podstawy aerodynamiki

 0    71 flashcards    dariuszbak2
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

gęstość = rho = p
start learning
density = rho = p

jednostką prędkości jest V
start learning
unit of velocity is V

powierzchnia przekroju
start learning
cross sectional area

równanie ciągłości
start learning
the equation of continuity

A x V x p = stała
start learning
A x V x p = constant

A x V = wartość stała, więc prędkość = wartość stała / powierzchnia przekroju
start learning
A x V = constant so Velocity = constant / area

zmiany gęstości są nieznaczące
start learning
density changes are insignificanf

Bernulli: suma obecnej energii jest stała
start learning
Bernulli: the sum of the energy present is constant

viscosity

ciśnienie + energia kinetyczna = stała
start learning
pressure + kinetic energy = constant

P + 1 / 2V2 = K
start learning
P + 1/2V2 = K

przy spadku ciśnienia statycznego wzrasta ciśnienie dynamiczne
start learning
while static pressure decrease, dynamic pressure increase

dolny opływ skrzydła przez powietrze
start learning
downwash

Górny opływ skrzydła przez powietrze
start learning
upwash

punkt stagnacji - powietrze na krawędzi natarcia
start learning
stagnation point

przekrój lotniczy
start learning
aerofoil

cięciwa w profilu lotniczym
start learning
chord line

Kąt padania - cięciwa aerodynamiczna względem osi podłużnej samolotu
start learning
angle of incidence

szkieletowa
start learning
mean camber line

maximum camber

strzałka jest wyrażona jest jako procent cięciwy aerodynamicznej
start learning
maximum camber is expressed as percentage of the chord

procent cięciwy aerodynamicznej mierzony jest od krawędzi natarcia
start learning
percentage of the chord meassured from the leading edge

pozytywna krzywizna profilu
start learning
positive camber

ujemna krzywizna profilu
start learning
negative camber

symetryczny płat nie ma strzałki profilu
start learning
symetrical aerofoil has no camber

maksymalna grubość profilu
start learning
maximum thickness aerofoil

względny przepływ powietrza
start learning
relative airflow

całkowita reakcja na opór i siłę nośną
start learning
total reaction

środek parcia to miejsce na cięciwie, w którym działa siła nośna
start learning
center of pressure is place on chord where lift acts

siła nośna działa pod kątem 90 stopni w stosunku do przepływu powietrza
start learning
lift acts at 90 degrees to the airflow

opór działa w tym samym kierunku co względny przepływ powietrza
start learning
drag acts in the same direction as relative airflow

Kąt natarcia to kąt pomiędzy cięciwą aerodynamiczną a względnym przepływem powietrza
start learning
angle of attack is angle between chordline and relative airflow

kąt natarcia oznaczany jest alfa
start learning
angle of attack is reffered as alpha

różnica ciśnień
start learning
pressure differential

przeciągnięcie
start learning
stall

wielkość
start learning
magnitude

podczas przeciągnięcia środek ciśnienia przesuwa się do tyłu wzdłuż cięciwy
start learning
At stall center of pressure moves backwards along chord

współczynnik siły nośnej = ciśnienie siły nośnej / ciśnienie dynamiczne
start learning
coefficient of lift = lift pressure / dynamic pressure

współczynnik oporu =
start learning
coefficient of drag =

moment - iloczyn siły i odległości na którą działa
start learning
moment - the product of the force and the distance through which it acts

odległość nazywana jest ramieniem
start learning
distance is called lever arm

M = F x g

gdy kąt natarcia wzrasta, środek parcia porusza się do przodu wzdłuż cięciwy
start learning
as the angle of attack increases, center of pressure moves forwards along the chord

środek aerodynamiczne jest stałym punktem na cięciwie
start learning
aerodynamic center is a fix point on chord line

środek aerodynamiczny to punkt, w którym zachodzą wszystkie zmiany w sile nośnej
start learning
aerodynamic center is a point where all changes in lift takes place

środek aerodynamiczny jest umieszczony w 25% linii cięciwy
start learning
aerodynamic center is placed in 25% of chord line

moment opadania nosa jest wokół środka aerodynamicznego
start learning
nose downpitching moment is around aerodynamic center

jednostką siły aerodynamicznej jest F
start learning
unit of aerodynamic force is F

Cf jest współczynnikiem siły aerodynamicznej
start learning
Cf is coefficient of aerodynamic force

jednostką powierzchni jest S
start learning
unit of surface area is S

F = Q x Cf x S
start learning
F = Q x Cf x S

opór jest produktem ciśnienia dynamicznego, współczynnika oporu i powierzchni skrzydła
start learning
drag is a product of dynamic pressure, drag cefficient and wing surface

D = Q x Cd x S
start learning
D = Q x Cd x S

stan zanieczyszczenia płatowca
start learning
airframe contamination state

Współczynnik siły nośnej / oporu będzie maksymalny przy określonym kącie natarcia
start learning
lift/drag ratio will be maximum at one specyfic angle of attack

optymalny kąt natarcia wynosi 4 stopnie
start learning
optimal angle of attack is 4 degree

rozpiętość skrzydła
start learning
wing span

jednostką rozpiętości skrzydeł jest b
start learning
unit of wing span is b

rozpiętość skrzydeł to odległość od końca skrzydła do końca skrzydła
start learning
wing span is distance from wing tip to wing tip

cięciwa jest odległością od krawędzi natarcia do krawędzi spływu
start learning
chord is distance from leading edge to trailing edge

średnia cięciwa aerodynamiczna to średnią
start learning
average chord is diametric average

jednostką średniej cięciwy aerodynamicznej jest c
start learning
unit of average chord is c

powierzchnia skrzydła = rozpiętość skrzydeł pomnożona przez średnią cięciwę aerodynamiczną
start learning
wing area = wing span multiplied by average chord

współczynnik kształttu = rozpiętość skrzydeł / średnia cięciwa aerodynamiczna
start learning
aspect ratio = wing span / average chord

współczynnik kształtu = rozpiętość skrzydła / powierzchnia skrzydła
start learning
aspect ratio = wing span / wing area

cięciwa przy kadłubie
start learning
root chord

cięciwa przy końcu skrzydła
start learning
tip chord

naturalne rozproszenie
start learning
natural dispersal

opór pasożytniczy - opór tarcia na poszycii, opór kształtu i opór interferencyjny
start learning
parasite drag - skin friction drag, form drag and interference drag

całkowity opór - opór szkodliwy, opór indukowany
start learning
total drag - parasite drag, induced drag

opór jest siłą, która przeciwdziała ruchowi do przodu samolotu
start learning
drag is force which resisting resist forward motion of the aircraft


You must sign in to write a comment