Oporność bakterii

 0    64 flashcards    pawelt
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Konsekwencje stosowania antybiotyków w rolnictwie (3)
start learning
duża część bakterii zasiedlających mięso jest odporna na wiele antybiotyków, transfer oporności ze zwierząt na ludzi, transfer oporności z niepatogenów na patogeny
opornośći - definicja
start learning
zdolność drobnoustroju do opierania się antybiotykowi
oporność - wskaźnik
start learning
wzrost wartości MIC
tolerancja na lek - definicja
start learning
bakteria nie ginie, ale nie rośnie, nie dzieli się. Bakteriostaza
Czynniki tolerancji na lek (2)
start learning
stan fizjologinczy (głodzenie -> spowolnienie wzrostu -> większa tolerancja). miejsce infekcji - trudna dostępność w kościach czy na zastawkach
oporność krzyżowa - definicja
start learning
oporność na 1 lek -> oporność na inne leki z danej grupy
oporność równoległa - definicja
start learning
oporność na 1 lek -> oporność na leki o podobnych działaniu
Zależność od antybiotyku
start learning
na skutek mutacj; np. szczep tbc z mutacją rybosomalnych podjednostek 8S i 12S -> antybiotyk konieczny do złożenia rybosomu
przetrwanie części populacji przy stosowaniu antybiotyku
start learning
glikokaliks lub film bakteryjny - bakterie na zewnątrz chronią te w głębi kolonii
Jakie antybiotyki wiąże hemoglobina?
start learning
tetracykliny i penicyliny
Niskie pH zmniejsza aktywność (3)
start learning
aminoglikozydów, erytromycyny, klindamycyny
Niskie pH zwiększa aktywność
start learning
chloroteteracykliny
Jakie leki dobrze penetrują komórki i zwalaczają patogeny wew kom(Salmonella, tbc, chlamydia)
start learning
makrolidy, azalidy
Jakie lei słabo wnikają do komórek
start learning
beta-laktamy i aminoglikozydy
transfer pionowy
start learning
zachodzi na skutek podziałów
transfer pionowy - przykład oporności
start learning
mutacja genu gyrazy -> oporność na chinolony
transfer horyzontalny
start learning
zachodzi między bakteriami różnych gatunków/rodzajów
drogi transferu horyzontalnego (3)
start learning
koniugacja, transdukcja (przez fagi), transformacja (DNA z podłoża)
geny oporności mogą być zlokalizowane...
start learning
na chromosomach, plazmidach, transpozonach, integronach
oporność chromosomalna
start learning
powstaje na skutek mutacji, istotna dla transferu pionowego
oporność chromosomalna - przykłady
start learning
E. coli - eryC (na erytromycynę) linB (na linkomycynę). gen bla u S. aureus - penicylina
oporność plazmidowa
start learning
najistotniejsza, ilość kopii plazmidu może definiować stopień odporności
oporność transpozonowa
start learning
duża mutagenność, ważne źródło oporności wielolekowej
integrony
start learning
są mobilne jak transpozony, naturalny system klonowania i ekspresji kaset genowych, występują w chromosomach, plazmidach i transpozonach.
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety z "bla" lub "oxa" w nazwie?
start learning
z wytwarzaniem _b_eta-_la_ktamaz
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety z aa... w nazwie?
start learning
na aminonoglikozydy i wytwarzanie adenylo- i acetylo- transferaz aminoglikozydowych (faktycznie aa)
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety z "clm" lub "cat" w nazwie?
start learning
na chloramfenikol i wytarzaniem acetylotranzferazy chloramfenikolowej (ogólnie te kasety, która zaczynają się na c odpowiadają za oporność na chloramfenikol)
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety "sat"?
start learning
na streptomycynę i wytarzanie acetylotransferazy streptomycyny (to już 3 acetylotransferaza...)
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety z "dfr" w nazwie?
start learning
z odpornością na trimetoprim i zwiększenie stężenia/modyfikacja? reduktazy dihydrofolianowej (_d_ihydro_f_olate _r_eductase - nazwa kasety odpowiada jej działaniu)
Jakie mechanizmy oporności znasz (7)
start learning
1. modyfikacja miejsca działania leku 2. inaktywacja enzymatyczna leku 3. hamowanie transportu dokomórkowego (zmiana w bud błony, pogrubienie mureiny) 4. wytwarzanie alternatywnego szlaku metabolicznego 5. zwiększenie stężenia hamowanego enzymu (dhf) 6. transport aktywny na zewnątrz 7. zmniejszenie aktywności enzymu aktywującego lek
Oporność ma chinolony - mechanizm (3)
start learning
mutacje gyrazy, pompy MDR, mutacja genu poryny OmpF - zmniejszenie wnikania
Oporność na ansamycyny (rifampicyny)- mechanizm
start learning
mutacja podjednostki beta polimerazy RNA rpo-beta => hamowanie wiązania
Oporność na aminoglikozydy - mechanizm (4)
start learning
enzymatyczna modyfikacja, metylacja 16S rRNA, mutacja 16S rRNA, zmiana przepuszczalności osłon
Oporność na tetracykliny - mechanizm (3)
start learning
enzymatyczna inaktywacja, uuwanie - pompy H+, ochrona rybosomu (białko Tet)
Oporność na makrolidy, linkozamidy, streptograminy - mechanizm (4)
start learning
metylacja 23S rRNA, mutacje w genach białek podjednoski 50S rybosomu, inaktywacja enzymatyczna (esterazy, transferazy, fosforylazy, hydrolazy), aktywne usuwanie kasety ATP, transportery MFS - zależne od H+
Oporność na wankomycynę- mechanizm
start learning
synteza zmienionych prekursorów mureiny
Oporność na b-laktamy (3)
start learning
betalaktamazy, np. gen Amp, klasy A-D, modyfikacja (zmniejszenie światła) lub brak poryn w błonie zewnętrznej, zmiana powinowactwa PBP
Oporność na sulfonamidy (3)
start learning
wytwarzanie zmodfikowanej syntazy dihydropterynianowej(DHPS), kodowanej przez gen plazmidowy, nadprodukcja PABA, nadprodukcja DHPS
Oporność na trimetoprim (2)
start learning
nadprodukcja reduktazy dihydrofolianowej (DHFR), DHFR o zmniejszonym powinowactwie do trimetoprimu
Fenotyp: inaktywacja leku
start learning
penicyliny, chloramfenikol
Fenotyp: usuwanie leku
start learning
tetracykliny
Fenotyp: substytucja blokowanej cząsteczki
start learning
sulfonamidy, trimetoprim
Fenotyp: zmiana powinowactwa białka
start learning
chinolony, b-laktamy
Szczepy MDR (przykłady)
start learning
Shigella, Salmonella, Campylobacter
Szczepy penicylino, tetracyklino i chinolono oporne
start learning
N. gonorrhoeae
G+/G- a przechodzenie leków przez ścianę komórkową
start learning
leki stosunkowo łatwo przechodza przez ścianę G+, natomiast w G- potrzebują systemu transportowego.
Zmiana przepuszczalności ściany a oporność na antybiotyki
start learning
zwykle wywołuje oporność na całą grupę
Na jakie antybiotyki może być oporne: SA
start learning
metycylina-> krzyżowo b-laktamy, aminoglikozydy, chinolony, glikopeptydy
Na jakie antybiotyki może być oporne: Heamophilus influenzae
start learning
ampicylina, chloramfenikol, kotrimoksazol
Na jakie antybiotyki może być oporne: Streptococcus pneumoniae
start learning
penicyliny, makrolidy
Na jakie antybiotyki może być oporne: Enterobacteriaceae
start learning
penicyliny, cefalosporyny, aminoglikozydy, tetracykliny, chinolony
Na jakie antybiotyki może być oporne: Pseudomonas aeruginosa
start learning
penicyliny, cefalosporyny, aminoglikozydy, chinolony, karbapenemy - szczepy MDR
MRSA - definicja (3)
start learning
1. obecność genu mecA (koduje białko PBP2a) 2. MIC dla oksacykliny >2mg/l lub metycyliny >4mg/l. W efekcie peptydoglikan ma tę samą funkcję ale inną budowę(?! a nie chodzi tu o VISA?!)
MRSA - leczenie (9)
start learning
wankomycyna, klindamycyna, kotrimoksazol, tetracykliny, lewofloksacyna, - nowe antybiotyki: linezolid, chinuprystyna-dalfoprystyna, daptomycyna, lizostafina (endopeptydaza - obecnie niestosawny), terapia kombinowana
VISA - definicja
start learning
SA odporne na wankomycynę, wynik zmiany w biosyntezie peptydoglikanu, jego pogrubienie i zmniejszenie przenikalności oraz zmiana nici strukturalnej wiążącej wankomycynę
VISA - kryterium MIC
start learning
>=32ug/ml
C. difficile - jakie antybiotyki mogą wywołać najłatwiej
start learning
klindamycyna, aminopenicyliny (ew. +kwas klawulanowy), cefuroksym/cefotaksym, tetracykliny, rifampicyna
C. difficile - epidemiologia
start learning
15-25% biegunek poantybiotykowych,
C. difficile - droga zakażenia
start learning
p.o.
C. difficile - patogeneza
start learning
zmiana flory bakteryjnej -> zasiedlenie przez C. difficile -> produkcja toksyn: A(enterotoksyna) i B (cytotoksyna) -> mediowanie stanu zapalnego,-> zwiększenie przepuszczalności ścian jelita -> wydzielanie płynów + krwotoki -> colitis -> rzekomobłoniaste zap. j. grubego, megacoln, perforacja
C. difficile -czynniki ryzyka
start learning
atybiotyki j/w, inne leki: IPP, H2-blokery, NLPZ (z wyjątkiem ASA), środki przeczyszczające, narkotyki, leki stosowane w kolkach jelitowych (zwalniające perystaltykę), wiek >65lat, chemioterapia/IS
C. difficile - leczenie
start learning
zaprzestanie podawania antybiotyku, nawodnienie, leki w ciężkim stanie (metronidazol -250mg 3-4x dzienne 10-14d!!! przy chorych nerkach i wątrobie /wankomycyna 125mg 4xdzienne 10-14dni!!! w niewydolności nerek)
C. difficile - profilaktyka (6)
start learning
1. ostożnie przy podawaniu antybiotyków 2. antybiotyki o wąskim spektrum 3. unikanie antybiotyków związanych z infekcją c. difficile, 4. stosowanie antybiotyków rzadko wywołujących biegunki 5. izolacja zakażonych pacjentów 6. staranne mycie rąk
Antybiotyki rzadko wywołujące biegunki (5)
start learning
makrolidy, aminoglikozydy, sulfonamidy, wankomycyna, tetracykliny

You must sign in to write a comment