Polski dyktando rz i ż

 0    232 flashcards    languagekiller
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
bajdu_yć
start learning
bajdurzyć
ja_eniówka
start learning
jarzeniówka
ja_ębina
start learning
jarzębina
ja_mo
start learning
jarzmo
jast_ąb
start learning
jastrząb
Je_y
start learning
Jerzy
ko_yść
start learning
korzyść
ku_
start learning
kurz
k_y_
start learning
krzyż
macie_anka
start learning
macierzanka
Ma_anna
start learning
Marzanna
ma_enie
start learning
marzenie
Mu_yn
start learning
Murzyn
na_ędzie
start learning
narzędzie
na_uta
start learning
narzuta
obu_enie
start learning
oburzenie
obwa_anek
start learning
obwarzanek
o_eźwienie
start learning
Orzeźwienie
pe_
start learning
perz
pie_chnąć
start learning
pierzchnąć
pie_yna
start learning
pierzyna
po_eczka
start learning
porzeczka
p_y_ąd
start learning
przyrząd
p_ej_ysty
start learning
przejrzysty
_ąd
start learning
rząd
_ec
start learning
rzec
_eczywistość
start learning
rzeczywistość
_ekomo
start learning
rzekomo
_epak
start learning
rzepak
_esza
start learning
rzesza
_eśki
start learning
rześki
_etelny
start learning
rzetelny
_ewnie
start learning
rzewnie
_emieślnik
start learning
rzemieślnik
_eź
start learning
rzeź
_eźba
start learning
rzeźba
_e_ucha
start learning
rzeżucha
_ępolić
start learning
rzępolić
_ęsa
start learning
rzęsa
_ęsisty
start learning
rzęsisty
_ęzić
start learning
rzęzić
_odkiew
start learning
rzodkiew
_ucać
start learning
rzucać
swie_bienie
start learning
swierzbienie
tchó_
start learning
tchórz
ude_enie
start learning
uderzenie
u_ąd
start learning
urząd
wa_ony
start learning
warzony
wa_yć
start learning
warzyć
wa_ywa
start learning
warzywa
wie_ba
start learning
wierzba
wie_ch
start learning
wierzch
wie_gac
start learning
wierzgać
wynu_yć
start learning
wynurzyć
wy_ut
start learning
wyrzut
za_ądzanie
start learning
zarządzanie
zda_enie
start learning
zdarzenie
zmie_ch
start learning
zmierzch
z _adka
start learning
z rzadka
z_ądzenie
start learning
zrządzenie
z_eczenie
start learning
zrzeczenie
z_ednąć
start learning
zrzednąć
z_eszenie
start learning
zrzeszenie
z_ędu
start learning
z rzędu
z_ędzenie
start learning
zrzędzenie
z_ucać
start learning
zrzucać
z_ynać
start learning
zrzynać
egzempla_
start learning
egzemplarz
ja_yna
start learning
jarzyna
kałama_
start learning
kałamarz
kołnie_
start learning
kołnierz
koryta_
start learning
korytarz
p_y_eczenie
start learning
przyrzeczenie
twa_
start learning
twarz
zo_a
start learning
zorza
aba_ur
start learning
abażur
anga_ować
start learning
angażować
a nu_
start learning
a nuż
any_
start learning
anyż
aran_er
start learning
aranżer
Asy_
start learning
Asyż
ba_ant
start learning
bażant
be_
start learning
beż
bi_uteria
start learning
bizuteria
blama_
start learning
blamaż
Bła_ej
start learning
Błażej
bru_d_enie
start learning
brużdżenie
bur_uazja
start learning
burżuazja
chocia_
start learning
chociaz
chorą_y
start learning
chorąży
cią_a
start learning
ciąża
cię_ar
start learning
ciężar
czy_yk
start learning
czyżyk
doro_ka
start learning
dorożka
do_ynki
start learning
dożynki
do_ywianie
start learning
dożywianie
dra_etka
start learning
drażetka
dra_liwy
start learning
drażliwy
g_eg_ólka
start learning
gżegżółka
i_by
start learning
iżby
jaki_
start learning
jakiż
jałmu_na
start learning
jałmużna
je_yna
start learning
jeżyna
kału_a
start learning
kałuża
kator_nik
start learning
katorżnik
ka_dy
start learning
każdy
kolporta_
start learning
kolportaż
ko_uch
start learning
kożuch
kradzie_
start learning
kradzież
ksią_ę
start learning
książę
księ__yc
start learning
księżyc
lubie_nik
start learning
lubieżnik
l_yć
start learning
lżyć
łupie_
start learning
łupież
ły_ka
start learning
łyżka
ły_wa
start learning
łyżwa
mał_
start learning
małż
mał_eństwo
start learning
małżeństwo
mał_owina
start learning
mąłżowina
mą_
start learning
mąż
mena_eria
start learning
menażeria
mena_ka
start learning
menażka
mę_atka
start learning
mężatka
mę_czyzna
start learning
mężczyzna
mę_ny
start learning
mężny
młodzie_
start learning
młodzież
Moj_esz
start learning
Mojżesz
monta_
start learning
montaż
mru_yć
start learning
mrużyć
m_awka
start learning
mżawka
nale_ność
start learning
należność
nało_yć
start learning
nałożyć
negli_
start learning
negliż
no_yczki
start learning
nożyczki
nó_
start learning
nóż
nu_ący
start learning
nużacy
oje_d_ać
start learning
odjeżdżać
odzie_
start learning
odzież
pla_a
start learning
plaża
pobła_anie
start learning
pobłażanie
pobo_ny
start learning
pobożny
podą_
start learning
podąż
poro_e
start learning
poroże
po_ar
start learning
pożar
po_yczka
start learning
pożyczka
pra_yć
start learning
prażyć
prę_yć
start learning
prężyć
pró_niak
start learning
próżniak
p_e_ytek
start learning
przeżytek
ro_ek
start learning
rożek
ro_en
start learning
rożen
równie_
start learning
również
ró_aniec
start learning
różaniec
ró_d_ka
start learning
różdżka
ry_
start learning
ryż
_ę_enie
start learning
rzężenie
r_eć
start learning
rżeć
r_ysko
start learning
rżysko
słu_ba
start learning
służba
słu_yć
start learning
służyć
spo_ycie
start learning
spożycie
sprę_yna
start learning
sprężyna
stela_
start learning
stelaż
stę_enie
start learning
stężenie
st_e_ony
start learning
strzeżony
st_y_enie
start learning
strzyżenie
świe_y
start learning
świeży
ucią_liwy
start learning
uciążłiwy
uciemię_enie
start learning
uciemiężenie
uje_d_alnia
start learning
ujeżdżalnia
uło_yć
start learning
ułożyć
up_ą_
start learning
uprząż
u_yczyc
start learning
użyczyc
u_yć
start learning
użyć
u_yźniac
start learning
użyźniać
wą_
start learning
wąż
wie_a
start learning
wieża
woja_
start learning
wojaż
wró_yć
start learning
wróżyć
wyró_nik
start learning
wyróżnik
wytę_enie
start learning
wytężenie
wy_
start learning
wyż
wy_yna
start learning
wyżyna
zało_enie
start learning
założenie
zamo_ność
start learning
zamożność
za_alenie
start learning
zażalenie
za_egnać
start learning
zażegnać
za_enowanie
start learning
zażenowanie
za_yc
start learning
zażyć
zbli_enie
start learning
zbliżenie
zbo_e
start learning
zboże
zdą_yć
start learning
zdążyć
zje_d_ać
start learning
zjeżdżać
zło_yć
start learning
złożyć
zni_ka
start learning
zniżka
znu_yć
start learning
znużyć
zu_ycie
start learning
zużycie
z_arty
start learning
zżarty
z_ęty
start learning
zżęty
z_ymać
start learning
zżymać
_agiel
start learning
żagiel
_ak
start learning
żak
_al
start learning
żal
_ałoba
start learning
żałoba
_ar
start learning
żar
_arcie
start learning
żarcie
_argon
start learning
żargon
_arliwy
start learning
żarliwy
_art
start learning
żart
_a_enie
start learning
żarzenie
_ąć
start learning
żąć
_ądać
start learning
żądać
_ądło
start learning
żądło
_ebrać
start learning
żebrać
_ebro
start learning
żebro
_egla_
start learning
żeglarz
_egnać
start learning
żegnać
_enujący
start learning
żenujący
_mudny
start learning
żmudny
_ołądek
start learning
żołądek
_niwo
start learning
żniwo
_wawo
start learning
żwawo
_uchwa
start learning
żuchwa
_uć
start learning
żuć
_yd
start learning
Żyd
_yletka
start learning
żyletka
_yrandol
start learning
żyrandol
_yto
start learning
żyto
_yzny
start learning
żyzny
_ywioł
start learning
żywioł
sp_eda_
start learning
sprzedaż
_ebrak
start learning
żebrak

You must sign in to write a comment