Praca zespołowa

 0    74 flashcards    braveagatabator
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyswajać informacje
start learning
absorb information
przydzielać, wyznaczać
start learning
assign
współpraca, współdziałanie
start learning
collaboration
ciągle, nieustannie
start learning
continually
kierownik wykonawczy
start learning
executive admin
ułatwienie, udogodnienie
start learning
facilitation
innowacyjny, nowatorski
start learning
innovative
powtarzający się
start learning
iterative
przedszkolak
start learning
kindergartener
specjalista
start learning
practitioner
umiejętny, wprawny, zręczny
start learning
skilful
montować, składać
start learning
assemble
wysokie stawki
start learning
high stakes
walczyć o władzę
start learning
jockey for power
orientować się
start learning
orient
uczestnik
Wszyscy uczestnicy są proszeni o zaczekanie w holu.
start learning
participant
All the participants are asked to wait in the hall.
znaczenie, istotność
start learning
significance
szkicować
start learning
sketch
tadam
start learning
ta-da
metoda prób i błędów
start learning
trial and error
o, nie; oj
start learning
uh-oh
podnieść stawkę, podnieść poprzeczkę
start learning
up the ante
(być) konsekwencją, skutkiem, następstwem (czegoś)
start learning
(be) the consequence of (something)
ostry
start learning
acute
pojawiać się, być wynikiem (czegoś)
start learning
arise from (something)
spowodować (coś), doprowadzić (do czegoś)
start learning
bring (something) about
sprzyjać, rozwijać
start learning
foster
spowodować (coś), dać (czemuś) początek, zapoczątkowywać
start learning
give rise to (something)
zniszczyć, zepsuć
start learning
kill (stop something)
migrena
start learning
migraine
napięcie karku
start learning
neck strain
symulowanie choroby
start learning
pull a ‘sickie’
powracający, powtarzający się, nawracający
start learning
recurring
uraz spowodowany chronicznym przeciążeniem mięśni i ścięgien
start learning
repetitive strain injury
przewidywać, wyprzedzać
start learning
anticipate
wiązać, tworzyć więź
start learning
bond
robić to, co do kogo należy; wykonywać swoje obowiązki
start learning
do your fair share of (something)
poprawiać, usprawniać, wzmacniać
start learning
enhance
czuć się częścią (czegoś), odczuwać przynależność (do czegoś)
start learning
feel a part of (something)
starać się bardziej, robić więcej niż należy, dokładać szczególnych wysiłków
start learning
go the extra mile
mieć poczucie przynależności
start learning
have a sense of belonging
motywować
start learning
motivate
przykładać się do pracy, zrobić swoje, wykonać swoją część pracy
start learning
pull your weight
dzielić się obowiązkami
start learning
share the load
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team player
budowanie zespołu, integrowanie się
start learning
team-building
opryskliwy, obcesowy
start learning
abrupt
zarządzanie
start learning
administration
zarządca, osoba zarządzająca
start learning
administrator
w rezultacie, wskutek
start learning
as a consequence
koordynacja
start learning
coordination
sprawozdanie
start learning
debriefing
dostarczać, oddać, wywiązywać się
start learning
deliver
specjalistyczna wiedza, umiejętności
start learning
expertise
gościć, być gospodarzem
start learning
host
zwracać się z zapytaniem
start learning
invite (ask officially)
przerwać komuś, włączyć się gwałtownie
start learning
jump in
przywództwo
Przywództwo jest dla niego najważniejsze.
start learning
leadership
Leadership is the most important for him.
stracić pieniądze, ponosić straty
start learning
lose money
kierownik projektu
start learning
project manager
sygnalizować, wskazywać (na coś)
start learning
signal
poświęcić czas (na coś)
start learning
take the time to (do something)
praca zespołowa
start learning
teamwork
punkt widzenia, sposób postrzegania (czegoś)
start learning
your take on (something)
ciasny, stłoczony, nabity
start learning
cramped
rozkładać, ulegać degradacji
start learning
degrade
wyrzucony
start learning
discarded
downcykling, przetwarzanie materiału do postaci o niższej jakości
start learning
downcycling
sznyt, charakter, wyróżnik
start learning
edge
stale zwiększający się, wciąż rosnący
start learning
ever-growing
efektowny, wpadający w oko, przyciągający uwagę
start learning
eye-catching
najbliższy, bezpośredni
start learning
immediate (closest)
rupiecie, graty
start learning
junk
zauważalny, dostrzegalny
start learning
noticeable

You must sign in to write a comment