Psychologia pracy - Macko

 0    34 flashcards    svenska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czym są koncepcje psychologiczne?
start learning
Spójne systemy wiedzy pomagające w kształtowaniu środowiska Pozwalają zrozumieć jak można przewidywać i zmieniać zach. ludzi Pozwalają pomagać ludziom w lepszym przystosowaniu się do warunków Przekonania, które nie mają charakteru wiedzy gorącej (prywatnych teorii) Przekonana, które powinny mieć charakter zweryfikowanych naukowo teorii
w jaki sposób, myśląc jak behawioryści, można zmieniać ludzkie zachowanie?
start learning
odpowiednio kodyfikując środowisko wzmocnieniami
strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
start learning
- polityka personalna pozostaje w zgodności z jasno kreśloną strategią biznesową - personel, jako strategiczne źródło przewagi ekonomicznej - ludzie są aktywami firmy (jej podstawowym kapitałem), a nie kosztem - na relacje zatrudnienia wpływa otoczenie (prawo, kultura, rynek rpacy) - otwartość na zmiany i rozwój organizacyjny są warunkami efektywności - czyni się inwestycje w relacje pracownicze - buduje się uczestnictwo organizacyjne - częściej korzysta się z elastycznych form zatrudnienia
downshifting
start learning
świadome studzenie kariery
czym jest misja organizacji? (2)
start learning
1. powód istnienia firmy, wyróżniający ją od innych 2. ukonkretnienie pomysłu na przedsiębiorstwo
w jaki sposób powinna być wyrażona misja organizacji?
start learning
w kategoriach świadczonych usług, wyrobów, rynków i klientów
czym jest wizja organizacji?
start learning
jest obrazem przyszłości organizacji w określonym punkcie czasowym
jakie 4 aspekty powinna uwzględniać wizja organizacji?
start learning
1. domenę działalności 2. odpowiedzialność - wartości realizowane wobec interesariuszy 3. standardy sukcesu (miary, wskaźniki) 4. organizacja
na co kładzie nacisk organizacja realizująca strategię sita?
start learning
- rekrutacja i selekcja - awans dla dobrych, źli zwalniani - nastawienie na zadania i wyniki - kultura rywalizacyjna - perspektywa tu i teraz
na czym polega motywowanie kafeteryjne?
start learning
pracownik może sam wybierać motywator, np. pieniądze, dni wolne
definicja kontraktu psychologicznego
start learning
Zbiór wszelkiego rodzaju (jawnych i utajonych) przekonań dotyczących oczekiwań, zobowiązań i wzajemnych obietnic odnośnie do kształtu relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą
czym różni się kontrakt ekonomiczny od psychologicznego?
start learning
kontrakt ekonomiczny bazuje na wypłacie, kontrakt psychologiczny bazuje na przynależności i uczestnictwie
co powinien zawierać kontrakt między pracownikiem a pracodawcą?
start learning
- zakres podstawowych zobowiązań - obietnice - wzajemne oczekiwania
jaka reguła rządzi relacjami zatrudnienia?
start learning
reguła wzajemności
o czym mówi teoria Adamsa - equity theory?
start learning
teoria odnosi się do sprawiedliwego traktowania pracowników. mówi o tym, ze pracownicy określając to czy są sprawiedliwie traktowani dokonują 2 ocen - pierwsza (pierwotna) to samoocena pracy własnej i zysków, a druga (wtórna) to porównanie się z innymi
jakie 5 faz formowania się kontraktu psychologicznego możemy wyróżnić?
start learning
kandydacka, zatrudnienia(rekrutacji), wczesnego uczestnictwa, członkostwa organizacyjnego, przeformułowania kontraktu
jakie 5 rodzaje zmian w kontrakcie psychologicznym mogą zajść?
start learning
zakłócenie, naruszenie, złamanie, nadpłata, odstąpienie
czym różni się zakłócenie KP od jego naruszenia?
start learning
zakłócenie (disruption, incongruence) to sytuacja, gdy organizacja nie jest w stanie zrealizować zobowiązań wobec pracowanika, np. w sytuacji nieprzewidzianej utraty płynności finansowej - naruszenie (reneging, breach) sytuacja, gdy pośród wielu zobowiązań wobec pracowanika organizacja wypełnia jedynie niektóre zobowiązania lub podjęte zobowiązania nie są dostarczane w pełni
jakie 2 rodzaje działań mogą zostać podjęte gdy KP nie spełnia swoich zadań?
start learning
działania korekcyjne, rewizja
czym różnią się w rozumieniu CWB Sackett oraz Spector i Fox?
start learning
Sacket zakłada, że CWB są intencjonalnymi zachowaniami sprzecznymi z interesami org., a Spector i Fox, mówią, ze CWB to wszelkie zachowania, które wpływają na obniżenie ogolnej efektywności przedsiębiorstwa
efektywność kontekstowa vs zadaniowa
start learning
zadaniowa - gdy obniżamy wskaźniki, produktywność, kontekstowa - gdy negatywnie wpływamy na ludzi i organizację
kiedy kradzież będzie przejawem agresji?
start learning
jeśli u jej podłoża będzie leżała chęć zaszkodzenia organizacji
3 dewiacje pracownicze
start learning
malwersacje, kradzieże, defraudacje
jakie 2 wyjaśnienia można zastosować do tłumaczenia CWB
start learning
1. złamanie kontraktu psychologicznego 2. rola emocji (frustracja-agresja)
jak, bazując na modelu frustracja-agresja, można wyjaśnić powstawanie CWB?
start learning
stresor->ocena poznawcza(ważność celu, liczba i natężenie frustratorów)-> doświadczana frustracja ->zachowania antyspołeczne
4 siły organizacyjne
start learning
Struktura, technologia, otoczenie, ludzie
4 podstawowe zał. Z.o
start learning
rozwój zzl, nastawienie na rezultat, współzależna struktura, sytuacyjność proponowanych rozwiązań
jakie organizacje powinny dążyć do modelu biurokratycznego?
start learning
sprawne, racjonalne, logiczne
Jakie założenia ma model biurokratyczny?
start learning
wyraźny podział pracy wśród ekspertów, spójny zestaw zasad, ustalona hierarchia stanowisk, przełożeni bezosobowo prowadzą przedsiębiorstwo i utrzymują dystanc, zatrudnienie i awanse na podstawie wiedzy fachowej
jaką zmianę wprowadził Elton Mayo?
start learning
dowiódł, że to klimat społeczny organizacji a nie warunki fizyczne liczą się najbardziej.
efekt hawthorne
start learning
zjawisko będące źródłem błędów podczas prowadzenia badań na grupie ludzi, wynikające z tego, że wiedzą oni o tym, że uczestniczą w eksperymencie.
co charakteryuje naukowe zarządzanie?
start learning
podział pracy, wydajność, kontrola i dyscyplina
co charakteryzuje model stosunków międzyludzkich?
start learning
przynależność i uznanie, dialog, partycypacja i zadowolenie
co charakteryzuje model zasobów ludzkich?
start learning
kreatywność, odpowiedzialność, samokontrola, współpraca

You must sign in to write a comment