Moja pierwsza lekcja

 0    297 flashcards    monikagregula
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mundane activities
start learning
codzienne aktywnosci
it works as a magnet
start learning
dziala jak magnes
kłaść nacisk
start learning
put pressure
zasoby naturalne
start learning
natural resources
szkodliwy
start learning
harmfull
nieszkodliwy
start learning
harmless
zanieczyszczenie
start learning
pollution
niszczyć środowisko
start learning
destroy the environment
odpady przemysłowe
start learning
industrial waste
fabryczne dymy
start learning
factory smoke
spaliny samochodowe
start learning
car exhaust fumes
puszki z aerozolem
start learning
aerosol cans
niszczenie lasów deszczowych
start learning
destruction of rainforests
chronić środowisko
start learning
to protect the environment
produkty przyjazne środowisku
start learning
environment friendly products
przekonywać rządy
start learning
persuade governments
brać problemy środowiskowe na poważnie
start learning
take environmental problems more seriously
żywność przetworzona
start learning
processed or pre-prepared food
ocieplony dom
start learning
insulated house
wyłączać światła
start learning
turn off the lights
zostawiać sprzety w wyciszeniu
start learning
leave machines on standby
przetwarzać opakowanie
start learning
recycle packaging
niedokładny
start learning
inaccurate
niewłaściwy
start learning
inappropriate
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
nieodpowiedni
start learning
inadequate
odmawiać
start learning
refuse
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
przyczynić się
start learning
contribute
wyrzucać
start learning
to throw sth away
wyczerpane zasoby naturalne
start learning
natural resources run out
sortować śmieci
start learning
sort our waste
nawóz
start learning
fertiliser
kompostownik
start learning
compost heap
śmieci
start learning
rubbish
śmieci są składowane na wysypiskach śmieci
start learning
rubbish is dumped in landfill sites
nieodpowiedzialna postawa
start learning
irresponsible attitude
surowce wtórne
start learning
recyclable materials
poddane recyklingowi lub ponownie użyte
start learning
recycled or reused
złom
start learning
scrap metal
zmniejszyć niepotrzebne pac
start learning
cut down on the unnecessary packaging
ochrona środowiska
start learning
environmentalism
leczyć
start learning
to cure
rząd zakłada dużą liczbę badań naukowych nad sposobami ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
start learning
government founds big amount of scientific research into ways of reducing air pollution
pierwiastki
start learning
chemical elements
utworzyć
start learning
set up
lekarz przeprowadził serię kontrolowanych eksperymentów
start learning
the doctor carried out series of controlled experiments
proces prób i błędów
start learning
process of trial and error
zysk komercyjny
start learning
commercial gain
okrutne eksperymenty na zwierzętach
start learning
cruel experiments on animals
reakcja na
start learning
reaction to
efekt uboczny
start learning
side effect
ostry, przenikliwy (o bólu)
start learning
severe
przepowiadać przewidywać
start learning
predict
ogólny
start learning
overall
istotny
start learning
vital
bądź zwolennikiem
start learning
be favour of
zaprzeczać
start learning
contradict
ludzkość
start learning
mandkind
uporać się
start learning
cope up
zrob cos!
start learning
take an action
być podatnym na cos
start learning
to be prone to sth
być bardziej podatnym na coś
start learning
be more susceptible to sth
techniki radzenia sobie ze stresem
start learning
stress management techniques
naczynie krwionośne
start learning
blood vessel
stres dojazdów do pracy
start learning
commuting stress
podzielić uwagę
start learning
to divide an attention
destruktory technologiczne
start learning
technology destructors
przyczynić się
start learning
contribute
choroba zakaźna
start learning
contagious disease
ćwiczenia oddechowe
start learning
breathing exercises
zagłuszyć dźwięk
start learning
drown out of the sound
być przeciwko sth
start learning
be up against sth
stresuje mnie
start learning
stress me out
owca
start learning
ewe
wzbudzać
start learning
to stir up
zamieszanie
start learning
fuss
granica
start learning
border
zarządzenie
start learning
regulation
mnóstwo
start learning
plenty
zawierać
start learning
contain
centrum ratunkowe dla opuszczonego psa
start learning
rescue centre for abandoned dog
wzbudzać
start learning
to stir up
przepisy
start learning
regulations
mnóstwo
start learning
plenty
zawierać
start learning
contain
śladowe ilości
start learning
trace amount
glos protestu
start learning
outcry
szalona krowa diaease
start learning
mad cow diaease
obowiązkowe
start learning
mandatory
znakowanie
start learning
labelling
kwestia
start learning
issue
powszechnie
start learning
commonly
roślina uprawna
start learning
crop plant
jęczmień
start learning
barley
Stan techniki, najnowoczesniejszy
start learning
state of the art
poprawić, zwiększyć
start learning
to enhance
pożądany
start learning
desired
odporność
start learning
resistance
chwast
start learning
weed
wartość odżywcza
start learning
nutritional content
podjąć
start learning
undertake
czasochłonny
start learning
time-consuming
aby sprostać wyzwaniom
start learning
to meet expactation
wymagający
start learning
exacting
pracowity
start learning
diligent
źrebię
start learning
foal
cielak
start learning
calf
kurczak
start learning
chick
kociak
start learning
kitten
stajnia
start learning
stable
ul
start learning
hive
klatka
start learning
cage
buda
start learning
kennel
zbiornik/ akwarium
start learning
tank
gniazdo
start learning
nest
piszczeć
start learning
to squeak
szczekać
start learning
to bark
rżeć
start learning
to neigh
miauczeć
start learning
to meow
ryczeć
start learning
to roar
chrumkać
start learning
to grunt
ćwierkać
start learning
to twitter
dziób
start learning
beak
pazury
start learning
claws
płetwa
start learning
fin
futro
start learning
fur
kopyta
start learning
hooves
rogi
start learning
horns
łapy
start learning
paws
muszla
start learning
shell
ogon
start learning
tail
skrzydła
start learning
wings
czarna robota
start learning
donkey work
zebrać laury
start learning
to get the credit for it
spływa jak po kaczce
start learning
it's like water off a duck's back
być / czuć się jak ryba bez wody
start learning
be/ feel like fish out of water
nie mow hop póki...
start learning
don't count your chicken before they hatch
byc czarnym koniem
start learning
be a bit of a dark horse
zdobyć lwią część
start learning
to get the lion's share
czuc podstęp
start learning
to smell a rat
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
start learning
kill two birds with one stone
slowa rania bardziej niż czyny
start learning
sb's bark is worse than bite
odejść z ogonem między nogami
start learning
walk off with tail between legs
trzymaj konie
start learning
hold the horses
ceny poszły w gorę
start learning
the prices sky rocket
zagrożenie
start learning
threat
sprzeciwić się
start learning
to object to
duża dokładność
start learning
great accuracy
jadalny
start learning
edible
niedożywienie
start learning
malnutrition
zubożali ludzie
start learning
impoverished people
polegać na
start learning
rely on
odpowiednia ilość
start learning
adequate amounts
zmniejszony
start learning
lessened
budzić obawy
start learning
raise concerns
nieunikniona fala przyszłości
start learning
inevitable wave of the future
nie możemy pozwolić sobie na ignorowanie technologii
start learning
we can't afford to ignore a technology
niezamierzony
start learning
unintended
budzić obawy
start learning
raise concerns
budzi kontrowersje
start learning
arouse controversy
zwiększająca się liczebność ludzi
start learning
booming population
głód / śmierć głodowa
start learning
starvation
wystarczająca podaż jedzenia
start learning
sufficient food suplies
Zagrożenia dla zdrowia
start learning
health hazards
poprawić / poprawić pożądane cechy
start learning
enhance/ improve desired traits
całkowicie zależy
start learning
depend entirely
technologia, która ma tak ogromne potencjalne zalety
start learning
technology that has such enormous potential advantages
rzekomy
start learning
alleged
być zaabsorobowanym czymś
start learning
be preiccupied with sth
chwyt matketingowy
start learning
sales pitch
kojarzyc, brzmieć znajomo
start learning
ring a bell
zgubić się w czymś
start learning
to get lost in sth
faktycznie
start learning
actually
niektóre gatunki zostały zepchnięte na skraj wyginięcia
start learning
some species has been pushed to the brink of extinction
pilne działania zaradcze są niezbędne
start learning
urgent remedial action is essential
być zaniedbywane
start learning
be neglected
łańcuch pokarmowy
start learning
nutrient chain
równik
start learning
equator
włókno
start learning
fibre,
kłusownik
start learning
poacher
zapylanie
start learning
pollination
ostry, przenikliwy (o bólu)
start learning
severe
ściek
start learning
sewage
kryjowka
start learning
shelter
szkodnik
start learning
vermin
odnosi się do
start learning
refers to
na biegunach
start learning
at the poles
stawić czoła wyginięciu w przewidywanym czasie
start learning
face extinction within the foreseeable future
stał się zagrożony
start learning
became endangered
wymagać
start learning
require
niszczenie siedlisk
start learning
habitat destruction
szybkie tempo
start learning
fast pace
zmieniać
start learning
alter
długi okres
start learning
lenghty period
zakłócić delikatną równowagę ekologiczną
start learning
disrupt the delicate ecological balance
przyczynić się
start learning
contribute
gatunki rodzime są przystosowane do lokalnych warunków i przyzwyczajone do innych organizmów w tym samym środowisku
start learning
native species are adapted to local conditions and accustomed to other organisms within the same habitat
przejmuj zarówno przestrzeń, jak i składniki odżywcze
start learning
take over both space and nutrients
nadmierna eksploatacja
start learning
overexploitation
łykać
start learning
ingest
nietknięty
start learning
intact
pożerać
start learning
devour
dno łańcucha pokarmowego
start learning
bottom of the food chain
inwestycja
start learning
investment
pisklę
start learning
hatchling
nietknięty
start learning
intact
zniekształcenie
start learning
malformation
wszystkożerny
start learning
omnivore
na ladzie, zejacy na ladzie
start learning
terrestrial
do przewidzenia
start learning
foreseeable
pożerać
start learning
devour
zaopatrzenie
start learning
provision
podbić
start learning
conquer
wyregulować
start learning
adjust
dyskutowac o czyms
start learning
to discuss sth
przewodniczyć
start learning
to chair
odbyć, przeprowadzić (spotkanie, rozmowe)
start learning
to hold
pomieścić
start learning
to hold
zorganizować
start learning
to arrange
przekladać
start learning
to put off
odroczyć, przelladac na inny termin
start learning
to postpone
odwołać
start learning
to call off
przekładać
start learning
to delay
osiągnąć
start learning
to achieve
zdawac sprawozdanie
start learning
to report on
trzymać się planu
start learning
to stick to the plan
przejść do
start learning
to move on to
z powodu
start learning
due to
burzliwa dyskusja
start learning
stormy discussion
owocny
start learning
productive
osłabiać
start learning
impair
trzymać się planu
start learning
stick to the plan
, aby przejść do
start learning
to move on to
spisać protokół
start learning
to take the minutes
owocny
start learning
fruitful
odwołać
start learning
to call off
przewodniczyć
start learning
to chair
Logiczny wniosek
start learning
logical conclusion
wyciągnąć wniosek,
start learning
to draw conclusion
dojść do wniosku
start learning
to reach conclusion
zajmować się czymś
start learning
deal with
Lista obecności
start learning
attendance list
jakieś uwagi?
start learning
any remarks?
cel, cel
start learning
a purpose, a goal
porządek obrad / spotkania
start learning
agenda
punkt porządku obrad
start learning
a point on the agenda
dygresja
start learning
digression
miejsce wydarzenia, konferencji
start learning
a venue
nieprzewidziane okoliczności
start learning
unforeseen circumstances
uczestniczyć sth
start learning
to attend sth
wspomnieć (w rozmowie)
start learning
to mention
umówić się na wizytę
start learning
to make an appointment
osiągnąć porozumienie
start learning
to reach agreement
spotkać kogoś po wcześniejszym umówieniu
start learning
to meet sb by appointment
nie owijać w bawełnę, tracic czas
start learning
don't beat about the bush
podbić / podbijać
start learning
to conquer
zanieczyszczone siedliska
start learning
contaminated habitats
przewidywalna przyszlosc
start learning
foreseeable future
Równowaga ekologiczna
start learning
ecological balance
zlikwidowac przez konkurencję
start learning
to outcompet
drapieżnik
start learning
predator
działalność człowieka
start learning
human activity
regulowany
start learning
adjustable
nieszczęśliwy
start learning
unfortunate
gatunki inwazyjne
start learning
invasive species
specjalność
start learning
specialty
jego młodość
start learning
his youth
nieliczne
start learning
few in number
zagrożenie dla
start learning
threat for
zależeć
start learning
depend on
w szybkim tempie
start learning
at a fast pace
przyczyniać się do
start learning
to contribute to
handel w
start learning
a trade in
rynek dla
start learning
a market for
na dnie
start learning
at the bottom
spadek różnorodności biologicznej
start learning
to decline in biodiversity
różnorodność form życia
start learning
variety of life forms
interakcje między zwierzętami
start learning
interactions among animals
utrata lub fragmentacja siedlisk
start learning
loss or fragmentation of habitats
Nadmierne wypasanie
start learning
overgrazing
różne formy zanieczyszczeń
start learning
various forms of pollution
obce gatunki
start learning
alien species
pogarszające się i zanikające ekosystemy
start learning
deteriorating and vanishing ecosystems
polować blisko wymarcia
start learning
to hount to near extinction
skraj zagłady
start learning
brink of extinction
być cenionym
start learning
be prized
tur
start learning
auroch
Właściwości lecznicze
start learning
medicinal properties
zaległy, nie załatwiony
start learning
outstanding
zaległy dodatek
start learning
outstanding supplement
poza
start learning
beyond
kwantyfikacja
start learning
quantitation
dokładny
start learning
accurate
zmierzyć dokładność
start learning
gauge the accuracy
zgodny
start learning
consistent
utrudniony
start learning
dificit

You must sign in to write a comment