Pierwsze 75

 0    75 flashcards    makowiak12
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a-buforowanie
start learning
a-buffering
konwersja alfanumeryczna
start learning
A-conversion
rejestr arytmetyczny
start learning
A-register
próba nieudana
start learning
abort attempt
warunek przerwania
start learning
abort condition
skracać
start learning
abridge
adres bezwgledny (rzeczywisty)
start learning
absolute adress
kod komputera, wewnętrzny
start learning
absolute code
absolutna ciągłość
start learning
absolute contuinuity
zbieżność bezwzględna
start learning
absolute convergence
współrzędna absolutna
start learning
absolute coordinate
bezwzględna wartość liczby zespolonej (moduł)
start learning
absolute value of a complex number
szereg zbieżny bezwzględnie
start learning
absolutely summable series
abstrakcyjny typ danych
start learning
abstract data type
deklarator abstrakcyjny
start learning
abstract declarator
Składnia abstrakcyjna
start learning
abstract syntax
układ sprzężenia zwrotnego
start learning
back circuit
próg tylny
start learning
back porch
sieć szkieletowa
start learning
backbone network
odtwarzanie wstecz
start learning
backout recovery
wnioskowanie w tył, wsteczne, zstępnujące
start learning
backward chaining
szerkość pasma, przepustowość
start learning
bandwidth
Czytnik kodów kreskowych
start learning
bar code reader
płytka pusta, niezmontowana
start learning
bare board
zniekształcenia beczkowate
start learning
barrel distortion
wsad, pakiet danych
start learning
batch
przetwarzanie danych wsadowych
start learning
batch data processing
liczba dzisiętna kodowana dwójkowo
start learning
binary coded decimal
sygnalizacja ciągła
start learning
beaconing
matryca ostrzy
start learning
bed of nails
dostarczanie przy użyciu dostępnych możliwości
start learning
best-effort delivery
język dwukierunkowy
start learning
bidirectional language
interpolacja dwuliniowa
start learning
bilinear interpolation
Kod opłaty
start learning
billing code
spójności pamięci podręcznej
start learning
cache coherency
Pamięć podręczna
start learning
cache memory
usługa wywoływalna
start learning
callable service
łańcuch wywołań
start learning
callchain
uprawnienia
start learning
capability
Format komórki, pola
start learning
cell format
wyrównanie do środka, centrowanie strony
start learning
center alignment
układ łańcuchowy (mikroprocesora), połącznie łańcuchowe
start learning
daisy chain
głowica wirująca
start learning
daisy wheel
abstrakcja danych
start learning
data abstraction
gromadzenie danych, zbieranie
start learning
data aquisation
zespół danych, agregat
start learning
data aggregate
wymiana danych
start learning
data exchange
urządzenie do gromadzenia danych
start learning
data gathering unit
nadmiarowość danych, redundancja
start learning
data redundency
wyszukiwanie danych
start learning
data retrieval
kartoteka (katalog) bazy danych
start learning
database directory
magazyn bazy danych
start learning
database repository
datagram (paczka danych w sieci transmisji danych)
start learning
datagram
debugowanie (lokalizacja i usuwanie błędóww kodzie)
start learning
debugging
problem rozstrzygalny
start learning
decidable problem
korekcja dziesiętna
start learning
decinal adjustment
dziesietna notacja kropkowa
start learning
decimal dot notation
atrybut domyślny
start learning
default attribute
katalog domyślny
start learning
default directory
ustawienia domyślne
start learning
default settings
adresowanie pośrednie
start learning
deferred adressing
transmisja opóźniona
start learning
deferred transmission
defragmentacja
start learning
defragmentation
tryb dostarczania
start learning
delivery mode
sprowadzanie na żądanie (sposb przemiennego wykorzystania pamięci)
start learning
demand fetching
żądanie dostępu poza kolejnością
start learning
demand priority access
sterowany żądaniami
start learning
demand-driven
odbiorca nieosiągalny
start learning
destination unreachable
destrukcyjne partycjonowanie
start learning
destructive partitioning
odejmowalny, odłączalny
start learning
detachable
układ cyfrowy, logiczny
start learning
digital circuit
metoda półtonów cyfrowa
start learning
digital halftoning method
pamieć o dostępie bezpośrednim
start learning
direct-access storage
Bufor (Pamięć) podręczna katalogu
start learning
directory cache
tłumik echa
start learning
echo suppressor

You must sign in to write a comment