radiant pionier

 0    456 flashcards    kasiaa789
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gruźlica
start learning
tuberculosis
ciekawski, dociekliwy
start learning
inquisitive
technik
Technicy przyszli po godzinie.
start learning
technician
Technicians came after one hour.
dziedzictwo
start learning
legacy
ranga
start learning
rank
niezwykły
start learning
remarkable
pracownia
start learning
lab
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
start learning
bright
My room is very bright.
wyczerpany
start learning
exhausted
wziąć roczny urlop
start learning
take a year off
żyć dalej, kontynuować, przeżyć
Muszę przeżyć ten miesiąc za 300 dolarów
start learning
to live on
I have to live on 300 dollars this month
kontynuować, iść dalej
Kontynuujmy naszą konferencję
start learning
to proceed
Let us proceed with our conference.
kontynuować, działać dalej
And I'm not going to carry on living like this
start learning
to carry on
I nie zamierzam dłużej tak żyć
unoszący się (na wodzie, powietrzu), pływający
start learning
floating
stale zmieniający się, zmienny
start learning
ever-changing
w przybliżeniu
start learning
approximately
ulepszyć coś
Możemy ulepszyć nasz świat naszymi działaniami
start learning
to better something
We can better the world with our actions
ekspedycja, wyprawa
start learning
expedition
sprytny
start learning
canny
guwernantka
start learning
governess
nauczyciel
start learning
tutor
zamienić, wymienić
Gracze wymienili się koszulkami pod koniec rozgrywki
start learning
to swap
The players swapped shirts at the end of the match
zapisać się do szkoły
start learning
enrol at school
fizyk
start learning
physicist
iskra
start learning
spark
odrzucić, odmówić komuś, dać kosza
Ona dała mu kosza, bo zapomniał o jej urodzinach
start learning
turn sb down
She turned him down because he forgot about her birthday
nie przyjmować odmowy do wiadomości
start learning
not to take no for an answer
wiązać sie węzłem małżeńskim
start learning
tie the knot
hipoteza
start learning
hypothesis
odkrycie
start learning
discovery
uran
start learning
uranium
niestrudzenie, bezustannie
start learning
tirelessly
emanować, wydobywać się
start learning
emanate
ruda
start learning
ore
powszechnie przyjęty osąd/ opinia
start learning
established belief
zaniechac czegoś, porzucić
Ona oczekuje, że rzucę wszystko i wezmę ją na zakupy!
start learning
drop sth
She expects me to drop everything and take her shopping!
szopa
start learning
shed
teren (np. szkoły)
start learning
grounds
trudzić
Haruję każdego dnia, żebyście mieli dobre życie
start learning
to toil
I toil every day so you could have a good life.
dać cos w darze
start learning
to donate
do wczesnych godzin rannych
start learning
into the early hours
zamieszać, mieszać w czymś
Ona chce zamieszać w naszym związku!
start learning
stir
She wants to stir in our relationship!
kocioł
start learning
cauldron
składnik, element, część
start learning
component
w rezultacie czegoś, wskutek
start learning
as a consequence
pierwiastek
start learning
element
doktorat
start learning
doctorate
chemia
start learning
chemistry
roztargnienie
start learning
absent-mindedness
nieświadomy czegoś
start learning
oblivious to sth
At the time, I was oblivious to the whole thing
borykać się z czymś, mocować
Każdej nocy zmagam się z wyrzutami dotyczącymi moich działań
start learning
to grapple with
Every night I grapple with regret regarding my actions
równanie
start learning
equation
zgon, śmierć
start learning
demise
poślizgnąć się na czymś
On poślizgnął się na skórce od banana
start learning
to slip on sth
He slipped on a banana peel
bruk, brukowanie
start learning
paving
wóz konny, furmanka
start learning
horse-drawn cart
natychmiast
start learning
instantly
uzdrawiający
start learning
curative
żołnierze
start learning
troops
zawiesić coś, wstrzymać sie z czymś
Zamierzam przerwać posiedzenie na pięć minut
start learning
suspend sth
I intend to suspend the sitting for five minutes
poskutkować czymś
Ich zachowanie może doprowadzić do poważnego konfliktu
start learning
to result in sth
Their behaviour might result in a serious conflict
jawny, wręcz
start learning
downright
She'd been caught in a downright lie
przecenić coś
Programiści często przeceniają zdolności typowego użytkownika do zrozumienia, jak działa program
start learning
overestimate sth
Programmers tend to overestimate the ability of the typical user to figure out how the program works
wątpiący, niedowiarek
start learning
doubter
w nietypowy sposób
start learning
unusually
profesor akademicki
start learning
fellow
wojenny, czasów wojennych
start learning
wartime
napisać coś
start learning
to pen sth
liczny
start learning
numerous
izotop
start learning
isotope
opisać coś w szczegółach
Czy możesz wyszczególnić kroki, żeby rozwiązać ten problem?
start learning
to detail sth
Can you detail the steps to solve this problem?
dziwny wypadek
start learning
freak accident
anemia aplastyczna
start learning
aplastic anemia
przedmieście
start learning
suburb
szczątki
start learning
remains
pochówek
start learning
burial
pochować kogoś
start learning
to inter sb
She died in 1958 and was interred next to her husband.
przesłuchiwać
Naszym pierwszym zadaniem będzie zapewne przesłuchanie więźniów
start learning
interrogate
Our first task will surely be to interrogate the prisoners
prędkość
Jaka jest prędkość na sekundę dla rury pięciocalowej?
start learning
velocity
What's the velocity per second of a five-inch pipe?
wszechobecny
Komputery stają się wszechobecne w naszym społeczeństwie.
start learning
ubiquitous
Computers are becoming ubiquitous in our society
szał, moda
start learning
craze
popyt na coś
Oczekujemy ogromnego popytu na nasze produkty
start learning
demand for sth
We expect a huge demand for our products
na równi z czymś
start learning
on a par with sth
epokowy, monumentalny
start learning
monumental
rozciągnąć coś za mocno, przesadzić
start learning
stretch sth to far
perspektywa, wizja
start learning
prospect
odrzucić, zapomnieć o czymś
Mój szef odrzucił mój przyjazny dla środowiska projekt
start learning
dismiss sth
My boss dismissed my environmentally-friendly project
koniec zajęć
start learning
class dismissed
jest zupełnie zrozumiałe, że
start learning
it is only logical that
zbić majatek na czymś, zarobić
start learning
cash in on sth
Now budget officials have found away to cash in on it.
nieoczekiwany przypływ gotówki
start learning
windfall
naturalnej wielkości
start learning
life-size
poczuć coś, wyczuć
Wyczułem jego wrogość
start learning
sense sth
I sensed his hostility
dostawca
start learning
supplier
przybierać na popularności
start learning
gain in popularity
żaden bardziej niż
start learning
none more so than
słynny, znany
start learning
renowned
budzący pożądanie, uwodzicielski
start learning
seducible
grywalizacja
start learning
gamification
postęp, rozwój
start learning
advancement
ledwie, wyłącznie
start learning
merely
zauroczyć / zakochać się w kimś
start learning
become infatuated with sb
oskarżenie
start learning
accusation
w prawdę mówiąc
start learning
in truth
chorobliwy
start learning
morbid
kompleks niższości
start learning
inferiority complex
wyrzutek
start learning
outcast
mrzonka
start learning
pipe dream
terminy, ramy czasowe
start learning
timescale
odbijać, ripostować
start learning
to counter sth
ugrzęźnięty
start learning
bogged down
Our troops are bogged down, and no hope of exit seems possible under such conditions.
światowej sławy
start learning
world-renowned
być znanym z czegoś, słynąć z czegoś
start learning
be renowned for sth
znacznie, ogromnie
start learning
grossly
zbagatelizować
Ten artykuł pomniejszył wagę problemu.
start learning
understate sth
This article understated the extent of the problem.
wymknąć sie spod kontroli i dojść do czegoś
start learning
spiral into
przeprowadzić cos, wykonać
Nie jest to bezpieczne, by przeprowadzać ten eksperyment poza warunkami laboratoryjnymi.
start learning
conduct sth
It's not safe to conduct this experiment outside laboratory conditions.
nieśmiałość
start learning
shyness
założenie
start learning
assumption
runąć, opaść w dół
start learning
plummet
Many new car lines plummeted 35 percent or more in one year.
odpowiednio
start learning
accordingly
rozładowywać napięcie
start learning
relive tension
kwitnący, dobrze prosperujacy
start learning
thriving
siedlisko dla
start learning
hotbed for
być pełen, roić się od czegoś
start learning
be teeming with
uznawać coś za jakieś/coś
start learning
regard sth as sth
tłumiący potrzeby seksualne
start learning
sexually repressed
przewyższyć, mieć lepsze osiągi
start learning
outperform sb
wzmocnić, uwypuklić, podkreślić
Policja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa.
start learning
emphasise sth
The police emphasize the importance of security.
przewyższyć coś, być bardziej istotnym
start learning
outweigh sth
You can put the other two together and this one outweighs them.
do przedyskutowania, niepewny
start learning
open to question
chmara, masa
start learning
throng
obwieszczenie, ogłaszanie
start learning
proclaiming
samozwańczy
start learning
self-proclaimed
przejść do sedna, do rzeczy
start learning
get down to business
przesadzić (z czymś)
start learning
overindulge
The program will set off an alarm if you overindulge
świąteczny
start learning
festive
obwisły (np. o brzuchu)
start learning
flabby
w okresie rozkwitu
start learning
booming
miliardy, ogromne ilości
start learning
gazillions
forsa, kasa (pot. US)
start learning
moolah
forsa, kasa (pot. UK)
start learning
dosh
przedmiot nienawiści
start learning
anathema
ponury
start learning
grim
zagadkowy
start learning
shadowy
werkowanie, kartkowanie
start learning
page-turning
zadłużenie
start learning
indebtness
rzucić trochę światła na
start learning
cast some light on
wymagający
start learning
demanding
spokojny, cichy
start learning
tranquil
opaska/frotka na czoło
start learning
sweatband
uciec
Ludzie uciekają przed wojną
start learning
flee
People flee from war.
zakazać
start learning
forbid
uderzyć (w coś)
start learning
strike a blow
kruchy
start learning
fragile
odłożyć coś na później
start learning
shelve sth
He shelved the idea of going over to see her.
wyłaniać się, pojawiać
Słońce wyłoniło się zza chmur.
start learning
emerge
come out
The sun emerged from behind the clouds.
próbując, szukając
start learning
in a bid to
dojść do punktu krytycznego (pot.), stanąć na ostrzi noża
start learning
come to a head
Things really came to a head about a month ago.
oschły
start learning
curt
zniszczyć
start learning
annihilate
In the wrong hands, millions of people could be annihilated
liczydło
start learning
abacus
brać sie za łby, ścierać się
start learning
butt heads with sb
I want to know what will happen when the two butt heads
najwyższy przywódca
start learning
supreme lider
nie owijać w bawełnę, mówić bez ogródek
start learning
not mince one's words
zupełny, zdecydowany
start learning
all-out
klin
start learning
wedge
w bród
jest mnóstwo śniegu
start learning
galore
tylko po rzeczowniku
There's snow galore outside
sojusznik
start learning
ally
wydobywać coś
start learning
mine sth
węgiel
start learning
coal
zależny od
start learning
reliant on
przysięgać, ślubować
start learning
vow
niejednolity, wyrywkowy, niepełny
start learning
patchy
narzucać coś komuś
Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.
start learning
impose sth on sb
This is done by people who impose their will on others.
zakłócać
start learning
disrupt
They do not want to disrupt the lives of their children.
na dłuższą metę
start learning
in the long run
wybitny
start learning
pre-eminent
odczuć coś boleśnie
start learning
be hit hard
Told me she'd been hit hard, but she was strong.
przemowa
start learning
address
His address was inspiring.
rozważyć każdą możliwość
start learning
explore every avenue
miecz obosieczny
start learning
double-edged sword
przymknąć oko na coś
start learning
turn a blind eye to sth
niesławny, owiany złą sławą
start learning
infamous
naruszenie, pogwałcenie
start learning
violation
doskonały przykład
start learning
case in point
rzekomy, domniemany
start learning
alleged
stocznia
start learning
shipyard
przeżyć coś, przetrwać
start learning
suffer through sth
anulowanie
start learning
cancellation
zemścić się, brać odwet
start learning
retaliate
If you use this on the Americans, they will retaliate.
przypadkowy, na oślep, ryzykowny
start learning
hit and miss
wykroczenie, naruszenie (prawa, reguły)
start learning
transgression
w polaczeniu z
start learning
in combination with
rażąco
start learning
blatantly
It was blatantly obvious the woman had a soft heart
przekonywać, że
start learning
argue that
przyczynić się do czegoś
(Ona nie przyczyniła się do naszego sukcesu, więc dlaczego miałaby dostać jakiekolwiek pieniądze?
start learning
contribute to sth
She didn't contribute to our success, so why should she get any money
lepsze niebezpieczeństwo które znasz
start learning
better the devil you know
w dzisiejszych czasach
start learning
in this day and age
źle zachowujący się
start learning
misbehaving
cenić coś
Wysoko cenię moich pracowników.
start learning
prize sth
I prize my employees.
wpływy, zdolność wywierania nacisku
Wreszcie nauczyłeś się, jak wywierać nacisk, nieprawdaż?
start learning
leverage
You've learned how to get leverage over someone, haven't you?
niechętny
Doris wydawała się niechętna, żeby przyłączyć się do dyskusji.
start learning
reluctant
Doris seemed reluctant to join the discussion.
próżnia, pustka
start learning
vacuum
zjednoczyć coś
start learning
unify sth
But when Germany was unified in 1990, he decided to return.
długotrwały
start learning
long-running
reżim
start learning
regime
pozbawić kogoś (czegoś)
Oni byli pozbawieni jedzenia przez 36 godzin.
start learning
deprive sb
They were deprived of food for 36 hours.
wiejski
start learning
rural
cywil
start learning
civilian
zadawac coś, wymierzać
start learning
inflict sth
The pain it inflicted was only a means to an end.
szkodliwy, negatywny
start learning
adverse
nierówność
start learning
inequality
przychody
start learning
revenues
ograniczyć coś(np. wydatki)
start learning
cap sth
fantazyjny, wymyślny
start learning
fancy
oszałamiający, olbrzymi
start learning
staggering
wydatki
start learning
outlay
głupiego robota
start learning
fool's errand
tymczasowy
(np zysk, pomoc), okres przejściowy
start learning
interim
status, pozycja
start learning
standing
bez szwanku, nietknięty
start learning
unscathed
escape unscathed - wyjść bez szwanku
You might kill a few but most get through unscathed.
mają długą drogę przed sobą (wiele do zrobienia)
start learning
have a long way to go
mieć coś przed sobą (pot.)
start learning
be in for sth
bezwiednie, nieświadomie
start learning
unwittingly
zmarły / zmarła
start learning
deceased
mylnie
start learning
erroneously
This might work out after all, I thought - erroneously.
bardzo słynny, szeroko znany
start learning
high-profile
grzywna, mandat
start learning
fine
sfałszować coś
start learning
falsify sth
ukazać coś w negatywnym świetle
start learning
cast sth in negative light
trwać w zawieszeniu, nie być określonym
start learning
be up in the air
wydać wyrok w jakiejs sprawie
start learning
rule on sth
złośliwe oprogramowanie
start learning
malware
świadomie
start learning
knowingly
ściągać, nakładać (podatki)
start learning
levy
odebrać coś, odzyskać I
Chcę odzyskać pierścionek mojej babci
start learning
retrieve sth
I want to retrieve my grandmother's ring.
wybulić
On musi bulić dużo pieniędzy na prywatną szkołę medyczną swojej córki
start learning
cough up
He has to cough up lots of money for his daughter's private medical school
przelać czarę goryczy, przebrać markę
start learning
be the last straw
It would be the last straw if they had her.
potknięcie
start learning
hiccup
zbiorowy (pozew)
start learning
class-action
przeszkoda
start learning
hurdle
wytoczyć (pozew)
start learning
file sth
powziąć kroki prawne
start learning
take legal recourse
kozioł ofiarny
start learning
sacrificial lamb
tłumić, pohamowywać
start learning
stifle sth
I stifled the sound by moving my left hand to her mouth.
dać z siebie wszystko
start learning
be all out
She's all out to do the best for the family
tykająca bomba zegarowa
start learning
ticking time bomb
odliczać
start learning
countdown
rozwijać się, rozgrywać
Oni rozwinęli flagę i powiesili ją.
start learning
unfold
They unfolded the flag and hung it.
żyć na kredyt
start learning
be living on a borrowed time
na pierwszy rzut oka
start learning
on the face of sth
klawy, spoko, cacy(jak cos jest dobrze zrobione)
start learning
hunky-dory
motywacja, zapał
Trzeba mieć dużo zapału, żeby zostać sprzedawcą odnoszącym sukcesy
start learning
drive
You have to have plenty of drive to be a successful salesman.
półka na buty
start learning
shoe rack
być ustawionym (finansowo pot.)
start learning
have it good
nie mieć złamanego grosza
start learning
not have a bean
pozorny, widoczny
Jego pozorna odwaga jest tylko kłamstwem
start learning
apparent
His apparent courage is just a lie
łącznie, wspólnie
start learning
collectively
The two collectively control about 60 percent of the market.
wierzyciel
start learning
creditor
oszałamiający, olbrzymi
astonishing, astounding
start learning
staggering
That's almost a staggering one out of every six people.
hipoteka
start learning
mortgage
olbrzymi (pot.)
start learning
whopping
debet, przekroczenie stanu konta
start learning
overdraft
okazja (cenowa)
start learning
bergain
bezwzględny, bezlitosny
start learning
ruthless
żądać, domagać się
Żądam pełnego zwrotu kosztów.
start learning
demand sth
I demand a full refund of the costs.
awangarda
start learning
vanguard
wyłączność
start learning
exclusivity
Inwentaryzacja
start learning
inventory tracking
osiągnąć pełnoletność, dojrzeć
start learning
come of age
nieudolny, chybiony
niezgrabny
start learning
fumbling
fumbler- fajtłapa, partacz
My fumbling fingers had made this happen many times before.
równia pochyła
start learning
downward slide
marża
start learning
margin
rosnący (w szybkim tempie), rodzący się
rozwijający
start learning
burgeoning
Burgeoning state laws on health insurance may actually leave some workers uninsured.
argument nie do odparcia
start learning
compelling argument
wziąć coś pod uwagę, uwzględnić na
Czy wziąłeś pod uwagę moją opinię?
start learning
allow for
Did you allow for my opinion?
wycofać się
Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.
start learning
back out
I'll sing, it's too late to back out.
wzrosnąć, wystrzelić w górę
start learning
shoot up
They all wanted to ask questions, and one hand after another shot up.
napływać
Oferty biznesowe napływały z całego świata
start learning
flood in
Business offers flooded in from all over the world.
wzbudzać, posycać
The boss tried to whip up some support for her new policies.
start learning
whip up
She criticized the media for whipping up prejudice against drug users.
przegrać, stracić szansę
start learning
lose out
Many people lost out when the new regulations were enforced.
czytać na głos
Nauczyciel przeczytał fragment książki na głos.
start learning
read out
The teacher read the passage from the book out.
rozróżniać
Nie potrafię ich odróżnić.
start learning
tell apart
I cannot tell them apart.
rozpoczynać
start to take part in official discussion
start learning
enter into
The government had entered into a genuine dialogue with the naxalites.
czerpać radość z czegoś
start learning
delight in
Cats can be very cruel. They delight in playing around with injured mice or birds before killing them.
pyskować
Kiedy nauczyłeś się pyskować do swojego szefa?
start learning
talk back
When did you learn to talk back to your boss?
patrzeć na kogoś z podziwem
Ona zawsze patrzyła z podziwem na jego starszego brata.
start learning
look up to
She had always looked up to his older brother.
Ramy/podstawy prawne
start learning
legal framework
triumfować, wygrywać
start learning
notch up
Rafael Nadal notched up another win this week, so he's now won six matches in a row.
The company notched up over £10 million in profits last year.
osłabia ć, łamać czyjs opór
start learning
wear down
The job was really hard and it wore me down so much that I had to quit.
nakłonić kogoś do
start learning
rope in
We're having a charity fun run, so I'm trying to rope in as many of my friends as I can.
przyznać się (do zrobienia czegoś,)
szczególnie drobnostki
Przyznałem się do zbicia szklanki.
start learning
own up
Why don't you own up to your mistake?
I owned up to breaking the glass.
wyciągnąć rękę po coś(też pomocną),
start learning
reach out
She reached out when he lost his job.
I reached out and caught the ball.
oskarżyć kogoś o coś
Policja oskarżyła go o morderstwo.
start learning
charge sb with sth
She was arrested in customs last night and has been charged with smuggling.
Police charged him with murder.
odzyskać z powrotem
Muszę odzyskać moją dziewczynę.
start learning
win sth back
It's not easy to win back somebody's trust after you've done something to lose it.
I must win my girlfriend back.
wydzielać, wydalać (np. zapach, dźwięk)
Coś w lodówce wydzielało ohydny zapach.
start learning
give off
Many flowers give off an aroma that attracts insects, and the insects then pollinate the plants.
Something in the fridge gave a disgusting smell off.
odrobina, kropla czegoś
zwłaszcza płynów
start learning
dash
tanie jak barszcz
start learning
cheap as chips
łasica
start learning
weasel
miłośnik, amator czegoś
bardzo czymś sie pasjonuje
start learning
aficionado
świeżo mielony
start learning
freshly-ground
akordeon
start learning
accordion
dostosowywać, modyfikować
Zmodyfikowałem swoje plany, aby się z nią spotkać.
start learning
adjust
I adjusted my plans to meet her.
potknąć się, zataczać
On potknął się o krawężnik.
start learning
stumble
He was stumbling after two beers.
He stumbled against a kerb.
bodziec, spust
start learning
trigger
głęboko, wnikliwie, gruntowanie
start learning
profoundly
How profoundly everything she knew had changed in that time, less than a year.
She felt profoundly that things do not stand much looking into.
współczesny
start learning
contemporary
strzecha
start learning
thatch
dach kryty strzechą
start learning
tchatched roof
stanowisko
Cała społeczność międzynarodowa zajęła bardzo zbliżone stanowisko
start learning
stance
The whole international community followed with a very similar stance.
listowie
Nie mogłem nic zobaczyć przez listowie
start learning
foliage
I couldn't see anything through the foliage.
wyskoczyć (z czymś)
start learning
pop out
I thought the boy's eyes would pop out of his head!
kręcić (się/czymś)
On wcisnął przycisk, a wszystkie trybiki zawirowały.
start learning
twirl
He pushed the button and all the cogs twirled.
pasmo (włosów)
start learning
strand
lody włoskie
Wolę lody włoskie od gofrów w lecie.
start learning
soft-serve
I prefer soft serve to waffles in the summer.
okrucieństwo, potworność
Człowiek ma w sobie tyle okrucieństwa, ile może sobie wyobrazić.
start learning
atrocity
Man is capable of as much atrocity as he has imagination.
aresztować, pojmać
start learning
apprehend
If one group is apprehended, then the rest go without them.
nieobliczalny, niekonsekwentny
start learning
erratic
He was considered as the most erraticstudent of higher plants.
zrzec się,
wyrzec
Oni zmusili ją do wyrzeknięcia się wiary
start learning
renounce
They forced her to renounce her faith.
zaraźliwy, zakaźny
start learning
contagious
osiągnąć, realizować
Możesz osiągnąć wszystko z przyjacielem u boku.
start learning
accomplish
You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes.
You can accomplish anything with a friend by your side.
rozwodzić się nad rozpamiętywać
Przestań rozwodzić się nad swoimi problemami, to nie pomoże.
start learning
dwell on
Stop dwelling on your problems, it won't help.
podły, nikczemny
Tylko potwór mógł popełnić tak nikczemne przestępstwo.
start learning
despicable
Only a monster could commit such a despicable crime.
lejek
start learning
funnel
zakasać rękawy/przyjść komuś z pomocą
Zabierzmy się energicznie do pracy, nie mamy czasu do stracenia.
start learning
pitch in
Everyone in the family has to pitch in.
Let's pitch in, there's no time to waste.
przyjść, wpadać do / też: udawać, oszukiwać
Ona próbowała mnie oszukać, ale byłem zbyt bystry.
Możesz do mnie wpadać, kiedy tylko zechcesz.
start learning
come over
She tried to come over me but I was too smart.
You can come over to my house any time you want.
wyrzucić z pracy
Zostałem wyrzucony z pracy w zeszłym miesiącu, więc nie mam zbyt dużo pieniędzy
start learning
sack
I have to sack my secretary, she's lazy
I got sacked last month, so I don't have much money.
„przydupas”, lizus (wulg.)
start learning
brown nose
żyła złota
start learning
pay dirt
1. w stanie głębokiej zadumy, zamyślenia 2.śniący na jawie
start learning
in a brown study
wlec, ciągnąć z trudem
Pudło było takie ciężkie że musiałem je wlec po podłodze.
start learning
drag
The box was so heavy that I had to drag it across the floor.
rozkoszować sie czymś/ napawać
Ona napawała się spojrzeniami młodych chłopców.
start learning
revel in sth
The princess revelled in her wealth and diamonds.
She revelled in the looks of the young boys.
Strzeż, uważać, baczyć
Bacz na to co mówię i nie otwieraj tych drzwi!
start learning
heed
Heed my words and do not open that door!
łatwizna, pestka, banalny, prosty
start learning
no-brainer
utrwalenie, umocnienie
Rozmowy zaowocowały wzmocnieniem naszego sojuszu.
start learning
consolidation
The talks have resulted in consolidation of our alliance
lekkomyślny
start learning
reckless
zdarzenie, występowanie
Nie ma żadnych danych na temat występowania tego gatunku w takim klimacie
start learning
occurrence
There is no data of this species' occurrence in such climate.
współwystępowanie
start learning
co-occurrance
osprzęt, armatura
Trochę czasu zajmie przygotowanie osprzętu
start learning
fixture
It will take a while to get the fixture ready
w sprzeczności
start learning
at odds
wynikać, wywiązać się (np. sprzeczka)
start learning
ensue
A conversation ensued, and he walked her home from the party.
oburzający, skandaliczny
To skandaliczne, że oni nic z tym nie zrobili.
start learning
outrageous
It's outrageous that they didn't do anything about it.
niezgodność, sprzeczność
Istnieje niespójność między jego metodą badań oraz wynikami.
start learning
inconsistency
There is an inconsistency between his research method and his results.
kara (za zlamanie prawa)
Some fierce penalties have been introduced for drunk-drivers.
start learning
penalty
She is opposed to death penalty
Some fierce penalties have been introduced for drunk-drivers.
sprzeczność, zaprzeczenie
Między pierwszą a drugą wersją zeznań świadka jest niezgodność.
start learning
contradiction
There is a contradiction between witness's first and second statements.
anulować, cofać
start learning
undo
He did not want to know, but you cannot undo knowledge.
dryfujący też zagubiony (bez celu)
start learning
adrift
zamieszanie, hałas, wrzawa
On zgubił się w chaosie natarcia.
start learning
turmoil
He got lost in the turmoil of the attack.
Zmiana biegów / też kierunku
Musisz wcisnąć sprzęgło, jeśli chcesz zmienić bieg.
start learning
change gear
You have to use the clutch, if you want to change gear
wzrost (np. cen, zainteresowania)
Pojawił się wzrost aktywności w tym obszarze.
start learning
surge
There was a surge of activity in this area.
szczegółowe badanie(np. dokumentu), analiza
start learning
scrutiny
stawić czoło (np. problemom)
Oni mieli kilka problemów, którym musieli stawić czoło
start learning
tackle
The company has to tackle the crisis.(tu: uporać)
They've had a couple of problems to tackle.
chłonąć, upajać sie czymś
start learning
imbibe
What of this national culture, and how should it be imbibed?
niejasny, trudny do zrozumienia
(Oni mówią trudnym do zrozumienia językiem.
start learning
obscure
Official policy has changed for obscure reasons.
They talk in an obscure jargon.
mrowienie
start learning
tingle
A tingle went up his arm, but that was all.
ul
start learning
hive
wywrzeć ogromne wrażenie, zszokować
start learning
blow sb mind
zadziwiający, szokujący
On powiedział coś zadziwiającego
start learning
mind-blowing
He said something mind-blowing.
gryźć, dręczyć (np. sumienie)
start learning
gnaw
senność
sleepiness, o lekach
start learning
drowsiness
Zyrtec may cause drowsiness in some people at recommended doses.
tresowanie, oswajanie
start learning
taming
taming a wild horse
stopniowo zasypiać, odpływać
start learning
drift off
na maksymalnym poziomie, wykirzystany w maksymalnym stopniu (o czymś)
start learning
maxed out on
regulacje w jakimś zakresie
start learning
controls on sth
zmniejszyć (inflację), gasić (entuzjazm)
też nawilżać(szmatke), zraszać (ziemie)
Your friend will not hear you either, for the mist dampens all sound.
start learning
dampen sth
The higher interest rates could in time also dampen economic growth.
bazowa stopa oprocentowania kredytu
start learning
base lending rate
wywierać na kimś nacisk, presje
start learning
put pressure on sb
wydatki konsumentów
start learning
consumer spending
zarobki, płaca(np co tydzień)
start learning
wages
Złoty środek
start learning
happy medium
rozdzielać, wydzielać, rozdawać (np pożywienie, pieniądze)
Government doles out money to a lot of special interest groups.
start learning
dole sth out
Government doles out money to a lot of special interest groups.
ostrożny, powściągliwy, przezorny
start learning
circumspect
But for the most part he has preferred to remain circumspect.
Most of the girls were a little more circumspect in their speech.
zabezpieczenie przed czymś
start learning
provision for
przystępność (np. cenowa), dostępność
start learning
affordability
złagodzić (konflikt, ból), uspokoić
Musimy uspokoić konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami.
start learning
mitigate sth
We have to mitigate the conflict between these two groups.
mówić twardo, zdecydowanie, też tak że wzbudza sie strach
start learning
talk tough
You talk tough but inside you're just like all the rest of us.
Zobowiązania
start learning
commitments
rozciągnięty do granic możliwości
start learning
stretched to the limit
stopa procentowa
start learning
interest rate
zdobyć gdzieś przyczółek
start learning
get a foothold somewhere
spłacić coś
Oni spłacają swój gigantyczny dom.
start learning
pay sth off
They are paying off their gigantic house.
niespłacony (dług), zaległy
start learning
outstanding
układać się (np. o sytuacji), potoczyć się dobrze
start learning
pan out
It'll only take a few more days to see if it's going to pan out into something or not.
If all goes well though you can see how it'll pan out.
stawać w obronie (kogoś)
walczyć za
Unia stanęła w obronie zwolnionych pracowników
start learning
take up the cudgels
The union took up the cudgels for fired workers.
łamać sobie głowę, głowić się (nad czymś)
Głowiłem się nad przypomnieniem sobie tamtego wydarzenia.
start learning
cudgel one's brains
I cudgeled my brains to recall that event
od ręki
right off the bat
start learning
off the reel
I went into the bathroom and stripped the film off the reel into the tub.
upiorny, koszmarny
wypadek, doświadczenie
start learning
ghastly
głównie, zwłaszcza
start learning
chiefly
rozsypać
Rozsypałem mąkę na stole.
start learning
spill
I've spilled the flour on the table.
płacić w ratach
start learning
pay in instalments
rzężenie
start learning
rhonchi
świszczący oddech
start learning
wheezing
przegródka (np. na portierni U)
Zostaw swoje wypracowanie w mojej przegródce.
start learning
pigeon hole
Leave your essay in my pigeon hole.
prawie
start learning
nearly
obejmować zakresem
Ta książka obejmuje zakresem średniowiecze i barok.)
start learning
range
This book ranges over the Middle Ages and Baroque.
niezłośliwy / łagodny
start learning
benign
potrawka, gulasz
Nadal mam w ustach smak tej wczorajszej potrawki z kozy.
start learning
stew
I can still taste that goat stew from the other night.
przedział
start learning
compartment
gładki, bez włosów
start learning
glabrous
błyszczeć, lśni ć
start learning
blaze
pomsta, zemsta
Zemsta na człowieku, który go zabił to po prostu nagroda za mą cierpliwość
start learning
vengeance
Vengeance against the man who killed him is simply a reward for my patience.
mocny, mocny
Moje buty są wytrzymałe, noszę je od 5 lat.
start learning
sturdy, mocny
My shoes are sturdy, I've been wearing them for 5 years.
ujrzeć światło dzienne,
też przyjść na świat
start learning
see a light of a day
But that film could not see the light of the day.
robić (zajmować sie) coś amatorsko
Mój przyjaciel para się sztuką.
start learning
dabble in
My friend dabbles in art.
skrót od czegoś
start learning
short for
przerobić coś, calkowicie odnowić
start learning
revamp sth
He started a major campaign to revampthe company's software.
technika lotnicza i kosmiczna
start learning
aerospace
flota
start learning
fleet
myśliwiec
start learning
fighter plane
początek
start learning
onset
zbliżać się do końca
start learning
draw to the end
samolot
start learning
aircraft
opadać, zmniejszać, słabnąć
start learning
wane
Strong though he was his energy seemed to be waning.
postawić sobie za cel
start learning
set your sights on sth
zakład produkcyjny
start learning
manufacturing facility
zmienić wyposażenie, przeprofilować
start learning
refit sth
Bill refitted the bathroom himself with the help of his father
siedziba
start learning
headquarters
przez dziesięciolecia
start learning
for decades to come
wyposażyć w nowe oprzyrządowanie
zmienić wyposażenie
start learning
retool sth
drugi
start learning
latter
obijać się, nie móc znaleźć dla siebie miejsca
start learning
bounce around
wypad do, najazd na
Właśnie rozpoczął się wypad na teren wroga.
Zazwyczaj w soboty robię wyprawy na zakupy.
start learning
foray into
The foray into enemy territory has just started.
I usually make forays to the shops on Saturday.
poprawianie czegoś, podrasowanie(np. ssmochodu)
też: uszczypnąć
On spędził cały tydzień podrasowując swój samochód.
start learning
tweak sth
He spent the entire week tweaking his car
ospały, powolny
start learning
sluggish
straszliwie, koszmarnie, potwornie
start learning
excruciatingly
aktywa, majątek, zasoby
start learning
assets
garstka, kilka
start learning
handful
ostatni gwóźdź do trumny
start learning
final nail on the coffin
przekazać (sluchawke, odpowiedzialność)
Możesz podać telefon Harry'emu?
Przekazałem moje obowiązki mojej asystentce.
start learning
hand over
Can you hand over the phone to Harry?
I handed over my duties to my assistant.
licytant
start learning
bidder
udział, dola
start learning
stake
wyprzedać
start learning
sell off
dostac się pod zarząd sądowy(w przypadku bankructwa)
start learning
go into administration
dręczyć, nie dawać żyć
Moje sumienie mnie dręczy.
Dlaczego on mnie tak dręczy?
start learning
plague sb
My conscience plagues me.
Why does he plague me so?
uporczywie, stale
start learning
persistently
ostro krytykować, też zmiażdzyć kogoś
Czemu zawsze mnie oczerniasz?
start learning
slam sb
I'll slam you, zmiażdżę cię
Why do you always slam me?
empiryczny, doświadczalny
start learning
emprical
There is some empirical research evidence to support this view.
udostępniać; ułatwiać
Aby wyjść z recesji, powinniśmy ułatwiać handel.
Udostępniliśmy nasze badania społeczeństwu.
start learning
facilitate
In order to get ourselves out of recession, we should facilitate trade.
There is some empirical research evidence to support this view.
łączyć się, sprzymierzać, zlewać
start learning
coalesce
The further up we go, the more the city begins to coalesce.
żuć, pałaszować
start learning
munch
Yes and you can hear everyone munchingaway on their food
powodujący mdłości, skurcz żołądka
start learning
stomach-churning
spleśniały
start learning
moldy
skraj, krawędź
Samochód zatrzymał się na skraju drogi.
start learning
verge
The car stopped on the verge of the road.
spory kawałek
Zjadłeś spory kawał mojego tortu urodzinowego.
start learning
chunk
You ate a chunk of my birthday cake
pietruszka
start learning
parsley
tarty
start learning
grated
nieutwardzone pobocze
start learning
soft verge
zdeptać
Jak ona mogła tak zdeptać moje uczucia
start learning
trample
How could she trample on my feelings like that?
lotny, ulotny
start learning
volatile
przesiać, wypielić
start learning
weed out
bóstwo
Oni modlą się do bóstwa słońca.)
start learning
deity
Oni modlą się do bóstwa słońca.
potępiać, piętnować
Kościół potępia aborcję
start learning
condemn
Oni modlą się do bóstwa słońca.
karminy kukurydzą, o kobiecie wygladajaca zdrowo
start learning
corn-fed
przepychanki
start learning
jostling
It seems like a typical jostling of urban interests - drivers versus parents
trącać, szturchać, ocierać
Mamo, ona mnie szturchnęła!)
start learning
jostle
Mum, she jostled me!

You must sign in to write a comment