państwo i społeczeństwo

 0    88 flashcards    mariamaciolek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
monarchia konstytucyjna
start learning
Constitutional monarchy
demokracja
start learning
democracy
siedziba główna
start learning
Headquarters
system wielopartyjny
start learning
multiparty system
oficjalna rezydencja
start learning
official residence
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
kontrolować budżet
start learning
control the budget
władza ustawodawcza
start learning
legislature
członek parlamentu
start learning
member of parliament
parlament
start learning
parliament
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
ratyfikowac
start learning
ratify
senat
start learning
the Senate
Kongres stanów Zjednoczonych
start learning
united states congress
rządzić krajem
start learning
govern the country
administracja
start learning
administration
rząd
start learning
the government
władza wykonawcza
start learning
executive
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
monarcha
start learning
monarch
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
a court
interpretować prawo
start learning
interpret the law
kara
start learning
punishment
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
władza sadownicza
start learning
judiciary power
cenzura
start learning
censorship
obywatel
start learning
a citizen
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and options
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność religii
start learning
freedom of religion
wolność słowa
start learning
freedom of speech and expression
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy moralne / religijne
start learning
have moral religious views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
udowodnić czyjąś winę
start learning
prove sb guilt
reprezentować
start learning
represent
ograniczenia
start learning
restrictions
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarzonego
start learning
rights of the accused
karta praw
start learning
the Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate sb's rights
pomoc humanitarna
start learning
aid
łapówka
start learning
a bribe
lapowkarstwo
start learning
Bribery
skorumpowany
start learning
corrupt
korupcja
start learning
corruption
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
ubóstwo
start learning
poverty
dyskryminowac kogoś
start learning
discriminate against sb
dyskryminacja
start learning
discrimination
rownouprawnienie
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudice
wyeksmitowac
start learning
evict
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarność
start learning
impunity
biedny
start learning
poor
bieda
start learning
poverty
rasa
start learning
race
rasizm
start learning
racism
schronisko
start learning
shelter
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
nierówności społeczne
start learning
social inequality
opieka spoleczna
start learning
social care
głód
start learning
starvation
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
asystentka
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
spisek
start learning
conspiracy
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
wybory powszechne
start learning
general election
wysłuchać zeznan
start learning
hear evidence

You must sign in to write a comment