RO ochrona przeciwpożarowa

 0    14 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ochrona przeciwpożarowa polega na
start learning
realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem
Działania ochrony przeciwpożarowej
start learning
zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywio łowej lub innego miejscowego zagrożenia; zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; prowadzenie działań ratowniczych.
Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem
start learning
dowódców wszystkich szczebli dowodzenia, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej organizację i sprawne funkcjonowanie
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej sprawuje
start learning
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa (WOP).
Czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej mają prawo wykonywać
start learning
szef WOP oraz szefowie delegatur WOP; inne osoby, posiadające przygotowanie zawodowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie upoważnienia wydanego przez szefa WOP
W razie stwierdzenia rażących naruszeń przepisów o ochronie przeciwpożarowej, szef WOP albo właściwy terytorialnie szef delegatury WOP powiadamia o powyższym fakcie
start learning
przełożonego dyscyplinarnego osoby winnej tych naruszeń.
Do wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej może być wyznaczony (zatrudniony)
start learning
inspektor ochrony przeciwpożarowej, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone odrębnymi przepisami.
Inspektor ochrony przeciwpożarowej podlega
start learning
bezpośrednio dowódcy jednostki i wykonuje zadania z jego upoważnienia.
Nadzór merytoryczny nad działalnością inspektora ochrony przeciwpożarowej sprawuje
start learning
właściwy terytorialnie szef delegatury WOP
Wszystkich żołnierzy i pracowników wojska należy objąć obowiązkowym szkoleniem przeciwpożarowym, którego celem jest
start learning
zapoznanie z występującym zagrożeniem pożarowym, zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, przepisami ppoż, obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz warunkami przeprowadzania ewakuacji osób i mienia.
Do podstawowych zadań wojskowej straży pożarnej należy 1
start learning
organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów, likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
Do podstawowych zadań wojskowej straży pożarnej należy 2
start learning
zabezpieczenia niebezpiecznych pożarowo procesów technologicznych zachodzących w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
Komendantem (dowódcą) wojskowej straży pożarnej, w zależności od jej składu osobowego, może być
start learning
żołnierz zawodowy lub strażak Państwowej Straży Pożarnej, posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe oraz warunki psychofizyczne określone odrębnymi przepisami.
Komendant (dowódca) wojskowej straży pożarnej podlega
start learning
bezpośrednio dowódcy jednostki wojskowej i odpowiada za wyszkolenie, gotowość alarmową straży oraz za stan sprzętu stanowiącego jej wyposażenie.

You must sign in to write a comment