzie jest moja żona?
start learning
Where is my wife?
Który?
start learning
Which? Which one?
Który chcesz?
start learning
Which do you want?
Który jest twój samochód?
start learning
Which one is your car?
Dlaczego?
start learning
Why?
Dlaczego to zrobiłeś?
start learning
Why did you it?
Czyj? Czyja? Czyje?
start learning
Whose?
Czyj to rower?
start learning
Whose bicycle is it?
Ile?
start learning
How much?
Ile chcesz benzyny?
start learning
How much petrol do you want?
Ile to kosztuje?
start learning
How much is it?
Ile?
start learning
How many?
Ile masz walizek?
start learning
How many suitcases do you have?
Jak długo?
start learning
How long?
Jak długo zamierzasz tu zostać?
start learning
How long are you going to stay here?
Którędy?
start learning
Which way?
Którędy mam iść?
start learning
Which way should I go?
Jaki rodzaj?
start learning
What kind?
Jaki rodzaj muzyki lubisz?
start learning
What kind of music do you like?
Która godzina?
start learning
What time is it?
O której otwieracie?
start learning
What time do you open?
Co to znaczy?
start learning
What does it mean?
Czego szukasz?
start learning
What are you looking for?
Co mam zrobić?
start learning
What should I do?
Co jest problemem?
start learning
What is the problem?
Co nowego?
start learning
What's new?
Czy wszystko w porządku?
start learning
Are you all right?
Czy jesteś pewny?
start learning
Are you sure?
Czy już skończyłeś?
start learning
Have you finished?
Coś jeszcze?
start learning
Anything else?
Proszę mi pomóc.
start learning
Please help me
Co mogę dla ciebie zrobić?
start learning
What can I do for you?
Czy mogę dostać jeszcze jedno piwo?
start learning
Can I have another beet?
Oczywiście.
start learning
Certainly
Czy zechciałbyś powiedzieć mi gdzie jest przystanek autobusowy?
start learning
Would you please tell me where the bus stop is?
Przepraszam nie usłyszałem.
start learning
Beg your pardon?
Potrzebuję śrubokręt, proszę.
start learning
I need a screwdriver, please
Proszę
start learning
Here you are
Dziękuję.
start learning
Thank you
Proszę bardzo.
start learning
You are welcome
Dziękuję bardzo.
start learning
Thank you very much
Nie ma o czym mówić.
start learning
Don't mention it
Dzięki za twoją pomoc jestem ci bardzo wdzięczny.
start learning
Thanks very much for your help. I'm very grateful to you
Było mi miło to zrobić dla ciebie.
start learning
Glad to do it for you
Mogę w czymś pomóc?
start learning
May I help you?
Dzięki, ale nie.
start learning
No, thanks
Czy mogę skorzystać z telefonu?
start learning
May I use the phone?
Czy mogę zadzwonić?
start learning
Can I make a phone call please?
Gdzie jest najbliższy telefon?
start learning
Where is the nearest telephone?
Potrzebuję książkę telefoniczną, proszę.
start learning
I need the phone book, please
Jaki jest tutaj kod kierunkowy?
start learning
What's the area code here?
Żeby rozmawiać z operatorem, wykręć zero.
start learning
To talk to the operator dial zero
Czy mogę rozmawiać z kimś, kto mówi po polsku?
start learning
Could I talk to someone who speaks Polish?
Proszę poczekać, linia jest zajęta.
start learning
Please hold, the line is busy
Kto dzwoni?
start learning
Who's calling?
Chciałbym rozmawiać z panią Nowak.
start learning
I would like to speak with Ms. Nowak
Pomyłka.
start learning
Wrong number
Tu mówi Adam Nowak.
start learning
This is Adam Nowak speaking
Proszę powtórzyć.
start learning
Please repeat that
Czy mogę zadzwonić poźniej?
start learning
Can I call later?
Jaki jest twój numer telefonu?
start learning
What's your phone number?
Skontaktuję się pocztą elektroniczną.
start learning
I'll contact you over the E-mail
Możesz użyć mojego telefonu komórkowego.
start learning
You may use my cellular phone
Zapisz to dla mnie.
start learning
Write it dawn for me
Zadzwoń do mojego znajomego i wyjaśnij to.
start learning
Call my friend and explain
Nie zrozumiałem ciebie.
start learning
I didn't understand you
Teraz rozumiem.
start learning
I understand now
Nie wiedziałem o tym.
start learning
I didn't know it
To nie moja wina.
start learning
It's not my fault
Jedną chwilę, proszę.
start learning
One moment, please
Nie sądzę tak.
start learning
I don't think so
Przepraszam nie rozumiem.
start learning
I'm sorry, I don't understand
Mówię bardzo słabo po angielsku.
start learning
I speak very little English
Czy mówisz po polsku?
start learning
Do you speak Polish?
Jak to powiesz po angielsku?
start learning
How do you say that in English?
Czy możesz to dla mnie przetłumaczyć?
start learning
Would you please translate this for me?
Pada deszcz.
start learning
It's raining
Pada śnieg.
start learning
It's snowing
Świeci słońce.
start learning
The sun is shining
Jest ciemno.
start learning
It's dark
Jest zimno.
start learning
It's cold
Jest gorąco.
start learning
It's hot
Jest bardzo ślisko.
start learning
It's very slippery
Jaka będzie pogoda?
start learning
How's the weather going to be?
Jaka jest prognoza pogody?
start learning
What's the weather report?
Będziemy mieli dobrą pogodę.
start learning
We're going to have good weather
Jaka jest temteratura?
start learning
What's the temperature?
Ponad dwadzieścia stopni.
start learning
Over twenty degrees
Jutro będzie poniżej zera.
start learning
Tomorrow it's going to be below zero
Jaki jest klimat w Polsce?
start learning
What's the climate like in Poland?
Jest dość umiarkowany.
start learning
It's quite mild
Idziemy, przestało padać.
start learning
Let's go, it's stopped raining
Która jest godzina?
start learning
What time is it?
Jest piąta po południu.
start learning
It's five P.M.
O której otwieracie rano?
start learning
What time do you open in the morning?
O dziewiątej rano.
start learning
At nine A.M.
Popatrz na zegar na wieży.
start learning
Look at the tower clock
Wolę swój zegarek.
start learning
I prefer my watch
Spóźniliśmy się.
start learning
We are late
Nie, jesteśmy za wcześnie.
start learning
No, we are early
Jaki jest dzisiaj dzień?
start learning
What day is it today?
Jest poniedziałek.
start learning
It's Monday
Kiedy mogę przyjść?
start learning
When can I come?
Od drugiej do szóstej.
start learning
From two to six
Czy możemy to zrobić rano?
start learning
Can we do it in the morning?
Nie, zróbmy to w nocy.
start learning
No, let's do it at night
Każdego roku kupuję nowy samochód.
start learning
Every year I buy a new car
Mnie na to nie stać.
start learning
I can't afford it
Za dwa tygodnie jadę do Anglii.
start learning
In two weeks I go to England
Masz szczęście.
start learning
You've got lucky
Kocham swoją rodzinę.
start learning
I love my family
Ja też.
start learning
Mee too
Czy masz dzieci?
start learning
Do you have children?
Tak, mamy małą dziewczynkę.
start learning
Yes we have a little girl
Mój dziadek żył sto lat.
start learning
My grandfather lived to be a hundred
Czy palił?
start learning
Did he smoke?
Mój syn ma siedem lat.
start learning
My son is seven
Jak się nazywa?
start learning
What's his name?
Moi rodzice mieszkają w Warszawie.
start learning
My parents live in Warsaw
Mój brat i siostra są młodsi ode mnie.
start learning
My brother and sister are younger than I
Moja teściowa jest mądrą kobietą.
start learning
My mother-in-law is a smart woman
Czy to twoja dziewczyna?
start learning
Is she your girlfriend
Nie, to moja córka.
start learning
No, she is my daughter
Mój tato przyjeżdża w piątek.
start learning
My dad is coming on Friday
Powiedz mu, żeby przywiózł polską szynkę.
start learning
Tell him to bring Polish ham
Mój wujek jest księdzem.
start learning
My uncle is a priest
Pewnie się za ciebie modli.
start learning
He must be praying for you
Mam maturę i dwa lata doświadczenia.
start learning
I have a high school diploma and two years experience
Mam wyższe wykształcenie.
start learning
I have a college diploma
Gdzie chodziłeś do szkoły?
start learning
Where did you go to school?
Jaki jest twój zawód?
start learning
What are you by profession?
Jestem elektrykiem.
start learning
I am en electrician
Jaką masz pracę?
start learning
What's your job?
Pracuję jako kierowca ciężarówki.
start learning
I work as a truck driver
Czy znasz jakiegoś hydraulika?
start learning
Do you know any plumbers
Mnóstwo.
start learning
A lot of them
Moja sekretarka rzuciła palenie.
start learning
My secretary quit smoking
A mój szef właśnie zaczął.
start learning
And my boss just started
Czego się uczysz?
start learning
What are you studying?
Uczę się na lekarza.
start learning
I am studying to be a doctor
To ciężka praca.
start learning
It's a hard job
Myślę, że pójdę do szkoły wojskowej.
start learning
I think I will go to a military school
A ja do zawodówki.
start learning
And I will go to a vocational school
Zarobię trochę pieniędzy i pójdę do szkoły.
start learning
I will get some money and I will go to school
To dobry pomysł.
start learning
It's a good idea
Wydaje mi się, że zabłądziliśmy.
start learning
I think we are lost
To wszystko twoja wina.
start learning
It's all your fault
Zabłądziłem i nie wiem co robić.
start learning
I'm lost and I don't know what to do
Przepraszam, gdzie jest ulica Główna?
start learning
Excuse me, where is Main Street?
Mam trudności ze znalezieniem tego adresu.
start learning
I am having trouble finding this address
To jest tuż za rogiem.
start learning
It's just around the corner
Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?
start learning
Where is the nearest bus stop?
Czy mógłbyś mi pomóc?
start learning
Could you help me?
Jak dojadę do Alei Niepodległości.
start learning
How do I get to Independance Avenue?
Prosto. Nie możesz nie zauważyć.
start learning
Straight ahead. You can't miss it
Czy możesz pokazać mi to na mapie?
start learning
Would you please show me that on the map?
Ile jest kilometrów do następnego miasta?
start learning
How many kilometers is it to the next town?
Jak daleko jest do stacji benzynowej?
start learning
How far is it to the gas station?
Niedaleko, ale musisz zawrócić.
start learning
Not far, but you have to turn back
Czy mam iść na lewo?
start learning
Do I have to go left?
Nie. Idź na prawo.
start learning
No. Go right
Czy to jest właściwa droga do Urzędu Miejskiego?
start learning
Is this the right way to the City Hall?
Jak daleko jest stąd do polskiego kościoła.
start learning
How far is from here to the Polish church?
Jedziesz w niewłaściwym kierunku.
start learning
You are going in the wrong direction
Czy możesz powtórzyć to wolniej?
start learning
Could you repeat it more slowly?
Czy możesz to dla mnie zapisać?
start learning
Could you write it down for me?
Pewnie.
start learning
Sure
Mam problem z samochodem.
start learning
I have a car problem
Może byś znalazł mechanika?
start learning
Why don't you find a mechanic?
Miałem wypadek.
start learning
I had an accident
Nic ci się nie stało?
start learning
Are you OK?
Złapałem gumę.
start learning
I've got a flat tire
Czy masz koło zapasowe?
start learning
Do you have a spare wheel?
Proszę zmienić olej.
start learning
Please change the oil
Sprawdzę także ciśnienie powietrza.
start learning
I'll check the tire pressure too
Proszę umyć mój samochód.
start learning
I'd like my car washed, please
Tylnie lewe koło wydaje dziwne odgłosy.
start learning
The rear left wheel is making strange noises
Czy masz ubezpieczenie samochodowe?
start learning
Do you have a car insurance?
Właśnie się skończyło.
start learning
It has just expired
Gdzie można dostać tanie części zamienne?
start learning
Where can I get cheap spare parts?
Na złomowisku.
start learning
At a junk yard
Czy możesz wezwać dla mnie samochód holowniczy?
start learning
Could you call a tow truck for me?
Wydaje mi się że muszę podładować akumulator.
start learning
I think I have to charge the battery
Możesz odpalić z mojego akumulatora.
start learning
I can give you a jump-start
Czy możesz to naprawić?
start learning
Can you fix it?
Jak tylko dostanę części zamienne.
start learning
As soon as I get spare parts
Masz wyciek płynu hamulcowego.
start learning
You have brake fluid leak
A co z filtrem powietrza?
start learning
And what about the air filter?
Wysiadły światła. Zmień żarówkę.
start learning
The lights are dead. Change the bulb
Hamulce nie działają zbyt dobrze.
start learning
The brakes aren't working right
Jedź powoli i ostrożnie.
start learning
Drive slowly and carefully
Gdzie jest pociąg to Yorku?
start learning
Where is the train to York?
Gdzie mamy się przesiąść?
start learning
Where do we have to change trains?
Czy ten pociąg zatrzymuje się w Edmonton?
start learning
Does this train stop in Edmonton?
A w Londynie?
start learning
Can we interupt the trip in London?
Czy możemy dostać połączenie do Paryża?
start learning
Can we make a connection to Paris?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Warszawy?
start learning
What platform does the train for Warsaw leave from?
Na który peron przyjeżdża pociąg z Monachium?
start learning
What platform does the train form Munich come in on?
Przepraszam, gdzie jest dworzec kolejowy?
start learning
Excuse me, where is the railroad station?
Jak najłatwiej dojechać do dworca kolejowego?
start learning
What is the best way to get to the railroad station?
Z którego dworca mogę złapać pociąg do Park Ridge?
start learning
From what station can I get the train to Park Ridge?
Czy ten pociąg ma wagon sypialny?
start learning
Does this train have a sleeping car?
Poproszę dwa bilety do Oxfordu.
start learning
Two tickets to Oxford, please
Bilet powrotny do Krakowa, proszę.
start learning
A return ticket to Cracow, please
Gdzie jest stanowisko informacyjne?
start learning
Where is the information counter?
Czy mogę dostać rozkład jazdy pociągów?
start learning
Can I get the schedule for trains
Gdzie jest wejście do kolejki podziemnej?
start learning
Where is the entrance to the subway?
Jak często kursuje kolejka?
start learning
How often do the trains run?
Co dziesięć minut.
start learning
Every ten minutes
Dlaczego mamy zapłacić opłaty dodatkowe?
start learning
Why do we have to pay any supplemental fares?
Ile kosztuje bilet do Rzymu?
start learning
How much is the fare to Rome?
Chciałbym zarezerwować miejsce na pociąg o czwartej.
start learning
I'd like to reserve a seat on the four o'clock train
Dlaczego ten bilet nie jest ważny?
start learning
Why is this ticket not valid?
Czy to miejsce jest zajęte?
start learning
Is this seat taken?
Jak mogę dostać się na lotnisko?
start learning
How do I get to the airport?
Musisz wziąść taksówkę.
start learning
Tou have to take a taxi
Czy są jakieś pociągi na lotnisko?
start learning
Are there any trains to the airport?
Tak. Pojedź metrem.
start learning
Yes. Take a subway
Czy to jest bezpośredni lot do Detroit?
start learning
Is this a direct flight to Detroit?
Tak. Proszę mi pokazać bilet.
start learning
Yes, it is. May i see your ticket?
Kiedy jest następny samolot do Cambridge?
start learning
When is the next plane to Cambridge?
Ile kosztuje bilet powrotny do Eton?
start learning
How much is a round trip to Eton?
O której jest odprawa przed lotem?
start learning
What is check-in time?
Ile można zabrać bagażu?
start learning
What is the luggage allowance?
Ile kosztuje dodatkowy bagaż?
start learning
How much does excess baggage cost?
Chciałbym zarezerwować bilet na poniedziałkowy lot do Chicago.
start learning
I'd like to reserve a seat on the Monday flight to Chicago
Muszę odwołać rezerwację.
start learning
I have to cancel my reservation
Ale musisz zapłacić karę za odwołanie.
start learning
But you'll have to pay the cancellation fee
Czy mogę to zabrać jako bagaż podręczny.
start learning
Can I take this along as hand luggage
Czy samolot z Warszawy już wylądował?
start learning
Has the plane from Warsaw landed already?
Jeszcze nie. Mamy małe opóźnienie.
start learning
Not yet. We have a small delay
Gdzie jest sklep wolnocłowy?
start learning
Where is the duty-free shop?
Proszę iść za oznaczeniami.
start learning
Please, follow the signs
Proszę zapiąć pasy i powstrzymać się od palenia.
start learning
Please fasten your seat belts and refrain from smoking
W jakim celu przyjechałeś do Wielkiej Brytanii?
start learning
Why did you come to Great Britain?
Jestem na wakacjach.
start learning
I'm on vacation
Poproszę paszport.
start learning
Your passport, please
Proszę.
start learning
Here you are
To jest podróż w interesach.
start learning
This is a business trip
Gdzie się zatrzymasz?
start learning
Where are you going to stay?
U przyjaciół.
start learning
With friends
Czy mam wypełnić ten formularz?
start learning
Do I have to fill in this form?
Tylko podpisz.
start learning
Just sign it
Jak długo chciałbyś zostać w tym kraju?
start learning
How long would you like to stay in this country
Nie dłużej niż dwa tygodnie.
start learning
No longer than two weeks
Czy zamierzasz pracować w tym kraju?
start learning
Do you intend to work in this country?
Przyjechałem, żeby odwiedzić rodzinę.
start learning
I came to visit my family
Czy mogę tutaj dostać wizę?
start learning
Can I get my visa here?
Dzieci są wpisane do mojego paszportu.
start learning
The children are entered in my passport
Musisz przejść przez kontrolę celną.
start learning
You have to go through the customs
Gdzie jest bagaż z lotu z Warszawy?
start learning
Where is the luggage form flight from Warsaw?
Nie mam nic do zadeklarowania.
start learning
Do you have anything to declare?
Nie mam nic do zadeklarowania.
start learning
I have nothing to declare
Czy mam za to zapłacić cło?
start learning
Do I have to pay duty on this
Proszę otworzyć walizkę.
start learning
Please open your suitcase
Proszę pokazać gotówkę i czeki podróżne.
start learning
Please show me your cash and traveler's checks
Mam przy sobie tylko sto funtów.
start learning
I have only one hundred pounds on me
Witamy w Wielkiej Brytanii.
start learning
Welcome to Great Britain
Mogę zadzwonić do konsulatu?
start learning
May I phone my consulate?
Czy możesz mi polecić dobry i niedrogi hotel?
start learning
Can you recommend a good and not expensive hotel?
Czy masz rezerwację?
start learning
Do you have a reservation?
Tak, na pojedynczy pokój na dwie noce.
start learning
Yes, for a single room for two nights
Czy macie wolne pokoje?
start learning
Do you have any rooms available
Pojedyncze, czy podwójne?
start learning
Single or double?
Chciałbym pokój z prysznicem i toaletą.
start learning
I'd like a room with a shower and toilet
Twój pokój jest na drugim piętrze.
start learning
Your room is on the second floor
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
start learning
Where can I change some money?
Przy stoisku wymiany walut.
start learning
At the currency exchange counter
Poszukuję mieszkania na dwa tygodnie.
start learning
I'm looking for apartment for two months
Jendno
start learning
One ot two bedroom?
Ile wynosi czynsz?
start learning
How much is the rent?
Czy będę musiał wpłacić depozyt?
start learning
Do I have to make a deposit?
Czy jest bezpłatny parking?
start learning
Is there a free parking?
Czy świadczenia są wliczone w czynsz?
start learning
Are the utilities included in the rent?
Czy jest w pobliżu kemping?
start learning
Is there a camping site near here?
Czy możemy kempingować?
start learning
Can we cam here?
Czy macie miejsce na jeszcze jeden namiot?
start learning
Do you have room for another tent?
Ile kosztuje pobyt na jedną noc?
start learning
How much does it cost to stay overnight?
Czy możemy wynająć butlę z gazem?
start learning
Can we rent gas bottles here?
Czy jest tu podłączenie do prądu?
start learning
Are there any electrical connections here?
Życzę miłego pobytu.
start learning
Enjoy your stay
Prosimy stolik dla dwóch.
start learning
A table for two, please
Dla palących, czy nie?
start learning
Smoking or not?
Czy mogę zobaczyć jadłospis?
start learning
Could I see the menu please?
Czy najpierw chcesz coś do picia?
start learning
Would you like something to drink first?
Weźmiemy butelkę czerwonego wina.
start learning
We'll have a bottle of red wine, please
Na zdrowie!
start learning
Cheers!
Czy chcesz już zamówić?
start learning
Are you ready to order?
Co polecasz?
start learning
What do you recommend?
Co chcesz na główne danie?
start learning
What would you like for the main course?
Proszę mi przynieść dobrze wypieczony stek.
start learning
Please bring me a well-done steak
Jaką sałatkę?
start learning
What kind of salad?
Chciałbym sałatkę pomidorową z przyprawą czosnkową.
start learning
I would like a tomato salad with garlic dressing
Jakie ziemniaki?
start learning
What kind of potatoes?
Frytki poproszę.
start learning
French fries, please
Smakuje ci?
start learning
Do you like it?
To jest pyszne!
start learning
It's delicious!
Chcesz coś na dokładkę?
start learning
Would you like seconds on anything
Dzięki, to wystarczy.
start learning
Thanks, it's enough
Czy macie potrawy wegetariańskie?
start learning
Do you have vegetarian dishes?
Czy weźmiesz przekąski?
start learning
Will you have an appetizer?
Na deser wezmę kawę i lody.
start learning
For dessert I'll have coffe and ice-cream
Smacznego!
start learning
Enjoy your meal!
Poproszę rachunek.
start learning
Check please
Gdzie mogę znaleźć bar szybkiej obsługi?
start learning
Where can I find a fast food restaurant?
Za następną przecznicą.
start learning
In the next block
Poproszę kanapkę z kurczakiem.
start learning
I'll have a chicken sandwich, please
Ile kosztuje parówka z bułką?
start learning
How much is a hotdog?
Dwa pięćdziesiąt.
start learning
Two fifty
Muszę przejść na dietę.
start learning
I must go on a diet
Gdzie jest najbliższy sklep spożywczy?
start learning
Where is the nearest store selling grocery?
Gdzie mogę znaleźć sklep spożywczy?
start learning
Where can I find a food store?
Czym mogę służyć?
start learning
Can i help you?
Tak, poproszę śmietanę.
start learning
Yes, sour-cream please
Jakie lubisz jedzenie?
start learning
What kind of food do you like?
Jem tylko owoce.
start learning
I eat fruit only
Czy chcesz trochę jabłek i winogron?
start learning
Would you like to have some apples and grapes?
Raczej wezmę banany i orzeszki ziemne.
start learning
I'd rather have some bananas and peanuts
A co z warzywami?
start learning
What about vegetables?
Musimy kupić cebulę, pomidory, marchewkę i ziemniaki.
start learning
We need to buy onions, tomatos, carrots, and potatoes
Czy potrzebujemy chleb?
start learning
Do we need bread?
Tak, oraz kilka bułek.
start learning
Yes, and a few rolls
Kupujemy dzisiaj mięso, czy ryby?
start learning
Do we buy meat or fish today?
Mam ochotę na kurczaka.
start learning
I feel like eating some chicken
Może zrobimy kotlety wieprzowe?
start learning
Why don't we make some pork chops?
I ugotujemy parówki.
start learning
And we boil some franks!
Kupmy dla dzieci płatki śniadaniowe i słodycze.
start learning
Let's buy some cereal and candies for kids
A dla mnie krewetki i trochę cielęciny.
start learning
And for me shrimps and some veal
Co najbardziej lubią Polacy?
start learning
What do the Polish people like the most?
Pierogi, gołąbki, bigos i homary.
start learning
Dumplings, stuffed cabbage, hunter's stew, and lobsters
Czy niczego nie zapomnieliście?
start learning
Aren't we forgetting anything?
Oczywiście! Jajka i ser!
start learning
Of course. Eggs and cheese!
Kiedy zaczyna się nasza wycieczka?
start learning
When does our tour start?
Jutro o piątej rano.
start learning
Tomorrow at five A.M.
Gdzie najpierw pójdziemy?
start learning
Where do we go first?
Do śródmieścia.
start learning
To the downtown
Co to za budynek?
start learning
What is that building?
Giełda londyńska.
start learning
London stock exchange
Czy to jest pomnik Nelsona?
start learning
Is this Nelson monument
Nie to jest Krzysztof Kolumb.
start learning
No, this is Christopher Columbus
Gdzie mogę znaleźć sklep z pamiątkami?
start learning
Where can I find a souvenir shop?
Tuż za rogiem.
start learning
Just around the corner
Kiedy to zostało zbudowane?
start learning
When was it built?
W szestastym wieku.
start learning
In the sixteenth century
Czy tutaj mieszkała księżniczka Diana?
start learning
This is where Princess Diana lived
A gdzie ona jest pochowana?
start learning
And where is she burried?
Oto najsłynniejszy most świata.
start learning
Here is the most famous bridge of the world
Jak się nazywa?
start learning
How do you call it?
Kto namalował ten obraz?
start learning
Who painted this picture?
Z jakiego okresu pochodzi ta rzeźba?
start learning
What period does this sculpture date from?
Chciałbym zobaczyć mumie egipskie.
start learning
I'd like to see Egiptian mummies
Musisz pójść do Muzeum Brytyjskiego.
start learning
You need to go to the British Museum
Ile kosztuje wstęp?
start learning
How much does the admission cost?
Jest za darmo.
start learning
It's free
Czy jest przewodnik mówiący po polsku?
start learning
Is there a Polish speaking guide?
Tylko za dodatkową opłatą.
start learning
Only for an additional charge
Co warto zobaczyć w Liverpool?
start learning
What is worth seeing in Liverpool?
Wszystko?
start learning
Everything
Jak długo zostaniemy w Oksfordzie?
start learning
How long will we stay in Oxford?
Przez dwa dni.
start learning
For two days
Czy będziemy mogli zrobić zakupy?
start learning
Will we be able to do some shopping?
Po to tu jesteśmy!
start learning
That's why we are here!
Czy będziemy mieli trochę wolnego czasu?
start learning
Will we have some free time?
Czy zobaczymy także królową?
start learning
Will we be seeing the Queen too?
Tylko jej pałac.
start learning
Only her palace
Mój syn chce iść do ZOO.
start learning
My son wants to go to the zoo
Powiedz mu, że lew jest dzisiaj bardzo głodny.
start learning
Tell him the lion is very hungry today
Kiedy wracamy?
start learning
When do we get back?
O siódmej wieczorem.
start learning
At seven P.M.
W czym mogę służyć?
start learning
How may I help you?
Szukam dobrego aparatu fotograficznego.
start learning
I'm looking for a good camera
Gdzie mogę kupić niedrogie komputery?
start learning
Where ca I buy inexpensive computers?
Spróbuj w tym sklepie z urządzeniami elektrycznymi.
start learning
Try that electrical appliance shop
Chciałbym kupić płaszcz dla mojej żony.
start learning
I'd like to buy a coat for my wife
Jaki masz rozmiar?
start learning
What size are you?
Przepraszam ale nie znam swojego angielskiego rozmiaru.
start learning
Sorry, but I do not know my English size
Czy możesz mnie zmierzyć?
start learning
Can you measure me?
To jest dla mnie za małe.
start learning
This is too small for me
Czy macie tę koszulę w innych kolorach?
start learning
Do you have this shirt in other colors?
Czy to jest czysta wełna?
start learning
Is it pure wool?
Nie, to jest bawełna.
start learning
No, it's cotton
Czy macie większe rozmiary?
start learning
Do you have larger sizes?
Czy macie coś tańszego?
start learning
Do you have anything less expensive
Te buty są za ciasne.
start learning
These shoes are too tight
Proszę mi pokazać tamten pozłacany łańcuszek.
start learning
Please show me that gold plated chain
Czy mogę to zmierzyć?
start learning
Can I try it on?
Nie ma problemu.
start learning
No problem
Czy to jest na wyprzedaży?
start learning
Is it on sale?
Tak, cena jest obniżona.
start learning
Yes, the price has been reduced
Czy przyjmujecie karty kredytowe?
start learning
Do you take credit cards?
Tylko gotówkę proszę!
start learning
Cash only please!
Czy mogę dostać rachunek?
start learning
May I have the receipt?
Źle mi wydałeś resztę.
start learning
You gave me the wrong change
Gdzie jest najbliższa poczta?
start learning
Where is the nearest post office?
Przy Wawrzyńca i Centralnej.
start learning
At Lawrence and Central
Jak tam dotrzeć?
start learning
How can I get there?
Gdzie mogę kupić znaczki i koperty?
start learning
Where can I buy stamps and envelopes?
Gdzie jest skrzynka na listy?
start learning
Where is a mail box?
Ile kosztuje poczta lotnicza do Polski?
start learning
How much is airmail to Poland?
Poproszę znaczek za dwadzieścia pięć pensów.
start learning
A twenty five penny stamp please
Czy mogę wysłać telegram?
start learning
Can I send a wire?
Proszę wypełnić ten blankiet telegraficzny.
start learning
Please fill out this telegram form
Ile kosztuje dziesięć słów?
start learning
How much do ten words cost?
Dokąd?
start learning
Where to?
Potrzebuję przekaz pieniężny na sto funtów.
start learning
I need a money-order for a hundred pounds
Chciałbym to wysłać jako list polecony.
start learning
I'd like to send it registered mail
Ile będzie kosztowało nadanie tej paczki do Polski?
start learning
How much will it cost to send this parcel to Poland?
Co jest w środku?
start learning
What's inside?
Czy mogę odebrać paczkę?
start learning
Can I pick up my package?
Proszę o dowód tożsamości.
start learning
Your I.D. please
O której otwiera się bank?
start learning
When does the bank open?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
start learning
Where ca I exchange money?
Chcę wymienić czek na gotówkę.
start learning
W want to cash a check
Chcę zamienić sto dolarów na marki.
start learning
I want to change a hundred dollars into marks
Podpisz tutaj.
start learning
Sign here
Jaki jest dzisiaj kurs wymiany?
start learning
What is the exchange rate today?
Jaką pobieracie opłatę?
start learning
What is your fee?
Proszę dać mi kilka funtów w monetach.
start learning
Please give me a few pounds in coins
Czy mogę dostać trochę drobnych?
start learning
Could I have some change, please
Ile dostanę za tysiąc polskich złotych?
start learning
How much will i get for a thousand Polish zloty?
Czy przyszły dla mnie pieniądze?
start learning
Has some money arrived for me?
Kto może udzielić mi informacji o otworzeniu konta?
start learning
Who can give me some information on opening an account?
Czekowego, czy oszczędnościowego?
start learning
Checking or saving?
Czy ktoś tutaj mówi po polsku?
start learning
Does anyone here speak Polish?
Wszyscy!
start learning
Everybody!
Jaka jest minimalna wpłata przy otwieraniu konta?
start learning
What's the minimum deposit to open an account?
Potrzebne są dwa dowody tożsamości.
start learning
You need two identification documents
Proszę dać mi tylko duże banknoty.
start learning
Give me only large bills
Gdzie jest kasa?
start learning
Where is the cashier's window?
Jaką sumę chesz zadeponować?
start learning
What amount do you want to deposit?
Wezwij policję!
start learning
Call the police!
Muszę zadzwonić do swojego adwokata.
start learning
I have to call my lawyer
Lepiej zadzwoń do konsulatu.
start learning
You better call the consulate
Co się stało?
start learning
What happened?
Ukradziono mój portfel.
start learning
My wallet was stolen
Chciałbym zgłosić wypadek.
start learning
I'd like to report an accident
Nie mam z tym nic wspólnego.
start learning
I have nothing to do with it
Jestem niewinny.
start learning
I'm innocent
Ten człowiek mi się naprzykrza.
start learning
This man is bothering me
Zostałem ograbiony i pobity.
start learning
I was mugged and robbed
Zgubiłem swój paszport.
start learning
I lost my passport
Skąd pochodzisz?
start learning
Where do you come from?
Ja tego nie zrobiłem.
start learning
I didn't do it
Ten samochód mnie potrącił.
start learning
That car hit me
Czy masz ubezpieczenie?
start learning
Do you have an insurance?
Czy światła były zapalone?
start learning
Where the lights on?
Jak szybko jechałeś?
start learning
How fast were you going?
Dziewięćdziesiąt kilometrów na godzinę.
start learning
Ninety kilometers per hour
Jakie były warunki pogodowe?
start learning
What were the weather conditions?
Było ciemno, ale nawierzchnia była sucha.
start learning
It was dark, but the pavement was dry
Zostaw mnie w spokoju, albo wezwę policję.
start learning
Leave me alone or I'll call the police
Jestem bardzo chory.
start learning
I am very sick
Strasznie mnie boli.
start learning
I am in pain
Potrzebuję pomocy.
start learning
I need help
Czy ktoś jest ranny?
start learning
Is anybody hurt?
Wezwij karetkę pogotowia.
start learning
Call the ambulance
Mój przyjaciel jest nieprzytomny.
start learning
My friend is unconscious
Gdzie znajduje się szpital?
start learning
Where is there a hospital?
Kiedy przyjmuje lekarz?
start learning
When does the doctor have office hours?
Nie czuję się dobrze od kilku dni.
start learning
I haven't felt well the last few days
Boli mnie brzuch.
start learning
My stomach hurts
Czy wymiotowałeś?
start learning
Did you throw up?
Boli mnie głowa i mam biegunkę.
start learning
I have a headache and dirrahea
Złapałem przeziębienie.
start learning
I've caught a cold
Nie mogę spać.
start learning
I can't sleep
Mam dreszcze i tutaj mnie bardzo boli.
start learning
I have chills and I've got a severe pain here
Czy możesz dać mi receptę na antybiotyk?
start learning
Could you give me a prescription for antibiotic?
Gdzie jest najbliższa apteka?
start learning
Where is the nearest pharmacy?
Proszę dać mi coś na ból zemba.
start learning
Please give me something for a toothache
Czy potrzebuję receptę na to lekarstwo?
start learning
Do I need a prescription for this medicine?
Czuję się trochę lepiej.
start learning
I'm feeling a little better
Co grają dziś wieczorem?
start learning
What's on tonight?
Kiedy zaczyna się przedstawienie?
start learning
When does the performance start?
Gdzie można dostać bilety?
start learning
Where can you get tickets?
Czy są jeszcze bilety na jutro?
start learning
Are there still tickets available for tomorrow?
Przykro mi, wszystkie miejsca są sprzedane.
start learning
I'm sorry, we are sold out
Dwa bilety w środkowym rzędzie poproszę.
start learning
Two tickets in the middle row, please
Co dzisiaj wieczorem grają w kinie?
start learning
What's on tonight at the movies?
O której otwierają kasę?
start learning
What time does the box office open?
O której godzinie zaczyna się film?
start learning
What time does the film start?
Jak długo trwa film?
start learning
How long is the picture?
Chciałbym zobaczyć "Hamleta".
start learning
I'd like to see "Hamlet"
Nie wiedziałem, że lubisz Szekspira.
start learning
I didn't know you like Shakespeare
Jaka to jest sztuka?
start learning
What sort of play is it?
Myślę, że to jest komedia.
start learning
I think it's a comedy
Kto w niej występuje?
start learning
Who is in it?
Dwóch bardzo znanych aktorów.
start learning
Two very famous actors
Chciałbym zarezerwować bilet na sobotnie przedstawienie.
start learning
I'd like to reserve one ticket for the Saturday show
Poproszę program.
start learning
May I please have a programme
Gdzie mogę zostawić płaszcz?
start learning
Where can I check my coat?
Ile kosztują bilety na balkonie?
start learning
How much are the tickets in the circle?
Chodźmy lepiej do opery.
start learning
We'd better go to the opera
Gdzie możemy popływać?
start learning
Where can we go swimming?
Na plaży.
start learning
On the beach
Czy jest tutaj w pobliżu basen?
start learning
Is there a swimming pool nearby?
Kryty czy otwarty?
start learning
Indoor or outdoor?
Jak głęboka jest woda?
start learning
How deep is the water
Pięć stóp.
start learning
Five feet
Czy możemy się kąpać nago?
start learning
Can we swim nude?
Chciałbym wynająć łódź.
start learning
I'd like to rent a boat
Czy możesz popilnować moich rzeczy?
start learning
Would you keep an eye on my gear?
Chciałbym pojeździć na nartach wodnych.
start learning
I'd like to go water skiing
Chciałbym zobaczyć ten mecz.
start learning
I'd like to see that game
A może wyścig samochodów?
start learning
What about a car race?
Gdzie jest boisko piłkarskie?
start learning
Where is the soccer field?
Jaki jest wynik?
start learning
What's the score?
Dwa do jednego dla Rosjan.
start learning
Two to one for the Russians
Chodźmy pojeździć na rowerze.
start learning
Let's go biking
Wolę iść na kręgle.
start learning
I'd rather go bowling
Czy lubisz jeździć na rowerze?
start learning
Do you like riding a motorcycle?
Wolę prowadzić samochód.
start learning
I like driving a car more
Kiedyś uprawiałem żużel i zapasy.
start learning
I used to practise speed way and wrestling
A ja byłem dobry w koszykówce.
start learning
And I was good at basketball
Czy lubisz oglądać wyścigi konne?
start learning
Do you enjoy watching horse races?
Wolę hazard w kasynie.
start learning
I prefer gambling in casino

Rozmówki angielskie, czyli zwroty po angielsku, których potrzebujesz!

Rozmówki angielskie, które poznasz wraz z Fiszkoteką, przydadzą Ci się w niezliczonej liczbie sytuacji. Przydatne zwroty po angielsku możesz wykorzystać podczas podróży za granicę, podczas rozmowy o pracę czy we wszystkich relacjach międzyludzkich. Z nami bez problemu nauczysz się języka angielskiego na poziomie podstawowym, lecz również na każdym innym – bardziej zaawansowanym. Rozmówki polsko angielskie to świetny początek! A wraz z nim zachęcamy do dalszych poszukiwań i kolejnych, tym razem bardziej zaawansowanych lekcji, np. Opis osoby po angielsku. Lecz najpierw przedstawiamy prawie 600 słów i zwrotów, zawartych w lekcji Rozmówki angielskie.

Co zawiera lekcja?

Nasz zestaw rozmówki polsko angielskie zawiera najważniejsze słówka angielskie, ale przede wszystkim konkretne zdania i zwroty po angielsku. Wystarczy się ich nauczyć, żeby zwiększyć swoje umiejętności językowe i osiągnąć wzrost poziomu językowego. Aby nauka była jeszcze bardziej owocna, z pomocą przyjdą nagrania audio, dzięki którym można poznać prawidłową wymowę wypowiadanego zdania. Szybko dowiesz się, że nasze sposoby są wyjątkowo skuteczne. I na to liczymy również w Twoim przypadku!

Poznaj cały kurs!

Kurs Podstawowe słownictwo angielskie, zawiera najprzydatniejsze rozmówki po angielsku, których nie może Ci zabraknąć podczas podróży, nie tylko do państw anglojęzycznych, ale też jakichkolwiek innych, gdzie masz zamiar dogadać się w tym języku. Z nami nauczysz się podstaw i będziesz mógł kontynuować naukę na wyższych poziomach. Nie pożałujesz! Oto rozmówki angielskie, przydatne w każdej sytuacji. Nasz kurs Rozmówki polsko-angielskie został przygotowany z myślą o osobach, wybierających się w podróż za granicę i chcących podszlifować swoje umiejętności. Znajomość angielskiego podczas wyjazdu może się okazać niezbędna. Nie czekaj ani chwili dłużej i wypróbuj nasz kurs.

Comments:

fraternity wrote: 2013-03-29 10:10:12
bardzo przydatne:)

BeliberForeverwppl wrote: 2013-04-19 14:02:06
o.O LooL.! >.< Bym sie nie uczyła gdybym nie musiała . ;//

You must sign in to write a comment