Rozdział 4

 0    144 flashcards    Olka1409
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodawać stronę internetową do zakładek
start learning
bookmark a website
tworzyć stronę internetową
start learning
create a website
zostawiać komentarz na stronie sklepu internetowej
start learning
leave a comment on a shopping site
przeprowadzać videorozmowę
start learning
make a video call
poruszać sie po stronie internetowej
start learning
navigate a website
zamieszczać komentarze na forum internetowym
start learning
post on a forum
udostępniaj muzykę lub zdjęcia
start learning
share music or photos
przechowywać dane na urządzeniu
start learning
store data on a device
aktualizować oprogramowanie antywirusowe
start learning
update antivirus software
korzystać z nowej wyszukiwarki
start learning
use a new search engine
programować, kodować
start learning
write code
unikać złośliwego oprogramowania
start learning
avoid malitious software
napotykać problemy
start learning
experience problems
grozić komuś
start learning
make threats
chronić swoje dane osobowe
start learning
protect your personal data
zgłaszać obraźliwe wpisy w internecie
start learning
report trolling
media społecznościowe
start learning
social media
korzystać z kontroli rodzicielskiej
start learning
use parental control
używać ustawień prywatności
start learning
use privacy settings
korzystaj z bezpiecznych stron internetowych
start learning
use secure websites
pisać szkodliwe rzeczy w Internecie
start learning
write hurtful things online
nie móc się obejść bez czegoś
start learning
cannot do without sth
wykonywać dużo pracy
start learning
do a lot of work
zrobić eksperyment
start learning
do an experiment
przeprowadzać badania
start learning
do reaserch
skomentować coś
start learning
make a comment
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
robic notatki
start learning
make/ take notes
podjąć decyzję
start learning
make/ take a decision
rzucać na coś okiem
start learning
take a look at sth
znaleźć trochę czasu na zrobienie czegoś
start learning
take the time
przynieść korzyść ludzkości
start learning
benefit the human race
skolonizuj wszechświat
start learning
colonise the universe
zakładać osadę ludzką na Marsie
start learning
establish a human settlement on Mars
grawitacja, siła przyciągania
start learning
gravity
lądować na Marsie
start learning
land on Mars
płynny
start learning
liquid
tworzyć historię
start learning
make history
planeta
start learning
planet
ciśnienie
start learning
pressure
badanie kosmosu
start learning
space exploration
misja kosmiczna
start learning
space mission
prom kosmiczny
start learning
space shuttle
stacja kosmiczna
start learning
space station
kosmiczny turysta
start learning
space tourist
skafander
start learning
spacesuit
współistnieć
start learning
coexist
współpracować
start learning
cooperate
znikać
start learning
disappear
nie aprobować czegoś
start learning
diapprove of sth
zmylić, wprowadzać w błąd
start learning
mislead
źle zrozumieć
start learning
misunderstand
przepełniony, przeludniony
start learning
overcrowded
przepłacać
start learning
overspend
wydawać za dużo, przekraczać budżet
start learning
overspend
przemyślenia
start learning
rethink
wypadać poniżej oczekiwań
start learning
underachieve
źle wynagrodzony
start learning
underpaid
dziedzina nauki
start learning
area of science
archeologia
start learning
archeology
astronomia
start learning
astronomy
informatyka
start learning
computer science
nauki humanistyczne
start learning
humanities
językoznawstwo
start learning
linguistics
nauka o mózgu i układzie nerwowym
start learning
neuroscience
fizyka
start learning
physics
naukowiec
start learning
scientist
nauki społeczne
start learning
social science
ładować baterię
start learning
charge sth up
klikać na plik / przycisk "zarejestruj się"
start learning
click on file/sign up button
łączyć
start learning
connect
wprowadź nazwę pliku
start learning
enter a file name
wprowadź swoje dane osobowe
start learning
enter in your personal details
otrzymasz e-mail weryfikacyjny
start learning
get the verification e-mail
wkładać, wsuwać
start learning
insert
zainstalować
start learning
install
sprawić żeby coś działało, uruchomić
start learning
make sth work
otwórz stronę główną
start learning
open the home page
podłącz do prądu
start learning
plug in
naciśnij przycisk
start learning
press the button
zapisz plik na pendrive
start learning
save a file on a pendrive
zapisać jako
start learning
save as
przewijać w górę / w dół
start learning
scroll up/down
założyć konto na Facebooku
start learning
set up a Facebook account
uruchom tablet
start learning
start up a tablet
włącz / wyłącz
start learning
switch on/off
załadować swoje zdjęcie
start learning
upload your picture
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse someone of something
domorosły krytyk
start learning
armchair critic
astronauta
start learning
astronaut
być uzależnionym od czegoś
start learning
to be addicted to something
znać się na komputerach
start learning
be good with computers
obliczać
start learning
calculate
mieć poważną awarię
start learning
collapse
znacznie
start learning
considerably
radzić sobie z czymś
start learning
cope with sth
kosztować majątek
start learning
cost a fortune
członek załogi
start learning
crew member
wyolbrzymiają problem
start learning
exaggerate the problem
gadżet
start learning
gadget
wynalazca / wynalazek / wynaleźć
start learning
inventor / invention / invent
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
rozpoczynać realizację projektu
start learning
launch a project
ratowniczy/ratujący życie
start learning
life-saving
marsjański
start learning
Martian
spotkać się ze zmiennymi reakcjami
start learning
meet with mixed reactions
nowa rzeczywistość
start learning
new reality
na wystawie
start learning
on display
wynik, rezultat
start learning
outcome
prywatność
start learning
privacy
inteligentne urządzenia
start learning
smart devices
inteligentny zegarek
start learning
smartwatch
zapach
start learning
smell
udzielać się towarzysko
start learning
socialise
mówić twarzą w twarz
start learning
speak face to face
przetrwać, przeżyć
start learning
survive
otagować, oznaczać kategorię czegoś
start learning
tag
wysyłać sms
start learning
text
koło
start learning
wheel
pogłaśniać
start learning
turn up the volume
zegarek na rękę
start learning
wristwatch
wirus
start learning
virus
Burza piaskowa
start learning
dust storm
podchodzić ponownie (do egzaminu)
start learning
retake
znajomy/znajoma
start learning
acquaintance
kolega lub koleżanka z pracy
start learning
colleague
daleki krewny
start learning
distant relative
narzeczony narzeczona
start learning
fiancé/ fiancée
przyrodni brat
start learning
half brother
bratanek/siostrzeniec
start learning
nephew
bratanica/siostrzenica
start learning
niece
partner/partnerka
start learning
partner
rodzić samotnie wychowujący dziecko
start learning
single parent
szwagierka/bratowa
start learning
sister-in-law
macocha / ojczym
start learning
stepmother / stepfather
zrywa, rozstawać się
start learning
break up
zakochać się w kimś
start learning
fall for sb
pokłócić się
start learning
fall out
dogadywać się z kimś
start learning
get on with sb
spędzić razem czas
start learning
hang out
podziwiać kogoś
start learning
look up to sb
być podobnym do kogoś, odziedziczyć po kimś pewne cechy
start learning
take after
być powiązanym z kimś
start learning
be connected to sb
być spokrewnionym z kimś
start learning
be related to sb

You must sign in to write a comment