real estate

 0    120 flashcards    ananke27
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
znacznie, znacząco, w znacznym stopniu
start learning
cinsiderably
przyczynić się
start learning
contribute
fundusz
start learning
fund
rozważać
start learning
to consider (doing)
wymagać
start learning
to demand
badanie, analiza
start learning
scrutiny
zapewniać
start learning
to assure
przyznać
start learning
to admit
dokładny
start learning
exact
gwarantowanie
start learning
underwriting
natychmiast, niezwłocznie, bezpośredni
start learning
straightaway
o zwiększonym ryzyku
o zwiekszonym ryzyku
start learning
subprime
nieporozumienie
start learning
misconception
wierzyciel
start learning
Lander
zachęcający
start learning
encouraging
wyłącznie, jedynie
start learning
solely
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
z zastrzeżeniem czegoś
start learning
subject to something
suma pożyczki, główny, kapitał
start learning
principal
nawzajem
start learning
one another
rozglądać się za czymś
start learning
to shop around
czuły, wrażliwy
start learning
responsive
reagować na coś / odpowiadać komuś
start learning
responsive to something
uzyskać
start learning
obtain
naruszenie, pogwałcenie (prawa, zasad)
start learning
violation
przydzielony
start learning
assigned
znaczący
start learning
significant
czynnik
start learning
Factor
zdolność do spłaty
start learning
ability-to-repay
zadanie
start learning
assignment
warunki
start learning
terms
pod warunkiem, że
start learning
provided
kara
start learning
penalty
obarczony
start learning
saddled
chociaż
start learning
even though
chociaż
start learning
though
jednakże
start learning
however
podczas gdy
start learning
whereas
mimo że / chociaż / aczkolwiek
start learning
although
uwolnienie
start learning
release
istniejący
start learning
existing
koszt przejęcia
start learning
assumption cost
pośrednik w sprzedaży nieruchomości
start learning
realtor
oświadczenie
start learning
statement
współpracownik, kolega z pracy
start learning
associate
o tym co zostało wspomniane, zaraz potem, poczym
start learning
thereon
wykonywanie, realizowanie
start learning
performing
wykonać, zrealizować,
start learning
perform
pośrednik
start learning
intermediary
stowarzyszona, przyłączona
start learning
affiliated
udogodnienia
start learning
facilities
wchodzą w zakres
start learning
fall under
wada, minus
start learning
drawback
minus, negatywna strona
start learning
downsite
wytyczne, wskazówki
start learning
quidelines
w tym, łącznie z, wliczając w to, włączając w to, razem z
start learning
including
rzeczoznawca
start learning
appraiser
oceniać, szacować, ustalić, wycenić
start learning
appraise
opłaty manipulacyjne, bankowe
start learning
Chargers
Racje
start learning
rations
zobowiązanie
start learning
commitment
Osiedle mieszkaniowe
start learning
Housing Development
offset, zrównoważyc, skompensować
start learning
offset
posiadanie, trzymanie
start learning
holding
oprocentowania kredytów hipotecznych
start learning
mortgage rate
odsetki od kredytu hipotecznego
start learning
mortgage interest
odwrotna hipoteka
start learning
reverse mortgage
zmienna
start learning
variable
Zmienna stawka
start learning
variable rate
nastawny, dający się regulować
start learning
adjustable
zwykle / zazwyczaj
start learning
typically
osób
start learning
individuals
zapewnia gwarantuje
start learning
insures
jednostki wielorodzinne
start learning
multi-family units
w zależności od czegoś
start learning
depending on
wymagany, potrzebny
start learning
required
wymagać, żądać
start learning
require
tak czy inaczej
start learning
whether or not
zatrudnienie, zaangażowanie
start learning
engagement
ostrożność
start learning
caution
stała stopa procentowa
start learning
fixed rate
dostarczać/zapewniać coś komuś
start learning
provide somebody with something
nieoceniony, bezcenny
start learning
invaluable
kapitał
start learning
asset
ustalać, określać
start learning
determine
odpowiednik
start learning
counterpart
kapitał własny, sprawiedliwość
start learning
equity
bankructwo, upadłość
start learning
bankruptcy
zajęcie obciążonej hipoteki, nieruchomości
start learning
foreclosure
nadający się, uprawniony, spełniający warunki
start learning
eligible
ponownie ustanowić
start learning
re establish
kwalifikować, nadawać się
start learning
qualify
podlegający potrąceniu
start learning
deductible
odliczać, potrącać
start learning
deduct
przewaga konkurencyjna
start learning
competitive
Wykup
start learning
buyout
koszty życia, utrzymania
start learning
lifetime cost
pewny
start learning
certain
zabezpieczenie pożyczki, hipoteki itd. dla banku
start learning
collateral
obciążyć dom pożyczką hipoteczną
start learning
to mortgage the house
zabezpieczenie długu na nieruchomości
start learning
chattel mortgage
zatwierdzenie, zgoda
start learning
approval
pożyczkobiorca
start learning
borrower
tego, jego, o tym (o czymś wcześniej wymienionym)
start learning
its
sam w sobie
start learning
on its own
teoretycznie
start learning
nominally
przypuszczalny, możliwe do przyjęcia
start learning
assumable
korzyść do przyjęcia
start learning
assumable advantage
prowizja od sprzedaży
start learning
Commission
obliczać, kalkulować
start learning
compute
zwykle, zazwyczaj
start learning
commonly
zaniepokojony
start learning
concerned
wpłata początkowa, zaliczka
start learning
down payment
zabezpieczenia
start learning
securing
Federalna administracja mieszkaniowa
start learning
Federal housing Administration
Zakładamy, przypuszczać
start learning
assume
przypuszczalny, prawdopodobny, rzekomy
start learning
assumable
na pewno, z pewnością
start learning
assumably
mieszkanie własnościowe w bloku
start learning
condominium
wykorzystać, eksploatować, użytkować
start learning
utilize

You must sign in to write a comment