rozdzial 14

 0    24 flashcards    prawoznawstwo
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Podmiot prawa (ktoś kto ma podmiotowość prawną)
start learning
osoba lub odpowiednio zorganizowana grupa osób która może być nosicielem różnego rodzaju praw (swoich praw) i obowiązków. Współcześnie, podmiotem praw i obowiązków jest każdy człowiek.
podmioty prawa jeśli chodzi o: 1) prawo międzynarodowe publiczne
start learning
państwa i organizacje międzynarodowe
2) prawo konstytucyjne
start learning
obywatele (coraz częściej także każdy człowiek, przebywający na terytorium państwa, czyli cudzoziemiec) i organy państwa
3) prawo cywilne
start learning
osoby fizyczne (pojęcie to odnosi się do człowieka jako uczestnika stosunków cywilnoprawnych) i osoby prawne
Zdolność prawna
start learning
atrybut osoby fizycznej; rozumie się przez nią zdolność do tego, by być nosicielem praw i obowiązków, a więc możliwość posiadania praw i obowiązków. Zdolność prawną ma każdy człowiek (istota żywa) od chwili urodzenia, wygasa ona w chwilą śmierci
Pełna zdolność do czynności prawnych
start learning
Mają ją osoby które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione - mogą dokonywać wszelkich dopuszczalnych przez prawo czynności prawnych.
Ograniczona zdolność do czynności prawnych
start learning
Mają osoby w wieku od 13 do 18 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Mogą dokonywać samodzielnie tylko niektórych czynności prawnych jedynie za zgodą przedstaw. ustaw.
osoby nie mające zdolności do czynności prawnych
start learning
Osoby które nie ukończyły 13 lat i są ubezwłasnowolnione całkowicie.
osoby prawne
start learning
Są to jednostki organizacyjne konstruowane przez normy prawne na wzór osób fizycznych i wyposażone przez te normy w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Trzy sposoby powstawania osób prawnych
start learning
erekcyjny, koncesyjny, rejestracyjny
tryb erekcyjny
start learning
Osoba prawna powstaje w ten sposób gdy jest powoływana aktem władzy państwowej (np. ustawą) który to akt kreuje daną osobę prawną.
tryb koncesyjny
start learning
Osoba prawna powstaje z inicjatywy jej założycieli, wszakże pod warunkiem, że uzyska zezwolenie organu państwa.
tryb rejestracyjny
start learning
jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisanianjej do rejestru osób prawnych prowadzonego przez organ państwa (np. sąd). nie ma charakteru uznaniowego
3. Brak zdolności do czynności prawnych (cd)
start learning
[mogą zawierać umowy w drobnych sprawach życia codziennego – kupno gazety, mleka; umowy te są ważne z chwilą wykonania jeśli nie prowadzą do rażącego pokrzywdzenia osoby nie mającej zdolności do czynności prawnych]
Osoby prawne typu korporacyjnego
start learning
osoby prawne, które powstają w wyniku zorganizowania się ludzi zmierzających do osiągania określonych celów
Osoby prawne typu fundacyjnego
start learning
osoby prawne zakładane przez założyciela, który wyposaża osobę prawną w jej pierwotny majątek, określa jej cele i strukturę organizacyjną oraz sposób działania.
Sposoby powstania osób prawnych
start learning
Sposoby powstania osób prawnych
1. Tryb erekcyjny
start learning
osoba prawna jest powoływana aktem władzy państwowej (np. ustawą), który to akt kreuje daną osobę prawną. Z inicjatywą utworzenia osoby prawnej występuje władza państwowa. Tak powołuje się np. uniwersytety w Polsce.
2. Tryb koncesyjny
start learning
osoba prawna powstaje z inicjatywy założycieli pod warunkiem, że uzyska zezwolenie organu państwa. Tak powstają np. zakłady ubezpieczeń społecznych w Polsce.
3. Tryb rejestracyjny
start learning
w tym trybie jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru osób prawnych prowadzonego przez organ państwa, przy czym decyzja o wpisie do rejestru nie ma charakteru uznaniowego
3. Tryb rejestracyjny (cd)
start learning
ale zależy od tego, czy dana jednostka spełnia warunki przewidziane w przepisach prawnych – jeżeli je spełnia, wpis musi nastąpić. Tak powstają w Polsce np. spółki handlowe, spółdzielnie, partie polityczne.
Likwidacja osoby prawnej
start learning
1. Następstwo decyzji kompetentnego organu osoby prawnej (z jej inicjatywy)
Likwidacja osoby prawnej
start learning
2. Decyzja kompetentnego organu państwa, który cofa zgodę na dalszą działalność osoby prawnej
Likwidacja osoby prawnej
start learning
3. Ogłoszenie upadłości (np. przedsiębiorstwa państwowego)

You must sign in to write a comment