rozdział 3

 0    26 flashcards    prawoznawstwo2
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
akt normatywny
start learning
zbiór przepisów prawnych odpowiednio uporządkowanych, wydanych przez upoważniony podmiot (np. przez parlament, prezydenta, ministra), wyrażających normy w zasadzie generalne i abstrakcyjne przy czym zbiór opatrzony nazwą (np."ustawa)
akt prawny (znaczenie szerokie)
start learning
akt wyrażający zarówno normy generalne i abstrakcyjne, jak i i indywidualne i konkretne. (każdy akt normatywny jest aktem prawnym (nie odwrotnie!)
akt prawny
start learning
jedynie taki akt który zawiera normy konkretne i indywidualne (np. wyrok sądu skazujący imiennie określoną osobę na określoną karę). określenia „akt prawny” i „akt normatywny” wykluczają się
przedmiot unormowania
start learning
akty normatywne różnią się między sobą przedmiotem unormowania np. jedne regulują ustrój i funkcjonowanie szkół wyższych, inne ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem
pozycja
start learning
akty normatywne różnią się między sobą pozycją jaką zajmują w systemie prawa (np. pozycja ustawy jest wyższa niż rozporządzenia jako aktu względem niej wykonawczego, ale niższa w stosunku do konstytucji jako aktu normatywnego)
budowa aktu normatywnego według określonego schematu
start learning
przepisy są zamieszczane w aktach normatywnych w wyznaczonej kolejności, nie w sposób dowolny, a każdy akt opatrzony jest tytułem oraz podpisem zazwyczaj tego podmiotu który jest twórcą danego aktu.
Przepis merytoryczny
start learning
wyraża normę prawną wyznaczającą czyjeś postępowanie; musi być zamieszczony w określonym kontekście, opatrzony tytułem, zawierać przepis o swoim wejściu w życie, być opatrzonym podpisem
Przepisy uchylające (derogacyjne, „klauzule derogacyjne”)
start learning
prawodawca rozstrzyga w nich jakie dawne przepisy prawne uchylić, ażeby uniknąć niezgodności [oraz przepisy przejściowe i dostosowujące]
Przepisy nowelizujące
start learning
nowelizują (zmiana treści) inne akty normatywne, tak żeby uzyskać rozwiązania spójne z nowym aktem normatywnym
Przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej danego aktu
start learning
prawodawca w chwili tworzenia aktu decyduje, że normy w nim zawarte będą obowiązywały przez ściśle określony czas
Części (elementy) aktu normatywnego:
start learning
1. tytuł 2. przepisy merytoryczne 3. przepisy o zmianie przepisów obowiązujących (nowelizujące) 4 przepisy przejściowe i dostosowujące
Części (elementy) aktu normatywnego c.d
start learning
e) przepisy końcowe, na które składają się przepisy uchylające, przepisy o wejściu aktu normatywnego w życie oraz przepisy o wygaśnięciu mocy aktu normatywnego
W akcie normatywnym wyróżniamy:
start learning
1. część artykułowaną – zawarte są w niej przepisy prawne2. część nieartykułowana – składają się na nią tytuł aktu, preambuła, tzw. Podstawa prawna oraz podpis
Tytuł aktu normatywnego – przekazuje informacje o:
start learning
1. rodzaju aktu (np. ustawa, rozporządzenie) i zazwyczaj o tym kto jest twórcą aktu (prawodawcą) 2. dacie wydania aktu 3. treści tego aktu – jakie sprawy dany akt reguluje
„kodeks”, „prawo”
start learning
ustawy, które regulują jakąś obszerną dziedzinę spraw w sposób wyczerpujący, oparty na wspólnych zasadach
„ordynacje”
start learning
ustawy, które normują tryb wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce
Preambuła (łac. preambulus – idący przodem)
start learning
uroczysty wstęp zamieszczony po tytule aktu normatywnego, który normuje jakieś dziedziny spraw szczególnie doniosłych dla życia danej społeczności;
Podstawa prawna
start learning
przepis upoważniający do unormowania określonej dziedziny spraw aktem wykonawczym; zamieszcza się ją po tytule aktów normatywnych, które mają charakter wykonawczy względem ustawy;
funkcje podania podstawy prawnej:
start learning
1. legitymizuje akt wykonawczy, ponieważ ukazuje, że do jego wydania udzielono stosownego upoważnienia 2. wskazuje, z jaką ustawą akt wykonawczy jest powiązany tematycznie i funkcjonalnie
Wśród przepisów merytorycznych wydziela się:
start learning
1. przepisy ogólne – wskazuje się w nich, jakie sprawy są regulowane w danym akcie, a jakie są spod jego regulacji wyjęte, do jakich podmiotów odnoszą się
Wśród przepisów merytorycznych wydziela się: (cd)
start learning
2. przepisy merytoryczne szczegółowe – regulowane są w nich poszczególne sprawy; w szczególności wyznacza się komuś określone zachowania
Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących
start learning
zmianę należy rozumieć nie tylko jako zmianę treści lub brzmienia jakiegoś przepisu, ale także jako dodanie do jakiegoś zbioru przepisów nowych lub uchylenie przepisu albo przepisów.
Przepisy końcowe: (1)
start learning
1. przepisy uchylające – takie, poprzez które dokonuje się wyeliminowania jakichś przepisów czy całych aktów normatywnych z systemu prawnego
Przepisy końcowe: (2)
start learning
2. przepisy o wejściu aktu normatywnego w życie – jest w nich zawarte adresowane do każdego, kogo to dotyczy, polecenie, od kiedy należy realizować normy zawarte w danym akcie
Przepisy końcowe: (3)
start learning
przepisy o wygaśnięciu mocy aktu normatywnego – zamieszcza się je tylko wtedy, gdy prawodawca już w chwili stanowienia danego aktu decyduje, do kiedy ma on obowiązywać
Grupy tematyczne
start learning
łączy się w nie przepisy dla uzyskania większej komunikatywności aktu normatywnego; rozdziały -> działy -> tytuły; części -> księgi -> tytuły

You must sign in to write a comment