Moja lekcja

 0    30 flashcards    grafikaslupsk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prawdziwie wyczerpujący
start learning
genuinely exhausting
powszechne niejednoznaczne zachowania
start learning
prevalent ambiguous behaviours
uważany za ogromną mniejszość
start learning
considered as a vast minority
przyzwyczajeni do ram
start learning
accustomed to the framework
istotny czynnik, który nieubłaganie wpływa
start learning
significant factor that relentlessly affects
Kluczowy i decydujący
start learning
Crucial and decisive
powszechny wkład
start learning
prevalent contribution
puzzle, układanka
start learning
jigsaw
śmieszna (niepoważna) uraza
start learning
ridiculous resentment
sprzyjające traktowanie
start learning
conducive treatment
przekraczać granice
start learning
push the boundaries
uważany przez mieszkańców
start learning
regarded by inhabitants
rozróżnić między równoległymi i prostopadłymi
start learning
distinguish between parallel and perpendicular
natarczywie wtrącać się
start learning
insistent interfere
pochwała dociekliwej postawy
start learning
praise of inquisitive attitude
dokładnie określić
start learning
specify precisely
odsuń się, mocno przyciśnięty
start learning
step aside while hard pressed
nieunikniony spadek szacunku
start learning
inevitable drop of esteem
wyrzucać w powietrze
start learning
toss up into the air
pojemność, objętość
start learning
capacity, volume
mlaskanie siorbanie
start learning
munching slurping
odroczona gradyfikacja
start learning
postpone gratification
uwielbienie rozmaitości
start learning
variety praise
dziesiątki wykluczonych
start learning
dozens of excluded
pod względem obfitości
start learning
in terms of abundance
stopniowo pielęgnuj
start learning
gradually nurture
to prowadzi do nieskończoności
start learning
this leads to infinity
odwołać wizyte
start learning
call of the visit
towarzyska osobowość
start learning
outgoing personality
Znacznie bardziej prawdopodobne
start learning
far more likely

You must sign in to write a comment