Paremie łacińskie

 0    36 flashcards    alicjasobczak8
print play test yourself
 
Question Answer
Nikt nie ponosi kary za myślenie
start learning
Cogitationis poenam nemo patitur
Przyznanie się do winny jest królową dowodów
start learning
Confessio est regina probationum
O zawarciu małżeństwa decyduje zgodne oświadczenie woli
start learning
Consensus facit nuptias
Przedawnienie nie biegnie względem tego, kto jest niezdolny do dochodzenia swych roszczeń przed sądem
start learning
Agere non valenti non currit praescriptio
Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do jego śmierci
start learning
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem
Apelacja znosi wyrok
start learning
Appellatione extinguitur iudicatum
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
start learning
Audiatur et altera pars.
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie.
start learning
Bis de eadem re agere non licet
To co jest od początku nieważne jest zawsze nieważne
start learning
Ab initio nullum semper nullum
Przyrost przypada rzeczy głównej
start learning
Accessio cedit principali
Powód idzie za pozwanym
start learning
Actor sequitur forum rei
Na powodzie spoczywa ciężar dowodu
start learning
Actori incumbit probatio
Czynność pozorna jest nieważna
start learning
Actus simulatus nullius est momenti
Przysposobienie naśladuje naturę
start learning
Adoptio naturam imitatur
Powstrzymanie się od działania jest działaniem
start learning
Et non facere, facere est
Czynność przedstawiciela jest czynnością strony
start learning
Factum executoris factum partis
Chory umysłowo nie ma woli, nie jest zdolny do wyrażenia woli
start learning
Furiosi voluntas nulla est
Uważa się, że gatunek nie ginie
start learning
Genus perire non censetur
Spadek jest wejściem w ogół praw zmarłego
start learning
Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
start learning
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti, non nocet
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie istnieje
start learning
Impossibilium nulla obligatio est
Przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron, niż ich słowa
start learning
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego.
start learning
In dubio pro reo.
Kary spadkobierca nie dziedziczy
start learning
In poenam heres non succedit
Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale jego wykonanie przymusowe
start learning
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
Przestępstwa wygasają wskutek śmierci sprawcy
start learning
Crimina morte extinguuntur
Daj mi okoliczności faktyczne, a ja ci wskażę prawo.
start learning
Da mihi factum, dabo tibi ius
Podlega się prawu miejsca dokonania przestępstwa
start learning
Debet quis iuri subiacere, ubi deliquit
Termin wzywa za człowieka
start learning
Dies interpellat pro homine
Surowe prawo, ale prawo
start learning
Dura lex, sed lex
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi nie na tym kto zaprzecza
start learning
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
Sąd zna prawo
start learning
Iura novit curia
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, nie szkodzić drugiemu, oddać każdemu co mu się należy
start learning
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alteruin non laedere, suum cuique tribuere
Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne
start learning
Ius est ars boni et aequi
Prawo publiczne nie może być zmienione umowami osób prywatnych
start learning
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy
start learning
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

You must sign in to write a comment