Pouczenie pokrzywdzonego – część I

 0    70 flashcards    Kub
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
bez uszczerbku
start learning
wihout detriment
bezstronności
start learning
impartiality
braku
start learning
lack
by mu przysługiwały
start learning
would be entitled
cofnięty
start learning
withdrawn
czynem osoby wskazanej we wniosku
start learning
a deed of a person indicated in the motion
czynności procesowych
start learning
legal proceedings
danej
start learning
given
albo: said
dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny
start learning
for necessary maintenance of themselves and their family
dochodzenia
start learning
inquiry
dokonuje
start learning
perform
działając z urzędu
start learning
acting ex officio
działania w jego imieniu
start learning
act on his behalf
i zgodnie z własnym interesem
start learning
and due to their best interest
istnieje
start learning
there are
jeżeli nie
start learning
unless
k.p.k.
start learning
c.p.c.
Criminal Procedure Code (Kodeks Postępowania Karnego)
kosztów związanych z pełnomocnictwem
start learning
costs of legal representation
małoletni
start learning
underaged
młodociany
start learning
juvenile
może
start learning
may
przyzwolenie
nadzoru nad organem
start learning
supervise the authority
najbliższe (osoby)
start learning
next of kin
albo: persons closest to him
należyty
start learning
duly
nazwa i numer rejestru
start learning
name and registration number
nazwa jednostki Policji prowadzącej sprawę
start learning
name of the Police conducting the case
nie zostanie powiadomiona
start learning
they are not informed
nieporadna
start learning
incapable
albo: handicapped
nieujawnienia
start learning
disclosure
o przestępstwie
start learning
on crime
organ
start learning
body
oskarżycieli publicznych
start learning
public prosecutor
pełnomocnika z urzędu
start learning
legal representative ex officio
pieczą
start learning
care
pierwsza rozprawa główna
start learning
first main hearing
pokrzywdzonego
start learning
the aggrieved party
albo: wronged party, injured party
postępowanie sądowe, przewód sądowy
start learning
court proceedings
postępowaniu przygotowawczym
start learning
preliminary proceedings
powołanego
start learning
appointed
pozostają w ścisłym związku z
start learning
remains in a close relation with
pozostaje
start learning
remains
prokurator
start learning
prosecutor
przedstawiciel ustawowy
start learning
statutory representative
przejrzenia akt
start learning
review the files
przepis ten nie dotyczy
start learning
provision is not applicable to
przesłuchania
start learning
hearing
przysługuje zażalenie
start learning
have a right to lodge a complaint
przyznać się do winy
start learning
plea guilty
sprawców
start learning
perpetrator
stan zdrowia
start learning
health condition
ściganie
start learning
pursue
albo: prosecute
ubezwłasnowolniony częściowo
start learning
partially incapacitated
ubezwłasnowolnony całkowicie
start learning
totally incapacitated
ustanowić swojego pełnomocnika
start learning
appoint his legal representative
uzasadnioną wątpliwość
start learning
reasonable doubt
w charakterze świadka
start learning
of the witness
w toku postępowania karnego
start learning
in the course of criminal proceedings
we własnym imieniu
start learning
on their own behalf
wiek
start learning
age
wniosek
start learning
the application
wszczęcia śledztwa
start learning
instigate investigation
wykonywać
start learning
exercise
wywołać
start learning
evoke
albo: trigger
wyznaczenie
start learning
appointment
za zgodą
start learning
on the consent of
załącznik do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia
start learning
enclosure to the record of the oral report
zawiadomienie o przestępstwie
start learning
criminal notification
albo: notification on the crime
złożono zawiadomienie
start learning
submit a notification
złożyć wniosek o
start learning
file a motion for
albo: apply for
znak sprawy
start learning
case symbol

You must sign in to write a comment