Ready for FCE

 0    52 flashcards    Roxy44
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Prowadzę wygodny, siedzący tryb życia.
start learning
I leade a comfortable, sedentary lifestyle.
Mój styl życia nie jest chaotyczny, wszystko planuję.
start learning
My lifestyle is not chaotic, I plan everything.
Wolę zdrowy, prosty, spokojny i relaksujący styl życia.
start learning
I prefer a healthy, simple, quiet and relaxing lifestyle.
Nie prowadzę aktywnego życia towarzyskiego.
start learning
I don't lead an active social life.
Ludzie są tak zainteresowani życiem prywatnym celebrytów, ponieważ ich życie jest nudne.
start learning
People are so interested in the private lives of celebrities since their life is boring.
W tej chwili mam całkiem zdrowy tryb życia.
start learning
I have quite a healthy lifestyle at the moment.
Jem rozsądnie i dużo ćwiczę.
start learning
I'm eating sensibly and doing a lot of exercise.
Mam wrażenie, że to stresujące życie.
start learning
I get the impression it's a stressful life.
Spodziewam się, że ona musi wstawać wcześnie.
start learning
I expect she has to get up early.
On prawdopodobnie spędza dużo czasu z dala od domu.
start learning
He probably spends a long time away from home.
Wątpię, że ona ma dużo czasu na życie towarzyskie.
start learning
I doubt that she has much time for a social life.
Być może on nie widuje swojej rodziny zbyt często.
start learning
Perhaps he doesn't see his family very often.
Ona może stać się samotna w ciągu dnia.
start learning
She may get lonely during the day.
Podoba mi się nieprzewidywalny charakter mojej pracy.
start learning
I like the unpredictable nature of my work.
Muszę iść daleko, aby dostać się do mojego miejsca pracy.
start learning
I have to go far to get to my place of work.
Nigdy nie mam żadnych problemów z zasypianiem.
start learning
I never have any trouble getting to sleep.
Ludzie często mylą się co do mojej pracy.
start learning
People often have the wrong idea about my work.
To nie jest naprawdę moje pojęcie zabawy.
start learning
It's not really my idea of fun.
W moim domu są zwykle książki leżące wszędzie.
start learning
At my home there are usually books lying all over the place.
To trochę bałaganu, wstydzę się powiedzieć.
start learning
It's a bit of a mess, I'm ashamed to say.
Jestem pasjonatem sztuki.
start learning
I'm passionate about art.
Potrzebuję trochę czasu na odpoczynek.
start learning
I need some time to unwind.
Zawsze zasypiam, gdy tylko moja głowa dotknie poduszki.
start learning
I always fall asleep as soon as my head hits the pillow.
Ponieważ jestem tego warta.
start learning
Because I'm worth it.
Nie ćwiczę tak dużo, jak bym chciała.
start learning
I don't get as much exercise as I like to.
Monotonia może zniechęcić cię do pracowania w mojej pracy.
start learning
The monotony can put you off working in my job.
W moim życiu nie ma miejsca na inny/dodatkowy obowiązek.
start learning
There's no room for another obligation in my life.
Ustatkowałam się
start learning
I settled down.
Miałem kiedyś papugę, ale pewnego dnia umarła.
start learning
I used to have a parrot, but it died one day.
Nie rozumiem, jak będę w stanie zmieścić to w moim życiu.
start learning
I don't see how I'll be able to fit it in my life.
Zanim zaczęłam pracować we Wrocławiu, wyczołgiwałam się z łóżka o 6 rano.
start learning
Before I started working a Wrocław, I would crawl out of bed at 6 am.
Mój mały pokój został przekształcony w studio
start learning
My small room was converted into a studio.
Teraz jadę pociągiem, więc muszę wcześnie wstawać.
start learning
Now I get the train so I have to get up early.
Moja poranna rutyna jest nudna i konwencjonalna, taka sama jak w milionach gospodarstw domowych.
start learning
My morning routine is dull and conventional, the same one that's played out in millions of households.
Na plus...
start learning
On the plus side, though...
Nie spotykam wielu ludzi.
start learning
I don't get to meet lots of people.
Praca w domu to samotna sprawa.
start learning
Working at home is a solitary business.
Często dni mi mijają, nie rozmawiając z nikim.
start learning
I often go for days without speaking to anyone.
Często kładę się spać później niż bym chciała.
start learning
I often get to bed later than I would like.
Moje mieszkanie nie wychodzi na park, ale to tylko krótki spacer tam.
start learning
My flat doesn't overlook the park but it's just a short walk to it.
marynarze
start learning
deckhands
To trudne, ale nie widzę siebie w żadnym innym zawodzie.
start learning
It's tough, but I can’t see myself in any other profession.
Nie ma nic innego, co wolałabym zrobić.
start learning
There's nothing else I'd rather do.
Nie interesują mnie szczególnie ćwiczenie poza jogę.
start learning
I'm not particularly keen on taking exercise exept for yoga.
Mam tendencję, żeby cały czas być poza domem.
start learning
I tend to be out all day.
Najlepsi menedżerowie w moim kraju zazwyczaj wyjeżdżają za granicę.
start learning
The best managers in my country tend to go abroad.
Mogą zarabiać znacznie więcej pieniędzy pracując dla zagranicznych firm.
start learning
They can earn much more money working for foreign companies.
Rzadko wychodzę w dni powszednie wieczorem.
start learning
I rarely go out on weekday evenings.
Tak się denerwuję.
start learning
I get so annoyed.
Prawie nigdy nie gram w gry komputerowe - wolę czytać.
start learning
I hardly ever play computer games - I prefer reading.
Rzadko zdarza mi się iść spać przed 22.00.
start learning
It's rare for me to go to bed before 10 pm.
uparty jak osioł
start learning
stubborn as a mule

You must sign in to write a comment