RO Służba wartownicza - post. ogólne

 0    32 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pełnienie służby wartowniczej jest
start learning
wykonywaniem zadania bojowego.
Sposób wykonywania tego zadania świadczy o
start learning
zdyscyplinowaniu żołnierzy, ich wyszkoleniu oraz wartościach bojowych pododdziału, z którego została wyznaczona warta.
Do pełnienia służby wartowniczej wyznacza się
start learning
żołnierzy, którzy złożyli przysięgę wojskową i są do jej pełnienia przygotowani zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza w zakresie użycia broni palnej i stosowania środków przymusu bezpośredniego.
Dowódcy i żołnierze wart realizują następujące zadania
start learning
1) ochrona i obrona obiektów oraz mienia wojskowego; 2) ochrona i strzeżenie osób oddanych im pod straż; 3) wystawianie posterunków honorowych; 4) inne wynikające z planu ochrony.
Warty wojskowe do ochrony obiektów wojskowych mogą być wyznaczane z
start learning
etatowych wojskowych pododdziałów ochrony lub tymczasowo z innych pododdziałów jednostki wojskowej.
Posterunki wartownicze dziela się na
start learning
stałe i ruchome.
W zależności od miejsca pełnienia służby na posterunkach rozróżnia się posterunki
start learning
zewnętrzne i wewnętrzne
Ze względu na czas pełnienia służby, posterunki dzieli się na
start learning
całodobowe, okresowe i doraźne oraz dwuzmienne i trzyzmienne.
Jak często mogą odbywać się zmiany wartowników na posterunkach?
start learning
co jedną, dwie lub trzy godziny w zależności od przyjętego wariantu.
Decyzję o wystawieniu posterunku doraźnego podejmuje
start learning
oficer dyżurny jednostki wojskowej (inspekcyjny garnizonu).
W skład warty wewnętrznej (garnizonowej) mogą wchodzić żołnierze
start learning
przewidziani do pełnienia służby na posterunkach honorowych.
Decyzję o ustanowieniu p posterunku honorowego podejmuje
start learning
dowódca jednostki wojskowej (garnizonu).
Za ochronę wszystkich obiektów oraz całego mienia wojskowego będącego na wyposażeniu jednostki wojskowej (pododdziału) odpowiada
start learning
dowódca jednostki wojskowej (pododdziału).
W jakim dokumencie dowódca jednostki wojskowej określa sposób jej ochrony?
start learning
w „Planie ochrony”.
W przypadku, gdy w kompleksie (obiekcie) rozmieszczonych jest kilka jednostek (komórek) organizacyjnych
start learning
ich przełożony lub dowódca garnizonu w porozumieniu z ich przełożonymi wyznacza jednego z dowódców tych jednostek (komórek), odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie systemu ochrony całego kompleksu (obiektu).
Dowódcy jednostek wojskowych biorą udział w
start learning
opracowaniu dla kompleksu (obiektu) planu ochrony oraz innych dokumentów, które są wymagane odrębnymi przepisami.
Plan ten, jak i inne dokumenty przed ich zatwierdzeniem (podpisaniem)
start learning
uzgadnia się z wszystkimi jednostkami wojskowymii rozmieszczonymi w kompleksie (obiekcie).
Wyciągi z planu ochrony oraz egzemplarze pozostałych dokumentów przekazywane są do
start learning
wszystkich jednostek (komórek) organizacyjnych rozmieszczonych w kompleksie/obiekcie wojskowym.
Ochronę obiektów oraz mienia jednostek wojskowych mogą sprawować
start learning
warty wojskowe, oddziały wart cywilnych (OWC) i specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), a także służby dyżurne, portierzy i dozorcy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Służbę wartowniczą organizuje się w oparciu o
start learning
„Plan ochrony”.
Żołnierze pełniący służbę wartowniczą wykonują tylko te czynności, które wynikają
start learning
bezpośrednio z planu ochrony, tabeli posterunków, instrukcji dowódcy warty oraz niniejszego regulaminu.
Dla każdej warty opracowuje się dokumentację wyszczególnioną w
start learning
Dziale IV Zestawienie wzorów dokumentów.
W ilu egzemplarzach i dla kogo przygotowuje się ta-belę posterunków i instrukcję dowódcy warty?
start learning
w trzech egzemplarzach (dla oficera dyżurnego, dowódcy warty i do celów szkoleniowych).
W jakiej sytuacji zadania warty mogą być przykazane ustnie?
start learning
Dla wart ochraniających obiekty i mienie wojskowe przez okres nie dłuższy niż trzy doby
Czy w przypadku wart ochraniających obiekty i mienie wojskowe przez okres nie dłuższy niż trzy doby opracowuje się dokumenty określone w Dziale IV?
start learning
nie
Czy w przypadku wart ochraniających obiekty i mienie wojskowe przez okres nie dłuższy niż trzy doby prowadzi się dziennik warty?
start learning
tak
Zabrania się włączania w skład warty wojskowej
start learning
(i odwrotnie) wartowników z OWC lub SUFO, a także portierów i dozorców.
W szczególnych przypadkach dowódca jednostki wojskowej może zezwolić na włączenie do składu wart wojskowych
start learning
cywilnych przewodników psów wartowniczych, ale wówczas występują oni bez broni.
W przypadku wystawienia warty przez wojska sojusznicze do ochrony własnego sprzętu i uzbrojenia, warta ta powinna posiadać
start learning
odrębne pomieszczenia.
podczas wspólnego użytkowania obiektów przez wojska sojusznicze i własne, można organizować patrole
start learning
odrębne patrole (w swoich strefach odpowiedzialności) lub wspólne patrole.
W przypadku organizowania wspólnych patroli, dowódca jednostki wojskowej, któremu podporządkowane są obiekty podlegające ochronie, wyznacza
start learning
dowódców tych patroli.
Żołnierze patroli mogą wówczas podejmować interwencję w stosunku do
start learning
żołnierzy (obywateli) własnego państwa.

You must sign in to write a comment