prawo again-duuuuużo

 0    248 flashcards    katarzynaborecka0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odszkodowanie za utracone korzyści
start learning
benefit of the bargin damages
odszkodowanie ogólne
start learning
General damages/actual damages
odszkodawanie związane z poleganiem na zawartej umowie
start learning
reliance damages
odszkodowanie naprawcze
start learning
restitution damages
odszkodowanie konsekwencyjne
start learning
special/consequential damages
odszkodowanie sankcyjne
start learning
punitive/exemplary damages
postanowienia umowy
start learning
contractual provisions
nadawać prawa
start learning
confer rights
nakładać obowiązki
start learning
impose duties
stosunek umowny
start learning
privity of contract
nowacja
start learning
novation
dłużnik/zobowiązany/kredytor
start learning
obligor
wierzyciel
start learning
creditor
wylączać
start learning
sever
przewidywalny
start learning
foreseeable
zwracać
start learning
reimburse
ponosić
start learning
incur
umocowanie do podpisywania w imieniu spółki
start learning
authorization to sign on behalf of the company
być związanym umową
start learning
to be bound by sth
być zobowiązanym do zrobienia
start learning
to be bound to do sth
akt notarialny
start learning
notarial deed
dokument urzędowy
start learning
deed
wprowadzić zmiany odręcznie
start learning
make a change in manuscript
wprowadzić zmiany maszynowo
start learning
make a change in typescript
zatwierdzić zmiany
start learning
initial the change
aneks
start learning
amending agreement
świadczyć usługi
start learning
provide services
termin płatości
start learning
payment terms
podzialić płatność na etapy
start learning
structure the payment in stages
zaliczka (zwrotna)
start learning
pre-payment/advanced payment/ payment-in-advance/up front payment/down payment/deposit on account of the price
zadatek (bezzwrotny)
start learning
earnest payment
płatne z góry
start learning
payable in advance
zalegać
start learning
to be in arreas
płatne z dołu
start learning
payable in arreas
"niedoróbki"
start learning
shagging work
lista z niedoróbkami
start learning
punch list
przelew
start learning
wire transfer
przekaz
start learning
remittance
wystawić fakturę
start learning
invoice
data wymagalności
start learning
due date
wysłać monit
start learning
send a reminder
odsetki
start learning
interest
odstetki od
start learning
interest on sth
główna suma
start learning
principal sum
stopa procentowa
start learning
base rate
stawka
start learning
rate
stawika dzienna
start learning
daily rate
sąd rozstrzygający w trybie uproszczonym
start learning
small court procedure
w prostej sprawie
start learning
straight forward case
windykator
start learning
debt collector
zmierzyć się
start learning
tackle it head on=face it
niezależny
start learning
independent
bezstronny
start learning
unbiased
posiedzenie pojednawcze
start learning
settlement conference
spółka handlowa
start learning
commercial company
kodeks spółek handlowycj
start learning
Code of Commercial Companies and Partnerships
spółki osobowe
start learning
partnerships
spółka jawna
start learning
general partnership
spółka partnerska
start learning
a general partnership
spółka komandytowa
start learning
Limited partnership
spółka komandytowo-akcyjna
start learning
limited joint stock partnership
spółki kapitałowe
start learning
capital companies
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited liability company
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
spółka notowana na giełdzie
start learning
listed/quoted company
kupiec rejestrowany
start learning
registered trade
spółka cywilna
start learning
civil law partnership
jednoosobowa działalność gospodarcza
start learning
sole trader
spółka osobowa
start learning
partnership
firma (to tylko nazwa)
start learning
business name
wolny zawód
start learning
liberal profession
dług
start learning
debt
zadłużenie
start learning
indebtedness
komplementariusz
start learning
general partner
komandytariusz
start learning
limited partner
spółka kapitałowa
start learning
limited company
statut firmy (w S.A)
start learning
articles of association of joint-stock company
umowa spółki z ogranoczoną odpowiedzialnością
start learning
articles of association limited liability company
umowa w spółkach osobowych
start learning
partnership agreement
udziałowiec
start learning
shareholder
udziały
start learning
shares/stock
akcjonariusz
start learning
stockholder
interesariusz
start learning
stakeholder
akcje zwykłe
start learning
ordinary share = (US) common share
akcje uprzywilejowane
start learning
preference share = (US) preferred share
akcje kumulacyjne
start learning
cumulative preference shares
akcje imienne
start learning
registered shares
akcje na okaziciela
start learning
bearer shares
akcje nieme
start learning
non-votive shares
akcje własne
start learning
treasurey share
akcje objęte
start learning
outstanding shares
nieopłacony dług
start learning
outsanding debt
spółka dominujaca
start learning
dominant company
spółka zależna
start learning
subsidiary company
spółka powiązana
start learning
affiliate company
zgromadzenie wspólników (sp zoo)
start learning
the shareholders meeting
walne zgromadzenie (w SA)
start learning
general meeting
zastawinik
start learning
pledge
zastawca
start learning
Pledger
zastaw
start learning
pledge
zastaw łączny
start learning
blanket lien
użytkownik
start learning
usufructuary
spółka jednoosobowa
start learning
single-member company
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement/financial report/annual report
rok obrotowy
start learning
financial year
bilans
start learning
balance sheet
rachunek zysków i strat
start learning
profit-and-loss account (GB)/income statement (US)
aktywa
start learning
assets
środki trwałe
start learning
fixed assets
zarząd
start learning
management board
rada nadzorcza
start learning
supervisor board
prezes/dyrektor generalny (US)
start learning
CEO Chief executive officer
prezes/dyrektor generalny (GB)
start learning
MD Management director
spółka prywatna (UK)
start learning
a private limited company (UK)
spółka publiczna (UK)
start learning
public limited company
z odpowiedzialnością ograniczoną do sumy kapitału zakładowego
start learning
limited by shares
akt założycielski
start learning
Memorandum of Association (GB)/Articles of Association (US)
dokument rejstracji spółki
start learning
certificate of incorporation
zgodnie z
start learning
pursuant to
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
start learning
KRS (National Court Register)
rejestr handlowy
start learning
the commercial register
zawiązać spółkę
start learning
establish a company/set up
spółka wstępnie zarejestrowana
start learning
of-the-shelf company
zaliczka na podatek dochodowy
start learning
pay as you earn PAYE
główny księgowy
start learning
chief accountant
dyplomowany księgowy
start learning
charter accountant
oszacować
start learning
estimate
podwyższony próg podatkowy
start learning
higher rate tax bunds
sprawozdanie finansowe
start learning
annual accounts
stronniczy
start learning
biased
właściwy
start learning
competent
warunkowany
start learning
conditional
rodzinny
start learning
domestic
lokale mieszkalne
start learning
dwellings
lokale użytkowe
start learning
commercial premises
podwójny
start learning
dual
wysoka grzywna
start learning
heavy fine
rzekomy, pozorny
start learning
ostensible
wzajemny, obustronny
start learning
reciprocal
umyślny
start learning
wilful, intentional
grabieżca, rabuś
start learning
looter
dyskryminacja płci
start learning
sex discrimination
stan cywilny
start learning
marital status
obiektywne kryteria zawodowe
start learning
genue occupational qualifications
prawo zatrudnienia
start learning
employment law
bhp
start learning
health and safety
związki zawodowe
start learning
trade unions
rozwiązanie stosunku pracy
start learning
termination of employment
nieuzasadnione zwolnienie
start learning
unfair dismissal
łączyć się w zwiąki zawodowe
start learning
uniose
redukcja etatów
start learning
redundancy dissmisal
rokowania zbiorowe
start learning
collective bargaining
zwolnienie o charakterze dyskryminująym
start learning
Discriminatory dismisal
naprawienie szkody
start learning
repair damages/rectify damage
wyrządzić szkodę
start learning
inflict
śledztwo/dochodzenie
start learning
investigation / inquiry
sąd wyższej instancji
start learning
court of higher instance
usąpić ze stanowiska
start learning
step down
zaliczka na poczet udziału w zyskach
start learning
drawings
uchwalać
start learning
declair
umowa kupna na raty
start learning
hire-purchase agreement
wynagrodzenie
start learning
compensation/renumeration
za wynagrodzenie
start learning
for monies
pracownik bez umowy
start learning
at will employee
uważać się
start learning
deem
poczytywać (umowę poczytuje się)
start learning
deem (the contract is deemed)
obrót
start learning
turnover
przychody z eksportu
start learning
revenue from/proceeds of
wydatek
start learning
expenditure
koszt
start learning
cost
dochód
start learning
income
zysk
start learning
profit/gain
rozchody kasowe
start learning
disbursment
regulować
start learning
govern
czas trwani
start learning
duration
uchwała
start learning
resolution
przyjąć uchwałę
start learning
adopt a resolution/pass a resolution
przyjąć wniosek
start learning
carry a motion
uchwalić
start learning
in act
grupa chroniona
start learning
protected class
szkoda ciała
start learning
personal injury (P.I)
krzywda emocjonalna
start learning
emotional distress
oświadczenie woli
start learning
statement of will/declaration of intent/declaration of will
wada oświadczenia woli
start learning
vice of concent
pod przymusem
start learning
under the duress
okres próbny
start learning
trial period
nieokreślony
start learning
indefinite period of time
określony
start learning
definite period of time
umowa o pracę
start learning
employment contract
brutto
start learning
gross
regulamin wynagradzania
start learning
wage regulations
układ zbiorowy pracy
start learning
collective labour agreement
narazić na szkodę
start learning
prejudice somebody
warunki pracy i płacy
start learning
terms and conditions of employment and pay
regulamin pracy
start learning
work regulations
odprawa
start learning
severance pay
powołanie
start learning
appointment
wybór
start learning
election
spółdzielcza umowa o pracę
start learning
co-operative employment contract
przywrócenie do pracy
start learning
reinstatement
przekonania polityczne
start learning
political convitions
przynależność związkowa
start learning
union membership
wyznanie
start learning
creed
utrzymywać w mocy
start learning
uphold (the judgement)
ława oskarżonych
start learning
dock
być zaprzysiężonym
start learning
to be sworn in
zwracać się do kogoś/odnosić się do czegoś
start learning
address
kwestie prawne
start learning
points of law
nakreślić
start learning
outline
przesłuchanie w sądzie (USA)
start learning
testimony
przesłuchanie świadka przez stronę powolującą
start learning
direct examination
przesłuchanie przez druga stronę
start learning
cross examination
przesłuchanie świadka poza sądem
start learning
deposition
rozwiązanie
start learning
solution to a problem
przesłuchanie na polici
start learning
statement to a police
miejsce dla świadka
start learning
the witness stand
po ukończeniu
start learning
upon competition this
złożyć zeznania
start learning
give deposition
złożyć wniosek o umorzesne sprawy
start learning
application of no case to answers
zarzucany czyn
start learning
ledge effence
orzec na czyjąś korzyść
start learning
find for/in favor of
ustalenia faktyczne
start learning
findings of fact
uzasadnienie wyroku
start learning
reasons for judgment
na jakiej podstawie
start learning
on what grounds
mowa końcowa
start learning
closing speach/closing argument
przedstawicielstwo
start learning
representation
uprawniony
start learning
entitled
podsumować
start learning
sum up
podsumowanie
start learning
summing up
kwestie sporne
start learning
contentions issues
udać się na obrady
start learning
retired
ustalić werdykt
start learning
reach a verdict/arrive a verdict
ogłosić werdykt
start learning
to announce/return a verdict
przewodniczący
start learning
fore person
wniosek o złagodzenie wymiary kary
start learning
statement in migration
przejdę do wyrokowania
start learning
I'll move to sentensing
ogłosić wyrok
start learning
pass a sentence
wydać wyrok
start learning
deliver a judgment/issue judgement
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
przedstawicielstwo
start learning
representation
mocodawca
start learning
principal
przedstawiciel
start learning
representative
representation
start learning
oświadczenie
przedstwiciel
start learning
Representative
pełnomocnik
start learning
attorney/attorney-in-fact
głosowanie za kogoś
start learning
proxy
prokurent
start learning
commercial attorney-in-fact
przedstębiorstwo
start learning
enterprise/undertaking

You must sign in to write a comment